Dystrybucja ubezpieczeń

Termin:

18 lipca 2013 r.

Miejsce:

Dago Centrum

Seminarium

Jedyne takie spotkanie..

Seminarium "Dystrybucja produktów ubezpieczeniowych" to całościowe omówienie zasad prawnych, na których opiera się dystrybucja ubezpieczeń - od tradycyjnych form agencyjnych i brokerskich po wyzwania bancassurance. Uwzględnione będą kwestie istotne dla przyszłości dystrybucji w tym m.in. IMD2 i przyszłe modele bancassurance. Praktycy z CMS Cameron McKenna, na co dzień zmagający się z tą trudną materią, pokażą i podstawy prawne, i praktyczne przykłady z tego obszaru.
Spotkanie przeznaczone jest przede wszystkim dla osób, które odpowiadają za kwestie związane z produktami ubezpieczeniowymi - ich tworzeniem, dystrybucją, marketingiem, likwidacją szkód - zarówno od strony zarządczej, jak i prawnej.

Zobacz także

Kluczowe zagadnienia

 • Rodzaje agencji – różnice
 • Działalność brokerska
 • Zasady współpracy banków i ubezpieczycieli
 • Modele dystrybucji na rynku bancassurance
 • Zastrzeżenia KNF i Rzecznika Ubezpieczonych dotyczące bancassurance
 • IMD2

Dla kogo

 • Menedżerowie odpowiedzialni za:
  - dystrybucję
  - współpracę z bankami
  - współpracę z pośrednikami
  - sprzedaż
  - marketing
  - konstrukcję programów bancassurance
  - tworzenie produktów
  - ocenę i szacowanie ryzyka
 • Szefowie departamentów:
  - współpracy z pośrednikami i bancassurance
  - sprzedaży
  - marketingu
  - prawnych
  - produktowych
  - likwidacji szkód

Miejsce

Centrum Konferencyjne DAGO Centrum

Budynek Rondo 1
Rondo ONZ 1
Warszawa

Zobacz szczegóły miejsca

Program seminarium

Dzień 1 - Czwartek, 18 lipca 2013 r.
9:00

Rejestracja

(i powitalna kawa, herbata)

9:30

Rozpoczęcie seminarium

9:30

Michał Przywara, CMS Cameron McKenna

1. Pośrednictwo ubezpieczeniowe
a) Rodzaje agencji - różnice pomiędzy agentem pośredniczącym przy zawieraniu umów ubezpieczenia, a agentem zawierającym umowy ubezpieczenia w imieniu i na rzecz zakładu ubezpieczeń;
b) Działalność brokerska - zasady współpracy z zakładem ubezpieczeń, odpowiedzialność brokera ubezpieczeniowego;
c) Zasady rejestracji agentów ubezpieczeniowych;
d) Obowiązki informacyjne agentów ubezpieczeniowych;
e) Zasady kształtowania wynagrodzenia agenta ubezpieczeniowego, świadczenie wyrównawcze, prowizja po rozwiązaniu umowy;
f) Odpowiedzialność ubezpieczyciela za działania agenta ubezpieczeniowego.

11:00

Przerwa kawowa

11:15

Michał Przywara, CMS Cameron McKenna

2. Współpraca banków i ubezpieczycieli w zakresie dystrybucji produktów ubezpieczeniowych
a) Modele dystrybucji na rynku bancassurance;
b) Zasady konstruowania umowy ubezpieczenia grupowego - warunki ubezpieczenia, dokumentacja ubezpieczeniowa, materiały informacyjne;
c) Sposób wynagradzania banków za wykonywane czynności związane z wykonywaniem umów ubezpieczenia grupowego - prowizja, upust w składce, profit share;
d) Obowiązki informacyjne w świetle rekomendacji dobrych praktyk bancassurance;
e) Zastrzeżenia KNF i Rzecznika Ubezpieczonych dotyczące bancassurance;
f) Praktyczne problemy związane z bancassurance - zasady płatność składki, wygaśnięcie ochrony ubezpieczeniowej wskutek braku zapłaty składki, dochodzenie roszczeń od zakładu ubezpieczeń, odpowiedzialność za wzorce umów (regulaminy, warunki ubezpieczenia, materiały informacyjne).

13:15

Lunch

14:00

Paweł Stykowski CMS Cameron McKenna

3 Przyszłość w dystrybucji ubezpieczeń - IMD2 oraz planowane zmiany w zasadach licencjonowania oraz szkoleniach pośredników ubezpieczeniowych
a) IMD2:
- Do kogo IMD2 będzie mieć zastosowanie;
- Zarządzanie konfliktem interesów;
- Cross selling;
- Ubezpieczeniowe produkty inwestycyjne;
- Sankcje.
b) Planowane zmiany w zasadach licencjonowania pośredników ubezpieczeniowych.
c) Planowane zmiany w szkoleniach pośredników ubezpieczeniowych.

14:45

Przerwa kawowa

15:00

Michał Przywara, CMS Cameron McKenna

4. Case studies/dyskusja i pytania

16:00

Zakończenie seminarium

 

Zgłoszenie na seminarium nie jest możliwe. Zainteresowanych prosimy o kontakt:
office@InsuranceMeetingPoint.com

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prowadzący seminarium:

Michał Przywara

X

Jest aplikantem radcowskim i prawnikiem w Zespole Instytucji i Usług Finansowych w warszawskim biurze CMS Cameron McKenna. Specjalizuje się w doradztwie prawnym dla firm z sektora usług finansowych, głównie firm ubezpieczeniowych. Doradza klientom w sprawach z zakresu pośrednictwa ubezpieczeniowego, tworzenia i wprowadzania na rynek nowych produktów finansowych oraz procedur obsługi klientów. Uczestniczy w postępowaniach administracyjnych oraz sądowych związanych z ochroną konsumencką. Zajmuje się również zagadnieniami regulacyjnymi dotyczącymi funkcjonowania rynku finansowego.
Aktualnie odbywa secondment w zagranicznym zakładzie ubezpieczeń majątkowych.
Michał Przywara jest autorem licznych publikacji branżowych dotyczących pośrednictwa ubezpieczeniowego oraz ochrony konsumenckiej. Brał udział w projektach związanych z łączeniem zakładów ubezpieczeń oraz ich restrukturyzacją. Przed podjęciem pracy w CMS Cameron McKenna pracował jako prawnik w jednym z wiodących na rynku polskim zakładzie ubezpieczeń oraz w jego spółkach zależnych w ramach grupy kapitałowej (TFI, PTE oraz spółka dystrybucyjna).
W ramach praktyki zawodowej zajmował się m.in. obsługą prawną wielostopniowej sieci dystrybucyjnej, w tym opracowywaniem umów agencyjnych, opiniowaniem programów motywacyjnych oraz konkursów sprzedażowych, doradztwem przy konstruowaniu produktów finansowych oraz postępowaniami spornymi.
Jest absolwentem Wydziału Prawa Uczelni Łazarskiego w Warszawie.
Posługuje się językiem angielskim.

ZAMKNIJ

Paweł Stykowski

X

Jest radcą prawnym w Zespole Instytucji i Usług Finansowych w warszawskim biurze międzynarodowej kancelarii CMS Cameron McKenna.
Posiada znaczące doświadczenie w doradztwie na rzecz przedsiębiorstw z sektora usług finansowych, przede wszystkim zakładów ubezpieczeń. Zajmuje się m.in.. Badaniem legalności produktów finansowych i wzorców umownych z obowiązującym prawem, przygotowywaniem wzorców umownych nowych produktów, przygotowywaniem opinii z zakresu prawa usług finansowych oraz doradztwem
w zakresie postępowań przed organami nadzoru.
Paweł Stykowski powrócił do CMS Cameron McKenna w sierpniu 2011 roku po dwóch i pół roku pracy w międzynarodowej grupie kapitałowej, gdzie pracował na rzecz dwóch zakładów ubezpieczeń, powszechnego towarzystwa emerytalnego i ich spółki dystrybucyjnej.
Ukończył studia na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego oraz w Instytucie Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Warszawskiego. Jest także absolwentem Cardiff University Law School w Wielkiej Brytanii i ukończył roczny kurs prawa amerykańskiego w Centrum Prawa Amerykańskiego prowadzonym przez University of Florida i Uniwersytet Warszawski.
Paweł Stykowski włada biegle językiem angielskim, zna również język niemiecki.

ZAMKNIJ

Zgłoszenia:

Zgłoszenie na seminarium nie jest możliwe. Zainteresowanych prosimy o kontakt:
office@InsuranceMeetingPoint.com

Partnerzy:

CMS Cameron McKenna

Pytania:

Wszelkie pytania zwiazane z seminarium można kierować na:
office@InsuranceMeetingPoint.com

 

 

 

Inne spotkania

Seminaria:

Ubezpieczenia grupowe w zdrowiu i życiu - aspekty prawne

Odpowiedzialność cywilna - w kontekście ubezpieczeń (zasady cywilistyczne, wina, bezprawność, związek przyczynowy, strata, utracone korzyści, zasada winy, ryzyka i słuszności, przyczynienie i inne ważne zagadnienia)

Obowiązki twórcy produktu ubezpieczeniowego - tworzenie i testowanie produktu, analizy w oparciu o scenariusze

Analiza potrzeb klienta w ubezpieczeniach majątkowych w świetle prawa, orzeczeń sądów i wymagań organu nadzoru

Redagowanie OWU - skutecznie, legalnie, jednoznacznie, zrozumiale, przyjaźnie

Orzecznictwo TSUE i SN dotyczące obowiązkowego ubezpieczenia OC PPM

W przygotowaniu

Regres ubezpieczeniowy

Ubezpieczenia NNW

Leasing a ubezpieczenia

Ubezpieczenia transportowe

Ubezpieczenia Autocasco

Ostatnie spotkania

Szczegółowo o odpowiedzialności na zasadzie ryzyka (na podstawie 50 wyroków) - w kontekście ubezpieczeniowym

Ubezpieczenie OC w życiu prywatnym - analiza prawna produktów i kierunek rozwoju

Ubezpieczenie OC PPM - nowości legislacyjne

Regres ubezpieczeniowy i możliwości jego wyłączenia

Małżonek, konkubent, partner życiowy, dziecko, domownik, osoba bliska - problemy ubezpieczeniowe (zakres odpowiedzialności, wyłączenie odpowiedzialności, przypisanie winy, regres)

 

Newsletter: