OC gminy

Termin:

30 października 2012 r.

Miejsce:

Golden Floor

Seminarium

Jedyne takie spotkanie..

Seminarium, które poprowadzi Maria Tomaszewska-Pestka ma na celu zidentyfikowanie ryzyk odpowiedzialności cywilnej związanej z funkcjonowaniem gminy. Rozważając zadania gminy – własne i zlecone - postaramy się unaocznić scenariusze szkód za jakie może ponosić odpowiedzialność cywilną gmina i ubezpieczyciel jej odpowiedzialności cywilnej.

Przedmiotem drugiej części seminarium będzie analiza zasad odpowiedzialności cywilnej gminy w kontekście możliwych powstałych roszczeń. Przeanalizujemy odpowiedzialność za szkody wynikłe z wykonywania władzy publicznej, wydania decyzji administracyjnej, wydania aktu normatywnego oraz za szkody, które mogą być dochodzone na zasadach ogólnych.
W zakresie ubezpieczeń odpowiedzialności cywilnej gminy przedmiotem prezentacji będzie z pozoru jej jednolita praktyka. Prześledzimy oczekiwania gmin, wskazywane w Specyfikacjach Istotnych Warunków Zamówienia oraz rozpatrzymy problemy stąd wynikające.

Ostatnia część Seminarium będzie poświęcona dwóm najbardziej kontrowersyjnym zagadnieniom – wzrastającej szkodowości i ochronie na szkody wynikłe z wydanych decyzji administracyjnych.

Kluczowe zagadnienia

  • funkcjonowanie gminy i związane z tym ryzyka OC
  • rozdzielenie zadań między gminę, powiat i wójewództwo
  • zasady OC gminy
  • ubezpieczalność ryzyka wynikającego z art. 417 k.c. w ubezpieczeniu OC gminy
  • analiza zasad odpowiedzialności cywilnej gminy w kontekście możliwych powstałych roszczeń

Dla kogo

  • brokerzy
  • ubezpieczyciele
  • firmy likwidacji szkód
  • jednostki administracji publicznej

Miejsce

Centrum Konferencyjne Golden Floor

Budynek Atlas Tower (dawne Millennium Plaza)
al. Jerozolimskie 123a
02-017 Warszawa

Zobacz szczegóły miejsca

Program seminarium

Dzień 1 - Wtorek, 30 października 2012 r.
9:00

Rejestracja

(i poranna kawa, herbata)

9:30

Rozpoczęcie seminarium

9:30

1. Zadania gminy

Maria Tomaszewska-Pestka

a) własne
b) zlecone
c) z zakresu administracji rządowej i samorządowej

11:00

Przerwa kawowa

11:15

2. Sposoby realizacji zadań gminy

Maria Tomaszewska-Pestka

a) samodzielnie
b) przez jednostki organizacyjne (zakłady budżetowe)
c) przez osoby prawne
d) przez związki i porozumienia międzygminne

3. Rozdział zadań pomiędzy gminę, powiat i województwo

4. Zasady odpowiedzialności cywilnej gminy

a) odpowiedzialność za niezgodne z prawem wykonywanie władzy publicznej (art. 417 k.c.)
b) odpowiedzialność na podstawie art. 417 k.c. a art.. 415 k.c.
C) odpowiedzialność za wydanie decyzji administracyjnej
d) odpowiedzialność za wydanie aktu normatywnego
e) odpowiedzialność za działania zgodne z prawem

5. Odpowiedzialność urzędników państwowych z tytułu rażącego naruszenia prawa

13:00

Lunch

13:30

6. Standard wymagań rynkowych co do ubezpieczenia OC gminy - przegląd SIWZ

Maria Tomaszewska-Pestka

7. Szkodowość gmin - źródła, tendencje

14:45

Przerwa kawowa

15:00

8. Ubezpieczalność ryzyka wynikającego z art 417 (1) § 2 k.c. w ubezpieczeniu OC gminy

Maria Tomaszewska-Pestka

16:00

Zakończenie seminarium

 

Zgłoszenie na seminarium nie jest możliwe. Zainteresowanych prosimy o kontakt:
office@InsuranceMeetingPoint.com

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prowadzący seminarium:

Maria Tomaszewska-Pestka

X

Absolwentka wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego. Przez 15 lat zatrudniona w Ergo Hestii. Od początku kariery odpowiedzialna za rozwój ubezpieczeń odpowiedzialności cywilnej, najpierw jako underwriter następnie jako Dyrektor Biura Ubezpieczeń Odpowiedzialności Cywilnej. Od listopada
2011 prowadzi przedsięwzięcie LabRisk. Obecnie, w ramach Konsorcjum InTech 3D zajmuje się likwidacją szkód, gdzie specjalizuje się w likwidacji szkód OC.

ZAMKNIJ

Zgłoszenia:

Zgłoszenie na seminarium nie jest możliwe. Zainteresowanych prosimy o kontakt:
office@InsuranceMeetingPoint.com

Pytania:

Wszelkie pytania zwiazane z seminarium można kierować na:
office@InsuranceMeetingPoint.com

 

 

 

Inne spotkania

Seminaria:

Ubezpieczenia grupowe w zdrowiu i życiu - aspekty prawne

Odpowiedzialność cywilna - w kontekście ubezpieczeń (zasady cywilistyczne, wina, bezprawność, związek przyczynowy, strata, utracone korzyści, zasada winy, ryzyka i słuszności, przyczynienie i inne ważne zagadnienia)

Obowiązki twórcy produktu ubezpieczeniowego - tworzenie i testowanie produktu, analizy w oparciu o scenariusze

Analiza potrzeb klienta w ubezpieczeniach majątkowych w świetle prawa, orzeczeń sądów i wymagań organu nadzoru

Redagowanie OWU - skutecznie, legalnie, jednoznacznie, zrozumiale, przyjaźnie

Orzecznictwo TSUE i SN dotyczące obowiązkowego ubezpieczenia OC PPM

W przygotowaniu

Regres ubezpieczeniowy

Ubezpieczenia NNW

Leasing a ubezpieczenia

Ubezpieczenia transportowe

Ubezpieczenia Autocasco

Ostatnie spotkania

Szczegółowo o odpowiedzialności na zasadzie ryzyka (na podstawie 50 wyroków) - w kontekście ubezpieczeniowym

Ubezpieczenie OC w życiu prywatnym - analiza prawna produktów i kierunek rozwoju

Ubezpieczenie OC PPM - nowości legislacyjne

Regres ubezpieczeniowy i możliwości jego wyłączenia

Małżonek, konkubent, partner życiowy, dziecko, domownik, osoba bliska - problemy ubezpieczeniowe (zakres odpowiedzialności, wyłączenie odpowiedzialności, przypisanie winy, regres)

 

Newsletter: