Assistance

Termin:

10 grudnia 2012 r.

Miejsce:

Dago Centrum

Konferencja

Jedyne takie spotkanie..

W przypadku assistance najczęściej wymienia się, co - i czasem za ile - asystorzy mogą zrobić dla klienta. Na tej konferencji skupimy się na rzadko poruszanym temacie - aspektach prawnych i podatkowych usług assistance. Omówione zostaną problemy, których rozwiązanie jest w ogóle kluczowe do działania usług i ubezpieczeń assistance.

Pojawią się i będą rozpatrywane podstawowe kwestie z zakresu umowy ubezpieczenia i kodeksu cywilnego, dane osobowe, VAT i podstawowe problemy z zawieraniem, zakresem i realizacją świadczeń assistance. Wykłady poprowadzą uznani prawnicy, eksperci podatkowi i praktycy rynku.

Kluczowe zagadnienia

  • Realizacja świadczeń w ubezpieczeniach assistance
  • Odpowiedzialność usługodawców
  • Usługi assistance a VAT
  • Klauzule abuzywne w assistance
  • Dane osobowe w ubezpieczeniu assistance
  • Sposoby stosowania przepisów kodeksu cywilnego w odniesieniu do assistance

Dla kogo

  • Ubezpieczyciele negocjujący kontrakty z assistance
  • Kancelaria prawne obsługujące assistance
  • Brokerzy ubezpieczeniowi zainteresowani specjalnymi produktami assistance
  • Firmy assistance

Miejsce

Centrum Konferencyjne DAGO Centrum

Budynek Rondo 1
Rondo ONZ 1
Warszawa

Zobacz szczegóły miejsca

Program konferencji

Dzień 1 - Poniedziałek, 10 grudnia 2012 r.
9:00

Rejestracja

(i powitalna kawa, herbata)

9:30

Rozpoczęcie konferencji

9:30

Klauzule abuzywne dotyczące ubezpieczeń assistance

dr Tomasz Kwieciński, dr Jakub Pokrzywniak, WKB Wierciński, Kwieciński, Baehr

Stanowisko orzecznictwa w odniesieniu do klauzul określających
1. Wyłączenie odpowiedzialności ubezpieczyciela za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązania przez świadczeniodawców
2. Obowiązek zgłoszenia zdarzenia u ubezpieczyciela przed skorzystaniem ze świadczenia
3. Przesłanki uprawnienia do skorzystania z poszczególnych świadczeń

10:20

Przerwa kawowa

10:35

Sposoby stosowania przepisów kodeksu cywilnego w odniesieniu do assistance

dr hab. Marcin Orlicki, UAM Poznań

1. Œwiadczenie ubezpieczyciela w ubezpieczeniach assistance,
2. Przedmiot ubezpieczenia w assistance
3. Ubezpieczenie kosztów określonych działań a ubezpieczenie assistance.
4. Regres ubezpieczeniowy w assistance
5. Termin spełnienia świadczenia przez ubezpieczyciela
6. Odpowiedzialność za niewłaściwe wykonanie usługi assistance
7. Ratowanie przedmiotu ubezpieczenia - prewencja ubezpieczeniowa w assitance.
8. Assistance medyczne, drogowe, prawne

11:25

Przerwa kawowa

11:40

Dane osobowe w ubezpieczeniu assisstance

dr Jan Byrski, Xawery Konarski, Traple Konarski Podrecki i Wspólnicy

1. Podstawowe pojęcia: dane osobowe, dane wrażliwe (sensytywne) i zwykłe, dane zanonimizowane, przetwarzanie danych
2. Rodzaje usług assistance a dane osobowe
3. Przepływ danych osobowych przy realizacji usługi assistance
4. Usługi assistance a przesłanki dopuszczające przekazywanie danych osobowych objętych tajemnicą ubezpieczeniową do państw trzecich (państw spoza EOG)

12:30

Lunch

13:00

Usługi assistance a VAT

Tomasz Rzepa, KPMG

1. Usługi assistance jako usługi pomocnicze do usług ubezpieczeniowych
2. Stanowisko ETS, sądów oraz Ministerstwa Finansów odnośnie opodatkowania VAT usług assistance
3. Aspekty praktyczne - jak ograniczyć ryzyko

13:50

Przerwa kawowa

14:05

Praktyczne problemy w ubezpieczeniu assistance

Piotr Paczkowski, Ad Casum

1. Zawarcie umowy ubezpieczenia assistance
2. Zakres ubezpieczeń assistance
3. Realizacja świadczeń w ubezpieczeniu assistance
4. Odpowiedzialność usługodawców assistance

14:55

Przerwa kawowa

15:10

Ubezpieczenie assistance - od teorii do praktyki

Dominika Kaczanowska

1. Ubezpieczenia klasyczne a ubezpieczenie assistance - analiza porównawcza w pięciu aspektach
2. Produkt assistance a ubezpieczenie assistance
3. Usługa czy ubezpieczenie - co oferuje ubezpieczyciel
4. Praktyczne aspekty tworzenia produktu assistance - ukryte pułapki i kosztowne błędy

16:00

Zakończenie konferencji

 

Zgłoszenie na konferencją nie jest możliwe. Zainteresowanych prosimy o kontakt:
office@InsuranceMeetingPoint.com

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prowadzący konferencją:

dr Jan Byrski

X

Adwokat, dr nauk prawnych, wspólnik w Kancelarii Prawnej Traple Konarski Podrecki i Wspólnicy sp.j.
Ekspert prawny Polskiej Izby Ubezpieczeń (PIU).Adiunkt w Katedrze Prawa Wydziału Finansów Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie.
Autor licznych publikacji naukowych z zakresu ochrony danych osobowych, tajemnic zawodowych oraz outsourcingu w działalności instytucji finansowych, w tym współautor pozycji: Ochrona danych osobowych. Aktualne problemy i nowe wyzwania (2007) oraz autor monografii: Tajemnica prawnie chroniona w działalności bankowej (2010).

ZAMKNIJ

Dominika Kaczanowska

X

Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Specjalizuje się w problematyce ubezpieczeń gospodarczych, działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej, jak również zagadnieniach szeroko rozumianego prawa cywilnego, w szczególności odpowiedzialności cywilnej. Autorka licznych publikacji poświęconych wyjaśnianiu zawiłości prawa ubezpieczeniowego.
Współautorka raportu ?Szkody osobowe z tytułu OC komunikacyjnego w Polsce. Tendencje rozwoju 2006-2009.? oraz książki ?Szkody osobowe kompensowane z ubezpieczenia komunikacyjnego OC. Analiza rynku.?. Doświadczenie zawodowe w zakresie prawa ubezpieczeniowego zdobywała pracując w Urzędzie Komisji Nadzoru Ubezpieczeń i Funduszy Emerytalnych przekształconym następnie w Urząd Komisji Nadzoru Finansowego oraz uczestnicząc w licznych szkoleniach i konferencjach poświęconych ubezpieczeniom majątkowym i likwidacji szkód. Od 2009 roku związana z branżą assistance, ostatnio jako Główny Prawnik i Menedżer Biura Prawnego w Inter Partner Assistance S.A. Oddział w Polsce oraz w Inter Partner Assistance Polska S.A.

ZAMKNIJ

Xawery Konarski

X

Adwokat, wspólnik w Kancelarii Prawnej Traple Konarski Podrecki i Wspólnicy sp.j.
Ekspert prawny Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji (PIIT), Polskiej Izby Ubezpieczeń (PIU) oraz Związku Pracodawców Branży Internetowej IAB Polska. Jako ekspert środowisk gospodarczych bierze udział w pracach legislacyjnych nad szeregiem ustaw z zakresu prawa nowych technologii i ochrony informacji. Arbiter Sądu Polubownego ds. domen internetowych przy PIIT. Autor lub współautor pozycji naukowych z zakresu prawa danych osobowych i prawa nowych technologii, w tym książek: ?Internet i prawo w praktyce? (2002), ?Komentarz do ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną? (2004) oraz ?Ochrona danych osobowych. Aktualne problemy i nowe wyzwania? (2007).
W latach 2007-2011 nominowany w polskich i zagranicznych rankingach kancelarii prawnych.

ZAMKNIJ

dr Tomasz Kwieciński

X

Radca prawny, starszy partner w kancelarii WKB Wierciński, Kwieciński, Baehr.
Członek Okręgowej Izby Radców Prawnych w Poznaniu. W 1972 r. ukończył Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, a w 1978 r. uzyskał stopień doktora nauk prawnych.
Jest współzałożycielem i starszym wspólnikiem w kancelarii WKB Wierciński, Kwieciński, Baehr. W latach 1995-2003 był doradcą i partnerem w kancelarii Wardyński i Wspólnicy.
Rozległe doświadczenie Tomasza Kwiecińskiego obejmuje prawo spółek, prawo cywilne, prawo zamówień publicznych. Brał udział w wielu projektach prywatyzacyjnych i restrukturyzacyjnych. Posiada duże doświadczenie w prowadzeniu spraw sądowych i arbitrażowych oraz świadczeniu bieżącej obsługi prawnej dla klientów korporacyjnych.

ZAMKNIJ

dr hab. Marcin Orlicki

X

Absolwent wydziałów prawa uniwersytetów w Poznaniu i Poczdamie, doktor habilitowany prawa (UAM Poznań), adiunkt i wykładowca prawa cywilnego i prawa ubezpieczeniowego w Katedrze Prawa Cywilnego, Handlowego i Ubezpieczeniowego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, radca prawny, konsultant zakładów ubezpieczeń i instytucji rynku ubezpieczeniowego, autor kilkudziesięciu opracowań z dziedziny prawa cywilnego i ubezpieczeniowego, ekspert Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Cywilnego przy Ministrze Sprawiedliwości, współautor projektów aktów prawnych z zakresu ubezpieczeń i uczestnik prac legislacyjnych, członek kolegium redakcyjnego ?Prawa Asekuracyjnego? i Rady Naukowej ?Rozpraw Ubezpieczeniowych?.

ZAMKNIJ

Piotr Paczkowski

X

Radca prawny, wspólnik Kancelarii Adwokatów i Radców Prawnych AD CASUM Dębska, Kosmala, Paczkowski i Wspólnicy Sp. K., specjalizującej się w kompleksowej obsłudze zakładów ubezpieczeń. Wcześniej przez wiele lat prawnik wewnętrzny w wiodących zakładach ubezpieczeń majątkowych i na życie. Autor wielu publikacji z dziedziny prawa ubezpieczeniowego. Wykładowca na Podyplomowym Studium Prawa Ubezpieczeniowego Uniwersytetu Warszawskiego.

ZAMKNIJ

dr Jakub Pokrzywniak

X

Radca prawny, doradca w kancelarii WKB Wierciński, Kwieciński, Baehr.
Ukończył studia prawnicze na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu (2000 r.). W 2004 r. obronił pracę doktorską z zakresu prawa cywilnego i uzyskał stopień doktora nauk prawnych. Jest radcą prawnym.
Specjalizuje się w prawie energetycznym, prawie ubezpieczeń gospodarczych oraz prawie zamówień publicznych. Jego dorobek naukowy obejmuje kilkadziesiąt pozycji, w tym autorstwo lub współautorstwo trzech książek i dwóch poradników.
Z dniem 1 stycznia 2010 r. dr Jakub Pokrzywniak uzyskał status doradcy WKB. Będzie przede wszystkim rozwijał praktykę ubezpieczeniową Kancelarii.

ZAMKNIJ

Tomasz Rzepa

X

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego oraz Szkoły Głównej Handlowej. Pracuje na stanowisku starszego menedżera w Departamencie Podatkowym KPMG. Specjalizuje się w doradztwie dla instytucji finansowych, wliczając w to banki i firmy ubezpieczeniowe. Na bieżąco doradza swoim klientom m.in. W zakresie problemów opodatkowania VAT działalności finansowej i ubezpieczeniowej. W swojej pracy prowadzi także liczne postępowania podatkowe i sądowe.

ZAMKNIJ

Zgłoszenia:

Zgłoszenie na konferencją nie jest możliwe. Zainteresowanych prosimy o kontakt:
office@InsuranceMeetingPoint.com

Pytania:

Wszelkie pytania zwiazane z konferencją można kierować na:
office@InsuranceMeetingPoint.com

 

 

 

Inne spotkania

Seminaria:

Ubezpieczenia grupowe w zdrowiu i życiu - aspekty prawne

Odpowiedzialność cywilna - w kontekście ubezpieczeń (zasady cywilistyczne, wina, bezprawność, związek przyczynowy, strata, utracone korzyści, zasada winy, ryzyka i słuszności, przyczynienie i inne ważne zagadnienia)

Obowiązki twórcy produktu ubezpieczeniowego - tworzenie i testowanie produktu, analizy w oparciu o scenariusze

Analiza potrzeb klienta w ubezpieczeniach majątkowych w świetle prawa, orzeczeń sądów i wymagań organu nadzoru

Redagowanie OWU - skutecznie, legalnie, jednoznacznie, zrozumiale, przyjaźnie

Orzecznictwo TSUE i SN dotyczące obowiązkowego ubezpieczenia OC PPM

W przygotowaniu

Regres ubezpieczeniowy

Ubezpieczenia NNW

Leasing a ubezpieczenia

Ubezpieczenia transportowe

Ubezpieczenia Autocasco

Ostatnie spotkania

Szczegółowo o odpowiedzialności na zasadzie ryzyka (na podstawie 50 wyroków) - w kontekście ubezpieczeniowym

Ubezpieczenie OC w życiu prywatnym - analiza prawna produktów i kierunek rozwoju

Ubezpieczenie OC PPM - nowości legislacyjne

Regres ubezpieczeniowy i możliwości jego wyłączenia

Małżonek, konkubent, partner życiowy, dziecko, domownik, osoba bliska - problemy ubezpieczeniowe (zakres odpowiedzialności, wyłączenie odpowiedzialności, przypisanie winy, regres)

 

Newsletter: