Konferencja

Jedyne takie spotkanie..

Spotkanie najlepszych specjalistów w zakresie OC w Polsce jest zawsze okazją do rozmowy na wiele profesjonalnych i bardzo ciekawych tematów. Od podstaw polskiego prawa (np. osoba trzecia) poprzez poszczególne, specjalistyczne ryzyka (np. D&O, rozszerzona odpowiedzialność za produkt) po kwestie międzynarodowe (np. prawo unijne, właściwość prawa). Całość uzupełniona, ważnymi nie tylko dla OC, rozważaniami na temat odpowiedzialności cywilnej brokerów.
Nikt, kto zajmuje się ubezpieczeniami odpowiedzialności cywilnej, czy ubezpieczeniami w ogóle, nie może takiego spotkania opuścić.

Kluczowe zagadnienia

+ problematyka osoby trzeciej w OC
+ dyrektywa środowiskowa w kontekście OC
+ cel i zasady ubezpieczenia D&O
+ odpowiedzialność brokera
+ rozszerzona odpowiedzialność za produkt
+ likwidacja szkód OC
+ prawo unijne w zakresie OC
+ właściwość prawa i jurysdykcja

Dla kogo

+ szefowie departamentów i underwriterzy ubezpieczeń OC
+ brokerzy wyspecjalizowani w ubezpieczeniach OC
+ szefowie departamentów likwidacji szkód korporacyjnych i niezależni likwidatorzy
+ prawnicy, przedstawiciele wybranych grup zawodowych
+ risk managerowie dużych przedsiębiorstw
Uwaga!!
Konferencja jest skierowana do osób, które znają dobrze problematykę ubezpieczeń odpowiedzialności cywilnej ogólnej

Miejsce

Hotel Pan Tadeusz
Serock nad Zalewem Zegrzyńskim

Zobacz szczegóły miejsca

Program konferencji

Dzień 1 - środa, 18 lutego 2009 r.
12:00

Rejestracja

12:00

Lunch

(szwedzki stół)

13:00

Rozpoczęcie konferencji

13:00

Odpowiedzialność brokera

Paweł Sukiennik, PS Consult

1. Broker na tle pośredników - podobieństwa i różnice
2. Ustawowa odpowiedzialność brokera (ustawa o pośrednictwie, kodeks cywilny)
3. Kontraktowa odpowiedzialność brokera (kodeks cywilny, umowa brokerska)
4. Zarządzanie ryzykiem OC brokera - procedury brokerskie

14:10

Przerwa kawowa

14:20

Dyrektywa środowiskowa w kontekście ubezpieczeń OC

Agata Skrężyna-Dudek, Monika Badowska, Allianz

1. Ustawa o zapobieganiu szkodom w środowisku i ich naprawie
a. zagadnienia wprowadzające
b. szkoda środowiskowa, szkoda ekologiczna a szkoda w środowisku w dyrektywie 2004/35/WE
c. relacja pomiędzy dotychczasowym system odpowiedzialności w ochronie środowiska a ustawą
2. Szkody w środowisku - koncepcje ubezpieczeniowe
a. dotychczasowe i nowe rozwiązania ubezpieczeniowe
b. zakres ochrony ubezpieczeniowej

15:30

Przerwa kawowa

15:40

Problematyka osoby trzeciej w ubezpieczeniach OC

dr Małgorzata Serwach, Uniwersytet Łódzki

- aspekty podmiotowe umowy ubezpieczenia OC
- odróżnienie stron umowy ubezpieczenia od podmiotów prawnego stosunku ubezpieczenia
- pojęcie osoby trzeciej w umowie ubezpieczenia OC (wykładnia literalna, celowościowa)
- pozycja prawna osoby trzeciej w przypadku OC deliktowej i kontraktowej
- warianty podmiotowe osoby trzeciej i skutki ich zastosowania

16:50

Przerwa kawowa

17:00

Odpowiedzialność cywilna członków organów osób prawnych i jej ubezpieczenie

Paweł Paluch, Paweł Sikora

Argumenty za i przeciw następującym tezom:
- ubezpieczenia D&O jest własnym ubezpieczeniem finansów osoby prawnej i chroni jej bilans
- ubezpieczenie D&O co do zasady chroni osobę prawną głównie od koluzji (tj. od sprzeniewierzenia pełnomocnictwa)
- ubezpieczyciele krajowi niewystarczająco zabezpieczają się przed powszechnym zjawiskiem roszczeń koncyliacyjnych (składanych w porozumieniu miedzy poszkodowanym i sprawcą)

18:30

Zakończenie wykładów pierwszego dnia

19:30

Kolacja

(i spotkania wieczorne...)

Dzień 2 - czwartek, 19 lutego 2009 r.
8:00

Œniadanie

9:00

Rozpoczęcie drugiego dnia konferencji

9:00

Ubezpieczenia OC - właściwość prawa i jurysdykcja

dr Katarzyna Ludwichowska, Uniwersytet Mikołaja Kopernika

1. ?Międzynarodowe? ubezpieczenia OC (ubezpieczenia cross-border) - uwagi wprowadzające
2. Właściwość prawa
a) prawo właściwe dla umowy ubezpieczenia OC
b) prawo właściwe dla roszczeń poszkodowanych
3. Jurysdykcja w sprawach dotyczących ubezpieczenia OC
a) powództwa ubezpieczających, ubezpieczonych i poszkodowanych
b) powództwa wytaczane przez ubezpieczycieli

10:10

Przerwa kawowa

10:20

Połączenie i pomieszanie w wybranych warunkach ubezpieczenia rozszerzonej odpowiedzialności cywilnej za produkt

Weronika Chmielewska, PWS Konstanta

1. Czy wszyscy tak samo rozumieją model rozszerzonej odpowiedzialności cywilnej za produkt?
2. Czy jest wspólny mianownik dla przedmiotowego zakresu ubezpieczenia?
3. Jaki jest czasowy zakres ochrony w klauzulach?
4. Czyste straty / koszty / nakłady / szkody spowodowane przez produkt - czy to synonimy?

11:30

Przerwa kawowa

11:40

Zmiany w europejskim prawie odszkodowawczym

Piotr Wójcik, Axa

- rozważane i planowane kierunki zmian prawa europejskiego
- wpływ zmian na ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej

12:50

Przerwa kawowa

13:00

Obowiązki ubezpieczonego, ubezpieczyciela, poszkodownego i rola ubezpieczyciela w likwidacji szkód OC

Jacek Woronkiewicz, Ergo Hestia

1. Zakres obowiązków ubezpieczyciela OC w procesie likwidacji szkód
2. Pozycja ubezpieczonego i poszkodowanego w procesie likwidacji szkód OC
2. Rola Ubezpieczyciela OC w obsłudze roszczenia do ubezpieczonego
3.Poszkodowany i Ubezpieczony - beneficjenci umowy ubezpieczenia OC ?
5. Wybrane przykłady roszczeń

14:10

Zakończenie konferencji

14:10

Lunch

(szwedzki stół)

 

Zgłoszenie na konferencją nie jest możliwe. Zainteresowanych prosimy o kontakt:
office@InsuranceMeetingPoint.com

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prowadzący konferencją:

Monika Badowska

X

Prawnik, Uniwersytet Warszawski. Od 2001 roku związana z ubezpieczeniami. Początkowo w MARSH sp. z o.o. (zdany egzamin dla brokerów ubezpieczeniowych ). Od 2007 roku w TU Allianz Polska S.A., aktualnie na stanowisku głównego specjalisty ds. ubezpieczeń odpowiedzialności cywilnej.
Główne obszary odpowiedzialności - ubezpieczenia szkód w środowisku i ubezpieczenia odpowiedzialności zawodowej.

ZAMKNIJ

Weronika Chmielewska

X

Absolwentka Wyższej Szkoły Ubezpieczeń i Bankowości w Warszawie (licencjat); City University Business School w Londynie (stypendium); Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie (magister: Finanse i Bankowość, studia podyplomowe: Prawo Unii Europejskiej oraz Europejskie i Polskie Prawo Spółek), 10 lat pracy w ubezpieczeniach, towarzystwa ubezpieczeniowe oraz firmy brokerskie, specjalizuje się w ryzykach odpowiedzialności cywilnej, obecnie Dyrektor Biura Regionalnego PWS Konstanta SA w Warszawie, prokurent.

ZAMKNIJ

Katarzyna Ludwichowska

X

Adiunkt w Zakładzie Prawa Ubezpieczeniowego Katedry Prawa Cywilnego i Międzynarodowego Obrotu Gospodarczego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu.
Specjalizuje się w prawie ubezpieczeń gospodarczych, prawie deliktowym oraz prawie prywatnym międzynarodowym. Jest autorką publikacji z dziedziny prawa ubezpieczeniowego, cywilnego oraz prywatnego międzynarodowego, w tym monografii pt. ?Odpowiedzialność cywilna i ubezpieczeniowa za wypadki samochodowe? (Toruń 2008).

ZAMKNIJ

Paweł Paluch

X

Absolwent Wydziału Prawa Uniwersytetu Wrocławskiego i studium europejskiego prawa gospodarczego (LL.M. Eur.) na Ludwig-Maximilians-Universität w Monachium. Od 2003 r. do końca 2008 r. związany z Chubb Insurance Company of Europe S.A.; odpowiedzialny za underwriting ryzyk D&O w Polsce i innych krajach CEE.
Od stycznia 2009 r. Underwriter Financial Lines w Zurich Global Corporate w Zurychu.

ZAMKNIJ

Małgorzata Serwach

X

Adiunkt w Katedrze Prawa Cywilnego Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego, Adiunkt w Katedrze Polityki Ochrony Zdrowia Uniwersytetu Medycznego
Autorka ponad 30 publikacji z zakresu prawa cywilnego
Specjalność - ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej.

ZAMKNIJ

Paweł Sikora

X

Absolwent Wydziału Prawa Uniwersytetu Œląskiego, Studia Podyplomowe - Ubezpieczenia AE Poznań, Doktorant na Wydziale Prawa Uniwersytetu Œląskiego. Praktyka zawodowa - CP-Firmengruppe Moenchengladbach (Niemcy), Wiener Staedtische (Austria), HUK-Coburg (Niemcy). Od 1997 r. zajmuje kierownicze stanowisko w firmie ubezpieczeniowej. Liczne publikacje w wydawnictwach branżowych i prasie lokalnej.

ZAMKNIJ

Agata Skrężyna-Dudek

X

Absolwentka Wydziału Prawa Uniwersytetu Warszawskiego. Ukończone podyplomowe polsko- niemieckie studium ubezpieczeniowe - kierunek :?jakość usług ubezpieczeniowych? w Instytucie Studiów Europejskich Gdyni. Z ubezpieczeniami związana od 1985r. najpierw w TU TUK SĽ, następnie w TU ATU-Gerling SĽ. Od maja 1997 do chwili obecnej TU Allianz Polska SĽ - aktualnie na stanowisku dyrektora departamentu ubezpieczeń odpowiedzialności cywilnej i ubezpieczeń transportowych.

ZAMKNIJ

Paweł Sukiennik

X

Magister prawa.
Dyrektor Biura Ubezpieczeń OC Ergo Hestia, członek zarządu Inter Polska, wiceprezes Nexum Brokerzy Ubezpieczeniowi, prezes Kancelarii Prawniczo-Medycznej Adversum, obecnie konsultant i szkoleniowiec, prokurent w spółkach: Brokerzy i Konsultanci Sp. z o.o. oraz Adversum Sp. z o.o.

Doradca wielu firm i organizacji, m.in..: Concordia Polska, Chubb Europe, ACE Europe, Munich Re, Swiss Re, Scott Wilson Kirkpatrick, Fundusz Spójności, Cosmopoli Consultants, Polski Instytut Dyrektorów, Izba Gospodarcza Ubezpieczeń
i Obsługi Ryzyka, Polska Izba Ochrony Osób i Mienia, Instytut Problemów Ochrony Zdrowia.

Autor i współautor kilkudziesięciu produktów ubezpieczeniowych oraz kilkudziesięciu publikacji, m.in.. "Dobrowolne ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej, prawo
i praktyka", "Prawo o kontraktach w ubezpieczeniach", "Meandry ubezpieczeń OC", "E-ubezpieczenia, szanse i zagrożenia". Członek grupy roboczej AIDA "Products, Pollution and New Technologies", Rady Rozwoju Rynku Finansowego i Grupy Roboczej ds.. Przeglądu regulacji prawa ubezpieczeń gospodarczych. Członek zespołu ekspertów reprezentujących Izbę Gospodarczą Ubezpieczeń i Obsługi Ryzyka w pracach nad przepisami kodeksu cywilnego o umowie ubezpieczenia.

ZAMKNIJ

Jacek Woronkiewicz

X

Prawnik, UG 1993, publikacje w Risk Focus oraz Prawie Ubezpieczeniach i Reasekuracji. Od 1993 roku zwiazany z ubezpieczeniami, roczne doświadczenie w Biurze Prawnym Ergo Hestii, później underwriting i likwidacja szkód, obecnie Z-ca Dyrektora Biura Likwidacji odpowiedzialny m.in. za obszar likwidacji szkód oc

ZAMKNIJ

Piotr Wójcik

X

Dyrektor Departamentu Ubezpieczeń OC AXA
Również przewodniczący Komisji Ubezpieczeń OC PIU i uczestnik stałej grupy roboczej ds.. ubezpieczeń OC CEA w Brukseli. Autor publikacji z zakresu ubezpieczeń odpowiedzialności cywilnej, uczestnik prac legislacyjnych nad nowelizacją przepisów o umowie ubezpieczenia oraz regulacją ubezpieczeń obowiązkowych.
Reprezentant sektora ubezpieczeń na roboczych konferencjach ONZ w sprawie Konwencji Bazylejskiej i Kijowskiej

ZAMKNIJ

Zgłoszenia:

Zgłoszenie na konferencją nie jest możliwe. Zainteresowanych prosimy o kontakt:
office@InsuranceMeetingPoint.com

Pytania:

Wszelkie pytania zwiazane z konferencją można kierować na:
office@InsuranceMeetingPoint.com

 

 

 

Inne spotkania

Seminaria:

Ubezpieczenie OC w życiu prywatnym - analiza prawna produktów i kierunek rozwoju

Szczegółowo o odpowiedzialności na zasadzie ryzyka (na podstawie 50 wyroków) - w kontekście ubezpieczeniowym

Ubezpieczenia grupowe w zdrowiu i życiu - aspekty prawne

W przygotowaniu

Regres ubezpieczeniowy

Ubezpieczenia NNW

Leasing a ubezpieczenia

Ubezpieczenia transportowe

Ubezpieczenia Autocasco

Ostatnie spotkania

Ubezpieczenie OC PPM - nowości legislacyjne

Regres ubezpieczeniowy i możliwości jego wyłączenia

Małżonek, konkubent, partner życiowy, dziecko, domownik, osoba bliska - problemy ubezpieczeniowe (zakres odpowiedzialności, wyłączenie odpowiedzialności, przypisanie winy, regres)

Ubezpieczenia AUTOCASCO - produkt, odpowiedzialność, wyłączenia, likwidacja

Ubezpieczeniowe aspekty leasingu pojazdów a rekomendacja U KNF

 

Newsletter: