Środowiskowe

Termin:

10 września 2014 r.

Miejsce:

Dago Centrum

Konferencja

Jedyne takie spotkanie..

Ubezpieczenia szkód środowiskowych zawsze były wyzwaniem dla ubezpieczycieli. I ze względu na charakter samych potencjalnych szkód, i ze względu na trudności w ocenie ryzyka, i ze względu na często administracyjny charakter rozpatrywania takich spraw.
Ponieważ nie ma jednak dla ubezpieczeń rzeczy niemożliwych, to i ryzyka środowiskowe można ubezpieczyć. W czasie konferencji IMP będziemy dyskutować jak i - może trochę - za ile.

Kluczowe zagadnienia

 • Zmiany prawne, trendy rynkowe, przykłady szkód
 • Nowe obowiązki dla przedsiębiorców
 • Ubezpieczenie kosztów działań zapobiegawczych
 • Warunki do rozwoju ubezpieczeń środowiskowych w Polsce
 • Sposób zarządzania ryzykiem środowiskowym
 • Planowane zmiany w prawie

Dla kogo

 • Underwriterzy ubezpieczeń OC
 • Brokerzy ubezpieczeniowi
 • Risk managerowie
 • Likwidatorzy szkód
 • Prawnicy

Miejsce

Centrum Konferencyjne DAGO Centrum

Budynek Rondo 1
Rondo ONZ 1
Warszawa

Zobacz szczegóły miejsca

Program konferencji

Dzień 1 - Œroda, 10 września 2014 r.
9:00

Rejestracja

( i poranna kawa, herbata)

9:30

Rozpoczęcie konfrencji

9:30

Zasady odpowiedzialności administracyjnej za zanieczyszczenie środowiska

Zbigniew Kozłowski, CMS

1. Zanieczyszczenia historyczne
2. Szkody w środowisku
3. Planowane zmiany w prawie, w tym raporty początkowe

10:25

Przerwa kawowa

10:35

Odpowiedzialność podmiotów gospodarczych za szkody w środowisku

Andrzej Andrusiewicz, Marzena Sadowska WS Atkins Polska

1. Zmiany przepisów: ochrona powierzchni ziemi
2. Nowe obowiązki dla przedsiębiorców
3. Zwiększenie ryzyka działalności gospodarczej

11:30

Przerwa kawowa

11:40

Ubezpieczenia środowiskowe - zmiany prawne, trendy rynkowe, przykłady szkód

Paweł Holnicki-Szulc, AIG

1. Rola ubezpieczeń środowiskowych, czym różnią się od ubezpieczeń odpowiedzialności cywilnej
2. Case studies - również na podstawie decyzji RDOŒ
3. Przykłady szkód w bioróżnorodności
4. Pokrycie retroaktywne, zanieczyszczenie stopniowe

12:35

Lunch

13:05

?Polityka Zrównoważonego Rozwoju Œrodowiskowego? jako skuteczny sposób zarządzania ryzykiem środowiskowym w Grupie Polpharma

Krzysztof Cocyk, Polpharma

1. Podejście do ochrony środowiska przed prywatyzacją i po prywatyzacji,
2. Wpływ na środowisko lokalne
3. Polityka Zrównoważonego Rozwoju Œrodowiskowego - cel, korzyści, efekty działania

14:00

Przerwa kawowa

14:10

Szanse i przeszkody w rozwoju ubezpieczenia odpowiedzialności środowiskowej w Polsce

Michał Kiesiński, EIB

1. Warunki do rozwoju ubezpieczeń środowiskowych w Polsce
2. Ustawa o odpadach a ubezpieczenie środowiskowe jako zabezpieczenie
3. Ubezpieczenie kosztów działań zapobiegawczych
4. Ubezpieczenie ryzyka szkód w środowisku w związku z realizacją inwestycji budowlanych i infrastrukturalnych
5. Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej za szkody w środowisku a odpowiedzialność względem poszkodowanego (analiza wybranych OWU)

15:05

Przerwa kawowa

15:15

Przesłanki braku odpowiedzialności za zanieczyszczenie środowiska

dr Sergiusz Urban, WKB

15:45

Zakończenie konferencji

 

Zgłoszenie na konferencją nie jest możliwe. Zainteresowanych prosimy o kontakt:
office@InsuranceMeetingPoint.com

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prowadzący konferencją:

Andrzej Andrusiewicz

X

Jest absolwentem wydziału Inżynierii Œrodowiska Politechniki Warszawskiej, od ponad
15 lat konsultantem ds. ochrony środowiska, specjalistą ds. przeglądów środowiskowych
oraz gospodarki wodno-ściekowej i zanieczyszczenia gruntu. P. Andrusiewicz ukończył szkolenie
dla audytorów środowiskowych organizowane przez EBOiR i BSI. Prowadził i był członkiem zespołu
w ponad 200 audytach środowiskowych i badaniach zanieczyszczenia na terenie wielu zakładów przemysłowych w Polsce i za granicą. Andrzej brał udział w wykonaniu analiz środowiskowych
i badaniach zanieczyszczenia gruntu w takich przedsiębiorstwach jak Dyrekcja Eksploatacji Cystern
dla GATX Rail, dla firmy VOPAK, w ramach procesu prywatyzacji Naftobaz, terminal przeładunkowy chemikaliów i paliw w Gdyni dla poufnego klienta, doradztwo dla zarządu w zakresie odpowiedzialności środowiskowej oraz ryzyk ekologicznych w 1 300 stacjach paliw, przegląd środowiskowy due diligence stacji BP w Niemczech czy oszacowanie zobowiązań wynikających z zanieczyszczenia gruntu na terenie zakładów chemicznych ?Spolana? w Czechach. W 2007 roku, przez 4 miesiące Andrzej uczestniczył
w badaniach na terenie ponad 400 ha nieruchomości National Grid na Isle of Grain (UK), na którym
od lat 50-tych ubiegłego wieku znajdowała się rafineria. Był częścią zespołu i nadzorował projektowanie i wykonanie prac, które obejmowały ponad 2000 punktów poboru próbek. W 2006 roku
był kierownikiem projektu obejmującego wykonanie badań i zaprojektowanie oraz nadzór nad rekultywacją na terenie fabryki stolarki budowlanej w Polsce wschodniej. Andrzej był także inżynierem rezydentem podczas badań zanieczyszczenia gruntu w Stoczni Gdańskiej.

ZAMKNIJ

Krzysztof Cocyk

X

Posiada ponad 15-letnie doświadczenie w realizacji projektów doradczych i dostarczania usług związanych z zarządzaniem ryzykiem, audytem wewnętrznym i ładem korporacyjnym zarówno w sektorze publicznym jak i w sektorze prywatnym. Zdobywał doświadczenie zawodowe pracując m.in. w firmach doradczych z tzw. Wielkiej Czwórki. Uczestniczył w projektach tworzenia korporacyjnego systemu zarządzania ryzykiem dla przedsiębiorstw z branży farmaceutycznej, telekomunikacyjnej, usługowej, finansowej.
W Grupie Polpharma tworzył i obecnie zarządza systemem zarządzania ryzykiem, aktywnie także uczestniczy w procesie budowy i wdrażania programu ubezpieczeniowego Grupy.

ZAMKNIJ

Paweł Holnicki-Szulc

X

Jest absolwentem Wydziału Inżynierii Lądowej Politechniki Warszawskiej oraz Executive MBA w Szkole Biznesu Politechniki Warszawskiej. Od 1999 związany z grupa AIG, m.in. na stanowisku Dyrektora Departamentu Odpowiedzialności Cywilnej. Od 2004 Członek Zarządu AIG Polska. Od 2008 pełnił funkcje Dyrektora Regionalnego odpowiedzialnego za rozwój ubezpieczeń odpowiedzialności cywilnej w Regionie CE&CIS, W 2010 w ramach nowych struktur europejskich AIG dołączył do zespołu Biura Regionalnego w Londynie. Obecnie jako Dyrektor Regionalny odpowiada za rozwój ubezpieczeń środowiskowych w Regionie CEE & Mediterranean.

ZAMKNIJ

Michał Kiesiński

X

Absolwent prawa na UMK w Toruniu, radca prawny, broker ubezpieczeniowy i reasekuracyjny. Od początku kariery zawodowej związany z branżą ubezpieczeniową. Specjalizuje się w problematyce zamówień publicznych. Autor licznych publikacji i szkoleń z tego zakresu. Posiada praktyczne doświadczenie z bezpośredniego udziału w kilkuset postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego na usługę ubezpieczeniową. W latach 2003-2011 pełnił funkcję Głównego Specjalisty ds. Zamówień Publicznych w EIB SA, gdzie prowadził lub nadzorował największe postępowania na ubezpieczenia m.in. w branży energetycznej, górniczej, zdrowotnej prowadzone w trybie ustawy Prawo zamówień publicznych. Aktualnie pełni funkcję Dyrektora Biura Rozwoju w EIB SA.

ZAMKNIJ

Zbigniew Kozłowski

X

Adwokat. Od 2007 roku jest członkiem Zespołu Prawa Ochrony Œrodowiska w Departamencie Energetyki kancelarii CMS Cameron McKenna, lidera w zakresie doradztwa prawnego w obszarze ochrony środowiska według rankingów dziennika ?Rzeczpospolita? oraz Chambers Europe. W tym ostatnim rankingu otrzymał również rekomendację indywidualną w dziedzinie prawa ochrony środowiska.

Specjalizuje się w zagadnieniach prawnych z zakresu ochrony środowiska. Doradza w kwestiach związanych między innymi z zanieczyszczeniami środowiska, ocenami oddziaływania na środowisko, emisjami przemysłowymi, handlem uprawnieniami do emisji dwutlenku węgla, gospodarką odpadami, gospodarką wodno-ściekową, emisją hałasu oraz pozwoleniami na korzystanie ze środowiska.

Obsługuje Klientów CMS z sektorów energetyki konwencjonalnej i odnawialnej, wydobycia ropy naftowej i gazu ziemnego, chemicznego oraz produkcyjnego. Zbigniew Kozłowski doradzał lub reprezentował Klientów CMS z sektora energetyki konwencjonalnej i odnawialnej w szeregu postępowań administracyjnych i sądowoadministracyjnych, dotyczących kluczowych dla nich decyzji administracyjnych, tj. decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach, zezwolenie na udział w systemie handlu emisjami dwutlenku węgla, czy też pozwolenie zintegrowane. Uczestniczył w projektach związanych z budową nowych mocy wytwórczych w polskiej energetyce.

Prelegent na konferencjach dotyczących prawa ochrony środowiska. Autor publikacji branżowych

ZAMKNIJ

Marzena Sadowska

X

Absolwentka Wydziału Geologii Uniwersytetu Warszawskiego (1980), z 33-letnim doświadczeniem w zakresie projektowania, nadzorowania i dokumentowania prac geologicznych. W 2011 ukończyła studia podyplomowe z zakresu geoinżynierii na Politechnice Krakowskiej. Współautor lub główny autor ponad 1000 opracowań z zakresu geologii, ochrony środowiska i doradztwa, między innymi dla sektorów: wydobywczego, metalowego, maszynowego, zbrojeniowego, energetycznego, chemicznego. Biegły z listy Ministra Ochrony Œrodowiska i Wojewody Pomorskiego. Posiada uprawnienia do kierowania zakładami górniczymi wydane przez Okręgowe Urzędy Górnicze w Lublinie (1995) i Warszawie (2009, 2010). Wykonywała wyceny złóż kopalin podstawowych - gipsów, węgla kamiennego, kopalin leczniczych, ropy i gazu ziemnego, jak i pospolitych. Projektowała i nadzorowała rekultywacje terenów zanieczyszczonych w wyniku działalności przemysłowej. Koordynowała projekt dotyczący oceny istniejących dokumentacji i możliwości wykorzystania złóż uranu na terenie Polski dla Ministra Œrodowiska. Uczestniczyła w zespole świadczącym doradztwo na etapie projektowania Elektrowni konwencjonalnej 2000 MW w rejonie Gdańska oraz projektu zapory wodnej na Wiśle poniżej Włocławka. Organizuje i prowadzi szkolenia z zakresu przepisów ochrony środowiska (ocen oddziaływania na środowisko, szkód w środowisku, ochrony powierzchni ziemi) oraz przepisów górniczych i geologicznych, w tym szkolenia organizowane przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego dla administracji centralnej (2009, 2011), PKP (2012/2013) i administracji samorządowej. Obecnie prowadzi nadzór na budowie zbiorników LNG w Œwinoujściu w zakresie geologii i geotechniki.

ZAMKNIJ

dr Sergiusz Urban

X

Kieruje zespołem prawa ochrony środowiska oraz ściśle współpracuje z zespołem fuzji i przejęć, prawa energetycznego i projektów infrastrukturalnych. Jest specjalistą w zakresie prawa i polityki ochrony środowiska Unii Europejskiej i Polski oraz doradcą w zakresie funduszy europejskich w kontekście wymagań ochrony środowiska. Członek grupy roboczej ds. oceny projektów złożonych w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Œrodowisko.
Ukończył Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, pracę doktorską obronił w Instytucie Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk. Jest wykładowcą akademickim i prelegentem na licznych konferencjach i szkoleniach poświęconych problematyce prawa ochrony środowiska.
Stypendysta Europejskiej Agencji Ochrony Œrodowiska, odbył półroczny staż w Dyrekcji Generalnej ds. Œrodowiska Komisji Europejskiej.

ZAMKNIJ

Zgłoszenia:

Zgłoszenie na konferencją nie jest możliwe. Zainteresowanych prosimy o kontakt:
office@InsuranceMeetingPoint.com

Pytania:

Wszelkie pytania zwiazane z konferencją można kierować na:
office@InsuranceMeetingPoint.com

 

 

 

Inne spotkania

Seminaria:

Obowiązki dystrybutora i ubezpieczyciela wobec klienta - checklista

W przygotowaniu

Alkohol, narkotyki, leki psychotropowe, niepoczytalność - znaczenie dla ubezpieczeń

Ubezpieczenia NNW

Leasing a ubezpieczenia

Ubezpieczenia transportowe

Ubezpieczenia Autocasco

Ostatnie spotkania

Problemy ubezpieczenia OC PPM na przełomie roku 2023 i 2024

Szesnaście nierozwiązanych problemów dystrybucji ubezpieczeń

Rekomendacja U - regulacja ubezpieczeń, w których bank jest agentem ubezpieczeniowym

 

Newsletter: