Dane

Termin:

15 maja 2012 r.

Miejsce:

Golden Floor, Warszawa

Seminarium

Jedyne takie spotkanie..

Informacja jest w dzisiejszym świecie jedną z największych wartości. Taką informacją dla ubezpieczyciela są dane osobowe klientów i tajemnica ubezpieczeniowa. Pozyskiwanie i przetwarzanie tych danych obwarowane jest jednak szeregiem przepisów prawnych, które od 2012 roku bądź uległy zmianie, bądź pojawiły się nowe interpretacje GIODO. Wyzwaniem stało się również zastosowanie dotychczasowych przepisów do nowych modeli zarządzania danymi ubezpieczeniowymi. Xawery Konarski i dr Jan Byrski z Kancelarii Prawnej Traple Konarski Podrecki i Wspólnicy, eksperci PIU, pokażą możliwe sposoby wykorzystywania danych osobowych objętych tajemnicą ubezpieczeniową, a także ograniczenia stawiane przez prawo, w szczególności w wykorzystaniu cloud computing.

Kluczowe zagadnienia

 • dane osobowe i tajemnica ubezpieczeniowa
 • dane dotyczące przedsiębiorców, dane z jawnych publicznych rejestrów
 • planowane zmiany w przepisach prawnych dotyczących danych ubezpieczeniowych – stan de lege ferenda
 • administrator i procesor - obowiązki prawne
 • wymiana informacji a outsourcing, w tym przetwarzanie danych w „chmurze” (cloud computing)
 • cesja wierzytelności przez zakłady ubezpieczeń z tytułu umów ubezpieczenia – wymagania a orzecznictwo
 • przetwarzanie danych osobowych na cele ubezpieczeniowe i marketingowe
 • przykłady rozwiązań prawnych, aktualne orzecznictwo

Dla kogo

 • działy prawne ubezpieczycieli i ABI
 • underwriterzy
 • działy likwidacji szkód
 • departamenty marketingu
 • pośrednicy ubezpieczeniowi

Miejsce

Centrum Konferencyjne Golden Floor

Budynek Atlas Tower (dawne Millennium Plaza)
al. Jerozolimskie 123a
02-017 Warszawa

Zobacz szczegóły miejsca

Program seminarium

Dzień 1 - Wtorek, 15 maja 2012 r.
9:00

Rejestracja

(i powitalna kawa, herbata)

9:30

Rozpoczęcie seminarium

9:30

1.Informacje stanowiące dane ubezpieczeniowe - stan prawny po 1.1.2012

Xawery Konarski, dr Jan Byrski

a. Dane osobowe, tajemnica ubezpieczeniowa i inne tajemnice w sektorze finansowym - konstrukcja i zakres ochrony prawnej
b. Klasyfikacja informacji przetwarzanych w działalności ubezpieczeniowej
(informacje ?wolne?/informacje chronione tajemnicą ubezpieczeniową, dane zwykłe/dane wrażliwe, dane z jawnych rejestrów, dane zanonimizowane) - aktualne orzecznictwo GIODO i sądowo-administracyjne
c. Dane dotyczące osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą - stan prawny po 1.1.2012 r. (konsekwencje zmiany stanu prawnego, przepisy przejściowe)
d. Klasyfikacja źródeł pozyskiwania danych w ubezpieczeniach (bazy wewnętrzne/ bazy zewnętrzne, bazy prywatne/ bazy publiczne) - konsekwencje prawne
e. Sankcje za naruszenie obowiązku ochrony danych ubezpieczeniowych - najnowsze orzecznictwo

10:45

Przerwa kawowa

11:00

2.Planowane zmiany w przepisach prawnych dotyczących danych ubezpieczeniowych - stan de lege ferenda

Xawery Konarski, dr Jan Byrski

a. Projekt z dnia 25 stycznia 2012 r. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i swobodnym przepływem danych (COM(2012) 11 final)
b. Uwagi organizacji ponadnarodowych do projektu Rozporządzenia
c. Projekt ze stycznia 2012 r. ustawy o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej
d. Stanowiska organów państwowych do projektu ustawy o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej (KNF, GIODO etc.).

11:45

Przerwa kawowa

12:00

3. Administrator danych osobowych i processor w działalności ubezpieczeniowej

Xawery Konarski, dr Jan Byrski

a. Administrator i processor - zakres obowiązków i odpowiedzialności prawnej
b. Zakłady ubezpieczeń, pośrednicy ubezpieczeniowi (agenci/ brokerzy) i inne podmioty biorące udział w przetwarzaniu danych ubezpieczeniowych - administrator czy processor?
c. Spółki produktowe i spółki dystrybucyjne - przykłady rozwiązań prawnych przy wymianie informacji
d. Obowiązek informacyjny i obowiązek rejestracji zbiorów danych - najnowsze orzecznictwo i porównanie z prawem unijnym
e. Przekazywanie danych ubezpieczeniowych do państw trzecich - nowy stan prawny

13:00

Lunch

13:30

4.Outsourcing w działalności ubezpieczeniowej a udostępnianie (ujawnianie) danych ubezpieczeniowych

Xawery Konarski, dr Jan Byrski

a. Modele outsourcingu a podstawy prawne wymiany (ujawniania) informacji ubezpieczeniowej
b Umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych a umowa outsourcingowa - wymagania prawne
c. Outsourcing łańcuchowy oraz podpowierzenie przetwarzania danych osobowych - porównanie z innych regulacjami z sektora finansowego
d. Cloud computing w sektorze ubezpieczeniowym
e. Odzyskiwanie wierzytelności przez zakłady ubezpieczeń (różne modele prawne):
- cesja wierzytelności przez zakłady ubezpieczeń z tytułu umów ubezpieczenia - wymagania a orzecznictwo
- windykacja wierzytelności przez podmiot zewnętrzny

14:45

Przerwa kawowa

15:00

5.Zasady przetwarzania danych ubezpieczeniowych w celach marketingowych i ubezpieczeniowych

Xawery Konarski, dr Jan Byrski

a. Klasyfikacja różnych sposobów dotarcia do klienta - potencjalnego, aktualnego, byłego (e-mailing, telemarketing, SMS/MMS, IVR)
b. Opt-in oraz opt-out - różnice prawne
c. Marketing ?własnych? i ?cudzych? usług - różne konstrukcje prawne
d. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych na cele marketingowe w działalności ubezpieczeniowej - decyzje GIODO oraz orzeczenia sądów administracyjnych
e. Konieczność informowania odbiorców danych o odwołaniu zgody
f. Underwriting, likwidacja szkody, inne cele ?ubezpieczeniowe?, przeciwdziałanie przestępczości ubezpieczeniowej

16:15

Zakończenie seminarium

 

Zgłoszenie na seminarium nie jest możliwe. Zainteresowanych prosimy o kontakt:
office@InsuranceMeetingPoint.com

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prowadzący seminarium:

dr Jan Byrski

X

Adwokat, dr nauk prawnych, wspólnik w Kancelarii Prawnej Traple Konarski Podrecki i Wspólnicy sp.j.
Ekspert prawny Polskiej Izby Ubezpieczeń (PIU).Adiunkt w Katedrze Prawa Wydziału Finansów Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie.
Autor licznych publikacji naukowych z zakresu ochrony danych osobowych, tajemnic zawodowych oraz outsourcingu w działalności instytucji finansowych, w tym współautor pozycji: Ochrona danych osobowych. Aktualne problemy i nowe wyzwania (2007) oraz autor monografii: Tajemnica prawnie chroniona w działalności bankowej (2010).

ZAMKNIJ

Xawery Konarski

X

Adwokat, wspólnik w Kancelarii Prawnej Traple Konarski Podrecki i Wspólnicy sp.j.
Ekspert prawny Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji (PIIT), Polskiej Izby Ubezpieczeń (PIU) oraz Związku Pracodawców Branży Internetowej IAB Polska. Jako ekspert środowisk gospodarczych bierze udział w pracach legislacyjnych nad szeregiem ustaw z zakresu prawa nowych technologii i ochrony informacji. Arbiter Sądu Polubownego ds. domen internetowych przy PIIT. Autor lub współautor pozycji naukowych z zakresu prawa danych osobowych i prawa nowych technologii, w tym książek: ?Internet i prawo w praktyce? (2002), ?Komentarz do ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną? (2004) oraz ?Ochrona danych osobowych. Aktualne problemy i nowe wyzwania? (2007).
W latach 2007-2011 nominowany w polskich i zagranicznych rankingach kancelarii prawnych.

ZAMKNIJ

Zgłoszenia:

Zgłoszenie na seminarium nie jest możliwe. Zainteresowanych prosimy o kontakt:
office@InsuranceMeetingPoint.com

Pytania:

Wszelkie pytania zwiazane z seminarium można kierować na:
office@InsuranceMeetingPoint.com

 

 

 

Inne spotkania

Seminaria:

Odpowiedzialność cywilna - w kontekście ubezpieczeń (zasady cywilistyczne, wina, bezprawność, związek przyczynowy, strata, utracone korzyści, zasada winy, ryzyka i słuszności, przyczynienie i inne ważne zagadnienia)

Obowiązki twórcy produktu ubezpieczeniowego - tworzenie i testowanie produktu, analizy w oparciu o scenariusze

Analiza potrzeb klienta w ubezpieczeniach majątkowych w świetle prawa, orzeczeń sądów i wymagań organu nadzoru

Redagowanie OWU - skutecznie, legalnie, jednoznacznie, zrozumiale, przyjaźnie

W przygotowaniu

Regres ubezpieczeniowy

Ubezpieczenia NNW

Leasing a ubezpieczenia

Ubezpieczenia transportowe

Ubezpieczenia Autocasco

Ostatnie spotkania

Ubezpieczenia grupowe w zdrowiu i życiu - aspekty prawne

Szczegółowo o odpowiedzialności na zasadzie ryzyka (na podstawie 50 wyroków) - w kontekście ubezpieczeniowym

Ubezpieczenie OC w życiu prywatnym - analiza prawna produktów i kierunek rozwoju

Ubezpieczenie OC PPM - nowości legislacyjne

 

Newsletter: