Klauzule

Termin:

5 lutego 2014 r.

Miejsce:

Dago centrum

Konferencja

Jedyne takie spotkanie..

Jednym z najpoważniejszych problemów branży ubezpieczeniowej (zresztą nie tylko branży ubezpieczeniowej) jest niepewność obecna niemal zawsze przy konstrukcji wzorców umownych. Stąd niezależnie od oceny ogólnego kierunku działań regulatorów problem ten musi być dokładnie rozpoznany przez każdy profesjonalny podmiot.

Klauzule niedozwolone to jedno z podstawowych wyzwań przy produktach ubezpieczeniowych. Konferencja Insurance Meeting Point pozwoli na wymianę doświadczeń najlepszych osób z branży. Pokaże też możliwe dalsze drogi rozwoju regulacji w tym kluczowym obszarze.

Kluczowe zagadnienia

 • Klauzule abuzywne a praktyka ubezpieczeniowa
 • Skutki prawne wpisu klauzuli do rejestru
 • Propozycje zmian w regulacji prawnej abstrakcyjnej kontroli wzorców umownych
 • Czy przepisy dyrektywy i przykłady innych krajów mogą ułatwić prowadzenie postępowań przed polskimi sądami i UOKIK?
 • Ryzyko pozwu zbiorowego dla zakładu ubezpieczeń i ocena szans linii procesowej obrony
 • Jak analizować wzorce umów pod kątem występowania klauzul abuzywnych

Dla kogo

 • Menedżerowie departamentów prawnych ubezpieczycieli
 • Radcowie prawni ubezpieczycieli
 • Menedżerowie departamentów produktowych
 • Osoby odpowiedzialne za konstrukcje ogólnych warunków ubezpieczeń
 • Członkowie zespołów prowadzących prace nad OWU

Miejsce

Centrum Konferencyjne DAGO Centrum

Budynek Rondo 1
Rondo ONZ 1
Warszawa

Zobacz szczegóły miejsca

Program konferencji

Dzień 1 - Œroda, 5 lutego 2014 r.
9:00

Rejestracja

(powitalna kawa, herbata)

9:30

Rozpoczęcie konferencji

9:30

Wpis postanowienia do rejestru klauzul abuzywnych - procedura i skutki prawne

Paweł Stykowski, CMS

1. Postępowanie przed Prezesem UOKiK
2. Pozew o wpis do rejestru
3. Postępowanie sądowe
4. Œrodki zaskarżenia
5. Skutki prawne wpisu klauzuli do rejestru

10:20

Przerwa kawowa

10:30

Klauzule abuzywne a praktyka ubezpieczeniowa

Anna Tarasiuk-Flodrowska, Hogan Lovells

1. Problematyka klauzul uzależniających zwrot składki od czynników innych niż okres niewykorzystanej ochrony ubezpieczeniowej
2. Problematyka wyłączeń w OWU (pre-existing conditions)
3. Problematyka klauzul z innych branż niż usługi ubezpieczeniowe

11:20

Przerwa kawowa

11:30

Skutki prawne dla rynku działalności ubezpieczeniowej wpisania opłaty likwidacyjnej do Rejestru klauzul niedozwolonych

Aldona Wnęk, Monika Biełasiewicz-Fuszara, Open Life

1. Charakter prawny i wysokość opłaty likwidacyjnej
2. Czy opłata likwidacyjna stanowi przykład klauzuli niedozwolonej
3. Niedozwolone klauzule w umowach ubezpieczenia dotyczące opłat likwidacyjnych
4. Powaga rzeczy osądzonej wynikająca z rozszerzonej mocy wiążącej klauzuli wpisanej do Rejestru
5. Ryzyko pozwu zbiorowego dla zakładu ubezpieczeń i ocena szans linii procesowej obrony

12:20

Lunch

12:50

Praktyczne problemy związane ze stosowaniem klauzul abuzywnych

Michał Przywara

1. Przesłanki uznania postanowienia wzorca umowy za postanowienie niedozwolone w oparciu o orzecznictwo SOKiK oraz Prezesa UOKiK
2. Jak analizować wzorce umów pod kątem występowania klauzul abuzywnych?
3. Zagrożenia związane ze stosowaniem klauzul abuzywnych

13:40

Przerwa kawowa

13:50

Klauzule abuzywne w różnych krajach UE, a sprawa polska

Piotr Czublun, Czublun Trębicki Kancelaria Radców Prawnych

1. Jak zaimplementowano wymogi dyrektywy regulującej klauzule abuzywne w wybranych krajach UE?
2. Czy sposób implementacji tych wymogów do polskiego systemu prawnego jest prawidłowy?
3. Czy przepisy dyrektywy i przykłady innych krajów mogą ułatwić prowadzenie postępowań przed polskimi sądami i UOKIK?

14:40

Przerwa kawowa

14:50

Propozycje zmian w regulacji prawnej abstrakcyjnej kontroli wzorców umownych

Prof. UAM dr hab. Marcin Orlicki, UAM Poznań

15:40

Zakończenie konferencji

 

Zgłoszenie na konferencją nie jest możliwe. Zainteresowanych prosimy o kontakt:
office@InsuranceMeetingPoint.com

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prowadzący konferencją:

Monika Biełasiewicz-Fuszara

X

Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Marii Curie - Skłodowskiej w Lublinie.
Aplikant radcowski przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Warszawie.
Pracownik kancelarii prawnych i instytucji rynku usług finansowych.
Obecnie zajmuje stanowisko Starszego Specjalisty do spraw Compliance w Departamencie Prawnym i Compliance
Open Life Towarzystwo Ubezpieczeń Życie S.A. rozwijając swoje zainteresowania z zakresu prawa rynku kapitałowego oraz szeroko rozumianego compliance w strukturach nowoczesnej instytucji finansowej przez ocenę ryzyka braku zgodności dla działalności poszczególnych komórek, identyfikowanie problemów i zagrożeń, sugerowanie alternatyw prowadzących do najlepszego rozwiązania prawnego. Członek Zespołu ds. Kodeksu Dobrych Praktyk Ochrony Danych Osobowych przy Polskiej Izbie Ubezpieczeń.

ZAMKNIJ

Piotr Czublun

X

Radca prawny przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Warszawie.
Od stycznia 2010 roku partner w kancelarii radców prawnych CZUBLUN TRĘBICKI, specjalizującej się w prawie ubezpieczeniowym, prawie IT i prawie zamówień publicznych.
Przed utworzeniem własnej firmy Piotr Czublun przez ponad 4 lata pracował dla międzynarodowej firmy prawniczej, gdzie w ramach Departamentu Prawa Gospodarczego kierował zespołem odpowiedzialnym za obsługę firm sektora usług finansowych, w tym firm ubezpieczeniowych oraz zespołem odpowiedzialnym za obsługę projektów informatycznych. Wcześniej, przez okres prawie 10 lat był wewnętrznym prawnikiem we wiodących instytucjach finansowych w Polsce, w tym przez okres prawie 3 lat menedżerem działu prawnego. Przez okres ponad sześciu lat był członkiem Komisji Prawnej a przez prawie 4 lata - Komisji Informatycznej Polskiej Izby Ubezpieczeń. Jest autorem wielu publikacji poświęconych zagadnieniom usług finansowych i IT.
W marcu 2013 roku został powołany do grona ekspertów Komisji Europejskiej, odpowiedzialnych za analizę zagadnień prawnych związanych z transgranicznym oferowaniem ubezpieczeń na rynku europejskim.

ZAMKNIJ

Prof. UAM dr hab. Marcin Orlicki

X

Profesor Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, absolwent wydziałów prawa uniwersytetów w Poznaniu i Poczdamie, doktor habilitowany prawa (UAM Poznań), wykładowca prawa cywilnego i prawa ubezpieczeniowego w Katedrze Prawa Cywilnego, Handlowego i Ubezpieczeniowego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, radca prawny, konsultant zakładów ubezpieczeń i instytucji rynku ubezpieczeniowego, autor kilkudziesięciu opracowań z dziedziny prawa cywilnego i ubezpieczeniowego, ekspert Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Cywilnego przy Ministrze Sprawiedliwości, współautor projektów aktów prawnych z zakresu ubezpieczeń i uczestnik prac legislacyjnych, członek kolegium redakcyjnego ?Prawa Asekuracyjnego? i Rady Naukowej ?Rozpraw Ubezpieczeniowych?.

ZAMKNIJ

Michał Przywara

X

Jest prawnikiem z wieloletnim doświadczeniem na rynku usług finansowych, specjalizującym się w prawie ubezpieczeniowym oraz prawie ochrony konsumentów. Współpracując z kancelarią CMS Cameron McKenna doradzał klientom w sprawach z zakresu pośrednictwa ubezpieczeniowego, tworzenia i wprowadzania na rynek nowych produktów finansowych oraz procedur obsługi klientów. Uczestniczył w postępowaniach administracyjnych oraz sądowych związanych z ochroną konsumencką. Jest autorem licznych publikacji branżowych dotyczących pośrednictwa ubezpieczeniowego oraz ochrony konsumenckiej.

ZAMKNIJ

Paweł Stykowski

X

Jest radcą prawnym w Zespole Instytucji i Usług Finansowych w warszawskim biurze międzynarodowej kancelarii CMS.
Posiada znaczące doświadczenie w doradztwie na rzecz przedsiębiorstw z sektora usług finansowych, przede wszystkim zakładów ubezpieczeń. Zajmuje się m.in. badaniem legalności produktów finansowych i wzorców umownych z obowiązującym prawem, przygotowywaniem wzorców umownych nowych produktów, przygotowywaniem opinii z zakresu prawa usług finansowych oraz doradztwem
w zakresie postępowań przed organami nadzoru.
Paweł Stykowski powrócił do CMS w sierpniu 2011 roku po dwóch i pół roku pracy w międzynarodowej grupie kapitałowej, gdzie pracował na rzecz dwóch zakładów ubezpieczeń, powszechnego towarzystwa emerytalnego i ich spółki dystrybucyjnej.
Ukończył studia na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego oraz w Instytucie Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Warszawskiego. Jest także absolwentem Cardiff University Law School w Wielkiej Brytanii i ukończył roczny kurs prawa amerykańskiego w Centrum Prawa Amerykańskiego prowadzonym przez University of Florida i Uniwersytet Warszawski.
Włada biegle językiem angielskim, zna również język niemiecki.

ZAMKNIJ

Anna Tarasiuk-Flodrowska

X

Counsel, Hogan Lovells. Jest doświadczonym radcą prawnym, który zagadnieniami z zakresu ubezpieczeń zajmuje się już od roku 1999. Brała udział w zakładaniu wielu spółek na polskim rynku finansowym i doradzała w sprawach z zakresu zmian w strukturze własnościowej grup kapitałowych instytucji finansowych. Reprezentuje klientów przed organami nadzoru w sprawach bieżących związanych z funkcjonowaniem instytucji finansowych jak również bardzo szczególnych zagadnień zarówno z perspektywy korporacyjnej jak i regulacyjnej. Była zaangażowana w transakcje łączenia, przejęcia i restrukturyzacji podmiotów działających w ramach międzynarodowych grup kapitałowych, zwłaszcza w zakresie podmiotów działających na rynku finansowym. Zajmuje się doradztwem na rzecz krajowych zakładów ubezpieczeń, otwartych funduszy emerytalnych jak również spółek ich obsługujących, w zakresie ich prowadzenia działalności na polskim rynku.
Koordynuje także projekty związane z opracowaniem wzorców umownych oraz wewnętrznych regulaminów instytucji finansowych. Zajmuje się ponadto zagadnieniami konsumenckimi oraz z zakresu bancassurance. Doradzała również przy bardzo szczególnych zagadnieniach dotyczących ochrony danych i tajemnicy zawodowej będącej kluczowym aspektem działalności instytucji finansowych działających na polskim rynku.
Od 2004 roku zajmuje się również zagadnieniami dotyczącymi swobody przedsiębiorczości i swobody świadczenia usług na polskim rynku przez zagraniczne zakłady ubezpieczeń oraz przez polskie zakłady ubezpieczeń - za granicą, jak również zagadnieniami związanymi z prowadzeniem działalności w tej formie.
Jest współautorką publikacji dotyczących ubezpieczeń i zagadnień z nimi związanych. Jest również wykładowcą na seminariach i kursach poświęconych ubezpieczeniom.
Do Hogan Lovells dołączyła w grudniu 2000 roku.

ZAMKNIJ

Aldona Wnęk

X

Aldona Wnęk jest radcą prawnym, dyrektorem departamentu prawnego i compliance w Open Life Towarzystwo Ubezpieczeń Życie S.A.
W swojej pracy koncentruje na świadczeniu usług dla sektora finansowego i ubezpieczeniowego.
Od początku swojej kariery zawodowej pracowała albo w sektorze finansowym lub na rzecz tego sektora, w szczególności zaś w sektorze ubezpieczeniowym lub na jego rzecz. Wcześniej pracowała w dziale regulacji ubezpieczeń Ministerstwa Finansów.
Specjalizuje się w udzielaniu kompleksowych usług prawnych na rzecz spółek z sektora ubezpieczeniowego. Doradzała wielu zagranicznym inwestorom wchodzącym na polski rynek ubezpieczeniowy. Sporządzała dokumentację produktową, umowy ubezpieczeniowe oraz umowy o dystrybucję i outsourcing, jak również pracowała przy projektach dotyczących bankassurance. Była także zaangażowana w transakcje połączeń i przejęć oraz w projekty restrukturyzacyjne dotyczące podmiotów świadczących usługi finansowe, jak również doradzała zagranicznym ubezpieczycielom działającym w Polsce na podstawie zasad swobody świadczenia usług lub swobody przedsiębiorczości. Przygotowywała także umowy z pośrednikami, doradzała w zakresie regulacji dotyczących ochrony danych i zachowania tajemnicy służbowej obowiązujących w instytucjach finansowych, oraz doradzała w zakresie świadczeń emerytalnych oraz umów inwestycyjnych.
Jest autorem wielu artykułów dotyczących prawa ubezpieczeniowego, ubezpieczeń zdrowotnych oraz regulacji z zakresu bancassurance.
Ukończyła Wydział Prawa i Administracji na Uniwersytecie Warszawskim. Ukończyła też aplikację prokuratorską.

ZAMKNIJ

Zgłoszenia:

Zgłoszenie na konferencją nie jest możliwe. Zainteresowanych prosimy o kontakt:
office@InsuranceMeetingPoint.com

Pytania:

Wszelkie pytania zwiazane z konferencją można kierować na:
office@InsuranceMeetingPoint.com

 

 

 

Inne spotkania

Seminaria:

Ubezpieczenia grupowe w zdrowiu i życiu - aspekty prawne

Odpowiedzialność cywilna - w kontekście ubezpieczeń (zasady cywilistyczne, wina, bezprawność, związek przyczynowy, strata, utracone korzyści, zasada winy, ryzyka i słuszności, przyczynienie i inne ważne zagadnienia)

Obowiązki twórcy produktu ubezpieczeniowego - tworzenie i testowanie produktu, analizy w oparciu o scenariusze

Analiza potrzeb klienta w ubezpieczeniach majątkowych w świetle prawa, orzeczeń sądów i wymagań organu nadzoru

Redagowanie OWU - skutecznie, legalnie, jednoznacznie, zrozumiale, przyjaźnie

Orzecznictwo TSUE i SN dotyczące obowiązkowego ubezpieczenia OC PPM

W przygotowaniu

Regres ubezpieczeniowy

Ubezpieczenia NNW

Leasing a ubezpieczenia

Ubezpieczenia transportowe

Ubezpieczenia Autocasco

Ostatnie spotkania

Szczegółowo o odpowiedzialności na zasadzie ryzyka (na podstawie 50 wyroków) - w kontekście ubezpieczeniowym

Ubezpieczenie OC w życiu prywatnym - analiza prawna produktów i kierunek rozwoju

Ubezpieczenie OC PPM - nowości legislacyjne

Regres ubezpieczeniowy i możliwości jego wyłączenia

Małżonek, konkubent, partner życiowy, dziecko, domownik, osoba bliska - problemy ubezpieczeniowe (zakres odpowiedzialności, wyłączenie odpowiedzialności, przypisanie winy, regres)

 

Newsletter: