Regresy

Termin:

21 września 2010 r.

Miejsce:

CK Warszawianka
Warszawa

Seminarium

Jedyne takie spotkanie..

Regres w ubezpieczeniach to jeden z najważniejszych instrumentów poprawy wyniku technicznego ubezpieczyciela. Dodatkowo, niemal w całości, wykorzystanie tego instrumentu zależne jest od woli i kompetencji ubezpieczyciela, który wypłacił świadczenie oraz właściwej organizacji procesu dochodzenia roszczeń regresowych. Ubezpieczyciel może z prawa do regresu skorzystać poprawiając swój wynik techniczny lub ... tego nie zrobić. Zadziwiająco często ubezpieczyciele z tego instrumentu nie korzystają lub korzystają w ograniczonym zakresie.
O regresach - teorii i praktyce ich stosowania - będzie mówił Piotr Kaczanowski, od lat propagujący wiedzę z tego zakresu, oraz Dominika Kaczanowska, znana autorka prawnego cyklu artykułów Dziennika Ubezpieczeniowego.

Kluczowe zagadnienia

+ podstawy prawne roszczeń regresowych i regresu ubezpieczeniowego
+ przedawnienie roszczeń regresowych
+ poszukiwanie regresu w praktyce ubezpieczeniowej
+ organizacja procesu dochodzenia regresów
+ potencjalne obszary sporów pomiędzy ubezpieczycielami

Dla kogo

+ menedżerowie departamenów likwidacji szkód
+ pracownicy likwidacji
+ prawnicy ubezpieczycieli uczestniczący w procesach likwidacyjnych
+ osoby odpowiedzialne za organizacje i wspomaganie procesów likwidacji szkód
+ pracownicy ubezpieczycieli zajmujący się obsługą procesu dochodzenia roszczeń regresowych
+ brokerzy zainteresowani poprawą poziomu szkodowości swoich klientów

Miejsce

Centrum Konferencyjne Warszawianka

ul. Merliniego 9
02-511 Warszawa

Zobacz szczegóły miejsca

Program seminarium

Dzień 1 - 21 września 2010 r. wtorek
9:00

Rejestracja

9:30

Rozpoczęcie seminarium

9:30

1. Podstawy prawne roszczenia regresowego
+ art. 518 k.c. - ustawowe wstąpienie osoby trzeciej w prawa zaspokojonego wierzyciela - subrogacja ustawowa
2. Regres ubezpieczeniowy- podstawy prawne
a) regres typowy - art.828 § 1 k.c.
b) regres nietypowy - przepisy szczególne

10:45

Przerwa kawowa

11:00

3. Odpowiedzialność solidarna
a) prawo regresu między dłużnikami solidarnymi (art.376 k.c.)
b) odpowiedzialność solidarna sprawców szkody wyrządzonej czynem
niedozwolonym (art.441 k.c.)
4. Przedawnienie roszczeń regresowych

12:15

Lunch

13:00

5. Œwiadczenie kulancyjne a roszczenie regresowe
6. Poszukiwanie regresu w praktyce ubezpieczeniowej
a) stany faktyczne generujące potencjalne roszczenia regresowe
b) metodyka gromadzenia materiału dowodowego
c) praca z ubezpieczającym i ubezpieczonym na etapie
-zawierania umowy ubezpieczenia
-wykonywania umowy ubezpieczenia

14:15

Przerwa kawowa

14:30

7. Organizacja procesu dochodzenia roszczeń regresowych
a) rola przyjęcia zgłoszenia szkody
b) rzeczoznawca w procesie ustalania faktycznych podstaw do regresu
c) likwidator jako filar procesu
d) profesjonalny zespół prowadzący postępowania regresowe
8. Wzajemne uznawanie roszczeń regresowych przez zakłady ubezpieczeń -
potencjalne obszary sporów

15:30

Zakończenie seminarium

 

Zgłoszenie na seminarium nie jest możliwe. Zainteresowanych prosimy o kontakt:
office@InsuranceMeetingPoint.com

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prowadzący seminarium:

Dominika Kaczanowska

X

Specjalizuje się w problematyce ubezpieczeń gospodarczych i działalności ubezpieczeniowej. Przedmiotem jej zainteresowania jest reasekuracja oraz szerokie obszary prawa cywilnego, w szczególności odpowiedzialność cywilna. Doświadczenie zawodowe w zakresie prawa ubezpieczeniowego zdobywała pracując w Urzędzie Komisji Nadzoru Ubezpieczeń i Funduszy Emerytalnych przekształconym następnie w Urząd Komisji Nadzoru Finansowego oraz uczestnicząc w licznych szkoleniach i konferencjach poświęconych ubezpieczeniom majątkowym i likwidacji szkód. Obecnie pracuje dla Inter Partner Assistance SA Oddział w Polsce.
Ukończyła Wdział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, uzyskując dyplom z wyróżnieniem. Pracę magisterską w zakresie prawa cywilnego napisała pod kierunkiem prof. dr hab. Marka Safjana. W 2007 r. ukończyła podyplomowe studia Marketingu i Zarządzania w Szkole Głównej Handlowej.
Od listopada 2008 roku prowadzi w Dzienniku Ubezpieczeniowym stałą rubrykę ?Ubezpieczeniowe paragrafy? (wcześniej ?Komunikacyjne paragrafy?) poświęconą wyjaśnianiu zawiłości prawa cywilnego, w szczególności prawa ubezpieczeniowego i odpowiedzialności cywilnej.

ZAMKNIJ

Piotr Kaczanowski

X

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. W latach 1991-2000 Wicedyrektor a następnie Wiceprezes Zarządu Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego, w kolejnych latach Prezes Fundacji Edukacji Ubezpieczeniowej, Członek Zarządu T.U. CIGNA STU S.A. i Wiceprezes Zarządu PTU S.A. Był także członkiem utworzonej pod patronatem Ministra Finansów Komisji Kodyfikacyjnej ds. Reformy Prawa Ubezpieczeniowego.
Doświadczenie zdobyte na rynku ubezpieczeń wykorzystywał także jako wykładowca w zakresie prawa i praktyki ubezpieczeniowej w ramach podyplomowych studiów na Politechnice Warszawskiej oraz Szkole Głównej Handlowej. Jest autorem wielu artykułów i opracowań oraz współautorem książek z zakresu ubezpieczeń. Odznaczony przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Złotym Krzyżem Zasługi za udział w reformie prawa ubezpieczeniowego.
Aktualnie - Pełnomocnik Zarządu ds. Likwidacji Szkód Compensa TU S.A. VIG, Członek Zarządu Auto Ekspert Sp. z o.o, Wiceprzewodniczący Zarządu Stowarzyszenia ?ProMotor?.

ZAMKNIJ

Zgłoszenia:

Zgłoszenie na seminarium nie jest możliwe. Zainteresowanych prosimy o kontakt:
office@InsuranceMeetingPoint.com

Pytania:

Wszelkie pytania zwiazane z seminarium można kierować na:
office@InsuranceMeetingPoint.com

 

 

 

Inne spotkania

Seminaria:

Odpowiedzialność cywilna - w kontekście ubezpieczeń (zasady cywilistyczne, wina, bezprawność, związek przyczynowy, strata, utracone korzyści, zasada winy, ryzyka i słuszności, przyczynienie i inne ważne zagadnienia)

Obowiązki twórcy produktu ubezpieczeniowego - tworzenie i testowanie produktu, analizy w oparciu o scenariusze

Analiza potrzeb klienta w ubezpieczeniach majątkowych w świetle prawa, orzeczeń sądów i wymagań organu nadzoru

Redagowanie OWU - skutecznie, legalnie, jednoznacznie, zrozumiale, przyjaźnie

W przygotowaniu

Regres ubezpieczeniowy

Ubezpieczenia NNW

Leasing a ubezpieczenia

Ubezpieczenia transportowe

Ubezpieczenia Autocasco

Ostatnie spotkania

Ubezpieczenia grupowe w zdrowiu i życiu - aspekty prawne

Szczegółowo o odpowiedzialności na zasadzie ryzyka (na podstawie 50 wyroków) - w kontekście ubezpieczeniowym

Ubezpieczenie OC w życiu prywatnym - analiza prawna produktów i kierunek rozwoju

Ubezpieczenie OC PPM - nowości legislacyjne

 

Newsletter: