FIDIC

Termin:

25 czerwca 2014 r.

Miejsce:

Golden Floor

Seminarium

Jedyne takie spotkanie..

Seminarium „FIDIC i ubezpieczenia” ma na celu przedstawienie głównych zagadnień prawnych wyłaniających się na linii FIDIC – ubezpieczenia.
Seminarium poprowadzą Piotr Bytnerowicz oraz Sebastian Pabian z kancelarii White & Case. W pierwszej części przedstawimy ogólną charakterystykę kontraktów budowalnych zawieranych wg wzorców FIDIC. Postaramy się także zidentyfikować główne ryzyka związane z realizacją projektu budowlanego oraz przypisać je poszczególnym uczestnikom procesu.

W drugiej części seminarium skupimy się na standardowych wymaganiach FIDIC dotyczących ubezpieczeń. Zwrócimy m.in. uwagę na to, które ryzyka zgodnie z warunkami kontraktu mają być objęte ubezpieczeniem, a które potencjalnie mogą pozostać nieubezpieczone. Postaramy się też omówić główne rodzaje polis ubezpieczeniowych stosowanych przy projektach realizowanych wg wzorców umownych FIDIC.

W trzeciej części seminarium omówimy przykłady poszczególnych szkód, które w zależności od zakresu ubezpieczenia (w szczególności, zastosowanych wyłączeń lub rozszerzeń), mogą być objęte pokryciem lub też pozostać nieubezpieczone.
W ostatniej części seminarium poruszona zostanie kwestię wypłat z gwarancji ubezpieczeniowych oraz skupimy się na kwestii rozwiązywania sporów.

Kluczowe zagadnienia

  • Charakterystyka i rodzaje kontraktów FIDIC
  • Wymagania FIDIC dotyczące ubezpieczeń
  • Wyłączenia i rozszerzenia na przykładach
  • Gwarancje ubezpieczeniowe
  • Dochodzenie roszczeń / rozstrzyganie sporów

Dla kogo

  • Ubezpieczyciele
  • Brokerzy ubezpieczeniowi
  • Radcowie prawni, adwokaci
  • Firmy budowlane
  • Inwestorzy budowlani

Miejsce

Centrum Konferencyjne Golden Floor

Budynek Atlas Tower (dawne Millennium Plaza)
al. Jerozolimskie 123a
02-017 Warszawa

Zobacz szczegóły miejsca

Program seminarium

Dzień 1 - Œroda, 25 czerwca 2014 r.
9:00

Rejestracja

(i powitalna kawa, herbata)

9:30

Rozpoczęcie seminarium

9:30

Piotr Bytnerowicz, Sebastian Pabian, White & Case

1. Charakterystyka i rodzaje kontraktów FIDIC
2. Uczestnicy procesu budowlanego
3. Główne ryzyka
4. Podział ryzyk

11:00

Przerwa kawowa

11:15

Piotr Bytnerowicz, Sebastian Pabian, White & Case

5. Wymagania FIDIC dotyczące ubezpieczeń
- podmiotowy zakres ubezpieczeń
- przedmiotowy zakres ubezpieczeń
6. Nieubezpieczone ryzyka
7. Główne rodzaje stosowanych polis ubezpieczeniowych

12:30

Lunch

13:00

Piotr Bytnerowicz, Sebastian Pabian, White & Case

8. Wyłączenia i rozszerzenia na przykładach, m.in.:
- rozgraniczenie między wadą a szkodą
- błędy projektowe
- wadliwe materiały i wykonawstwo
9. Główne problemy

14:30

Przerwa kawowa

14:45

Piotr Bytnerowicz, Sebastian Pabian, White & Case

10. Gwarancje ubezpieczeniowe
- warunki wypłaty
- zagadnienie powstrzymania się od wypłaty pomimo spełnienia formalnych warunków
11. Dochodzenie roszczeń / rozstrzyganie sporów

15:30

Zakończenie seminarium

 

Zgłoszenie na seminarium nie jest możliwe. Zainteresowanych prosimy o kontakt:
office@InsuranceMeetingPoint.com

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prowadzący seminarium:

Piotr Bytnerowicz

X

ACIArb, adwokat w Dziale Rozwiązywania Sporów kancelarii White & Case.
Członek m.in.. Brytyjskiego stowarzyszenia prawa budowlanego (Society of Construction Law) oraz instytutu arbitrażowego (Chartered Institute of Arbitrators). Autor publikacji z zakresu warunków kontraktowych FIDIC oraz rozwiązywania sporów w drodze arbitrażu międzynarodowego, ze szczególnym uwzględnieniem sporów budowlanych. Doradza uczestnikom procesu budowlanego w toku realizacji inwestycji na podstawie warunków FIDIC. Reprezentuje klientów m.in.. W sporach budowlanych oraz sporach związanych z zaistnieniem zdarzeń ubezpieczeniowych, rozstrzyganych przed sądami polskimi i w arbitrażu międzynarodowym.

ZAMKNIJ

Sebastian Pabian

X

Adwokat, partner w Dziale Rozwiązywania Sporów kancelarii White & Case. Posiada bogate doświadczenie w doradztwie na rzecz klientów dotyczącym rozstrzygania różnorodnych sporów sądowych i arbitrażowych. Specjalizuje się w sporach dotyczących instytucji finansowych, w szczególności ubezpieczeniowych, oraz sporach regulacyjnych. Reprezentuje wiodących międzynarodowych ubezpieczycieli w sprawach odnoszących się w szczególności do ubezpieczenia mienia oraz ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej, przede wszystkim ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej członków władz spółek (ubezpieczenia D&O). Prowadzi też spory dotyczące roszczeń regresowych dochodzonych przez ubezpieczycieli. Sebastian Pabian reprezentuje również klientów w sporach dotyczących dużych projektów infrastrukturalnych oraz budowlanych. Posiada doświadczenie w doradztwie na rzecz uczestników procesu budowlanego w postępowaniach sądowych i administracyjnych.

ZAMKNIJ

Zgłoszenia:

Zgłoszenie na seminarium nie jest możliwe. Zainteresowanych prosimy o kontakt:
office@InsuranceMeetingPoint.com

Pytania:

Wszelkie pytania zwiazane z seminarium można kierować na:
office@InsuranceMeetingPoint.com

 

 

 

Inne spotkania

Seminaria:

Ubezpieczenia grupowe w zdrowiu i życiu - aspekty prawne

Odpowiedzialność cywilna - w kontekście ubezpieczeń (zasady cywilistyczne, wina, bezprawność, związek przyczynowy, strata, utracone korzyści, zasada winy, ryzyka i słuszności, przyczynienie i inne ważne zagadnienia)

Obowiązki twórcy produktu ubezpieczeniowego - tworzenie i testowanie produktu, analizy w oparciu o scenariusze

Analiza potrzeb klienta w ubezpieczeniach majątkowych w świetle prawa, orzeczeń sądów i wymagań organu nadzoru

Redagowanie OWU - skutecznie, legalnie, jednoznacznie, zrozumiale, przyjaźnie

Orzecznictwo TSUE i SN dotyczące obowiązkowego ubezpieczenia OC PPM

W przygotowaniu

Regres ubezpieczeniowy

Ubezpieczenia NNW

Leasing a ubezpieczenia

Ubezpieczenia transportowe

Ubezpieczenia Autocasco

Ostatnie spotkania

Szczegółowo o odpowiedzialności na zasadzie ryzyka (na podstawie 50 wyroków) - w kontekście ubezpieczeniowym

Ubezpieczenie OC w życiu prywatnym - analiza prawna produktów i kierunek rozwoju

Ubezpieczenie OC PPM - nowości legislacyjne

Regres ubezpieczeniowy i możliwości jego wyłączenia

Małżonek, konkubent, partner życiowy, dziecko, domownik, osoba bliska - problemy ubezpieczeniowe (zakres odpowiedzialności, wyłączenie odpowiedzialności, przypisanie winy, regres)

 

Newsletter: