Grupowe

Termin:

30 sierpnia 2013 r.

Miejsce:

Golden Floor

Seminarium

Jedyne takie spotkanie..

Prowadzenie działalności ubezpieczeniowej w zakresie ubezpieczeń grupowych jest wyjątkowo trudnym zadaniem. Brak bezpośredniej regulacji prawnej tych ubezpieczeń sprawia, że często ubezpieczyciele nie wiedzą, czego oczekuje od nich ustawodawca, organ nadzoru i organy ochrony konsumentów. Jedyną drogą jest podjęcie próby takiej interpretacji przepisów ubezpieczeniowych (dostosowanych do specyfiki ubezpieczeń indywidualnych), by można je było stosować z powodzeniem również w odniesieniu do ubezpieczeń grupowych.

Interpretacja ta nie może być sprzeczna z wyraźnym brzmieniem przepisów, musi uwzględniać interesy konsumentów usług ubezpieczeniowych i zarazem nie może nadmiernie zniechęcać ubezpieczycieli. Ubezpieczenia grupowe muszą przecież pozostać dla nich dochodowym biznesem.
Dr hab. Marcin Orlicki podejmie próbę konstruktywnej wykładni przepisów prawa ubezpieczeniowego (w tym w szczególności kodeksu cywilnego) służącej harmonijnemu rozwojowi rynku ubezpieczeń grupowych.

Seminarium jest powtórką spotkania z dnia 25 września 2012 r.

Kluczowe zagadnienia

  • Prawna charakterystyka ubezpieczeń grupowych
  • Prawa i obowiązki stron umowy
  • Grupa ze stałym i zmiennym składem, kwestie wchodzenia i wychodzenia z grup
  • Różnica między ubezpieczeniami grupowymi a innymi szczególnymi rodzajami ubezpieczeń

Dla kogo

  • Ubezpieczyciele
  • Brokerzy ubezpieczeniowi
  • Kancelarie prawne
  • Banki

Miejsce

Centrum Konferencyjne Golden Floor

Budynek Atlas Tower (dawne Millennium Plaza)
al. Jerozolimskie 123a
02-017 Warszawa

Zobacz szczegóły miejsca

Program seminarium

Dzień 1 - Piątek, 30 sierpnia 2013 r.
9:00

Rejestracja

(i powitalna kawa, herbata)

9:30

Rozpoczęcie seminarium

9:30

Charakterystyka prawna ubezpieczeń grupowych

dr hab. Marcin Orlicki

a) konstrukcja umowy ubezpieczenia grupowego - kwestia jedności lub wielości stosunków prawnych w ubezpieczeniu grupowym
b) ubezpieczenia grupowe jako ubezpieczenia na rzecz osoby trzeciej
c) ubezpieczenia grupowe na życie
d) ubezpieczenia grupowe służące wypełnieniu obowiązku ubezpieczenia przez członków grup
e) rozróżnienie ubezpieczeń grupowych od innych szczególnych rodzajów ubezpieczeń

11:00

Przerwa kawowa

11:15

Pojęcie grupy w ubezpieczeniach grupowych

dr hab. Marcin Orlicki

a) kwestia istnienia szczególnych relacji między ubezpieczającym a ubezpieczonymi lub wewnętrznych relacji pomiędzy ubezpieczonymi
b) grupa ze stałym składem osobowym
c) grupa ze zmiennym składem osobowym
d) kwestia wchodzenia i wychodzenia z grupy poszczególnych ubezpieczonych - oświadczenie o zgodzie na objęcie ochroną ubezpieczeniową

12:45

Lunch

13:15

Prawa i obowiązki stron umowy oraz ubezpieczonych Cz. I

dr hab. Marcin Orlicki

a) prawa ubezpieczającego a prawa ubezpieczonego
b) umowa między ubezpieczającym a ubezpieczonym o zapewnienie ochrony ubezpieczeniowej świadczonej przez ubezpieczyciela
c) kwestia praw kształtujących przysługujących ubezpieczonym (w szczególności wypowiedzenia umowy ubezpieczenia)
d) kwestia powinności ubezpieczonego
e) obowiązki ubezpieczyciela i ubezpieczającego względem ubezpieczonych
f) obowiązki informacyjne i dokumentacyjne wobec ubezpieczonych

14:00

Przerwa kawowa

14:15

Prawa i obowiązki stron umowy oraz ubezpieczonych Cz. II

dr hab. Marcin Orlicki

a) kwestia konsumenckiego statusu ubezpieczonych
b) kwestia różnicowania wysokości składki ze względu na istnienie i rozmiar ryzyka w odniesieniu do poszczególnych ubezpieczonych
c) skutki nieopłacenia składki ubezpieczeniowej w odniesieniu do poszczególnych ubezpieczonych
d) wyznaczanie uposażonego w grupowych ubezpieczeniach na życie
e) funkcja ubezpieczającego a funkcja pośrednika ubezpieczeniowego ze szczególnym uwzględnieniem ubezpieczeń zawieranych przez banki i za pośrednictwem banków
f) kwestia wynagradzania ubezpieczającego
g) indywidualna kontynuacja ubezpieczenia
h) dziedziczenie praw z ubezpieczenia

15:15

Zakończenie seminarium

 

Zgłoszenie na seminarium nie jest możliwe. Zainteresowanych prosimy o kontakt:
office@InsuranceMeetingPoint.com

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prowadzący seminarium:

Dr hab. Marcin Orlicki

X

Absolwent wydziałów prawa uniwersytetów w Poznaniu i Poczdamie, doktor habilitowany prawa (UAM Poznań), adiunkt i wykładowca prawa cywilnego i prawa ubezpieczeniowego w Katedrze Prawa Cywilnego, Handlowego i Ubezpieczeniowego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, radca prawny, konsultant zakładów ubezpieczeń i instytucji rynku ubezpieczeniowego, autor kilkudziesięciu opracowań z dziedziny prawa cywilnego i ubezpieczeniowego, ekspert Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Cywilnego przy Ministrze Sprawiedliwości, współautor projektów aktów prawnych z zakresu ubezpieczeń i uczestnik prac legislacyjnych, członek kolegium redakcyjnego ?Prawa Asekuracyjnego? i Rady Naukowej ?Rozpraw Ubezpieczeniowych?.

ZAMKNIJ

Zgłoszenia:

Zgłoszenie na seminarium nie jest możliwe. Zainteresowanych prosimy o kontakt:
office@InsuranceMeetingPoint.com

Pytania:

Wszelkie pytania zwiazane z seminarium można kierować na:
office@InsuranceMeetingPoint.com

 

 

 

Inne spotkania

Seminaria:

Odpowiedzialność cywilna - w kontekście ubezpieczeń (zasady cywilistyczne, wina, bezprawność, związek przyczynowy, strata, utracone korzyści, zasada winy, ryzyka i słuszności, przyczynienie i inne ważne zagadnienia)

Obowiązki twórcy produktu ubezpieczeniowego - tworzenie i testowanie produktu, analizy w oparciu o scenariusze

Analiza potrzeb klienta w ubezpieczeniach majątkowych w świetle prawa, orzeczeń sądów i wymagań organu nadzoru

Redagowanie OWU - skutecznie, legalnie, jednoznacznie, zrozumiale, przyjaźnie

W przygotowaniu

Regres ubezpieczeniowy

Ubezpieczenia NNW

Leasing a ubezpieczenia

Ubezpieczenia transportowe

Ubezpieczenia Autocasco

Ostatnie spotkania

Ubezpieczenia grupowe w zdrowiu i życiu - aspekty prawne

Szczegółowo o odpowiedzialności na zasadzie ryzyka (na podstawie 50 wyroków) - w kontekście ubezpieczeniowym

Ubezpieczenie OC w życiu prywatnym - analiza prawna produktów i kierunek rozwoju

Ubezpieczenie OC PPM - nowości legislacyjne

 

Newsletter: