Spedytor a podwykonawca

Termin:

5 marca 2012 r.

Miejsce:

Warszawa, Golden Floor

Seminarium

Jedyne takie spotkanie..

Po raz kolejny Beata Janicka powraca do trudnych kwestii odpowiedzialności cywilnej w branży TSL. Tym razem będzie mówić o odpowiedzialności spedytora względem podwykonawców. Jest to temat interesujący oczywiście dla samych spedytorów, ale też przewoźników, klientów i ubezpieczycieli zarówno OC w spedycji, OC w przewozie, jak i cargo. Poruszone zostaną przy tym zarówno kwestie związane z przejmowaniem przez spedytora obowiązku wysłania przesyłki, odebrania przesyłki, jak i roszczenia zwrotne.
Tradycyjnie przy seminariach Beaty Janickiej podstawą wykładu będzie obowiązujące prawo. Ale prawo pokazane oczami praktyka, dla praktyków i z olbrzymią liczbą realnych przypadków i po prostu z życia, i z wokandy.

Dla kogo

+ szefowie departamentów ubezpieczeń transportowych ubezpieczycieli i firm brokerskich
+ underwriterzy i brokerzy specjalizujący się w ubezpieczeniach OCP/OCS oraz cargo
+ przedstawiciele firm transportowych odpowiedzialnych za zabezpieczenie ich działalności
+ prawnicy uczestniczący w przygotowaniach umów w branży TSL
Uwaga!!
Seminarium skierowane jest do osób, które już znają problematykę odpowiedzialności spedytora i przewoźnika oraz orientują się w poruszanych zagadnieniach.

Miejsce

Centrum Konferencyjne Golden Floor

Budynek Atlas Tower (dawne Millennium Plaza)
al. Jerozolimskie 123a
02-017 Warszawa

Zobacz szczegóły miejsca

Program seminarium

Dzień 1 - Poniedziałek, 5 marca 2012 r.
9:00

Rejesteracja

(i poranna kawa, herbata)

9:30

Rozpoczęcie seminarium

9:30

Stosunki prawne, w które wstępuje spedytor w celu wykonania obowiązku wysyłania przesyłki

Beata Janicka

1. Spedytor jako strona umowy przewozu
2. Obowiązki nadawcy/ załadowcy/ wysyłającego względem przewoźnika
3. Odpowiedzialność spedytora jako strony umowy przewozu względem przewoźnika z tytułu nienależytego wykonania obowiązków nadawcy, a w szczególności:
3.1 odpowiedzialność za szkody będące wynikiem niewłaściwej treści dokumentów przewozowych
3.2 odpowiedzialność za szkody wynikające z niewłaściwego opakowania przesyłki bądź jej stanu
3.3 odpowiedzialność za szkody będące wynikiem nienależytego wykonania czynności ładunkowych

11:00

Przerwa kawowa

11:15

Stosunki prawne, w które wstępuje spedytor w celu wykonania obowiązku wysyłania przesyłki cd.

Beata Janicka

3.4 odpowiedzialność za szkody będące wynikiem niewłaściwej treści dokumentów przewozowych
3.5 odpowiedzialność za szkody wynikające z niewłaściwego opakowania przesyłki bądź jej stanu
3.6 odpowiedzialność za szkody będące wynikiem nienależytego wykonania czynności ładunkowych
3.7 odpowiedzialność za szkody wyrządzone przewoźnikowi drogowemu w wyniku naruszenia przepisów ustawy Prawo o ruchu drogowych oraz o transporcie drogowym
3.8 odpowiedzialność za skutki prawne zmiany umowy przewozu
3.9 odpowiedzialność za szkody w wyniku zaniechania przez odbiorcę odebrania przesyłki
4. Spedytor jako strona innych umów zawieranych w celu wysłania przesyłki
5. Odpowiedzialność spedytora z tytułu nienależytego wykonania innych umów zawieranych w celu wysłania przesyłki
6. Przegląd orzecznictwa

12:30

Lunch

13:00

Stosunki prawne, w które wstępuje spedytor w celu odbioru przesyłki

Beata Janicka

1. Obowiązki spedytora jako odbiorcy przesyłki
2. Odpowiedzialność spedytora jako odbiorcy przesyłki względem przewoźnika z tytułu nienależytego wykonania obowiązków odbiorcy, a w szczególności:
2.1 odpowiedzialność za szkody będące wynikiem nienależytego wykonania czynności rozładunkowych
2.2 odpowiedzialność za szkody doznane przez przewoźnika wskutek niewykonania obowiązku doprowadzenia do czystości środka transportu, zanieczyszczonego w wyniku czynności rozładunkowych
2.3 odpowiedzialność za zapłatę przewoźnego
2.4 odpowiedzialność za koszty przestoju, przetrzymania, demurrage, detention, martwego frachtu
2.5 odpowiedzialność za stan kontenera
3. Przegląd orzecznictwa

14:15

Przerwa kawowa

14:30

Problematyka roszczeń zwrotnych spedytora

Beata Janicka

1. Koszty ponoszone przez spedytora na rzecz przewoźnika w związku z zaangażowaniem odpowiedzialności spedytora jako nadawcy lub odbiorcy przesyłki w świetle art. 742 kc w zw. z art. 796 kc.
2. Koszty ponoszone przez spedytora na rzecz podwykonawców w związku z zaangażowaniem odpowiedzialności spedytora względem tych podmiotów a koszty minimalizacji szkody bądź zmniejszenia jej zakresu

Roszczenia podwykonawców spedytora względem spedytora - prawo właściwe i inne zagadnienia prawne

Beata Janicka

1. Prawo prywatne międzynarodowe, Rzym I, klauzule wyboru prawa i prorogacyjne
2. Terminy przedawnienia roszczeń podwykonawców spedytora względem spedytora z tytułów prawnych, wynikających z zaciągniętych przez spedytora zobowiązań w związku z realizacją spedycji
3. Przegląd orzecznictwa

15:30

Zakończenie seminarium

 

Zgłoszenie na seminarium nie jest możliwe. Zainteresowanych prosimy o kontakt:
office@InsuranceMeetingPoint.com

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prowadzący seminarium:

Beata Janicka

X

Radca prawny. Ukończyła prawo na Uniwersytecie Gdańskim, egzamin radcowski zdała w 1993r. Œwiadczy pomoc prawną przedsiębiorcom wykonującym usługi w zakresie transportu i spedycji, w tym spółkom wchodzącym w skład grupy kapitałowej C.Hartwig Gdynia SA. Wiedzę w zakresie common law zdobyła poprzez praktyki zagraniczne, w tym w kancelarii adwokackiej William Fry Solicitors w Dublinie. Od roku 1999 członek Advisory Body Legal Matters (komisji prawnej) przy Międzynarodowej Federacji Zrzeszeń Spedytorów - FIATA (Fédération Internationale des Associasions de Transitaires et Assimilés). Członek grupy roboczej FIATA Model Correspondents’ Agreement - współtwórczyni tego dokumentu. Współautorka Podręcznika Spedytora, wydanego przez Uniwersytet Gdański i Polską Izbę Spedycji i Logistyki (PISiL) w Gdyni. Wykłada prawo transportowe w ramach szkoleń organizowanych przez PISiL, a także na studiach podyplomowych i II stopnia w Wyższej Szkole Bankowej w Gdańsku i Wyższej Szkole Bankowej w Toruniu oraz w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. Prezes i arbiter Sądu Arbitrażowego przy Polskiej Izbie Spedycji i Logistyki w Gdyni od chwili jego powstania.

ZAMKNIJ

Zgłoszenia:

Zgłoszenie na seminarium nie jest możliwe. Zainteresowanych prosimy o kontakt:
office@InsuranceMeetingPoint.com

Partnerzy:

spedycje.pl

TSLbiznes

Gazeta Transportowa

Pytania:

Wszelkie pytania zwiazane z seminarium można kierować na:
office@InsuranceMeetingPoint.com

 

 

 

Inne spotkania

Seminaria:

Ubezpieczenia grupowe w zdrowiu i życiu - aspekty prawne

Odpowiedzialność cywilna - w kontekście ubezpieczeń (zasady cywilistyczne, wina, bezprawność, związek przyczynowy, strata, utracone korzyści, zasada winy, ryzyka i słuszności, przyczynienie i inne ważne zagadnienia)

Obowiązki twórcy produktu ubezpieczeniowego - tworzenie i testowanie produktu, analizy w oparciu o scenariusze

Analiza potrzeb klienta w ubezpieczeniach majątkowych w świetle prawa, orzeczeń sądów i wymagań organu nadzoru

Redagowanie OWU - skutecznie, legalnie, jednoznacznie, zrozumiale, przyjaźnie

Orzecznictwo TSUE i SN dotyczące obowiązkowego ubezpieczenia OC PPM

W przygotowaniu

Regres ubezpieczeniowy

Ubezpieczenia NNW

Leasing a ubezpieczenia

Ubezpieczenia transportowe

Ubezpieczenia Autocasco

Ostatnie spotkania

Szczegółowo o odpowiedzialności na zasadzie ryzyka (na podstawie 50 wyroków) - w kontekście ubezpieczeniowym

Ubezpieczenie OC w życiu prywatnym - analiza prawna produktów i kierunek rozwoju

Ubezpieczenie OC PPM - nowości legislacyjne

Regres ubezpieczeniowy i możliwości jego wyłączenia

Małżonek, konkubent, partner życiowy, dziecko, domownik, osoba bliska - problemy ubezpieczeniowe (zakres odpowiedzialności, wyłączenie odpowiedzialności, przypisanie winy, regres)

 

Newsletter: