Szkoda umyślna

Termin:

23 września 2013 r.

Miejsce:

Golden Floor

Seminarium

Jedyne takie spotkanie..

Seminarium, które poprowadzi dr hab. Marcin Orlicki, ma na celu pogłębioną analizę zagadnień prawa cywilnego i ubezpieczeniowego dotyczących znaczenia winy umyślnej dla istnienia i zakresu odpowiedzialności ubezpieczyciela, a także kwestii powinności ratowania przedmiotu ubezpieczenia, zapobieżenia szkodzie i zmniejszenia jej rozmiarów. W ubezpieczeniach ewentualne zawinienie ubezpieczającego ma znaczenie dla istnienia ochrony ubezpieczeniowej oraz dla możliwości zgłaszania roszczeń regresowych. Brak jest przy tym rozwiązań uniwersalnych, które obowiązywałyby we wszystkich rodzajach ubezpieczeń. Konieczne jest więc prześledzenie ustawodawstwa dotyczącego ubezpieczeń majątku, ubezpieczeń OC oraz ubezpieczeń obowiązkowych.

Nie mniejsze problemy występują w odniesieniu do powinności ratowania przedmiotu ubezpieczenia i zmniejszenia rozmiarów szkody. Szczególne kontrowersje w tym względzie budzi określenie zakresu obowiązywania tych powinności w ubezpieczeniach OC oraz kwestia zwrotu kosztów poniesionych przez ubezpieczającego na wykonanie powinności.

Zagadnienia te, to bez wątpienia „prawo ubezpieczeniowe dla zaawansowanych” – materia, w której problemy praktyki ubezpieczeniowej są rozstrzygane w oparciu o skomplikowane konstrukcje, których przenikają się elementy ubezpieczeniowe i cywilistyczne. Warto więc rozmawiać o interpretacji obowiązujących przepisów dotyczących obu wymienionych kwestii oraz o możliwościach działania ubezpieczycieli – w szczególności w zakresie odpowiedniego formułowania treści ogólnych warunków ubezpieczeń.

Kluczowe zagadnienia

 • Wina umyślna i nieumyślna – kryteria rozróżnienia
 • Regres ubezpieczeniowy a wina umyślna oraz rażące niedbalstwo
 • Klauzula reprezentantów
 • Sankcje za niedopełnienie powinności ratowania przedmiotu ubezpieczenia
 • Zwrot kosztów ratowania przedmiotu ubezpieczenia, zapobieżenia szkodzie oraz zmniejszenia jej rozmiarów

Dla kogo

 • Ubezpieczyciele:
  --działy prawne
  --działy likwidacji szkód
  --underwriterzy
  --osoby odpowiedzialne za tworzenie produktów ubezpieczeniowych
 • Brokerzy ubezpieczeniowi
 • Kancelarie prawne
 • Kancelarie odszkodowawcze
 • Niezależni likwidatorzy szkód

Miejsce

Centrum Konferencyjne Golden Floor

Budynek Atlas Tower (dawne Millennium Plaza)
al. Jerozolimskie 123a
02-017 Warszawa

Zobacz szczegóły miejsca

Program seminarium

Dzień 1 - Poniedziałek, 23 września 2013 r.
9:00

Rejestracja

(powitalna kawa, herbata)

9:30

Rozpoczęcie seminarium

9:30

dr hab. Marcin Orlicki

1. Wina umyślna i nieumyślna - kryteria rozróżnienia
2. Konsekwencje identyfikacji winy umyślnej w prawie cywilnym i prawie ubezpieczeniowym
3. Regres ubezpieczeniowy a wina umyślna oraz rażące niedbalstwo
4. Klauzula reprezentantów

11:00

Przerwa kawowa

11:15

dr hab. Marcin Orlicki

5. Specyfika ubezpieczeń odpowiedzialności cywilnej i ubezpieczeń obowiązkowych w zakresie określania skutków identyfikacji faktu wyrządzenia szkody z winy umyślnej lub rażącego niedbalstwa
6. Pojęcie prewencji ubezpieczeniowej
7. Znaczenie powinności ubezpieczającego w prawie ubezpieczeń
8. Powinności ubezpieczeniowe w razie zajścia wypadku: ratowanie przedmiotu ubezpieczenia, zapobieżenie szkodzie, zmniejszenie jej rozmiarów

12:45

Lunch

13:15

dr hab. Marcin Orlicki

9. Określenie zakresu dostępnych ubezpieczającemu środków służących ratowaniu przedmiotu ubezpieczenia
10. Powinność zabezpieczenia możności dochodzenia roszczeń odszkodowawczych wobec osób odpowiedzialnych za szkodę
11. Sankcje za niedopełnienie powinności ratowania przedmiotu ubezpieczenia

14:30

Przerwa kawowa

14:45

dr hab. Marcin Orlicki

12.Zwrot kosztów ratowania przedmiotu ubezpieczenia, zapobieżenia szkodzie oraz zmniejszenia jej rozmiarów
13. Specyfika ubezpieczeń odpowiedzialności cywilnej w zakresie identyfikacji powinności ratowania przedmiotu ubezpieczenia, zapobieżenia szkodzie i zmniejszenia jej rozmiarów

15:30

Zakończenie seminarium

 

Zgłoszenie na seminarium nie jest możliwe. Zainteresowanych prosimy o kontakt:
office@InsuranceMeetingPoint.com

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prowadzący seminarium:

dr hab. Marcin Orlicki

X

Absolwent wydziałów prawa uniwersytetów w Poznaniu i Poczdamie, doktor habilitowany prawa (UAM Poznań), adiunkt i wykładowca prawa cywilnego i prawa ubezpieczeniowego w Katedrze Prawa Cywilnego, Handlowego i Ubezpieczeniowego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, radca prawny, konsultant zakładów ubezpieczeń i instytucji rynku ubezpieczeniowego, autor kilkudziesięciu opracowań z dziedziny prawa cywilnego i ubezpieczeniowego, ekspert Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Cywilnego przy Ministrze Sprawiedliwości, współautor projektów aktów prawnych z zakresu ubezpieczeń i uczestnik prac legislacyjnych, członek kolegium redakcyjnego ?Prawa Asekuracyjnego? i Rady Naukowej ?Rozpraw Ubezpieczeniowych?.

ZAMKNIJ

Zgłoszenia:

Zgłoszenie na seminarium nie jest możliwe. Zainteresowanych prosimy o kontakt:
office@InsuranceMeetingPoint.com

Pytania:

Wszelkie pytania zwiazane z seminarium można kierować na:
office@InsuranceMeetingPoint.com

 

 

 

Inne spotkania

Seminaria:

Obowiązki dystrybutora i ubezpieczyciela wobec klienta - checklista

W przygotowaniu

Alkohol, narkotyki, leki psychotropowe, niepoczytalność - znaczenie dla ubezpieczeń

Ubezpieczenia NNW

Leasing a ubezpieczenia

Ubezpieczenia transportowe

Ubezpieczenia Autocasco

Ostatnie spotkania

Problemy ubezpieczenia OC PPM na przełomie roku 2023 i 2024

Szesnaście nierozwiązanych problemów dystrybucji ubezpieczeń

Rekomendacja U - regulacja ubezpieczeń, w których bank jest agentem ubezpieczeniowym

 

Newsletter: