Zamówienia

Termin:

14 kwietnia 2011 r.

Miejsce:

CK UPSS
Warszawa

Seminarium

Jedyne takie spotkanie..

Zamówienia publiczne są problemem w wielu branżach, w tym także w ubezpieczeniach. Specyfika, wymagania i ograniczenia Prawa zamówień publicznych są szeroko znane i sprawiają w praktyce wiele problemów zarówno zamawiającym, jak i przede wszystkim oferentom.
Znani prawnicy, Piotr Trębicki i Piotr Czublun, specjalizujący się: jeden w zamówieniach publicznych, drugi – ubezpieczeniach, wspólnie omawiać będą meandry Prawa zamówień publicznych w ubezpieczeniach.

Kluczowe zagadnienia

- trudne wymagania ogłoszenia o zamówieniu publicznym / specyfikacji istotnych warunków zamówienia
- jak zwalczać „ustawione” przetargi
- obrona własnej oferty
- skuteczny atak na oferty konkurentów
- zawieranie umowy i nieważność umowy
- tajniki procedury odwoławczej przed Krajową Izbą Odwoławczą

Dla kogo

+ ubezpieczyciele
-- osoby zaangażowane w sprzedaż, mające doświadczenie z procedurą zamówień publicznych
-- radcowie prawni
-- menedżerowie departamentów sprzedażowych i produktowych
+ brokerzy ubezpieczeniowi
+ duzi klienci
+ instytucje rynku

Miejsce

Centrum konferencyjne UPSS

Biurowiec New City
ul. Marynarska 15
02-674 Warszawa

Zobacz szczegóły miejsca

Program seminarium

Dzień 1 - czwartek, 14 kwietnia 2011 r.
9:00

Rejestracja

(i poranna kawa)

9:30

Rozpoczęcie seminarium

9:30

Program merytoryczny

Piotr Trębicki, Piotr Czublun

1. Zamówienia publiczne w ubezpieczeniach - wprowadzenie
2. Wymagania względem przedmiotu umowy - opis przedmiotu zamówienia
a. Trudne wymagania ogłoszenia / specyfikacji istotnych warunków zamówienia
b. Naruszenie zasad prawidłowego opisu przedmiotu zamówienia
c. Dokumenty potwierdzające zgodność przedmiotu oferty z wymaganiami zamawiającego
3. Wymagania względem wykonawcy - warunki udziału w postępowaniu:
a. Warunki negatywne - zakres obowiązku zamawiającego
b. Warunki pozytywne - zakres uprawnienia zamawiającego
c. Dokumenty potwierdzającego spełnianie warunków udziału w
4. Wybór oferty najkorzystniejszej
a. Otwarcie ofert
b. Kwota, jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia
c. Termin związania ofertą
d. Uzupełnianie ofert
e. Uzupełnianie ofert, a tzw. potencjał ?pożyczony? wykonawcy
f. Wyjaśnienia dotyczące treści złożonych ofert
g. Zakres negocjacji z wykonawcą po wyborze oferty
h. Poprawianie oczywistych omyłek pisarskich
i. Poprawianie omyłek rachunkowych w obliczeniu ceny
j. Poprawianie tzw. innych omyłek, niepowodujących istotnych zmian w ofercie
5. Odrzucenie oferty
6. Wykluczenie wykonawcy

Podczas części merytorycznej, planowana przerwa kawowa

12:30

Lunch

13:15

Program merytoryczny - ciąg dalszy

7. Udzielenie zamówienia publicznego
a. Zasady zawierania umowy
b. Skutki zamieszczenia ogłoszenia o zamiarze zawarcia umowy - tzw. ogłoszenie ex ante o dobrowolnej przejrzystości
c. Okres standstill przed zawarciem umowy
d. Zawarcie umowy przed upływem okresu standstill
e. Zawarcie umowy po upływie terminu związania ofertą
f. Przedwczesne zawarcie umowy
8. Œrodki ochrony prawnej w przypadku postępowania w sprawie zamówienia publicznego
a. środki wynikające z ustawy - Prawo zamówień publicznych
+ odwołanie do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej - wymogi obowiązujące przy wniesieniu odwołania, praktyczne aspekty związane z odwołaniem
+ dopuszczalność wniesienia odwołania w różnych procedurach i progach wartości zamówień
+ postępowanie odwoławcze - przebieg postępowania, istotne problemy praktyczne, rodzaje orzeczeń i ich skutki
+ przystąpienie do postępowania odwoławczego - warunki formalne i znaczenie czynności w toku procedury
+ skarga do sądu powszechnego - przesłanki wniesienia skargi
+ strategia postępowania - kiedy warto przyłączać się do protestu lub odwołania wniesionego przez innego wykonawcę
+koszty postępowania odwoławczego
b. omówienie najbardziej doniosłych orzeczeń Krajowej Izby Odwoławczej dot. aktualnych problemów interpretacji ustawy Prawo zamówień publicznych oraz specyfiki branży ubezpieczeń
9. Umowy w sprawach zamówień publicznych
a. szczególne zasady dotyczące umów w sprawach zamówień publicznych
+ przedmiot umowy
+ czas trwania
+ zabezpieczenie należytego wykonania umowy
+ możliwość odstąpienia od umowy z uwagi na interes publiczny
b. możliwości zmiany umowy w sprawie zamówienia publicznego
+ nowe przesłanki zmiany umowy
+ szersze możliwości zmian umowy
+ instrumenty prawne związane ze zmianą umów
+ zmiana cen, podatków, kursów walut, itp. a możliwość zmiany umowy
c. unieważnienie umowy w sprawie zamówienia publicznego
+ organy orzekające o nieważności umowy: sądy powszechne oraz Krajowa Izba Odwoławcza
+ przypadki możliwego orzeczenia o unieważnieniu umowy
+ procedura unieważnienia umowy
+ skutki unieważnienia umowy - zakres swobody Krajowej Izby Odwoławczej
+ orzeczenie o unieważnieniu umowy a zasady rozliczeń zamawiającego z wykonawcami
10. Wybrane ?przetargowe? problemy branży ubezpieczeń
11. Pytania, dyskusja, kazusy branży ubezpieczeń

Podczas części merytorycznej, planowana przerwa kawowa

15:30

Zakończenie seminarium

 

Zgłoszenie na seminarium nie jest możliwe. Zainteresowanych prosimy o kontakt:
office@InsuranceMeetingPoint.com

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prowadzący seminarium:

Piotr Czublun

X

Radca prawny przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Warszawie.
Od stycznia 2010 roku partner w kancelarii radców prawnych CZUBLUN TRĘBICKI, specjalizującej się w prawie ubezpieczeniowym, prawie IT i prawie zamówień publicznych.
Przed utworzeniem własnej firmy Piotr Czublun przez ponad 4 lata pracował dla CMS Cameron McKenna, gdzie w ramach Departamentu Prawa Gospodarczego kierował zespołem odpowiedzialnym za obsługę firm sektora usług finansowych, w tym firm ubezpieczeniowych oraz zespołem odpowiedzialnym za obsługę projektów informatycznych.
Przed rozpoczęciem współpracy z CMS Cameron McKenna, był przez okres prawie 10 lat wewnętrznym prawnikiem w wiodących instytucjach finansowych w Polsce, w tym przez okres prawie 3 lat menedżerem działu prawnego.
Przez okres ponad sześciu lat był członkiem Komicji Prawnej a przez prawie 4 lata - Komisji Informatycznej, Polskiej Izby Ubezpieczeń. Jest autorem wielu publikacji poświęconych zagadnieniom usług finansowych i IT.

ZAMKNIJ

Piotr Trębicki

X

Radca prawny o bogatym doświadczeniu w zakresie prawa zamówień publicznych i prawa procesowego. Obecnie jest partnerem w spółce CZUBLUN TRĘBICKI Kancelaria Radców Prawnych. Poprzednio przez 4 lata związany był z uznaną polską korporacją prawniczą GESSEL, jako lider praktyki obsługi firm sektora zamówień publicznych.

Ma doświadczenie w reprezentowaniu stron: dostawców sprzętu i usług IT, dostawców systemów bezpieczeństwa (skanery i bramki rentgenowskie), dostawców usług wykorzystujących technologie satelitarne (mapy satelitarne), dostawców specjalistycznego wyposażenia pracowni badawczych, szkolnych i laboratoriów oraz pracowni naukowych i naukowo-badawczych, agencje pracy tymczasowej, firmy z branży zabezpieczenia i kontroli dostępu czy firmy reklamy zewnętrznej, dostawców towarów dla służby zdrowia, usługodawców z zakresu usług komunalnych (utrzymanie czystości, pielęgnacja zieleni miejskiej), autorów projektów architektonicznych i urbanistycznych (przetargi i konkursy na projekty architektoniczne budynków użyteczności publicznej oraz osiedli mieszkaniowych), wykonawców z branży budowlanej (budynki użyteczności publicznej i mieszkalne) i wodno-sanitarnej (oczyszczalnie ścieków, stacje uzdatniania wody).

Jest autorem licznych publikacji z zakresu problematyki udzielania zamówień publicznych m.in. w dziennikach ?Rzeczpospolita?, ?Dziennik?, ?Gazeta Prawna?, dwumiesięczniku ?Radca prawny?, w publikatorach branżowych, takich jak portal Przetargipubliczne.pl, ?Wspólnota - Pismo Samorządu Terytorialnego?, czy ?Computer Reseller News Polska? i ?Miesięcznik Ubezpieczeniowy?.

ZAMKNIJ

Zgłoszenia:

Zgłoszenie na seminarium nie jest możliwe. Zainteresowanych prosimy o kontakt:
office@InsuranceMeetingPoint.com

Pytania:

Wszelkie pytania zwiazane z seminarium można kierować na:
office@InsuranceMeetingPoint.com

 

 

 

Inne spotkania

Seminaria:

Szesnaście nierozwiązanych problemów dystrybucji ubezpieczeń

Problemy ubezpieczenia OC PPM na przełomie roku 2023 i 2024

Obowiązki dystrybutora i ubezpieczyciela wobec klienta - checklista

W przygotowaniu

Alkohol, narkotyki, leki psychotropowe, niepoczytalność - znaczenie dla ubezpieczeń

Ubezpieczenia NNW

Leasing a ubezpieczenia

Ubezpieczenia transportowe

Ubezpieczenia Autocasco

Ostatnie spotkania

Rekomendacja U - regulacja ubezpieczeń, w których bank jest agentem ubezpieczeniowym

ESG w dystrybucji ubezpieczeń

 

Newsletter: