Konferencja

Jedyne takie spotkanie..

Ubezpieczyciele poruszają się w bardzo ściśle regulowanym otoczeniu prawnym. Stąd jednym z kluczowych obszarów pracy zakładu ubezpieczeń jest kontakt, współpraca i dyskusja z regulatorami, przede wszystkim Komisją Nadzoru Finansowego, Urzędem Ochrony Konkurencji i Konsumentów oraz Generalnym Inspektorem Ochrony Danych Osobowych.

Eksperci z kancelarii prawnej CMS Cameron McKenna: Małgorzata Surdek, partner, adwokat, Małgorzata Urbańska, partner, radca prawny, Andrzej Krasuski, partner, radca prawny, Aldona Wnęk, radca prawny, Konrad Piech, radca prawny, szczegółowo omówią większość zagadnień związanych z czynnościami, kontrolami, zaleceniami pokontrolnymi oraz uprawnieniami KNF, UOKiK i GIODO. Przybliżą te trudne kwestie zarówno prawnikom ubezpieczycieli odpowiedzialnym za organizacyjny i administracyjny aspekt działalności firm ubezpieczeniowych, jak i prawnikom oraz szefom departamentów merytorycznych, którzy mają do czynienia z działaniami regulatorów.

Kluczowe zagadnienia

- zgody i zezwolenia wydawane przez KNF w związku ze zmianami w zakładach ubezpieczeń
- kontrole KNF i zalecenia pokontrolne
- postępowania wszczynane przez KNF z urzędu lub inicjowane przez KNF
- kompetencje UOKiK w zakresie kontroli ogólnych warunków ubezpieczeń
- praktyki antykonkurencyjne w sektorze ubezpieczeniowym
- kontrole i uprawnienia GIODO

Dla kogo

- szefowie departamentów prawnych ubezpieczycieli
- członkowie zarządów ubezpieczycieli odpowiedzialni za kontakty z regulatorami
- pracownicy departamentów prawnych ubezpieczycieli
- szefowie departamentów merytorycznych i administracyjnych ubezpieczycieli mający do czynienia z działaniami regulatorów

Uwaga!
Konferencja przeznaczona jest wyłącznie dla ubezpieczycieli oraz brokerów ubezpieczeniowych. Inne podmioty (np. klienci, agenci ubezpieczeniowi, prawnicy niezatrudnieni w zakładach ubezpieczeń) mogą uczestniczyć w konferencji po uzyskaniu zgody Organizatora.

Miejsce

Hotel Panorama

ul. Tarczyńska 109a
96-320 Mszczonów

(ok. 30 km od Warszawy)

Zobacz szczegóły miejsca

Program konferencji

Dzień 1 - wtorek, 7 grudnia
12:30

Rejestracja

12:30

Lunch

(szwedzki stół)

13:30

Rozpoczęcie seminarium

13:40

Zgody i zezwolenia wydawane przez KNF w związku ze zmianami w zakładach ubezpieczeń

Aldona Wnęk, Konrad Piech

- przygotowanie do wszczęcia procedury o wydanie zgody lub zezwolenia
- dokumentacja składana w KNF
- czynności podejmowane w trakcie postępowania

14:50

Przerwa kawowa

15:10

Kontrole KNF i zalecenia pokontrolne

Aldona Wnęk, Konrad Piech

- kompetencje kontrolne KNF
- przebieg kontroli
- skutki kontroli dla zakładu ubezpieczeń

Postępowania wszczynane przez KNF z urzędu lub inicjowane przez KNF

Aldona Wnęk, Konrad Piech

16:20

Przerwa kawowa

16:40

Kontrola GIODO

Andrzej Krasuski

- przesłanki wszczęcia kontroli GIODO
- rola regulatora w kontroli GIODO
- uprawnienia kontrolowanego podmiotu
- przygotowanie do kontroli
- przebieg postępowania po zakończeniu kontroli

17:50

Dyskusja

18:15

Zakończenie pierwszego dnia

19:00

Kolacja

(i zajęcia wieczorne)

Dzień 2 - środa, 8 grudnia
8:00

Œniadanie

8:50

Rozpoczęcie drugiego dnia

9:00

Postępowanie odwoławcze

Sebastian Pabian

- tryb zaskarżania decyzji wydawanych przez KNF
- postępowanie przed WSA i NSA
- skutki orzeczeń wydawanych w wyniku odwołania

10:10

Przerwa kawowa

10:30

Kompetencje UOKiK w zakresie kontroli ogólnych warunków ubezpieczeń

Małgorzata Surdek, Małgorzata Urbańska

- klauzule abuzywne w OWU i kompetencje UOKiK w tym zakresie
- postępowanie w sprawie naruszania zbiorowych interesów konsumentów - dotkliwe kary finansowe za naruszenie przepisów
- rejestr klauzul abuzywnych - jak z niego korzystać w praktyce?
- regularne kontrole stosowanych wzorców
- raport UOKiK z kontroli wzorców umownych ubezpieczeń na życie ze stycznia 2010 roku

11:40

Przerwa kawowa

12:00

Praktyki antykonkurencyjne w sektorze ubezpieczeniowym

Małgorzata Surdek, Małgorzata Urbańska

- kompetencje UOKiK w zakresie ścigania porozumień ograniczających konkurencję i nadużywania pozycji dominującej
- wyłączenie grupowe dla sektora ubezpieczeniowego
- kary za naruszenie przepisów
- dawn raids - niezapowiedziane kontrole organów ochrony konkurencji

13:10

Zakończenie konferencji

13:15

Lunch

(szwedzki stół)

 

Zgłoszenie na konferencją nie jest możliwe. Zainteresowanych prosimy o kontakt:
office@InsuranceMeetingPoint.com

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prowadzący konferencją:

Małgorzata Surdek

X

CMS Cameron McKenna, partner, adwokat

ZAMKNIJ

Andrzej Krasuski

X

Andrzej Krasuski jest radcą prawnym oraz partnerem w Departamencie Prawa Gospodarczego
i Zagadnień Regulacyjnych w warszawskim biurze CMS Cameron McKenna. Kieruje praktyką Prawa Telekomunikacyjnego, Mediów i Ochrony Danych Osobowych w warszawskim biurze CMS Cameron McKenna oraz regionalną praktyką Ochrony Danych Osobowych w Europie Œrodkowo-Wschodniej.

Doświadczenie Andrzeja Krasuskiego obejmuje optymalizację struktur przepływu danych
w kontekście ich ochrony, jednorazowe weryfikacje ochrony danych, jak też złożone i stałe kontrole zgodności z przepisami, świadczenie pomocy prawnej w przygotowywaniu dokumentów potwierdzających przetwarzanie danych oraz zapewnianie bezpieczeństwa przetwarzanych danych. Ponadto Andrzej Krasuski zajmował się wieloma aspektami międzynarodowych transferów danych, w tym transferów poza EOG (Europejski Obszar Gospodarczy). Œwiadczył też usługi doradcze
w odniesieniu do różnych modeli współpracy na rynku, w których dane osobowe odgrywają kluczową rolę. Ponadto świadczył usługi doradcze z zakresu złożonych postępowań regulacyjnych związanych z ochroną danych. Ma też doświadczenie we wdrażaniu przepisów amerykańskiej ustawy Sarbanes-Oxley, a także doradzał w sprawach związanych z ochroną danych
w postępowaniach prowadzonych na podstawie amerykańskiej ustawy o praktykach korupcyjnych (Foreign Corrupt Practices Act). Jako koordynator regionalnej praktyki Ochrony Danych Osobowych w Europie Œrodkowo-Wschodniej udziela aktywnego wsparcia na poziomie regionalnym, oraz umożliwia zajmowanie się złożonymi kwestiami ochrony danych w regionie oraz dzielenie się wyjątkową i aktualną wiedzą.

Zgodnie z Chambers Europe (2010) Andrzej Krasuski jest ?wysoko ceniony przez prawników za rozległe doświadczenie praktyczne oraz akademickie komentarze w sprawach prawa telekomunikacyjnego?. Jest współautorem monografii pt. ?Dane osobowe w przedsiębiorstwie?, jak również szeregu innych publikacji, które ukazały się np. w Przeglądzie Ustawodawstwa Gospodarczego.

Andrzej Krasuski jest ekspertem ds. prawa telekomunikacyjnego Polskiej Izby Komunikacji Elektronicznej (PIKE).

Jest absolwentem Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Ukończył również Brytyjskie Centrum Prawa Angielskiego przy Uniwersytecie Warszawskim, pod patronatem Uniwersytetu w Cambridge. Posiada tytułu doktora nauka prawnych.

Włada biegle językiem niemieckim i angielskim.

ZAMKNIJ

Sebastian Pabian

X

CMS Cameron McKenna, adwokat

ZAMKNIJ

Konrad Piech

X

Konrad Piech jest radcą prawnym i starszym prawnikiem w Departamencie Prawa Gospodarczego i Zagadnień Regulacyjnych w warszawskim biurze CMS Cameron McKenna.

Specjalizuje się w prawie cywilnym i handlowym. Na co dzień zajmuje się świadczeniem porad prawnych dla instytucji finansowych, głównie firm ubezpieczeniowych. Doradza w zakresie tworzenia i wprowadzania na rynek produktów ubezpieczeniowych, procedur związanych z obsługą klientów zakładów ubezpieczeń oraz postępowań przed organem nadzoru.

Przed podjęciem pracy w CMS Cameron McKenna pracował w innych renomowanych kancelariach prawniczych oraz jako radca prawny w wiodących firmach ubezpieczeniowych. W ramach swojej pracy zajmował się między innymi opiniowaniem projektów ogólnych warunków i innych dokumentów dotyczących umów ubezpieczenia oraz opracowywaniem projektów umów dotyczących działalności spółek. Prowadził także szkolenia z zakresu zagadnień prawnych dotyczących działalności ubezpieczeniowej.

Jest absolwentem Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego.

Posługuje się językiem angielskim.

ZAMKNIJ

Małgorzata Urbańska

X

Małgorzata Urbańska jest radcą prawnym oraz partnerem w Departamencie Prawa Gospodarczego i Zagadnień Regulacyjnych w warszawskim biurze CMS Cameron McKenna.

Specjalizuje się w prawie europejskim oraz prawie ochrony konkurencji. Na co dzień doradza klientom w sprawach związanych z praktykami antykonkurencyjnymi, tj. porozumieniami ograniczającymi konkurencję oraz nadużywaniem pozycji dominującej. Zajmuje się również kwestiami pomocy publicznej oraz zamówień publicznych. Doradza też w zakresie umów handlowych i regulacji unijnych związanych ze swobodnym przepływem towarów oraz zgodności przepisów krajowych z prawem europejskim. Prowadzi audyty wewnętrzne przedsiębiorstw pod kątem przestrzegania prawa ochrony konkurencji, szkolenia dla personelu różnych szczebli z tego zakresu, w tym szkolenia na temat zasad postępowania w przypadku niezapowiedzianych kontroli organów ochrony konkurencji. Posiada doświadczenie w pracy dla klientów z rożnych branż, w szczególności z branży farmaceutycznej oraz sektora dóbr konsumpcyjnych, w tym sektora żywności i napojów.

Małgorzata Urbańska jest wymieniana przez Legal 500 (2010), jako doświadczony prawnik
w zakresie ochrony konkurencji i praktyki antymonopolowej.

Małgorzata Urbańska jest członkiem Stowarzyszenia Prawa Konkurencji (Competition Law Association).

Ukończyła Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego oraz studia podyplomowe z zakresu prawa europejskiego w King’s College w Londynie.

Włada biegle językiem angielskim.

ZAMKNIJ

Aldona Wnęk

X

Aldona Wnęk jest radcą prawnym i konsultantem w Departamencie Prawa Gospodarczego i Zagadnień Regulacyjnych w warszawskim biurze CMS Cameron McKenna.

W swojej pracy koncentruje na świadczeniu usług dla sektora finansowego i ubezpieczeniowego.
Od początku swojej kariery zawodowej Aldona Wnęk pracowała albo w sektorze finansowym lub na rzecz tego sektora, w szczególności zaś w sektorze ubezpieczeniowym lub na jego rzecz. Wcześniej pracowała
w dziale regulacji ubezpieczeń Ministerstwa Finansów.

Aldona Wnęk specjalizuje się w udzielaniu kompleksowych usług prawnych na rzecz spółek z sektora ubezpieczeniowego. Doradzała wielu zagranicznym inwestorom wchodzącym na polski rynek ubezpieczeniowy. Sporządzała dokumentację produktową, umowy ubezpieczeniowe oraz umowy
o dystrybucję i outsourcing, jak również pracowała przy projektach dotyczących bankassurance. Aldona Wnęk była także zaangażowana w transakcje połączeń i przejęć oraz w projekty restrukturyzacyjne dotyczące podmiotów świadczących usługi finansowe, jak również doradzała zagranicznym ubezpieczycielom działającym w Polsce na podstawie zasad swobody świadczenia usług lub swobody przedsiębiorczości. Aldona Wnęk przygotowywała także umowy z pośrednikami, doradzała w zakresie regulacji dotyczących ochrony danych i zachowania tajemnicy służbowej obowiązujących w instytucjach finansowych, oraz doradzała w zakresie świadczeń emerytalnych oraz umów inwestycyjnych.

Jest autorem wielu artykułów dotyczących prawa ubezpieczeniowego, ubezpieczeń zdrowotnych oraz regulacji z zakresu bankassurance.

Aldona Wnęk ukończyła Wydział Prawa i Administracji na Uniwersytecie Warszawskim. Ukończyła też aplikację prokuratorską.

Włada biegle językiem angielskim.

ZAMKNIJ

Zgłoszenia:

Zgłoszenie na konferencją nie jest możliwe. Zainteresowanych prosimy o kontakt:
office@InsuranceMeetingPoint.com

Partnerzy:

CMS Cameron McKenna

Pytania:

Wszelkie pytania zwiazane z konferencją można kierować na:
office@InsuranceMeetingPoint.com

 

 

 

Inne spotkania

Seminaria:

Ubezpieczenia grupowe w zdrowiu i życiu - aspekty prawne

Odpowiedzialność cywilna - w kontekście ubezpieczeń (zasady cywilistyczne, wina, bezprawność, związek przyczynowy, strata, utracone korzyści, zasada winy, ryzyka i słuszności, przyczynienie i inne ważne zagadnienia)

Obowiązki twórcy produktu ubezpieczeniowego - tworzenie i testowanie produktu, analizy w oparciu o scenariusze

Analiza potrzeb klienta w ubezpieczeniach majątkowych w świetle prawa, orzeczeń sądów i wymagań organu nadzoru

Redagowanie OWU - skutecznie, legalnie, jednoznacznie, zrozumiale, przyjaźnie

Orzecznictwo TSUE i SN dotyczące obowiązkowego ubezpieczenia OC PPM

W przygotowaniu

Regres ubezpieczeniowy

Ubezpieczenia NNW

Leasing a ubezpieczenia

Ubezpieczenia transportowe

Ubezpieczenia Autocasco

Ostatnie spotkania

Szczegółowo o odpowiedzialności na zasadzie ryzyka (na podstawie 50 wyroków) - w kontekście ubezpieczeniowym

Ubezpieczenie OC w życiu prywatnym - analiza prawna produktów i kierunek rozwoju

Ubezpieczenie OC PPM - nowości legislacyjne

Regres ubezpieczeniowy i możliwości jego wyłączenia

Małżonek, konkubent, partner życiowy, dziecko, domownik, osoba bliska - problemy ubezpieczeniowe (zakres odpowiedzialności, wyłączenie odpowiedzialności, przypisanie winy, regres)

 

Newsletter: