Klauzule życie

Termin:

18 stycznia 2013 r.

Miejsce:

Golden Floor

Seminarium

Jedyne takie spotkanie..

Seminarium „Klauzule abuzywne w ubezpieczeniach na życie” poprowadzi
dr hab. Marcin Orlicki. Znaczna część klauzul abuzywnych zamieszczonych w rejestrze, a dotyczących działalności ubezpieczeniowej, odnosi się do ubezpieczeń na życie. Ich charakter istotnie różni się od klauzul związanych z prowadzeniem działalności w dziale ubezpieczeń majątkowych. Odmienne zdaje się być również podejście UOKiK i SOKiK. Wynika to zapewne ze szczególnej społecznej roli ubezpieczeń na życie, długiego okresu, na jaki są one zawierane, a w ostatnich latach – z nowych funkcji, jakim ubezpieczenia na życie mają służyć (zabezpieczenie wierzytelności, inwestowanie w ramach ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego).

Z pewnością warto dokonać analizy mechanizmu uznawania postanowienia zawartego w o.w.u. Za abuzywne, jak również prześledzić kilkanaście przypadków konkretnych klauzul uznanych przez SOKiK za niedozwolone. Zrozumienie źródła abuzywności zawartego w tych klauzulach pozwoli na uniknięcie błędu powtarzania niedozwolonej klauzuli w kolejnych warunkach, a zarazem da szansę na to, by pożądane aspekty planów gospodarczych, mogły być zrealizowane.

Kluczowe zagadnienia

 • Cechy klauzul abuzywnych w ubezpieczeniach na życie
 • Poszczególne postanowienia uznane przez Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów za abuzywne m.in.:
  - assistance jako element dodany do ubezpieczenia na życie
  - ogólne warunki a umowa indywidualna
  - opłata likwidacyjna
  - okres ochrony ubezpieczeniowej w ubezpieczeniu na życie
  - odpowiedzialność ubezpieczyciela po wygaśnięciu umowy ubezpieczenia na życie
  - ubezpieczenie podstawowe a ubezpieczenie dodatkowe

Dla kogo

 • Menedżerowie oraz kierownicy projektów tworzących OWU w ubezpieczeniach na życie
 • Prawnicy zakładów ubezpieczeń tworzący i pracujący z warunkami ubezpieczeń
 • Osoby z departamentów produktowych opracowujące OWU
 • Brokerzy ubezpieczeniowi
 • Kancelarie odszkodowawcze
 • Kancelarie prawne

Miejsce

Centrum Konferencyjne Golden Floor

Budynek Atlas Tower (dawne Millennium Plaza)
al. Jerozolimskie 123a
02-017 Warszawa

Zobacz szczegóły miejsca

Program seminarium

Dzień 1 - Piątek, 18 stycznia 2013 r.
9:00

Rejestracja

(i powitalna kawa, herbata)

9:30

Rozpoczęcie seminarium

9:30

dr hab. Marcin Orlicki

1. Specyficzne cechy klauzul abuzywnych w ubezpieczeniach na życie

2. Abuzywność klauzuli a prawa ubezpieczającego, ubezpieczonego i uposażonego

10:30

Przerwa kawowa

10:45

3. Kształt ogólnych warunków ubezpieczenia na życie po uznaniu klauzuli za abuzywną

dr hab. Marcin Orlicki

11:45

Przerwa kawowa

12:00

4. Poszczególne postanowienia uznane przez Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów za abuzywne:

dr hab. Marcin Orlicki

a. Opłata likwidacyjna
b. Ogólne warunki a umowa indywidualna lub umowa grupowego ubezpieczenia na życie
c. Kumulacja świadczeń z wielu umów ubezpieczeń osobowych lub z ubezpieczenia osobowego i majątkowego
d. Ekwiwalentność świadczeń stron umowy ubezpieczenia na życie
e. Uzależnienie istnienia odpowiedzialności ubezpieczyciela od zapłacenia składki
f. Assistance jako element dodany do ubezpieczenia na życie

13:00

Lunch

13:30

Poszczególne postanowienia uznane przez Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów za abuzywne - cd.

dr hab. Marcin Orlicki

g. Stan zdrowia ubezpieczonego w chwili zawierania umowy (lub składania wniosku) a zakres ochrony ubezpieczeniowej
h. Ubezpieczenie podstawowe a ubezpieczenie dodatkowe (zaliczenie składki na poczet danego ubezpieczenia, odstąpienie, wygaśnięcie odpowiedzialności)
i. Zasady dokumentowania roszczeń kierowanych do ubezpieczyciela
j. Okres ochrony ubezpieczeniowej w ubezpieczeniu na życie a okres kredytowania
k. Œmierć ubezpieczonego wskutek popełnienia przez niego przestępstwa lub nieskorzystania z pomocy medycznej.

14:30

Przerwa kawowa

14:45

Poszczególne postanowienia uznane przez Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów za abuzywne - cd.

dr hab. Marcin Orlicki

l. Œmierć ubezpieczonego wskutek uprawiania ?niebezpiecznych sporów?
m. ?Wznowienie? ubezpieczenia wskutek zapłaty zaległej składki
n. Zmiana adresu przez ubezpieczającego, ubezpieczonego, uposażonego
o. Odpowiedzialność ubezpieczyciela po wygaśnięciu umowy ubezpieczenia na życie
p. Określenie właściwości sądu

15:45

Zakończenie seminarium

 

Zgłoszenie na seminarium nie jest możliwe. Zainteresowanych prosimy o kontakt:
office@InsuranceMeetingPoint.com

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prowadzący seminarium:

dr hab. Marcin Orlicki

X

Absolwent wydziałów prawa uniwersytetów w Poznaniu i Poczdamie, doktor habilitowany prawa (UAM Poznań), adiunkt i wykładowca prawa cywilnego i prawa ubezpieczeniowego w Katedrze Prawa Cywilnego, Handlowego i Ubezpieczeniowego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, radca prawny, konsultant zakładów ubezpieczeń i instytucji rynku ubezpieczeniowego, autor kilkudziesięciu opracowań z dziedziny prawa cywilnego i ubezpieczeniowego, ekspert Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Cywilnego przy Ministrze Sprawiedliwości, współautor projektów aktów prawnych z zakresu ubezpieczeń i uczestnik prac legislacyjnych, członek kolegium redakcyjnego ?Prawa Asekuracyjnego? i Rady Naukowej ?Rozpraw Ubezpieczeniowych?.

ZAMKNIJ

Zgłoszenia:

Zgłoszenie na seminarium nie jest możliwe. Zainteresowanych prosimy o kontakt:
office@InsuranceMeetingPoint.com

Pytania:

Wszelkie pytania zwiazane z seminarium można kierować na:
office@InsuranceMeetingPoint.com

 

 

 

Inne spotkania

Seminaria:

Rekomendacje KNF dotyczące likwidacji szkód z ubezpieczeń komunikacyjnych

Inflacja a zawieranie i wykonywanie umów ubezpieczeń majątkowych

Multiagent - zakład ubezpieczeń - OFWCA: relacje, współpraca, wsparcie, nadzór

W przygotowaniu

Komunikacja

Ubezpieczenia na życie

Duże ryzyka

Ubezpieczenia transportowe

Osoby bliskie

Ostatnie spotkania

Redagowanie OWU - skutecznie, legalnie, jednoznacznie, zrozumiale, przyjaźnie

ESG w dystrybucji ubezpieczeń

Ubezpieczenia w formule grupy otwartej

Zasady współpracy ubezpieczyciela z dystrybutorami z różnych kanałów dystrybucji

Nowelizacja kodeksu spółek handlowych a ubezpieczenia D&O

 

Newsletter: