Przedawnienie

Termin:

29 listopada 2013 r.

Miejsce:

Golden Floor

Seminarium

Jedyne takie spotkanie..

Przy wzrastającej roli ubezpieczeń odpowiedzialności cywilnej i wydłużających się w praktyce okresach składania roszczeń coraz większego znaczenia nabierać zaczyna również kwestia przedawnienia. W wielu przypadkach może to być jedyna, a przede wszystkim - skuteczna, obrona ubezpieczyciela przed wypłatą świadczenia.

Dr Małgorzata Serwach, znana doskonale środowisku ubezpieczeniowemu, przedstawi całościowo problematykę przedawnienia roszczeń odszkodowawczych i ubezpieczeniowych. Wykorzystanie materiału, jak zawsze podanego zarówno od strony tak teorii, jak i praktyki, pozostanie po stronie uczestników seminarium.

Kluczowe zagadnienia

  • Problematyka przedawnienia roszczeń w prawie cywilnym
  • Kategorie roszczeń ulegających przedawnieniu oraz generalne terminy przedawnienia (art. 118 k.c.)
  • Przedawnienie roszczeń ubezpieczeniowych
  • Przedawnienie roszczeń wobec UFG
  • Przedawnienie roszczeń odszkodowawczych w orzecznictwie sądów polskich

Dla kogo

  • Departamenty prawne ubezpieczycieli
  • Pracownicy działów likwidacji szkód
  • Brokerzy ubezpieczeniowi
  • Kancelarie prawne
  • Kancelarie odszkodowawcze

Miejsce

Centrum Konferencyjne Golden Floor

Budynek Atlas Tower (dawne Millennium Plaza)
al. Jerozolimskie 123a
02-017 Warszawa

Zobacz szczegóły miejsca

Program seminarium

Dzień 1 - Piątek, 29 listopada 2013 r.
9:00

Rejestracja

(powitalna kawa, herbata)

9:30

Rozpoczęcie seminarium

9:30

I. Pojęcie przedawnienia

dr Małgorzata Serwach

1. Problematyka przedawnienia roszczeń w prawie cywilnym
2. Kategorie roszczeń ulegających przedawnieniu oraz generalne terminy przedawnienia (art. 118 k.c.)
3. Początek biegu przedawnienia, trudności z określeniem wymagalności roszczenia
4. Zrzeczenie się zarzutu przedawnienia
5. Zawieszenie biegu przedawnienia
6. Przerwanie biegu przedawnienia (aktywność dłużnika, aktywność wierzyciela, mediacje)
7. Wstrzymanie zakończenia biegu przedawnienia

11:00

Przerwa kawowa

11:15

II. Przedawnienie roszczeń odszkodowawczych

dr Małgorzata Serwach

1. Przedawnienie roszczeń deliktowych (art. 4421 k.c. )
2. Przedawnienie roszczeń kontraktowych. Bieg terminu w zależności od rodzaju umowy (umowy nazwane, umowy nienazwane)
3. Forma prowadzonej działalności a przedawnienie roszczeń odszkodowawczych na podstawie ubezpieczeń medycznych
4. Przedawnienie roszczeń z tytułu zdarzeń medycznych (1 stycznia 2012 r.)
5. Przedawnienie roszczeń odszkodowawczych w procesie inwestycyjnym
6. Przedawnienie roszczeń odszkodowawczych a terminy zawite (rękojmia, gwarancja)
7. Przedawnienie roszczeń odszkodowawczych w orzecznictwie sądów polskich

12:30

Lunch

13:00

III. Przedawnienie roszczeń ubezpieczeniowych

dr Małgorzata Serwach

1. Przedawnienie roszczeń poszkodowanego do ubezpieczonego sprawcy szkody jako podstawowy parametr decydujący o czasowym zakresie odpowiedzialności zobowiązanych podmiotów
2. Przedawnienie roszczeń poszkodowanego do ubezpieczyciela OC ubezpieczonego sprawcy szkody (actio directa)

14:15

Przerwa kawowa

14:30

III. Przedawnienie roszczeń ubezpieczeniowych cd.

dr Małgorzata Serwach

3. Przedawnienie roszczeń ubezpieczonego do ubezpieczyciela z umowy ubezpieczenia (art. 819 k.c.)
4. Problematyka przedawnienia roszczeń regresowych ubezpieczyciela do sprawcy szkody
5. Przedawnienie roszczeń wobec UFG
6. Przedawnienie roszczeń poszkodowanego do wojewódzkich komisji orzekających w sprawie tzw. zdarzeń medycznych

15:30

Zakończenie seminarium

 

Zgłoszenie na seminarium nie jest możliwe. Zainteresowanych prosimy o kontakt:
office@InsuranceMeetingPoint.com

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prowadzący seminarium:

dr Małgorzata Serwach

X

Adiunkt w Katedrze Prawa Cywilnego Wydziału Prawa i Administracji
Uniwersytetu Łódzkiego, adiunkt w Katedrze Polityki Ochrony Zdrowia
Uniwersytetu Medycznego w Łodzi; arbiter Sądu Polubownego przy
Rzeczniku Ubezpieczonych, członek kolegium redakcyjnego Prawa
Asekuracyjnego oraz Medycyny Praktycznej.
Profesor nadzwyczajny WSAP (Wyższa Szkoła Administracji Publicznej w Łodzi).
Autorka kilkunastu prac naukowych z dziedziny prawa odszkodowawczego oraz prawa ubezpieczeń gospodarczych, w tym współautor i redaktor naukowy dwóch komentarzy.
Laureatka dwóch nagród w konkursach Rzecznika Ubezpieczonych, Fundacji Edukacji Ubezpieczeniowej i TUiR Warta na najlepsze prace doktorskie z dziedziny ubezpieczeń gospodarczych i społecznych. Współpraca z Izbą Gospodarczą Ubezpieczeń i Obsługi Ryzyka w Warszawie oraz z Zespołem Problemowym ds. Reformy przepisów kodeksu cywilnego o umowie ubezpieczenia działający przy Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Cywilnego, ekspertyzy na rzecz Kancelarii Sejmu.

ZAMKNIJ

Zgłoszenia:

Zgłoszenie na seminarium nie jest możliwe. Zainteresowanych prosimy o kontakt:
office@InsuranceMeetingPoint.com

Pytania:

Wszelkie pytania zwiazane z seminarium można kierować na:
office@InsuranceMeetingPoint.com

 

 

 

Inne spotkania

Seminaria:

Odpowiedzialność cywilna - w kontekście ubezpieczeń (zasady cywilistyczne, wina, bezprawność, związek przyczynowy, strata, utracone korzyści, zasada winy, ryzyka i słuszności, przyczynienie i inne ważne zagadnienia)

Obowiązki twórcy produktu ubezpieczeniowego - tworzenie i testowanie produktu, analizy w oparciu o scenariusze

Analiza potrzeb klienta w ubezpieczeniach majątkowych w świetle prawa, orzeczeń sądów i wymagań organu nadzoru

Redagowanie OWU - skutecznie, legalnie, jednoznacznie, zrozumiale, przyjaźnie

W przygotowaniu

Regres ubezpieczeniowy

Ubezpieczenia NNW

Leasing a ubezpieczenia

Ubezpieczenia transportowe

Ubezpieczenia Autocasco

Ostatnie spotkania

Ubezpieczenia grupowe w zdrowiu i życiu - aspekty prawne

Szczegółowo o odpowiedzialności na zasadzie ryzyka (na podstawie 50 wyroków) - w kontekście ubezpieczeniowym

Ubezpieczenie OC w życiu prywatnym - analiza prawna produktów i kierunek rozwoju

Ubezpieczenie OC PPM - nowości legislacyjne

 

Newsletter: