Ryzyka ogniowe

Termin:

10 października 2016 r.

Miejsce:

Ogrodowa 58

Konferencja

Jedyne takie spotkanie..

Ogień zagrażał ludziom zawsze. A historia ludzkości to - w pewnym uproszczeniu - historia panowania nad ogniem. Stąd również jednym z najstarszych ryzyk ubezpieczeniowych jest właśnie ogień.
Jak w ubezpieczeniach do ognia podchodzimy dziś. Czy da się nad ogniem panować. Jak oceniać zagrożenia związane z ogniem. Jak przed ogniem się bronić. O tych problemach - przede wszystkim w kontekście dużych ryzyk - dyskutować będą najlepsi specjaliści branży.

Kluczowe zagadnienia

 • Stałe urządzenia gaśnicze
 • Natura ryzyka ogniowego – identyfikacja, ocena i prewencja
 • Ryzyko i skutki dużych szkód ogniowych - wnioski z dochodzeń pożarowych
 • Znaczenie kultury bezpieczeństwa w występowaniu zdarzeń pożarowych
 • Konstrukcja budynków w kontekście ryzyka ogniowego

Dla kogo

  Konferencja skierowana jest do wszystkich osób zajmujących się DUŻYMI RYZYKAMI, a w szczególności:
 • Inżynierowie ryzyka
 • Underwriterzy ryzyk przemysłowych
 • Dyrektorzy departamentów ubezpieczeń dużych ryzyk
 • Zarówno niezależni jak i związani z ubezpieczycielami likwidatorzy dużych szkód
 • Risk managerowie
 • Brokerzy specjalizujący się w ubezpieczeniach dużych i średnich firm

Miejsce

Centrum Konferencyjne Ogrodowa

ul. Ogrodowa 58
Warszawa

Zobacz szczegóły miejsca

Program konferencji

Dzień 1 - Poniedziałek, 10 października 2016 r.
9:00

Rejestracja

(i powitalna kawa i herbata)

9:30

Rozpoczęcie konferencji

9:30

Natura ryzyka ogniowego - identyfikacja, ocena i prewencja

Zbigniew Żyra, HLC

1. Charakterystyka ryzyka ogniowego
2. Elementy identyfikacji i oceny ryzyka ogniowego
3. Zapobieganie pożarom i ograniczanie ich skutków

10:30

Przerwa kawowa

10:45

Ryzyko i skutki dużych szkód ogniowych - wnioski z dochodzeń popożarowych

Dariusz Baranowski, SGSP

1. Case study - szkody mające duży wymiar finansowy dla klienta i towarzystwa ubezpieczeniowego
2. Œrodki minimalizujące ryzyko wystąpienia pożaru
3. Prace niebezpieczne pod względem pożarowym w kontekście ryzyka pożarowego.
4. Listy kontrolne jako element rozwiązania o charakterze zapobiegawczym

11:45

Przerwa kawowa

12:00

Znaczenie kultury bezpieczeństwa w występowaniu zdarzeń pożarowych

dr inż. Dariusz Gołębiewski, PZU

1. Znaczenie kompetencji miękkich w zarządzaniu bezpieczeństwem
2. Rola i miejsce osób odpowiedzialnych za bezpieczeństwo
3. Szkolenia na symulatorach dla operatorów
4. Miejsce kultury bezpieczeństwa - praktyczne realizacje w przedsiębiorstwie

13:00

Lunch

13:30

Konstrukcja budynku a możliwe straty pożarowe

dr inż. Dariusz Ratajczak, CNBOP

1. Ustawowe wymagania dla konstrukcji budynków w Polsce, odporność pożarowa budynków
2. Od czego zależy możliwość ugaszenia pożaru powstałego w budynku
3. Sposoby przeciwpożarowego zabezpieczenia hal przemysłowych
4. Skutki pożarów i wynikające z nich straty pożarowe w halach przemysłowych

14:30

Przerwa kawowa

14:45

Stałe urządzenia gaśnicze

dr inż. Przemysław Kubica, SGSP

1. Stałe Urządzenia Gaśnicze (SUG) - wodne, pianowe, gazowe i aerozolowe
2. Przykłady zastosowań SUG - podstawowe błędy związane z ich stosowaniem
3. Awaryjność urządzeń przeciwpożarowych w ilościowej analizie ryzyka opartej o multisymulacje
4. Kierunki rozwoju w zakresie SUG, trendy w zabezpieczeniach technicznych

15:45

Zakończenie konferencji

 

Zgłoszenie na konferencją nie jest możliwe. Zainteresowanych prosimy o kontakt:
office@InsuranceMeetingPoint.com

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prowadzący konferencją:

Dariusz Baranowski

X

Absolwent SGSP, ukończone studia podyplomowe na Wydziale Elektrycznym Politechniki Warszawskiej oraz w Wyższej Szkole Policji w Szczytnie. Służbę w Państwowej Straży Pożarnej rozpoczął w Jednostce Ratowniczo-Gaśniczej KP PSP w Nowym Dworze Mazowieckim. Decyzją Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej został w 2012 roku przeniesiony do pełnienia służby w Zakładzie Badania Przyczyn Pożarów SGSP. Podejmuje działania zmierzające do utworzenia nowoczesnych stanowisk badawczych w laboratorium zakładu. Jest wykonawcą projektu rozwojowego Narodowego Centrum Badań i Rozwoju dotyczącego procesu prowadzenia dochodzeń popożarowych w Polsce. Prowadzi zajęcia na studiach podyplomowych "Badanie przyczyn pożarów i okoliczności ich powstania". W 2014 roku ukończył na Uniwerystecie w Edynburgu (Wielka Brytania) kurs "Fire Science & Fire Investigation" potwierdzony certyfikatem IFE.
Ekspert Państwowej Komisji Badania Wypadków Lotniczych w zakresie ustalania przyczyn pożarów statków powietrznych. Współpracuje z Państwową Komisją Badania Wypadków Morskich. Brał udział m.in. w postępowaniu dotyczącym przyczyny powstania pożaru na holowniku ZEUS jaki miał miejsce we wrześniu 2015 roku w porcie Sölvesborg w Szwecji. Eskpert Wojskowego Instytutu Techniki Pancernej i Samochodowej w zakresie ustalania przyczyn powstawania pożarów pojazdów militarnych. Po pozywynie zakończonym postępowaniu weryfikacyjnym został członkiem International Assocation of Arson Investigators z siedzibą w Maryland (USA) i tym samym został jedynym polskim członkiem tego stowarzyszenia. W kwietniu 2016 roku przedstawiał organizację dochodzeń popożarowych w Polsce podczas Międzynarodowej Konferencji Global Leaders in Fire Investigation ITC Orlando 2016 na Florydzie.

ZAMKNIJ

dr inż. Dariusz Gołębiewski

X

Absolwent wydziału Elektrotechnika i Automatyka Politechniki Gdańskiej, doktor nauk technicznych ze specjalizacją w modelowaniu ryzyka obiektów elektroenergetycznych dla celów ubezpieczeń. Twórca autorskiej metodyki analizy ryzyka dla celów ubezpieczeń - Insurance Risk Analysis Methodology (IRAM). Wykładowca akademicki w zakresie zarządzania ryzykiem w przedsiębiorstwach. Autor szeregu publikacji i prac naukowych w zakresie ubezpieczenia obiektów podwyższonego ryzyka, infrastruktury krytycznej oraz zarządzania ryzykiem. Od 2009r. kieruje pracami zespołu inżynierów ryzyka PZU SA. W 2012 r. uhonorowany przez Prezesa Urzędu Dozoru Technicznego medalem za czynny udział w zapewnieniu bezpieczeństwa technicznego.

ZAMKNIJ

dr inż. Przemysław Kubica

X

Doktor nauk technicznych w zakresie budownictwa. Absolwent Szkole Głównej Służby Pożarniczej na kierunku Inżynieria Bezpieczeństwa Pożarowego. Od 2001 r. zatrudniony w macierzystej Uczelni na stanowisku asystenta w Zakładzie Technicznych Systemów Zabezpieczeń, w Katedrze Bezpieczeństwa Budowli. W 2006 r. powołany przez Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej na rzeczoznawcę ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych. Od 2010 r. reprezentantem SGSP, w Polskim Komitecie Normalizacyjnym - Komitet Techniczny nr 244 ds. sprzętu, Œrodków i Urządzeń Ratowniczo-Gaśniczych. Od 2015 r. Kierownik Zakładu Technicznych Systemów Zabezpieczeń.
Karierę zawodową związał z bezpieczeństwem pożarowym budynków. Praca na Uczelni oraz jednoczesne sprawowanie funkcji rzeczoznawcy ds. zabezpieczeń ppoż. Umożliwiły połączenie aspektów teoretycznych bezpieczeństwa pożarowego z praktycznymi.
Autor licznych publikacji naukowych z zakresu urządzeń przeciwpożarowych oraz ekspertyz, opinii i ocen w dotyczących bezpieczeństwa pożarowego budynków.

ZAMKNIJ

dr inż. Dariusz Ratajczak

X

Ekspert CNBOP-PIB, wykłada przedmiot ?Bezpieczeństwo pożarowe budynków? na Politechnice Warszawskiej i w Szkole Głównej Służby Pożarniczej. Jest także Przewodniczącym Rady Redakcyjnej kwartalnika ?Ochrona Przeciwpożarowa? Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Pożarnictwa. Poprzednio przez 15 lat był Dyrektorem Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej odpowiedzialnym za tworzenie i egzekwowanie przepisów przeciwpożarowych, a następnie radcą Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego.

ZAMKNIJ

Zbigniew Żyra

X

Prezes Zarządu Hestii Loss Control - zajmującej się obsługą inżynierską ryzyk. Absolwent Szkoły Głównej Służby Pożarniczej w Warszawie. W Grupie Ergo Hestia od 1994 r.

ZAMKNIJ

Zgłoszenia:

Zgłoszenie na konferencją nie jest możliwe. Zainteresowanych prosimy o kontakt:
office@InsuranceMeetingPoint.com

Pytania:

Wszelkie pytania zwiazane z konferencją można kierować na:
office@InsuranceMeetingPoint.com

 

 

 

Inne spotkania

Seminaria:

Odpowiedzialność cywilna - w kontekście ubezpieczeń (zasady cywilistyczne, wina, bezprawność, związek przyczynowy, strata, utracone korzyści, zasada winy, ryzyka i słuszności, przyczynienie i inne ważne zagadnienia)

Obowiązki twórcy produktu ubezpieczeniowego - tworzenie i testowanie produktu, analizy w oparciu o scenariusze

Analiza potrzeb klienta w ubezpieczeniach majątkowych w świetle prawa, orzeczeń sądów i wymagań organu nadzoru

Redagowanie OWU - skutecznie, legalnie, jednoznacznie, zrozumiale, przyjaźnie

W przygotowaniu

Regres ubezpieczeniowy

Ubezpieczenia NNW

Leasing a ubezpieczenia

Ubezpieczenia transportowe

Ubezpieczenia Autocasco

Ostatnie spotkania

Ubezpieczenia grupowe w zdrowiu i życiu - aspekty prawne

Szczegółowo o odpowiedzialności na zasadzie ryzyka (na podstawie 50 wyroków) - w kontekście ubezpieczeniowym

Ubezpieczenie OC w życiu prywatnym - analiza prawna produktów i kierunek rozwoju

Ubezpieczenie OC PPM - nowości legislacyjne

 

Newsletter: