Inne spotkania

Seminaria:

22 lipca 2024 r.
Odpowiedzialność cywilna - w kontekście ubezpieczeń (zasady cywilistyczne, wina, bezprawność, związek przyczynowy, strata, utracone korzyści, zasada winy, ryzyka i słuszności, przyczynienie i inne ważne zagadnienia)

23 lipca 2024 r.
Obowiązki twórcy produktu ubezpieczeniowego - tworzenie i testowanie produktu, analizy w oparciu o scenariusze

24 lipca 2024 r.
Analiza potrzeb klienta w ubezpieczeniach majątkowych w świetle prawa, orzeczeń sądów i wymagań organu nadzoru

25 lipca 2024 r.
Redagowanie OWU - skutecznie, legalnie, jednoznacznie, zrozumiale, przyjaźnie

W przygotowaniu

Regres ubezpieczeniowy

Ubezpieczenia NNW

Leasing a ubezpieczenia

Ubezpieczenia transportowe

Ubezpieczenia Autocasco

Ostatnie spotkania

Ubezpieczenia grupowe w zdrowiu i życiu - aspekty prawne

Szczegółowo o odpowiedzialności na zasadzie ryzyka (na podstawie 50 wyroków) - w kontekście ubezpieczeniowym

Ubezpieczenie OC w życiu prywatnym - analiza prawna produktów i kierunek rozwoju

Ubezpieczenie OC PPM - nowości legislacyjne

Regres ubezpieczeniowy i możliwości jego wyłączenia

Małżonek, konkubent, partner życiowy, dziecko, domownik, osoba bliska - problemy ubezpieczeniowe (zakres odpowiedzialności, wyłączenie odpowiedzialności, przypisanie winy, regres)

Ubezpieczenia AUTOCASCO - produkt, odpowiedzialność, wyłączenia, likwidacja

Ubezpieczeniowe aspekty leasingu pojazdów a rekomendacja U KNF

Ubezpieczenia NNW - produkt, odpowiedzialność, wyłączenia, likwidacja

Alkohol, narkotyki, leki psychotropowe, niepoczytalność - znaczenie dla zakresu odpowiedzialności ubezpieczyciela oraz ewentualnych roszczeń regresowych

Problemy ubezpieczenia OC PPM na przełomie roku 2023 i 2024

Szesnaście nierozwiązanych problemów dystrybucji ubezpieczeń

Rekomendacja U - regulacja ubezpieczeń, w których bank jest agentem ubezpieczeniowym

ESG w dystrybucji ubezpieczeń

Agent, Multiagent, OFWCA, MultiOFWCA - działalność, odpowiedzialność, wynagrodzenie, reklamacje

Dystrybucja ubezpieczeń: najważniejsze pytania - najważniejsze odpowiedzi

OWU - redagowanie, interpretacja, stosowanie, zmiana

Leasing pojazdów a ubezpieczenia

Obowiązki twórcy produktu ubezpieczeniowego

Terminy przedawnienia w ubezpieczeniach transportowych

Ustawa o ubezpieczeniach obowiązkowych - 20 problemów

Zadośćuczynienie za krzywdę - aspekty cywilne i ubezpieczeniowe

Ubezpieczenia grupowe

Kontrowersje wokół ubezpieczenia OC PPM - wątpliwości związane z rekomendacjami KNF oraz projektem zmian w ustawie o ubezpieczeniach obowiązkowych

Umowy ubezpieczenia na odległość

Wojna - co jest ubezpieczone, co nie jest ubezpieczone, co powinno być ubezpieczone?

Zakres odpowiedzialności ubezpieczyciela w obowiązkowym ubezpieczeniu OC PPM - nowości orzecznicze i legislacyjne

Procedura zawierania umowy ubezpieczenia

Życie i śmierć w ubezpieczeniach - problemy prawne z małoletnimi i zmarłymi klientami

Rekomendacje likwidacyjne - last minute (czy ubezpieczyciele mają likwidować szkody według zasad wskazanych przez KNF, czy też zgodnie z wyrokami SN?)

Przegląd produktu ubezpieczeniowego

Multiagent - zakład ubezpieczeń - OFWCA: relacje, współpraca, wsparcie, nadzór

Inflacja a zawieranie i wykonywanie umów ubezpieczeń majątkowych

Rekomendacje KNF dotyczące likwidacji szkód z ubezpieczeń komunikacyjnych

Redagowanie OWU - skutecznie, legalnie, jednoznacznie, zrozumiale, przyjaźnie

ESG w dystrybucji ubezpieczeń

Ubezpieczenia w formule grupy otwartej

Zasady współpracy ubezpieczyciela z dystrybutorami z różnych kanałów dystrybucji

Nowelizacja kodeksu spółek handlowych a ubezpieczenia D&O

Wyłączenia odpowiedzialności - ustalanie, redagowanie, interpretacja, znaczenie dla dystrybutora

Ryzyka wojenne a odpowiedzialność uczestników towarowego łańcucha transportowego - problemy prawno-ubezpieczeniowe

21 kluczowych pytań o APK

Wojna a ubezpieczenia

Problemy ubezpieczeniowe związane z leasingiem pojazdów

Procedury współpracy twórcy produktu i dystrybutora ubezpieczeń

Standardowy zakres kontroli brokera ubezpieczeniowego - CHECKLISTA

Standardowy zakres kontroli agenta ubezpieczeniowego - CHECKLISTA

Orzecznictwo TSUE i SN dotyczące obowiązkowego ubezpieczenia OC PPM

Działalność dystrybucyjna multiagentów ubezpieczeniowych z perspektywy ubezpieczyciela

Śmierć a umowa ubezpieczenia

Obowiązujące i projektowane zasady etyki brokerskiej a rozstrzyganie podstawowych dylematów praktyki współpracy między brokerami a ubezpieczycielami (m.in wielość pełnomocnictw, podział kurtażu itp.)

Hulajnogi, UTO, drony, wózki widłowe, pojazdy wielofunkcyjne - odpowiedzialność cywilna i jej ubezpieczenie

Najczęstsze spory w ubezpieczeniach transportowych

Cztery lata nowej dystrybucji - doświadczenia, kontrole, sankcje

Wszystkie ważne sprawy dotyczące obowiązkowego ubezpieczenia OC PPM (projekty, wyroki, interpretacje, kontrowersje)

Obowiązki twórcy produktu ubezpieczeniowego i jego współpraca z dystrybutorami

Zadośćuczynienia z perspektywy ubezpieczeń OC – w labiryncie orzecznictwa i nowej legislacji

Analiza potrzeb klienta w ubezpieczeniach mienia i OC (dobrowolnych i obowiązkowych)

Zarządzanie produktem ubezpieczeniowym i dystrybucja ubezpieczeń wobec wyzwań zrównoważonego rozwoju (ESG)

Potrzeba i granice upraszczania dokumentów i procedur służących zawieraniu i wykonywaniu umów ubezpieczenia

Pełnomocnictwa brokerskie - wyłączność, odwołanie, dublowanie, kurtaż

Przedawnienie roszczeń ubezpieczeniowych

Odpowiedzialność zarządcy drogi oraz jego ubezpieczyciela

Renta odszkodowawcza - zasady, wysokość, orzecznictwo sądowe, praktyka

Idealna umowa ubezpieczenia transportowego

Monitorowanie produktu, usuwanie wad, dostosowanie do potrzeb rynku i wymogów prawnych

Problemy ubezpieczeniowe związane z leasingiem pojazdów

Wina umyślna i nieumyślna w ubezpieczeniach: zakres ubezpieczalności, rażące niedbalstwo, powinności, klauzula reprezentantów, regres do ubezpieczającego/ubezpieczonego

Granice kreatywności przy kształtowaniu umów ubezpieczenia w kontekście powszechnie stosowanych klauzul brokerskich

Wypadki komunikacyjne i OC ppm Nowe tendencje oraz orzecznictwo sądowe

Wynagrodzenia w działalności dystrybucyjnej: pracownicy zakładów ubezpieczeń, agenci wyłączni, multiagenci, brokerzy, OFWCA, ubezpieczający, "Zośki" - systemy motywacyjne, konkursy, unikanie konfliktu interesów

Zadośćuczynienie pieniężne za doznaną krzywdę

Orzecznictwo TSUE i SN dotyczące obowiązkowego ubezpieczenia OC PPM

Agent, Multiagent, OFWCA, MultiOFWCA - działalność, odpowiedzialność, wynagrodzenie, reklamacje

Hulajnogi, UTO, drony, wózki widłowe, pojazdy wielofunkcyjne - odpowiedzialność cywilna i jej ubezpieczenie

Roszczenia odszkodowawcze osób pośrednio poszkodowanych w praktyce oraz w orzecznictwie sądowym

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej agencji celnej

Proces inwestycyjny
(odpowiedzialność inwestora, wykonawcy, podwykonawcy)

Ubezpieczenia grupowe po implementacji IDD

Czas w ubezpieczeniu utraty zysku brutto

Terminy przedawnienia w ubezpieczeniach transportowych

Granice kreatywności przy kształtowaniu
treści umowy ubezpieczenia majątkowego

Dystrybucja:
najważniejsze pytania i odpowiedzi

Czas ochrony ubezpieczeniowej

Analiza potrzeb klienta a powiązanie klienta lub ryzyka z innym krajem

Ubezpieczenie Business Interruption – zasady prawne

OC w związku z posiadaniem nieruchomości, korzystaniem z niej oraz zarządem

Odpowiedzialność podwykonawców oraz „za” podwykonawców – w praktyce oraz w orzecznictwie sądowym

Zawieranie umów ubezpieczenia przez internet praktycznie - w pytaniach i odpowiedziach

Szkody wyrządzone przez zwierzęta - domowe, gospodarcze, żyjące w stanie wolnym, objęte ochroną

Odpowiedzialność ubezpieczyciela w ubezpieczeniu OC ppm – zasady, orzecznictwo, kontrowersje

Wyłączenia odpowiedzialności w ubezpieczeniach majątkowych (dopuszczalność, interpretacja zakresu, skuteczność, sposób sformułowania)

Odpowiedzialność cywilna lekarzy oraz placówek medycznych w dobie Covid-19

APK na czasy normalne i wyjątkowe

Covid-19 – obowiązujący stan prawny (nakazy, zakazy, ograniczenia, uprawnienia), a odpowiedzialność cywilna oraz realizacja umów w czasie pandemii

Przyczynienie się poszkodowanego do powstania lub zwiększenia się rozmiarów szkody

Składka w czasach pandemii – opóźnienie, prolongata, zawieszenie, anulowanie, podwyższenie, obniżenie

Stany nadzwyczajne a umowa ubezpieczenia, inne umowy i odpowiedzialność cywilna

Monitorowanie produktu, usuwanie wad, dostosowanie do potrzeb rynku i wymogów prawnych

OC za produkt

Odpowiedzialność cywilna gminy

Odpowiedzialność cywilna szkół, placówek oświatowo-wychowawczych, dyrektorów, nauczycieli oraz wychowawców

Zawieranie umów ubezpieczenia przez internet lub telefon

Ubezpieczenie OC w życiu prywatnym – analiza prawna produktów i kierunek rozwoju

Hulajnogi i inne urządzenia transportu osobistego – odpowiedzialność cywilna i jej ubezpieczenie

Potrzeba i granice upraszczania dokumentów i procedur służących zawieraniu i wykonywaniu umowy ubezpieczenia

Triggery

Wina oraz ryzyko jako przesłanki OC a okoliczności eskulpacyjne i egzoneracyjne

Składka ubezpieczeniowa – zagadnienia prawne

Odpowiedzialność cywilna operatora transportu intermodalnego

Prawo medyczne w praktyce podmiotów leczniczych oraz ich ubezpieczycieli

Odpowiedzialność cywilna małych i średnich przedsiębiorstw

Zadośćuczynienie za krzywdę w kontekście ubezpieczeń OC (dobrowolnych i obowiązkowych)

Umowa ubezpieczenia majątkowego - zasady cywilistyczne i ubezpieczeniowe

Wyłączenia odpowiedzialności w ubezpieczeniach majątkowych (dopuszczalność, skuteczność, sposób sformułowania)

Analiza potrzeb klienta w ubezpieczeniach mienia i OC (dobrowolnych i obowiązkowych)

Odpowiedzialność cywilna w procesie inwestycyjnym

Tworzenie produktów ubezpieczeniowych – ustawa o dystrybucji ubezpieczeń i rekomendacje KNF

Wyzwania prawne ubezpieczeń komunikacyjnych

OC przewoźnika i OC spedytora w świetle prawa niemieckiego

Ubezpieczenia grupowe – obowiązki ubezpieczyciela, dystrybutora i ubezpieczającego

Multiagent i osoba fizyczna wykonująca czynności agencyjne – aspekty prawne

Umowa ubezpieczenia a ustawa o dystrybucji ubezpieczeń

Praktyczne doświadczenia z wdrożenia RODO i projektowane przepisy sektorowe

Analiza potrzeb i wymagań klienta

Podstawy ubezpieczeń

Dystrybucja ubezpieczeń Podsumowanie dyskusji i pierwsze doświadczenia praktyczne

Przedawnienie roszczeń - najnowsze zmiany KC oraz orzecznictwo sądowe

Reklamacje – automatyczne uznawanie roszczeń klienta i inne problemy prawne

Ubezpieczenia grupowe - skutecznie i legalnie. Wnioski z nowej legislacji i orzecznictwa

Przedawnienie roszczeń odszkodowawczych oraz ubezpieczeniowych w praktyce oraz w orzecznictwie sądowym

Likwidacja szkód komunikacyjnych - aktualne wyzwania prawne

Reklamacje według nowych zasad

RODO last minute

Ustawa o dystrybucji ubezpieczeń – last minute

Zakazane związki broker – agent + Transgraniczna działalność pośredników ubezpieczeniowych

Obowiązki szkoleniowe dystrybutorów + Nowe zasady składania i rozpatrywania reklamacji

Dystrybucja ubezpieczeń obowiązkowych + Dystrybucja ubezpieczeń grupowych

Zasady wynagrodzenia dystrybutorów + Multiagent ubezpieczeniowy wg ustawy

Agent oferujący ubezpieczenia uzupełniające + Przedsiębiorca zwolniony z obowiązku stosowania ustawy

Zakład ubezpieczeń jako dystrybutor + Ustandaryzowany dokument

Problematyka OC przewoźnika drogowego

RODO w sektorze ubezpieczeniowym

Ubezpieczenia grupowe w świetle ustaw o działalności ubezpieczeniowej i dystrybucji ubezpieczeń

Odpowiedzialność cywilna w procesie inwestycyjnym

Nadużycia w ubezpieczeniach na życie

Tworzenie i interpretacja ogólnych warunków ubezpieczeń majątkowych

Perspektywa zmian w dystrybucji i pośrednictwie ubezpieczeniowym – projekt ustawy o dystrybucji ubezpieczeń

Ubezpieczenie zysku brutto – jak działa i co można poprawić?

Regresy w ubezpieczeniach

Tworzenie i rozwój produktów ubezpieczeniowych w świetle najnowszych regulacji prawnych i rekomendacji KNF

CAR/EAR

Trudne zagadnienia w praktyce Pzp a działalność ubezpieczeniowa

Konstruowanie produktu ubezpieczeniowego

OC ppm - dodatkowe koszty - analiza przypadków

Przedawnienie roszczeń z umów ubezpieczeń na życie

Życie i śmierć w ubezpieczeniach – problemy prawne z małoletnimi i martwymi klientami

Przewoźnik sukcesywny w świetle ustawy Prawo przewozowe i Konwencji CMR

Optymalizacja kosztów i zarządzanie ryzykiem w międzynarodowych szkodach komunikacyjnych

Przedawnienie roszczeń z umów ubezpieczeń majątkowych

Rekomendacje KNF dotyczące zadośćuczynień – teoria, praktyka i pierwsze doświadczenia

Rozszerzone ubezpieczenie OC za produkt

Ubezpieczenia NNW w ofercie rynkowej

Klauzule w ubezpieczeniach budowlano-montażowych a zakres ochrony ubezpieczeniowej

Ubezpieczenia w cyberprzestrzeni

Don’t worry „BI” happy, czyli o szkodach w zysku

Szkody pożarowe - przykłady

Produkty ubezpieczeniowe dla klientów sektora MSP/MIKRO

Konstruowanie i analiza umów w ubezpieczeniach transportowych

Przestępczość w ubezpieczeniach komunikacyjnych

Ubezpieczenie D&O – przykład ubezpieczenia hybrydowego

Błąd w leczeniu – nowe aspekty odpowiedzialności podmiotów leczniczych

Inwestycje budowlano-montażowe i ich ubezpieczenie

Ważne dokumenty w reasekuracji

Zawieranie umów ubezpieczeń majątkowych z przedsiębiorcami - w świetle nowych regulacji

Roszczenia rentowe w aktualnym orzecznictwie sądowym

Aspekty prawne współpracy ubezpieczyciel – agent ubezpieczeniowy

Ubezpieczenia majątkowe w najnowszym orzecznictwie sądowym

Broker ubezpieczeniowy-ubezpieczający-ubezpieczyciel – praktyka rynkowa i najnowsze orzecznictwo

Nowelizacja Pzp 2016 – doświadczenia praktyczne dla sektora ubezpieczeń

Wybrane aspekty ryzyk ogniowych

Trendy flotowe

Unijne rozporządzenie o ochronie danych osobowych (RODO) – compliance w branży ubezpieczeniowej

Wytyczne KNF dotyczące zadośćuczynień – od strony praktycznej

Przestępczość w ubezpieczeniach na życie

Szkody w zysku

Czyste szkody majątkowe a ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej

Dostawy inwestycyjne – ubezpieczenie ładunków i ubezpieczenia utraty zysku po szkodach ładunkowych

Procedura zawierania umowy ubezpieczenia

Instytutowe klauzule ładunkowe i porównanie OC przewoźnika z odpowiedzialnością odszkodowawczą ubezpieczyciela ładunku

Obrona przed roszczeniami z tytułu ubezpieczeń transportowych

Misselling w ubezpieczeniach na życie – identyfikacja, unikanie, obrona

Ubezpieczenia szkolne po wejściu w życie ustawy o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej

Ubezpieczenia grupowe – sprzedaż

D&O

Klauzule abuzywne – majątek

Nowe zasady przetwarzania danych przez podmioty ubezpieczeniowe – przepisy i praktyka

Istotne elementy OWU w świetle nowych regulacji

Reklamacje i mediacje

Najem pojazdu i koszty naprawy - KNF, SN, orzecznictwo

Ubezpieczenia maszyn

Kabotaż – analiza aktualnej sytuacji w Europie unijnej i nieunijnej

Klauzule abuzywne - życie

Nowelizacja Pzp 2016 i jej wpływ na umowy ubezpieczenia

Rekomendacje KNF dotyczące zadośćuczynień

Zarządzanie likwidacją dużych szkód majątkowych - przykłady i praktyczne wskazówki

Problematyka ubezpieczenia OC spedytora

Rekomendacje produktowe

Praktyka w likwidacji międzynarodowych szkód komunikacyjnych

Gry reasekuracyjne, czyli co i jak reasekurować od strony praktycznej

Nowe rodzaje roszczeń pacjentów w OC

Zwalczanie przestępczości przeciwko mieniu – metody kryminalistyczne

Wpływ nowych ustaw na ubezpieczenia komunikacyjne

Rynek ubezpieczeń NNW sportowych

Prawo o umowie ubezpieczenia w nowej ustawie o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej

Gwarancje wadialne i zabezpieczeniowe w najnowszym orzecznictwie

Polityka underwritingowa – zarządzanie portfelem ryzyk ubezpieczeń korporacyjnych

Ubezpieczenia na cudzy rachunek (w szczególności grupowe) w nowej ustawie o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej

Subiektywnie o ubezpieczeniach domów i mieszkań

Obrona przed roszczeniami z tytułu ubezpieczeń transportowych

Klauzule budowlano-montażowe

Wybrane problemy w procesach o błędy medyczne

Duże ryzyka

Nowa ustawa o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej

Fraudy w ubezpieczeniach na życie

Zadośćuczynienie za krzywdę na podstawie art. 445 § 1 k.c. w teorii i w praktyce

Nowe rozwiązania konsumenckie w umowach ubezpieczeń grupowych i na życie

Skuteczna prewencja pożarowa

Zmiany w prawie ochrony danych osobowych i zasadach komunikacji marketingowej

OC za produkt

Likwidacja transgranicznych szkód komunikacyjnych

Z reasekuracją za pan brat, czyli reasekuracja od początku

Zwalczanie ubezpieczeniowej przestępczości samochodowej – metody kryminalistyczne

Nowa ustawa o rozpatrywaniu reklamacji i Rzeczniku Finansowym

Problematyka OC przewoźnika drogowego

Zadośćuczynienie za śmierć osoby bliskiej w teorii i praktyce

Zasady zgłaszania i rozpatrywania skarg wg nowych standardów KNF

Tworzenie i interpretacja OWU majątkowych

Tworzenie i interpretacja OWU – życie i NNW

BLS od strony prawnej

Ubezpieczenia NNW w ofercie majątkowych ZU – aktualne trendy i nowe wyzwania

Wina i przyczynienie w ubezpieczeniach. Zagadnienia prawne z analizą orzecznictwa

Prawne aspekty ubezpieczeń majątkowych w nowej ustawie o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej

Ubezpieczenia OC

Ubezpieczenia na cudzy rachunek (w szczególności grupowe) w nowej ustawie o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej

Prawne aspekty ubezpieczeń z UFK i ubezpieczeń na życie opartych o indeksy w nowej ustawie o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej

Prawo o umowie ubezpieczenia w nowej ustawie o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej

Nowa ustawa o działalności ubezpieczeniowej

Duże ryzyka

Patologie na rynku motoryzacyjnym a ubezpieczenia komunikacyjne – rozwiązania

Wyliczanie sumy ubezpieczenia utraty zysku, czy to takie trudne?

Zmiany otoczenia prawnego a treść umowy ubezpieczenia

Nowe horyzonty sprzedaży ubezpieczeń

Działalność brokerska – wybrane zagadnienia prawne

Znaczenie nowelizacji zamówień publicznych dla rynku ubezpieczeniowego

Klauzule dodatkowe w CAR/EAR i ich konsekwencje w procesie likwidacji szkód

Przyczynienie – spojrzenie praktyczne, trudne przypadki

Nowelizacja ustawy o ochronie danych osobowych – nowe zasady przetwarzania danych przez podmioty ubezpieczeniowe

Wytyczne ws. likwidacji szkód komunikacyjnych

Utracone korzyści jako podstawa roszczenia (w praktyce i orzecznictwie)

Rekomendacja U i wytyczne - interpretacje last minute

Tworzenie i interpretacja OWU OC

Tworzenie i interpretacja OWU majątkowych (innych niż OC)

Tworzenie i interpretacja OWU - życie

D&O

Gwarancje ubezpieczeniowe

Fraudy - majątek

Renty w orzecznictwie

CAR/EAR

Prawne znaczenie Wytycznych ws. dystrybucji dla ZU

Nowelizacja k.c. w części Umowa ubezpieczenia z 2007 r. - siedem lat doświadczeń

Ubezpieczenia Transport Spedycja Logistyka

Projekt wytycznych ws. likwidacji szkód komunikacyjnych

Likwidacja szkód w ubezpieczeniach cargo – praktyka i problemy

Ubezpieczenia środowiskowe

Wytyczne dotyczące dystrybucji – dobre praktyki we wszystkich kanałach dystrybucji

Rekomendacja U – szansa na zmianę

Rekomendacja U

Obowiązkowe ubezpieczenia OC inne niż komunikacyjne

Zmiana treści umowy ubezpieczenia w czasie jej trwania

FIDIC i ubezpieczenia

Szkody osobowe - dokumentacja medyczna

Bezpośrednia Likwidacja Szkód

Ubezpieczenia maszyn

Ubezpieczeniowy zysk brutto w księgach rachunkowych: przedmiot ubezpieczenia, szkoda i odszkodowanie

Przyczynienie - wina wyłączna

Wynagrodzenie brokera w teorii i praktyce

CAR/EAR

Szkoda na osobie – dodatkowe koszty a normalne następstwo szkody

Problematyka konosamentów spedytorskich – zagadnienia prawne

Oferta dla agenta

Likwidacja zagranicznych szkód komunikacyjnych w praktyce

PZP a ubezpieczenia - istotne zagadnienia, case studies

Triggery

MiŚ - sprzedaż

Wykorzystanie informacji o klientach w celach marketingowych

Ubezpieczenia komunikacyjne flot

Aspekty prawne współpracy ubezpieczyciel – agent ubezpieczeniowy

Klauzule abuzywne

Sprzedaż i rentowność w ubezpieczeniach zdrowotnych

Suma ubezpieczenia i PML

Bancassurance: nadchodzą zmiany

Ubezpieczenie kredytu kupieckiego: granice zarządzania ryzykiem

Aktualne problemy prawne ubezpieczeń na życie

Ocena ryzyka finansowego w ubezpieczeniach na życie

Przedawnienie roszczeń odszkodowawczych i ubezpieczeniowych

Aktualne problemy ubezpieczeń majątkowych

Regres ubezpieczeniowy a zasady dochodzenia roszczeń ex contractu od przewoźnika i spedytora

Analiza ryzyk budowlano-montażowych na przykładach szkód

Ubezpieczenia OC - najważniejsze problemy

Dystrybucja ubezpieczeń grupowych

Ubezpieczenia transportowe

Szkoda wyrządzona z winy umyślnej i obowiązek zmniejszenia szkody

Ubezpieczenia w energetyce

Dane osobowe w działalności ubezpieczeniowej

Gwarancje ubezpieczeniowe

Zabezpieczenia

Skuteczna prewencja pożarowa

Sztuka interpretacji nieistniejących przepisów – ubezpieczenia grupowe

Zasady odpowiedzialności cywilnej i metodyka ustalania odpowiedzialności gwarancyjnej

Zadośćuczynienie za śmierć osoby bliskiej w teorii i praktyce

Orzecznictwo sądowe w sprawach szkód osobowych

Budowa ubezpieczeniowego programu flotowego

OC posiadaczy pojazdów – praktyczny wymiar przepisów ustawy

Odpowiedzialność cywilna w związku z własnością, użytkowaniem, zarządzaniem nieruchomościami

Ochrona konsumenta na rynku usług ubezpieczeniowych

Dystrybucja produktów ubezpieczeniowych

Zawarcie i wykonanie umowy ubezpieczenia

Budowa programu reasekuracyjnego

Tworzenie i interpretacja OWU – kluczowe problemy

Maszyny i urządzenia elektryczne – ryzyko awarii i szkód

FIDIC i ubezpieczenia

Likwidacja zagranicznych szkód komunikacyjnych

Odnawialne źródła energii w ubezpieczeniach

Ubezpieczenia finansowe

Fraudy w ubezpieczeniach na życie

Ubezpieczenia obowiązkowe w rolnictwie – złe prawo a praktyka

Przewoźnik sukcesywny w świetle ustawy Prawo przewozowe i Konwencji CMR

Zamówienia publiczne a ubezpieczenia

Business interruption

Klauzule budowlano-montażowe

Wpływ postępowania karnego na przebieg postępowania likwidacyjnego

Zabezpieczenia przeciwpożarowe

Kalejdoskop problemów OC

Ustalanie odpowiedzialności za szkody osobowe w OC komunikacyjnym

Rola multiagencji w ubezpieczeniach komunikacyjnych

Directors & Officers

Projekt dyrektywy IMD2

Zasady tworzenia i obsługi produktów z UFK

Odpowiedzialność wystawcy dokumentów FIATA

Gdzie ta Wielka Brytania? Porównywarki w ubezpieczeniach

Klauzule abuzywne w ubezpieczeniach na życie

Ubezpieczenia środowiskowe

OC: utracone dochody prowadzącego działalność gospodarczą

Szkody budowlano-montażowe

Assistance - aspekty prawno-podatkowe

Ryzyka OC w zakładach przemysłowych

Produkty dodatkowe - bancassurance

Zadośćuczynienie za śmierć osoby bliskiej w teorii i praktyce

Odpowiedzialność cywilna gminy a praktyka rynkowa jej ubezpieczeń

Sekret MiS-ia

Budowa programu reasekuracyjnego

Tworzenie i interpretacja OWU – kluczowe problemy

Sztuka interpretacji nieistniejących przepisów - ubezpieczenia grupowe

Ubezpieczenia maszyn

Wynagrodzenie brokera w teorii i praktyce

Odpowiedzialność cywilna w związku z własnością, użytkowaniem, zarządzaniem nieruchomościami

Koasekuracja

Optymalizacja kosztów likwidacji szkód komunikacyjnych

Przyczynienie się poszkodowanego w procesie obsługi szkody na osobie

Kurtaż brokerski

Szkody osobowe

Ubezpieczenia zdrowotne – miejsce i rola w systemach ochrony zdrowia

Renta wyrównawcza z umowy OC dla osób bliskich zmarłego

Ubezpieczenia OC w budowlanym procesie inwestycyjnym

Kiedy człowiek doznaje szkody… Jak prowadzić i likwidować szkody osobowe

Renta wyrównawcza z umowy OC dla osoby bezpośrednio poszkodowanej

Obsługa ubezpieczeń zdrowotnych - klucz do sukcesu

Ubezpieczenia domu i mieszkania

Ubezpieczenie utraty zysku brutto w praktyce

Wykonanie dobrowolnej umowy ubezpieczenia

Dane ubezpieczeniowe. Aktualne zagadnienia i orzecznictwo oraz planowane zmiany

Koszty leczenia, rehabilitacji, opieki osoby trzeciej i inne koszty podlegające rozliczeniu przy szkodzie na osobie

Dystrybucja ubezpieczeń zdrowotnych

Umowa ubezpieczenia dużych podmiotów

Ryzyko Odpowiedzialności Cywilnej

Od PML do amount subject

Odszkodowanie i zadośćuczynienie z art. 446 par. 3 i 4 k.c.

Praktyka reasekuracji

Produkty ubezpieczeń zdrowotnych

Zakaz dyskryminacji ze względu na płeć w ubezpieczeniach na życie i zdrowotnych

Likwidacja szkód w ubezpieczeniach cargo - praktyka i problemy

Bancassurance - nowe podejście

Odpowiedzialność spedytora względem podwykonawców

Klauzule abuzywne

Zbieg świadczeń w szkodach osobowych z OC

Umowa ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej

Ubezpieczenia flot

Obrona i ograniczanie wysokości roszczeń w OC przedsiębiorcy

Reasekuracja dla ubezpieczeniowców

Nowelizacja ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych - podejście procesowe

Zarządzanie ryzykiem prawnym w różnych kanałach dystrybucji

Rekomendacja bez tajemnic

OC za produkt

Duże ryzyka

Aspekty prawne likwidacji szkód komunikacyjnych na mieniu

Konstrukcja ubezpieczeń grupowych – zagadnienia prawne

Cena a systemy motywacyjne

Przedawnienie roszczeń odszkodowawczych i ubezpieczeniowych

Obowiązkowe dla praktyków

Obowiązkowe na nowo

OWU – nauka na błędach

Ubezpieczenia cargo

Ubezpieczenie D&O (OC menedżerów spółek kapitałowych i innych przedsiębiorstw)

Letnie warsztaty z likwidacji szkód komunikacyjnych - trochę teorii, dużo praktyki

Niewykorzystane możliwości - umowa ubezpieczenia w Kodeksie cywilnym

Ochrona danych osobowych i tajemnica ubezpieczeniowa

Ubezpieczenia OC

Podwykonawstwo w spedycji i przewozie drogowym przesyłek towarowych

Ubezpieczenia turystyczne

Rozwiązania direct
w działalności operacyjnej ubezpieczycieli
(nie tylko directowych)

Aspekty prawne współpracy ubezpieczyciel - agent ubezpieczeniowy

Co nowego na budowie? (warsztat budowlano-montażowy)

Zamówienia publiczne w ubezpieczeniach

Zadośćuczynienia bez tajemnic

Orzecznictwo sądowe w sprawach szkód osobowych

Zasady odpowiedzialności spedytora i przewoźnika

Jak radzić sobie z decyzjami regulatorów?

Komunikacja: Jak przygotować się na starcie z kancelariami?

Klauzule abuzywne i inne pułapki przy tworzeniu OWU

OC lekarzy i jej ubezpieczenie

Regres ubezpieczeniowy – znana teoria i skuteczna praktyka

Tworzenie OWU i ocena ryzyka

Kabotaż - analiza sytuacji w Europie

Aspekty prawne nowych projektów ubezpieczeniowych

Ocena ryzyka w ubezpieczeniach komunikacyjnych

Odpowiedzialność cywilna i gwarancyjna w OC komunikacyjnym

Grupowe ubezpieczenia zdrowotne: Jak zadowolić klienta?

Kierunek dla MiS-ia

Piękne ryzyka OC

Finansowo-księgowe aspekty ubezpieczeń business interruption

Duże ryzyka

Sztuka komunikowania się

Umowa z placówkami medycznymi

Wyzwania D&O

Spedytor a przewoźnik umowny

Ubezpieczenia transportowe 2009

Ubezpieczenia budowlano-montażowe 2009

Metody inżynieryjne w ubezpieczeniach majątkowych

Umowa ubezpieczenia zdrowotnego

Odpowiedzialność, ubezpieczenie, likwidacja

Nowe wyzwania ubezpieczenia przerw w produkcji

Ubezpieczenia transportowe

Wokół ubezpieczeń budowlano-montażowych

Konkurencja pozacenowa w ubezpieczeniach komunikacyjnych

Triggery w praktyce

Newsletter:

Patronat medialny:

Najbliższe spotkania: