Zabezpieczenia

Termin:

25 października 2013 r.

Miejsce:

DAGO Centrum

Konferencja

Jedyne takie spotkanie..

Zabezpieczenia to podstawa i początek zarówno zarządzania ryzykiem w przedsiębiorstwie, jak i oceny ryzyka z punktu widzenia ubezpieczyciela. Warunek zawsze i praktycznie w każdej branży konieczny, by w ogóle móc prowadzić swoją działalność, czy czyjąść działalność ubezpieczać.

O różnych aspektach zabezpieczeń będą mówili eksperci-praktycy zaproszeni przez Insurance Meeting Point. Pojawią się i kwestie standardów, praktyczne przykłady ochrony, jak i ocena zabezpieczeń z punktu widzenia underwritingu.
Spotkanie będzie cenne i jest przeznaczone dla osób z kręgu zabezpieczeń: risk managerów i współpracujących z nimi brokerów, ekspertów zabezpieczeń technicznych, underwriterów, inżynierów ryzyka, likwidatorów szkód.

Kluczowe zagadnienia

 • Przekazywanie do użytkowania i eksploatacja stałych urządzeń gaśniczych gazowych, rola ubezpieczyciela
 • Ochrona instalacji produkcyjnych przed skutkami wybuchu
 • Wykorzystanie scenariuszy pożarowych w procesie oceny ryzyka ogniowego
 • Często popełniane błędy z zakresu planowania, montażu jak i eksploatacji instalacji ppoż. na rynku polskim
 • Projektowanie – najlepsze dostępne praktyki
 • Standard wykonawstwa i jego wpływ na skuteczność zabezpieczeń

Dla kogo

 • Inżynierowie ryzyka
 • Underwriterzy ryzyk przemysłowych
 • Dyrektorzy departamentów ubezpieczeń dużych ryzyk
 • Zarówno niezależni jak i związani z ubezpieczycielami likwidatorzy dużych szkód
 • Risk managerowie
 • Brokerzy specjalizujący się w ubezpieczeniach dużych i średnich firm

Miejsce

Centrum Konferencyjne DAGO Centrum

Budynek Rondo 1
Rondo ONZ 1
Warszawa

Zobacz szczegóły miejsca

Program konferencji

Dzień 1 - Piątek, 25 października 2013 r.
9:00

Rejestracja

(powitalna kawa, herbata)

9:30

Rozpoczęcie konferencji

9:30

Oddział Kontroli Technicznej VdS Polska - Ideologia VdS oraz doświadczenia zebrane na rynku Polskim

Tomasz Afeltowicz-Schultz, VdS Polska

1. Ideologia VdS
2. Aktualne zmiany wytycznych VdS
3. Często popełniane błędy z zakresu planowania, montażu jak i eksploatacji instalacji ppoż. na rynku polskim
4. Kontrole starych instalacji po 12,5 lub 25 latach

10:30

Przerwa kawowa

10:45

Ochrona instalacji produkcyjnych przed skutkami wybuchu - tłumienie, odciążenie i odcięcie wybuchu

dr hab. inż. Andrzej Wolff, ATEX

1. Krytyczne omówienie technik zabezpieczania instalacji przemysłowych
2. Wybrane zagadnienia związane z ochroną instalacji nawęglania, biomasy i paliw alternatywnych. Zagrożenie poważną awarią: ograniczenia wynikające z magazynowania i odpylnia instalacji
3. Krytyczna analiza rozporządzenia RMG z 8.07.2010 (Dz.U nr 138) w zakresie rekomendowanej procedury oceny ryzyka

11:45

Przerwa kawowa

12:00

Ocena ryzyka ogniowego a scenariusz rozwoju zdarzeń w czasie pożaru

dr inż. Paweł Janik, KGPSP

1. Wymagania w zakresie opracowania scenariusza (kto, kiedy, w jakim zakresie)
2. Rola scenariusza w procesie sterowania urządzeniami przeciwpożarowymi
3. Wykorzystanie scenariuszy pożarowych w procesie oceny ryzyka ogniowego

13:00

Lunch

13:30

Stałe urządzenia gaśnicze gazowe - czy zawsze niezawodne zabezpieczenia przeciwpożarowe

Przemysław Kubica, SGSP

1. Przeznaczenie i zakres stosowania stałych urządzeń gaśniczych gazowych
2. Aktualne standardy projektowania stałych urządzeń gaśniczych gazowych
3. Dobre praktyki w budowie stałych urządzeń gaśniczych gazowych, błędy w procesie budowy instalacji
4. Przekazywanie do użytkowania i eksploatacja stałych urządzeń gaśniczych gazowych, rola ubezpieczyciela

14:30

Przerwa kawowa

14:45

Rola ubezpieczyciela w procesie doboru i weryfikacji zabezpieczeń ppoż.

Robert Kurzac, Allianz

1. Koncepcja ochrony majątku - proces czy formalność…
2. Projektowanie - najlepsze dostępne praktyki
3. Standard wykonawstwa i jego wpływ na skuteczność zabezpieczeń
4. Zabezpieczenia jako element procesu zarządzania ryzykiem

15:45

Zakończenie konferencji

 

Zgłoszenie na konferencją nie jest możliwe. Zainteresowanych prosimy o kontakt:
office@InsuranceMeetingPoint.com

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prowadzący konferencją:

Tomasz Afeltowicz-Schultz

X

Absolwent ?Beuth Hochschule für Technik Berlin - University of Applied Sciences“ z tytulem Dipl. Ing. po której rozpoczął bezpośrednio prace jako rzeczoznawca VdS do spraw ppoż. w VdS Schadenverütung.
Od 1988 roku do dziś zamieszkały w Belinie. Od 2005 roku zajmuje się aktywnie tworzeniem Dzialu Kontroli Technicznej VdS w Polsce. Obecnie zajmuje stanowisko Office Manager VdS Polska. Do głównych zadań należy m.in. wzrost współpracy miedzy VdS a ubezpieczycielami w na rynku Polskim, rozbudowa Działu Kontroli Technicznej VdS w Polsce oraz wdrożenie sprawdzonych standardów VdS na rynku Polskim jak np. szkolenia lub certyfikowany wykonawca instalacji ppoż. w Polsce.

ZAMKNIJ

dr inż. Paweł Janik

X

Absolwent Szkoły Głównej Służby Pożarniczej (studia magisterskie w latach 1988 - 1993) oraz Akademii Ekonomicznej w Poznaniu (studia doktoranckie w zakresie ubezpieczeń w latach 1995 - 2000). Ponadto absolwent studiów podyplomowych w Politechnice Łódzkiej (1994 - 1995) oraz Szkole Głównej Służby Pożarniczej (2001 - 2002) w zakresie informatyki oraz zarządzania kryzysowego.
Od 1993 w służbie stałej w Państwowej Straży Pożarnej, początkowo w Komendzie Rejonowej (1993 - 1994), a później w Komendzie Wojewódzkiej PSP w Koninie (1995). Od 1 września 1995 r. pracownik Biura Rozpoznawania Zagrożeń Komendy Głównej PSP. Od 1 września 2007 r. dyrektor wspomnianego Biura.
Specjalista w zakresie rozpoznawania i analizowania zagrożeń, w tym związanych z kontrolą działań w obszarze przeciwdziałania poważnym awariom przemysłowym (Dyrektywa SEVESO II). Od 2006 r. przedstawiciel KGPSP w działającym przy Komisji Europejskiej Komitecie Kompetentnych Władz ds.. Wdrażania Dyrektywy SEVESO II. Autor kilkudziesięciu publikacji dotyczących rozpoznawania, analizowania, oceny i zapobiegania zagrożeniom.

ZAMKNIJ

Przemysław Kubica

X

Absolwent Szkoły Głównej Służby Pożarniczej (studia magisterskie w latach 1996 – 2001). Bezpośrednio po zakończeniu studiów objął stanowisko asystenta w Zakładzie Technicznych Systemów Zabezpieczeń w Szkole Głównej Służby Pożarniczej. Specjalizuje się w stałych urządzeniach gaśniczych.
Rzeczoznawca ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych, członek Komitetu Technicznego nr 244 ds. Sprzętu, Œrodków i Urządzeń Ratowniczo-Gaśniczych przy Polskim Komitecie Normalizacyjnym.
Wykładowca na kursach projektantów stałych urządzeń gaśniczych gazowych, organizowanych przez Centrum Naukowo Badawcze Ochrony Przeciwpożarowej. Autor licznych publikacji z zakresu urządzeń gaśniczych.

ZAMKNIJ

Robert Kurzac

X

Absolwent Wydziału Mechanicznego Energetyki i Lotnictwa Politechniki Warszawskiej. Z branżą ubezpieczeniową i tematyką zarządzania ryzykiem w ubezpieczeniach majątkowych związany od roku 1998 roku. Doświadczenie zawodowe zdobywał w Gerling Polska, PZU oraz AXA. Obecnie Dyrektor Ds. Oceny Ryzyka Majątkowego w TUiR Allianz Polska. Przewodniczący Grupy Roboczej ds. zarządzania ryzykiem przy Komisji Majątkowej Polskiej Izby Ubezpieczeń.

ZAMKNIJ

dr hab. Inż. Andrzej Wolff

X

Dr hab. inż. Andrzej Wolff ukończył studia na Wydziale Chemicznym Politechniki Krakowskiej. Pracował w Instytucie Inżynierii Chemicznej i Procesowej na Wydziale Inżynierii i Technologii Chemicznej Politechniki Krakowskiej. Specjalność: inżynieria systemów, modelowanie, projektowanie sieci wymiany ciepła. Praca habilitacyjna, w dziedzinie inżynierii systemów, ukończona na Politechnice Warszawskiej w 1978 roku. Praca i stypendia w USA, Kanadzie i Niemczech (stypendium Humboldta). Współwłaściciel firm Tessa, Atex i Lewtech (grupa Wolff) oferujących kompleksowe rozwiązania w dziedzinie bezpieczeństwa procesowego i wybuchowego: zabezpieczania instalacji produkcyjnych przed zagrożeniem zapłonem i wybuchem. Projekty, dostawy, uruchomienia i przeglądy, oceny ryzyka, dokumenty zabezpieczenia przed wybuchem. Szereg referencji w wielu gałęziach przemysłu.

ZAMKNIJ

Zgłoszenia:

Zgłoszenie na konferencją nie jest możliwe. Zainteresowanych prosimy o kontakt:
office@InsuranceMeetingPoint.com

Pytania:

Wszelkie pytania zwiazane z konferencją można kierować na:
office@InsuranceMeetingPoint.com

 

 

 

Inne spotkania

Seminaria:

Ubezpieczenia NNW - produkt, odpowiedzialność, wyłączenia, likwidacja

Ubezpieczeniowe aspekty leasingu pojazdów a rekomendacja U KNF

W przygotowaniu

Regres ubezpieczeniowy

Ubezpieczenia NNW

Leasing a ubezpieczenia

Ubezpieczenia transportowe

Ubezpieczenia Autocasco

Ostatnie spotkania

Alkohol, narkotyki, leki psychotropowe, niepoczytalność - znaczenie dla zakresu odpowiedzialności ubezpieczyciela oraz ewentualnych roszczeń regresowych

Problemy ubezpieczenia OC PPM na przełomie roku 2023 i 2024

Szesnaście nierozwiązanych problemów dystrybucji ubezpieczeń

 

Newsletter: