Inne spotkania

Seminaria:

21 kwietnia 2021 r.
Renta odszkodowawcza - zasady, wysokość, orzecznictwo sądowe, praktyka

28 kwietnia 2021 r.
Odpowiedzialność zarządcy drogi oraz jego ubezpieczyciela

12 maja 2021 r.
Przedawnienie roszczeń ubezpieczeniowych

20 maja 2021 r.
Ubezpieczeniowe aspekty zmian na drogach

26 maja 2021 r.
Przewidzieć nieprzewidywalne, czyli o tym, jakie niespodzianki przygotują ubezpieczycielom sądy

10 czerwca 2021 r.
Pełnomocnictwa brokerskie - wyłączność, odwołanie, dublowanie, kurtaż

17 czerwca 2021 r.
Potrzeba i granice upraszczania dokumentów i procedur służących zawieraniu i wykonywaniu umów ubezpieczenia

W przygotowaniu

Komunikacja

Ubezpieczenia na życie

Duże ryzyka

Ubezpieczenia transportowe

Osoby bliskie

Ostatnie spotkania

Idealna umowa ubezpieczenia transportowego

Monitorowanie produktu, usuwanie wad, dostosowanie do potrzeb rynku i wymogów prawnych

Problemy ubezpieczeniowe związane z leasingiem pojazdów

Wina umyślna i nieumyślna w ubezpieczeniach: zakres ubezpieczalności, rażące niedbalstwo, powinności, klauzula reprezentantów, regres do ubezpieczającego/ubezpieczonego

Granice kreatywności przy kształtowaniu umów ubezpieczenia w kontekście powszechnie stosowanych klauzul brokerskich

Wypadki komunikacyjne i OC ppm Nowe tendencje oraz orzecznictwo sądowe

Wynagrodzenia w działalności dystrybucyjnej: pracownicy zakładów ubezpieczeń, agenci wyłączni, multiagenci, brokerzy, OFWCA, ubezpieczający, "Zośki" - systemy motywacyjne, konkursy, unikanie konfliktu interesów

Zadośćuczynienie pieniężne za doznaną krzywdę

Orzecznictwo TSUE i SN dotyczące obowiązkowego ubezpieczenia OC PPM

Agent, Multiagent, OFWCA, MultiOFWCA - działalność, odpowiedzialność, wynagrodzenie, reklamacje

Hulajnogi, UTO, drony, wózki widłowe, pojazdy wielofunkcyjne - odpowiedzialność cywilna i jej ubezpieczenie

Roszczenia odszkodowawcze osób pośrednio poszkodowanych w praktyce oraz w orzecznictwie sądowym

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej agencji celnej

Proces inwestycyjny
(odpowiedzialność inwestora, wykonawcy, podwykonawcy)

Ubezpieczenia grupowe po implementacji IDD

Czas w ubezpieczeniu utraty zysku brutto

Terminy przedawnienia w ubezpieczeniach transportowych

Granice kreatywności przy kształtowaniu
treści umowy ubezpieczenia majątkowego

Dystrybucja:
najważniejsze pytania i odpowiedzi

Czas ochrony ubezpieczeniowej

Analiza potrzeb klienta a powiązanie klienta lub ryzyka z innym krajem

Ubezpieczenie Business Interruption – zasady prawne

OC w związku z posiadaniem nieruchomości, korzystaniem z niej oraz zarządem

Odpowiedzialność podwykonawców oraz „za” podwykonawców – w praktyce oraz w orzecznictwie sądowym

Zawieranie umów ubezpieczenia przez internet praktycznie - w pytaniach i odpowiedziach

Szkody wyrządzone przez zwierzęta - domowe, gospodarcze, żyjące w stanie wolnym, objęte ochroną

Odpowiedzialność ubezpieczyciela w ubezpieczeniu OC ppm – zasady, orzecznictwo, kontrowersje

Wyłączenia odpowiedzialności w ubezpieczeniach majątkowych (dopuszczalność, interpretacja zakresu, skuteczność, sposób sformułowania)

Odpowiedzialność cywilna lekarzy oraz placówek medycznych w dobie Covid-19

APK na czasy normalne i wyjątkowe

Covid-19 – obowiązujący stan prawny (nakazy, zakazy, ograniczenia, uprawnienia), a odpowiedzialność cywilna oraz realizacja umów w czasie pandemii

Przyczynienie się poszkodowanego do powstania lub zwiększenia się rozmiarów szkody

Składka w czasach pandemii – opóźnienie, prolongata, zawieszenie, anulowanie, podwyższenie, obniżenie

Stany nadzwyczajne a umowa ubezpieczenia, inne umowy i odpowiedzialność cywilna

Monitorowanie produktu, usuwanie wad, dostosowanie do potrzeb rynku i wymogów prawnych

OC za produkt

Odpowiedzialność cywilna gminy

Odpowiedzialność cywilna szkół, placówek oświatowo-wychowawczych, dyrektorów, nauczycieli oraz wychowawców

Zawieranie umów ubezpieczenia przez internet lub telefon

Ubezpieczenie OC w życiu prywatnym – analiza prawna produktów i kierunek rozwoju

Hulajnogi i inne urządzenia transportu osobistego – odpowiedzialność cywilna i jej ubezpieczenie

Potrzeba i granice upraszczania dokumentów i procedur służących zawieraniu i wykonywaniu umowy ubezpieczenia

Triggery

Wina oraz ryzyko jako przesłanki OC a okoliczności eskulpacyjne i egzoneracyjne

Składka ubezpieczeniowa – zagadnienia prawne

Odpowiedzialność cywilna operatora transportu intermodalnego

Prawo medyczne w praktyce podmiotów leczniczych oraz ich ubezpieczycieli

Odpowiedzialność cywilna małych i średnich przedsiębiorstw

Zadośćuczynienie za krzywdę w kontekście ubezpieczeń OC (dobrowolnych i obowiązkowych)

Umowa ubezpieczenia majątkowego - zasady cywilistyczne i ubezpieczeniowe

Wyłączenia odpowiedzialności w ubezpieczeniach majątkowych (dopuszczalność, skuteczność, sposób sformułowania)

Analiza potrzeb klienta w ubezpieczeniach mienia i OC (dobrowolnych i obowiązkowych)

Odpowiedzialność cywilna w procesie inwestycyjnym

Tworzenie produktów ubezpieczeniowych – ustawa o dystrybucji ubezpieczeń i rekomendacje KNF

Wyzwania prawne ubezpieczeń komunikacyjnych

OC przewoźnika i OC spedytora w świetle prawa niemieckiego

Ubezpieczenia grupowe – obowiązki ubezpieczyciela, dystrybutora i ubezpieczającego

Multiagent i osoba fizyczna wykonująca czynności agencyjne – aspekty prawne

Umowa ubezpieczenia a ustawa o dystrybucji ubezpieczeń

Praktyczne doświadczenia z wdrożenia RODO i projektowane przepisy sektorowe

Analiza potrzeb i wymagań klienta

Podstawy ubezpieczeń

Dystrybucja ubezpieczeń Podsumowanie dyskusji i pierwsze doświadczenia praktyczne

Przedawnienie roszczeń - najnowsze zmiany KC oraz orzecznictwo sądowe

Reklamacje – automatyczne uznawanie roszczeń klienta i inne problemy prawne

Ubezpieczenia grupowe - skutecznie i legalnie. Wnioski z nowej legislacji i orzecznictwa

Przedawnienie roszczeń odszkodowawczych oraz ubezpieczeniowych w praktyce oraz w orzecznictwie sądowym

Likwidacja szkód komunikacyjnych - aktualne wyzwania prawne

Reklamacje według nowych zasad

RODO last minute

Ustawa o dystrybucji ubezpieczeń – last minute

Zakazane związki broker – agent + Transgraniczna działalność pośredników ubezpieczeniowych

Obowiązki szkoleniowe dystrybutorów + Nowe zasady składania i rozpatrywania reklamacji

Dystrybucja ubezpieczeń obowiązkowych + Dystrybucja ubezpieczeń grupowych

Zasady wynagrodzenia dystrybutorów + Multiagent ubezpieczeniowy wg ustawy

Agent oferujący ubezpieczenia uzupełniające + Przedsiębiorca zwolniony z obowiązku stosowania ustawy

Zakład ubezpieczeń jako dystrybutor + Ustandaryzowany dokument

Problematyka OC przewoźnika drogowego

RODO w sektorze ubezpieczeniowym

Ubezpieczenia grupowe w świetle ustaw o działalności ubezpieczeniowej i dystrybucji ubezpieczeń

Odpowiedzialność cywilna w procesie inwestycyjnym

Nadużycia w ubezpieczeniach na życie

Tworzenie i interpretacja ogólnych warunków ubezpieczeń majątkowych

Perspektywa zmian w dystrybucji i pośrednictwie ubezpieczeniowym – projekt ustawy o dystrybucji ubezpieczeń

Ubezpieczenie zysku brutto – jak działa i co można poprawić?

Regresy w ubezpieczeniach

Tworzenie i rozwój produktów ubezpieczeniowych w świetle najnowszych regulacji prawnych i rekomendacji KNF

CAR/EAR

Trudne zagadnienia w praktyce Pzp a działalność ubezpieczeniowa

Konstruowanie produktu ubezpieczeniowego

OC ppm - dodatkowe koszty - analiza przypadków

Przedawnienie roszczeń z umów ubezpieczeń na życie

Życie i śmierć w ubezpieczeniach – problemy prawne z małoletnimi i martwymi klientami

Przewoźnik sukcesywny w świetle ustawy Prawo przewozowe i Konwencji CMR

Optymalizacja kosztów i zarządzanie ryzykiem w międzynarodowych szkodach komunikacyjnych

Przedawnienie roszczeń z umów ubezpieczeń majątkowych

Rekomendacje KNF dotyczące zadośćuczynień – teoria, praktyka i pierwsze doświadczenia

Rozszerzone ubezpieczenie OC za produkt

Ubezpieczenia NNW w ofercie rynkowej

Klauzule w ubezpieczeniach budowlano-montażowych a zakres ochrony ubezpieczeniowej

Ubezpieczenia w cyberprzestrzeni

Don’t worry „BI” happy, czyli o szkodach w zysku

Szkody pożarowe - przykłady

Produkty ubezpieczeniowe dla klientów sektora MSP/MIKRO

Konstruowanie i analiza umów w ubezpieczeniach transportowych

Przestępczość w ubezpieczeniach komunikacyjnych

Ubezpieczenie D&O – przykład ubezpieczenia hybrydowego

Błąd w leczeniu – nowe aspekty odpowiedzialności podmiotów leczniczych

Inwestycje budowlano-montażowe i ich ubezpieczenie

Ważne dokumenty w reasekuracji

Zawieranie umów ubezpieczeń majątkowych z przedsiębiorcami - w świetle nowych regulacji

Roszczenia rentowe w aktualnym orzecznictwie sądowym

Aspekty prawne współpracy ubezpieczyciel – agent ubezpieczeniowy

Ubezpieczenia majątkowe w najnowszym orzecznictwie sądowym

Broker ubezpieczeniowy-ubezpieczający-ubezpieczyciel – praktyka rynkowa i najnowsze orzecznictwo

Nowelizacja Pzp 2016 – doświadczenia praktyczne dla sektora ubezpieczeń

Wybrane aspekty ryzyk ogniowych

Trendy flotowe

Unijne rozporządzenie o ochronie danych osobowych (RODO) – compliance w branży ubezpieczeniowej

Wytyczne KNF dotyczące zadośćuczynień – od strony praktycznej

Przestępczość w ubezpieczeniach na życie

Szkody w zysku

Czyste szkody majątkowe a ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej

Dostawy inwestycyjne – ubezpieczenie ładunków i ubezpieczenia utraty zysku po szkodach ładunkowych

Procedura zawierania umowy ubezpieczenia

Instytutowe klauzule ładunkowe i porównanie OC przewoźnika z odpowiedzialnością odszkodowawczą ubezpieczyciela ładunku

Obrona przed roszczeniami z tytułu ubezpieczeń transportowych

Misselling w ubezpieczeniach na życie – identyfikacja, unikanie, obrona

Ubezpieczenia szkolne po wejściu w życie ustawy o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej

Ubezpieczenia grupowe – sprzedaż

D&O

Klauzule abuzywne – majątek

Nowe zasady przetwarzania danych przez podmioty ubezpieczeniowe – przepisy i praktyka

Istotne elementy OWU w świetle nowych regulacji

Reklamacje i mediacje

Najem pojazdu i koszty naprawy - KNF, SN, orzecznictwo

Ubezpieczenia maszyn

Kabotaż – analiza aktualnej sytuacji w Europie unijnej i nieunijnej

Klauzule abuzywne - życie

Nowelizacja Pzp 2016 i jej wpływ na umowy ubezpieczenia

Rekomendacje KNF dotyczące zadośćuczynień

Zarządzanie likwidacją dużych szkód majątkowych - przykłady i praktyczne wskazówki

Problematyka ubezpieczenia OC spedytora

Rekomendacje produktowe

Praktyka w likwidacji międzynarodowych szkód komunikacyjnych

Gry reasekuracyjne, czyli co i jak reasekurować od strony praktycznej

Nowe rodzaje roszczeń pacjentów w OC

Zwalczanie przestępczości przeciwko mieniu – metody kryminalistyczne

Wpływ nowych ustaw na ubezpieczenia komunikacyjne

Rynek ubezpieczeń NNW sportowych

Prawo o umowie ubezpieczenia w nowej ustawie o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej

Gwarancje wadialne i zabezpieczeniowe w najnowszym orzecznictwie

Polityka underwritingowa – zarządzanie portfelem ryzyk ubezpieczeń korporacyjnych

Ubezpieczenia na cudzy rachunek (w szczególności grupowe) w nowej ustawie o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej

Subiektywnie o ubezpieczeniach domów i mieszkań

Obrona przed roszczeniami z tytułu ubezpieczeń transportowych

Klauzule budowlano-montażowe

Wybrane problemy w procesach o błędy medyczne

Duże ryzyka

Nowa ustawa o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej

Fraudy w ubezpieczeniach na życie

Zadośćuczynienie za krzywdę na podstawie art. 445 § 1 k.c. w teorii i w praktyce

Nowe rozwiązania konsumenckie w umowach ubezpieczeń grupowych i na życie

Skuteczna prewencja pożarowa

Zmiany w prawie ochrony danych osobowych i zasadach komunikacji marketingowej

OC za produkt

Likwidacja transgranicznych szkód komunikacyjnych

Z reasekuracją za pan brat, czyli reasekuracja od początku

Zwalczanie ubezpieczeniowej przestępczości samochodowej – metody kryminalistyczne

Nowa ustawa o rozpatrywaniu reklamacji i Rzeczniku Finansowym

Problematyka OC przewoźnika drogowego

Zadośćuczynienie za śmierć osoby bliskiej w teorii i praktyce

Zasady zgłaszania i rozpatrywania skarg wg nowych standardów KNF

Tworzenie i interpretacja OWU majątkowych

Tworzenie i interpretacja OWU – życie i NNW

BLS od strony prawnej

Ubezpieczenia NNW w ofercie majątkowych ZU – aktualne trendy i nowe wyzwania

Wina i przyczynienie w ubezpieczeniach. Zagadnienia prawne z analizą orzecznictwa

Prawne aspekty ubezpieczeń majątkowych w nowej ustawie o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej

Ubezpieczenia OC

Ubezpieczenia na cudzy rachunek (w szczególności grupowe) w nowej ustawie o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej

Prawne aspekty ubezpieczeń z UFK i ubezpieczeń na życie opartych o indeksy w nowej ustawie o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej

Prawo o umowie ubezpieczenia w nowej ustawie o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej

Nowa ustawa o działalności ubezpieczeniowej

Duże ryzyka

Patologie na rynku motoryzacyjnym a ubezpieczenia komunikacyjne – rozwiązania

Wyliczanie sumy ubezpieczenia utraty zysku, czy to takie trudne?

Zmiany otoczenia prawnego a treść umowy ubezpieczenia

Nowe horyzonty sprzedaży ubezpieczeń

Działalność brokerska – wybrane zagadnienia prawne

Znaczenie nowelizacji zamówień publicznych dla rynku ubezpieczeniowego

Klauzule dodatkowe w CAR/EAR i ich konsekwencje w procesie likwidacji szkód

Przyczynienie – spojrzenie praktyczne, trudne przypadki

Nowelizacja ustawy o ochronie danych osobowych – nowe zasady przetwarzania danych przez podmioty ubezpieczeniowe

Wytyczne ws. likwidacji szkód komunikacyjnych

Utracone korzyści jako podstawa roszczenia (w praktyce i orzecznictwie)

Rekomendacja U i wytyczne - interpretacje last minute

Tworzenie i interpretacja OWU OC

Tworzenie i interpretacja OWU majątkowych (innych niż OC)

Tworzenie i interpretacja OWU - życie

D&O

Gwarancje ubezpieczeniowe

Fraudy - majątek

Renty w orzecznictwie

CAR/EAR

Prawne znaczenie Wytycznych ws. dystrybucji dla ZU

Nowelizacja k.c. w części Umowa ubezpieczenia z 2007 r. - siedem lat doświadczeń

Ubezpieczenia Transport Spedycja Logistyka

Projekt wytycznych ws. likwidacji szkód komunikacyjnych

Likwidacja szkód w ubezpieczeniach cargo – praktyka i problemy

Ubezpieczenia środowiskowe

Wytyczne dotyczące dystrybucji – dobre praktyki we wszystkich kanałach dystrybucji

Rekomendacja U – szansa na zmianę

Rekomendacja U

Obowiązkowe ubezpieczenia OC inne niż komunikacyjne

Zmiana treści umowy ubezpieczenia w czasie jej trwania

FIDIC i ubezpieczenia

Szkody osobowe - dokumentacja medyczna

Bezpośrednia Likwidacja Szkód

Ubezpieczenia maszyn

Ubezpieczeniowy zysk brutto w księgach rachunkowych: przedmiot ubezpieczenia, szkoda i odszkodowanie

Przyczynienie - wina wyłączna

Wynagrodzenie brokera w teorii i praktyce

CAR/EAR

Szkoda na osobie – dodatkowe koszty a normalne następstwo szkody

Problematyka konosamentów spedytorskich – zagadnienia prawne

Oferta dla agenta

Likwidacja zagranicznych szkód komunikacyjnych w praktyce

PZP a ubezpieczenia - istotne zagadnienia, case studies

Triggery

MiŚ - sprzedaż

Wykorzystanie informacji o klientach w celach marketingowych

Ubezpieczenia komunikacyjne flot

Aspekty prawne współpracy ubezpieczyciel – agent ubezpieczeniowy

Klauzule abuzywne

Sprzedaż i rentowność w ubezpieczeniach zdrowotnych

Suma ubezpieczenia i PML

Bancassurance: nadchodzą zmiany

Ubezpieczenie kredytu kupieckiego: granice zarządzania ryzykiem

Aktualne problemy prawne ubezpieczeń na życie

Ocena ryzyka finansowego w ubezpieczeniach na życie

Przedawnienie roszczeń odszkodowawczych i ubezpieczeniowych

Aktualne problemy ubezpieczeń majątkowych

Regres ubezpieczeniowy a zasady dochodzenia roszczeń ex contractu od przewoźnika i spedytora

Analiza ryzyk budowlano-montażowych na przykładach szkód

Ubezpieczenia OC - najważniejsze problemy

Dystrybucja ubezpieczeń grupowych

Ubezpieczenia transportowe

Szkoda wyrządzona z winy umyślnej i obowiązek zmniejszenia szkody

Ubezpieczenia w energetyce

Dane osobowe w działalności ubezpieczeniowej

Gwarancje ubezpieczeniowe

Zabezpieczenia

Skuteczna prewencja pożarowa

Sztuka interpretacji nieistniejących przepisów – ubezpieczenia grupowe

Zasady odpowiedzialności cywilnej i metodyka ustalania odpowiedzialności gwarancyjnej

Zadośćuczynienie za śmierć osoby bliskiej w teorii i praktyce

Orzecznictwo sądowe w sprawach szkód osobowych

Budowa ubezpieczeniowego programu flotowego

OC posiadaczy pojazdów – praktyczny wymiar przepisów ustawy

Odpowiedzialność cywilna w związku z własnością, użytkowaniem, zarządzaniem nieruchomościami

Ochrona konsumenta na rynku usług ubezpieczeniowych

Dystrybucja produktów ubezpieczeniowych

Zawarcie i wykonanie umowy ubezpieczenia

Budowa programu reasekuracyjnego

Tworzenie i interpretacja OWU – kluczowe problemy

Maszyny i urządzenia elektryczne – ryzyko awarii i szkód

FIDIC i ubezpieczenia

Likwidacja zagranicznych szkód komunikacyjnych

Odnawialne źródła energii w ubezpieczeniach

Ubezpieczenia finansowe

Fraudy w ubezpieczeniach na życie

Ubezpieczenia obowiązkowe w rolnictwie – złe prawo a praktyka

Przewoźnik sukcesywny w świetle ustawy Prawo przewozowe i Konwencji CMR

Zamówienia publiczne a ubezpieczenia

Business interruption

Klauzule budowlano-montażowe

Wpływ postępowania karnego na przebieg postępowania likwidacyjnego

Zabezpieczenia przeciwpożarowe

Kalejdoskop problemów OC

Ustalanie odpowiedzialności za szkody osobowe w OC komunikacyjnym

Rola multiagencji w ubezpieczeniach komunikacyjnych

Directors & Officers

Projekt dyrektywy IMD2

Zasady tworzenia i obsługi produktów z UFK

Odpowiedzialność wystawcy dokumentów FIATA

Gdzie ta Wielka Brytania? Porównywarki w ubezpieczeniach

Klauzule abuzywne w ubezpieczeniach na życie

Ubezpieczenia środowiskowe

OC: utracone dochody prowadzącego działalność gospodarczą

Szkody budowlano-montażowe

Assistance - aspekty prawno-podatkowe

Ryzyka OC w zakładach przemysłowych

Produkty dodatkowe - bancassurance

Zadośćuczynienie za śmierć osoby bliskiej w teorii i praktyce

Odpowiedzialność cywilna gminy a praktyka rynkowa jej ubezpieczeń

Sekret MiS-ia

Budowa programu reasekuracyjnego

Tworzenie i interpretacja OWU – kluczowe problemy

Sztuka interpretacji nieistniejących przepisów - ubezpieczenia grupowe

Ubezpieczenia maszyn

Wynagrodzenie brokera w teorii i praktyce

Odpowiedzialność cywilna w związku z własnością, użytkowaniem, zarządzaniem nieruchomościami

Koasekuracja

Optymalizacja kosztów likwidacji szkód komunikacyjnych

Przyczynienie się poszkodowanego w procesie obsługi szkody na osobie

Kurtaż brokerski

Szkody osobowe

Ubezpieczenia zdrowotne – miejsce i rola w systemach ochrony zdrowia

Renta wyrównawcza z umowy OC dla osób bliskich zmarłego

Ubezpieczenia OC w budowlanym procesie inwestycyjnym

Kiedy człowiek doznaje szkody… Jak prowadzić i likwidować szkody osobowe

Renta wyrównawcza z umowy OC dla osoby bezpośrednio poszkodowanej

Obsługa ubezpieczeń zdrowotnych - klucz do sukcesu

Ubezpieczenia domu i mieszkania

Ubezpieczenie utraty zysku brutto w praktyce

Wykonanie dobrowolnej umowy ubezpieczenia

Dane ubezpieczeniowe. Aktualne zagadnienia i orzecznictwo oraz planowane zmiany

Koszty leczenia, rehabilitacji, opieki osoby trzeciej i inne koszty podlegające rozliczeniu przy szkodzie na osobie

Dystrybucja ubezpieczeń zdrowotnych

Umowa ubezpieczenia dużych podmiotów

Ryzyko Odpowiedzialności Cywilnej

Od PML do amount subject

Odszkodowanie i zadośćuczynienie z art. 446 par. 3 i 4 k.c.

Praktyka reasekuracji

Produkty ubezpieczeń zdrowotnych

Zakaz dyskryminacji ze względu na płeć w ubezpieczeniach na życie i zdrowotnych

Likwidacja szkód w ubezpieczeniach cargo - praktyka i problemy

Bancassurance - nowe podejście

Odpowiedzialność spedytora względem podwykonawców

Klauzule abuzywne

Zbieg świadczeń w szkodach osobowych z OC

Umowa ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej

Ubezpieczenia flot

Obrona i ograniczanie wysokości roszczeń w OC przedsiębiorcy

Reasekuracja dla ubezpieczeniowców

Nowelizacja ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych - podejście procesowe

Zarządzanie ryzykiem prawnym w różnych kanałach dystrybucji

Rekomendacja bez tajemnic

OC za produkt

Duże ryzyka

Aspekty prawne likwidacji szkód komunikacyjnych na mieniu

Konstrukcja ubezpieczeń grupowych – zagadnienia prawne

Cena a systemy motywacyjne

Przedawnienie roszczeń odszkodowawczych i ubezpieczeniowych

Obowiązkowe dla praktyków

Obowiązkowe na nowo

OWU – nauka na błędach

Ubezpieczenia cargo

Ubezpieczenie D&O (OC menedżerów spółek kapitałowych i innych przedsiębiorstw)

Letnie warsztaty z likwidacji szkód komunikacyjnych - trochę teorii, dużo praktyki

Niewykorzystane możliwości - umowa ubezpieczenia w Kodeksie cywilnym

Ochrona danych osobowych i tajemnica ubezpieczeniowa

Ubezpieczenia OC

Podwykonawstwo w spedycji i przewozie drogowym przesyłek towarowych

Ubezpieczenia turystyczne

Rozwiązania direct
w działalności operacyjnej ubezpieczycieli
(nie tylko directowych)

Aspekty prawne współpracy ubezpieczyciel - agent ubezpieczeniowy

Co nowego na budowie? (warsztat budowlano-montażowy)

Zamówienia publiczne w ubezpieczeniach

Zadośćuczynienia bez tajemnic

Orzecznictwo sądowe w sprawach szkód osobowych

Zasady odpowiedzialności spedytora i przewoźnika

Jak radzić sobie z decyzjami regulatorów?

Komunikacja: Jak przygotować się na starcie z kancelariami?

Klauzule abuzywne i inne pułapki przy tworzeniu OWU

OC lekarzy i jej ubezpieczenie

Regres ubezpieczeniowy – znana teoria i skuteczna praktyka

Tworzenie OWU i ocena ryzyka

Kabotaż - analiza sytuacji w Europie

Aspekty prawne nowych projektów ubezpieczeniowych

Ocena ryzyka w ubezpieczeniach komunikacyjnych

Odpowiedzialność cywilna i gwarancyjna w OC komunikacyjnym

Grupowe ubezpieczenia zdrowotne: Jak zadowolić klienta?

Kierunek dla MiS-ia

Piękne ryzyka OC

Finansowo-księgowe aspekty ubezpieczeń business interruption

Duże ryzyka

Sztuka komunikowania się

Umowa z placówkami medycznymi

Wyzwania D&O

Spedytor a przewoźnik umowny

Ubezpieczenia transportowe 2009

Ubezpieczenia budowlano-montażowe 2009

Metody inżynieryjne w ubezpieczeniach majątkowych

Umowa ubezpieczenia zdrowotnego

Odpowiedzialność, ubezpieczenie, likwidacja

Nowe wyzwania ubezpieczenia przerw w produkcji

Ubezpieczenia transportowe

Wokół ubezpieczeń budowlano-montażowych

Konkurencja pozacenowa w ubezpieczeniach komunikacyjnych

Triggery w praktyce

Newsletter:

Patronat medialny:

Najbliższe spotkania:

21 kwietnia 2021 r.

Renta odszkodowawcza

12 maja 2021 r.

Przedawnienie

20 maja 2021 r.

Zmiany na drodze