Obowiązkowe - procesy

Termin:

1 grudnia 2011 r.

Miejsce:

Warszawa, UPSS

Seminarium

Jedyne takie spotkanie..

Na nowelizację ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych na razie patrzyliśmy przede wszystkim od strony prawnej. Spieraliśmy się o definicje i słowa. Jednak terminy implementacji ustawy zbliżają się nieuchronnie. Trzeba do jej nie zawsze jasnych zapisów dostosować zarówno wewnętrzne procedury działania zakładu ubezpieczeń, procedury narzucane pośrednikom i partnerom, jak i – a może przede wszystkim – systemy informatyczne.
Monika Borowiecka-Paczkowska, ubezpieczeniowiec i praktyk, przetłumaczy zapisy nowelizacji ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych na język procesów. Pokaże co i jak powinno być wykonane, pokaże te miejsca, gdzie niezbędne jest dokonanie zmian w procedurach, systemach informatycznych, we współpracy z pośrednikami. Pokaże model postępowania i propozycje rozwiązań, nad którymi każdy ubezpieczyciel będzie mógł popracować samodzielnie wypracowując własne stanowisko biznesowe.
Będzie to fantastyczna ściągawka i bryk tak dla departamentów produktowych, dla sprzedaży, jak i dla IT.

Od dyskusji czas przejść do czynów!

Kluczowe zagadnienia

Na tle nowych regulacji wprowadzonych nowelizacją ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych będą rozważane między innymi problemy:
++ procedur obowiązujących AS IS i proponowanych TO BE,
++ identyfikacji obowiązków ubezpieczyciela w poszczególnych zdarzeniach biznesowych (np. wypowiedzenie umowy, rekalkulacja składki, odstąpienie, klauzula prolongacyjna),
++ identyfikacji samych zdarzeń biznesowych (np. rodzaju złożonego wypowiedzenia),
++ weryfikacji, rejestracji i monitorowania otrzymywanych danych,
++ wymagań dotyczących przygotowania i wytwarzania dokumentów (np. powiadomień, dokumentów ubezpieczenia) przez ubezpieczyciela.

Dla kogo

Seminarium skierowane jest przede wszystkim do osób, które odpowiedzialne są za wdrożenie nowelizacji ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych w praktyce biznesowej zakładów ubezpieczeń, a więc osób odpowiedzialnych za:
-- procesy i procedury,
-- przygotowania standardów prawnych,
-- przygotowanie i szkolenie sieci sprzedaży,
-- systemy IT.
Z seminarium skorzystać mogą również pośrednicy ubezpieczeniowi i klienci opracowujący programy z udziałem ubezpieczeń OC posiadaczy pojazdów. Będą to:
-- duże firmy brokerskie organizujące obsługę flot,
-- firmy leasingowe i CFM,
-- duże firmy agencyjne pracujące dla tych podmiotów.

Miejsce

Centrum konferencyjne Marynarska

Budynek Renault
ul. Marynarska 13
02-674 Warszawa

Zobacz szczegóły miejsca

Program seminarium

Dzień 1 - Czwartek, 1 grudnia 2011 r.
9.00

Rejestracja

(I poranna kawa, herbata)

9.30

Rozpoczęcie seminarium

9.30

Wypowiedzenie umowy ubezpieczenia

Monika Borowiecka-Paczkowska

a. Wypowiedzenie umowy ubezpieczenia wg stanu AS IS :
• Regulacje prawne,
• Podstawowe kroki procesu realizowane przez ubezpieczyciela
b. Wypowiedzenie umowy ubezpieczenia wg stanu TO BE:
• Regulacje prawne
• Podstawowe różnice między stanem AS IS a stanem TO BE
c. Proces identyfikacji i obsługi wypowiedzenia umowy wg stanu TO BE:
• identyfikacja momentu rozwiązania umowy ubezpieczenia (polska placówka pocztowa operatora publicznego, polska placówka pocztowa operatora niepublicznego, zagraniczna placówka pocztowa, agent , powiadomienie elektroniczne)
• identyfikacja rodzaju złożonego wypowiedzenia (wypowiedzenie standardowe, klauzula prolongacyjna),
• sprawdzanie istnienia drugiej ważnej umowy ubezpieczenia obowiązkowego (wypowiedzenie umowy w przypadku podwójnego ubezpieczenia)
• możliwość weryfikacji wiarygodności danych zawartych w wypowiedzeniu (dane osoby składającej oświadczenie, potwierdzenie tożsamości przez przedstawiciela zakładu ubezpieczeń),
• identyfikacja obowiązków ubezpieczyciela w zależności od rodzaju wypowiedzenia (rejestracja zakończenia umowy w systemach informatycznych, aktualizacja danych w ośrodku informacji, naliczenie należnej składki za okres ponoszenia ochrony, zwrot składki za niewykorzystany okres)
d. Konsekwencje opóźnionego uzyskania informacji o wypowiedzeniu umowy ubezpieczenia :
• Wadliwe przyjęcie odpowiedzialności za szkodę,
• Nienależna wypłata odszkodowania / świadczenia
• Weryfikacja faktu posiadania OC w innym zakładzie ubezpieczeń,
• Roszczenie zwrotne - inny zakład ubezpieczeń, UFG

11.00

Przerwa kawowa

11.15

Wypowiedzenie umowy po przeniesieniu lub przejściu prawa własności

Monika Borowiecka-Paczkowska

a. Wypowiedzenie umowy po sprzedaży wg stanu AS IS:
• Regulacje prawne
• Podstawowe kroki procesu realizowane przez ubezpieczyciela
b. Wypowiedzenie umowy po sprzedaży wg stanu TO BE:
• Regulacje prawne,
• Podstawowe różnice pomiędzy stanem AS IS a stanem TO BE,
c. Proces identyfikacji faktu sprzedaży pojazdu i wypowiedzenia umowy ubezpieczenia:
• identyfikacja momentu rozwiązania umowy ubezpieczenia (polska placówka pocztowa operatora publicznego, polska placówka pocztowa operatora niepublicznego, zagraniczna placówka pocztowa, agent , powiadomienie elektroniczne),
• identyfikacja obowiązków ubezpieczyciela (rejestracja zakończenia umowy w systemach informatycznych, aktualizacja danych w ośrodku informacji, zwrot składki za niewykorzystany okres, dochodzenie zaległej składki ubezpieczeniowej)

12.45

Lunch

13.15

Rekalkulacja składki ubezpieczeniowej po sprzedaży pojazdu

Monika Borowiecka-Paczkowska

a. Rekalkulacja składki po sprzedaży wg stanu AS IS:
• Regulacje prawne
• Podstawowe kroki procesu realizowane przez ubezpieczyciela
b. Rekalkulacja składki wg stanu TO BE:
• Regulacje prawne
• Podstawowe różnice pomiędzy stanem AS IS a stanem TO BE
c. Proces rekalkulacji składki po sprzedaży pojazdu wg stanu TO BE:
• Identyfikacja faktu niewypowiedzenia umowy ubezpieczenia
• Rozliczenie składki w przypadku wypowiedzenia umowy po rekalkulacji

Odstąpienie od umowy ubezpieczenia w trybie art. 16c ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz odpowiedzialności za szkodzę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (umowy zawierane na odległość)

Monika Borowiecka-Paczkowska

a. Odstąpienie od umowy ubezpieczenia - regulacje prawne
b. Proces identyfikacji i obsługi odstąpienia od umowy ubezpieczenia:
• identyfikacja momentu odstąpienia od umowy ubezpieczenia (polska placówka pocztowa operatora publicznego, polska placówka pocztowa operatora niepublicznego, zagraniczna placówka pocztowa, agent, powiadomienie elektroniczne)
• weryfikacja skuteczności odstąpienia (30 dni od dnia poinformowania o zawarciu umowy lub od dnia potwierdzenia informacji) ,
• identyfikacja obowiązków ubezpieczyciela (rejestracja zakończenia umowy w systemach informatycznych, aktualizacja danych w ośrodku informacji, naliczenie należnej składki za okres ponoszenia ochrony)

14.20

Przerwa kawowa

14.30

Nowe obowiązki informacyjne ubezpieczyciela- klauzula prolongacyjna

Monika Borowiecka-Paczkowska

a. Nowe obowiązki informacyjne ubezpieczyciela
• Regulacja prawna
b. Proces przekazywania informacji o ubezpieczeniu na kolejny okres 12 miesięcy:
• identyfikacja umów w których ubezpieczyciel powinien wysłać informację (jak? Kto? Przy jakim wsparciu? W jakim terminie?)
• weryfikacja ewentualnego wypowiedzenia wytypowanych umów,
• identyfikacja sposobu w jaki powinna być wysłana informacja (elektronicznie / pisemnie),
• weryfikacja danych niezbędnych do wyliczenia należnej składki,
• generowanie dokumentów do wysyłki,
• oznaczanie formy wysłania (system informatyczny? Ręcznie?)
• proces wysyłki (jak? W jakim terminie? W jaki sposób? Forma wysłania?)
• wysyłka elektroniczna - prawidłowość adresów? Ochrona danych osobowych? Szyfrowanie?
• Rejestrowanie i monitorowanie otrzymywanych wypowiedzeń do umów w których wysłano informację (kto? Jak?)
c. Proces weryfikacji, wystawiania i wysyłki dokumentów ubezpieczenia do umów zawartych w trybie klauzuli prolongacyjnej:
• Ponowna identyfikacja umów z klauzulą prolongacyjną (raport na ile dni przed? )
• weryfikacja faktu ewentualnego wypowiedzenia umowy przed wystawieniem dokumentu ubezpieczenia,
• wystawienie i dostarczenie dokumentu ubezpieczenia (polecony?)
• zwrot dokumentu ubezpieczenia z powodu zmiany danych teleadresowych ubezpieczonego (brak aktualizacji danych w bazach ubezpieczyciela) - co dalej z dokumentem? Czy dokument archiwizowany u ubezpieczyciela w takiej sytuacji uważa się za dostarczony?
d. identyfikacja wypowiedzenia umowy po wysłaniu dokumentu ubezpieczenia:
• weryfikacja daty wypowiedzenia ( polska placówka pocztowa operatora publicznego, polska placówka pocztowa operatora niepublicznego, zagraniczna placówka pocztowa, agent , powiadomienie elektroniczne),
• ocena skuteczności wypowiedzenia,
• rejestracja danych w systemach informatycznych i aktualizacja danych w ośrodku informacji UFG,
• wystąpienie o zwrot dokumentu ubezpieczenia (umowa wypowiedziana) - zasadność?
e. Proces poboru składki naliczonej po identyfikacja nowych okoliczności mających wpływ na ustalenie jej wysokości
• Identyfikacja nowych okoliczności mających wpływ na wysokość składki,
• Weryfikacja momentu uzyskania informacji o tych okolicznościach,
• Wystawienie nowego dokumentu ubezpieczenia (nowa składka),
• Przesłanie dokumentu ubezpieczenia i wezwania do zapłaty do ubezpieczającego

15.30

Zakończenie seminarium

 

Zgłoszenie na seminarium nie jest możliwe. Zainteresowanych prosimy o kontakt:
office@InsuranceMeetingPoint.com

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prowadzący seminarium:

Monika Borowiecka-Paczkowska

X

Niezależny ekspert ubezpieczeniowy specjalizujący się w zagadnieniach prawa cywilnego i ubezpieczeniowego; szczególną wiedzą wykazuje się w obszarze obsługi szkód osobowych i rent z ubezpieczenia OC. Przez ostatnie trzy lata kierowała Zespołem Procesowym obsługującym obszar likwidacji szkód z ubezpieczeń indywidualnych i korporacyjnych.
Doświadczenie zawodowe zdobywała pracując przez wiele lat w TUiR WARTA SA na stanowiskach od likwidatora do Dyrektora Centrum Obsługi Szkód. Przez kilka lat reprezentowała TUiR WARTA SA w Komisji Ubezpieczeń Komunikacyjnych PIU, jak również z upoważnienia PIU brała udział w pracach różnorodnych Komisji Sejmowych. W ramach prac Komisji Ubezpieczeń Komunikacyjnych PIU brała aktywny udział w przygotowaniu Katalogu Zdarzeń Drogowych. Została odznaczona przez PIU odznaką Zasłużony dla Ubezpieczeń.

ZAMKNIJ

Zgłoszenia:

Zgłoszenie na seminarium nie jest możliwe. Zainteresowanych prosimy o kontakt:
office@InsuranceMeetingPoint.com

Pytania:

Wszelkie pytania zwiazane z seminarium można kierować na:
office@InsuranceMeetingPoint.com

 

 

 

Inne spotkania

Seminaria:

Szesnaście nierozwiązanych problemów dystrybucji ubezpieczeń

Problemy ubezpieczenia OC PPM na przełomie roku 2023 i 2024

Obowiązki dystrybutora i ubezpieczyciela wobec klienta - checklista

W przygotowaniu

Alkohol, narkotyki, leki psychotropowe, niepoczytalność - znaczenie dla ubezpieczeń

Ubezpieczenia NNW

Leasing a ubezpieczenia

Ubezpieczenia transportowe

Ubezpieczenia Autocasco

Ostatnie spotkania

Rekomendacja U - regulacja ubezpieczeń, w których bank jest agentem ubezpieczeniowym

ESG w dystrybucji ubezpieczeń

 

Newsletter: