Orzecznictwo

Termin:

28 października 2014 r.

Miejsce:

Golden Floor

Seminarium

Jedyne takie spotkanie..

Renty przyznawane poszkodowanym lub osobom bliskim na podstawie art. 444 i 446 k.c. stanowią istotny element roszczeń odszkodowawczych – nie tylko na ich związek ze szkodą na osobie, ale przede wszystkim ze względu na ich długotrwałość.

Przyznane roszczenie z tego tytułu ma charakter długofalowy, a więc związany z wieloletnim obciążeniem finansowym ubezpieczyciela. Nadal zastosowanie mają stanowiska Sądu Najwyższego dotyczące podstawowych zasad dotyczących podstaw przyznawania renty. Zmianie ulegają natomiast niektóre kryteria i sposób patrzenia na roszczenie. U podstaw tej zmiany leżą przede wszystkim zmiany zachodzące w świadomości społeczeństwa oraz w obszarze gospodarki rynkowej. Tym zmianom, nowym tendencjom, ciekawym przypadkom poświęcone będzie niniejsze seminarium, które poprowadzi Monika Borowiecka-Paczkowska.

Kluczowe zagadnienia

  • Podstawy prawne dochodzenia roszczenia o rentę
  • Renta dla osoby bezpośrednio poszkodowanej
  • Renta dla osób bliskich zmarłego
  • Kapitalizacja renty

Dla kogo

  • Ubezpieczyciele
    -- piony likwidacji szkód zajmujące się szkodami osobowymi
  • Brokerzy ubezpieczeniowi
  • Kancelarie odszkodowawcze
  • Adwokaci i radcowie prawni

Miejsce

Centrum Konferencyjne Golden Floor

Budynek Atlas Tower (dawne Millennium Plaza)
al. Jerozolimskie 123a
02-017 Warszawa

Zobacz szczegóły miejsca

Program seminarium

Dzień 1 - Wtorek, 28 października 2014 r.
9:00

Rejestracja

(i powitalna kawa, herbata)

9:30

Rozpoczęcie seminarium

9:30

Monika Borowiecka-Paczkowska

1. Wstęp
a. Podstawy prawne dochodzenia roszczenia o rentę
b. Klasyfikacja rent wg osoby uprawnionej do roszczenia oraz wg rodzaju doznanej szkody
c. Art.. 907 par. 1 k.c. i jego znaczenie przy rozpatrywaniu roszczeń rentowych
2. Renta dla osoby bezpośrednio poszkodowanej
a. Kryteria niezbędne do uznania zasadności przyznania renty w zależności od jej rodzaju
b. Przypomnienie stosowanych przez rynek praktyk w zakresie:
- Udowadniania wysokości uzyskiwanego przed wypadkiem dochodu
- Zachowania przez poszkodowanego częściowej zdolności do pracy
- Odzyskania przez poszkodowanego pełnej zdolności do pracy lecz bez uzyskiwania dochodów (bezrobocie, nieudolność poszkodowanego)
- Osiągnięcia przez poszkodowanego wieku emerytalnego
- Udowadniania wysokości zwiększonych potrzeb
- Określania wartości świadczenia z tytułu zwiększonych potrzeb
- Ustalania wysokości renty dla osoby która ze względu na wiek nie pracowała przed wypadkiem

11:00

Przerwa kawowa

11:15

Monika Borowiecka-Paczkowska

2. Renta dla osoby bezpośrednio poszkodowanej - cd.
C. Renta dla osoby poszkodowanej w orzecznictwie sądów polskich:
- Ograniczenie obowiązku odszkodowawczego lub zmiana wysokości renty na podstawie art. 907 k.c.
- Niezdolność do pracy z przyczyn samoistnych a obowiązek odszkodowawczy
- Strata w dochodach wynikająca z innych przyczyn niż niezdolność do pracy
- Renta dla osoby nie pracującej przed wypadkiem
- Zachowanie częściowej zdolności do pracy a wysokość przyznanej renty
- Obowiązek udowodnienia zakresu zwiększonych potrzeb

12:30

Lunch

13:00

Monika Borowiecka-Paczkowska

3. Renta dla osób bliskich zmarłego
a. Kryteria niezbędne do uznania zasadności przyznania renty w zależności od jej rodzaju (obligatoryjna, fakultatywna)
b. Przypomnienie stosowanych przez rynek praktyk w zakresie:
- Udowadniania wysokości uzyskiwanego przed wypadkiem dochodu
- Przyznawania renty dla pracującego współmałżonka pozostałego przy życiu
- Przyznawania renty dla dzieci
- Ustalania udziału dochodów przeznaczanych na poszczególnych członków rodziny
- Osiągnięcia przez współmałżonka wieku emerytalnego i otrzymania własnego świadczenia z tego tytułu
- Przyznawania renty dla innych osób bliskich (renta fakultatywna)
c. Renta dla osób bliskich w orzecznictwie sądów polskich:
- Zarobki uzyskiwane przez wdowę a prawo do renty wyrównawczej
- Zasada równej stopy życiowej - bez uwzględniania kosztów utrzymania i potrzeb osoby uprawnionej
- Udział dochodu stanowiącego podstawę do ustalenia wysokości renty - z uwzględnieniem kosztów utrzymania i potrzeb osoby uprawnionej
- Dochody uzyskiwane w ?szarej strefie?
- Renta na rzecz dziecka - procentowe określenie części dochodu
- Renta na rzecz dziecka - dochód ustalony przy uwzględnieniu kosztów ponoszonych przez zmarłego

14:30

Przerwa kawowa

14:45

Monika Borowiecka-Paczkowska

4. Kapitalizacja renty
a. Główne przesłanki umożliwiające kapitalizację renty
b. Kapitalizacja renty w praktyce ubezpieczeniowej (stanowiska sądów)
5. Podsumowanie

15:30

Zakończenie seminarium

 

Zgłoszenie na seminarium nie jest możliwe. Zainteresowanych prosimy o kontakt:
office@InsuranceMeetingPoint.com

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prowadzący seminarium:

Monika Borowiecka-Paczkowska

X

Ekspert ubezpieczeniowy specjalizujący się w zagadnieniach prawa cywilnego i ubezpieczeniowego; szczególną wiedzą wykazuje się w obszarze obsługi szkód osobowych i rent z ubezpieczenia OC. Obecnie prowadzi działalność szkoleniową pod nazwą MBP Szkolenia Ubezpieczeniowe. Przez ostatnie trzy lata kierowała Zespołem Procesowym obsługującym obszar likwidacji szkód z ubezpieczeń indywidualnych i korporacyjnych. Doświadczenie zawodowe zdobywała pracując przez wiele lat w TUiR WARTA SA na stanowiskach od likwidatora do Dyrektora Centrum Obsługi Szkód. Przez kilka lat reprezentowała TUiR WARTA SA w Komisji Ubezpieczeń Komunikacyjnych PIU, jak również z upoważnienia PIU brała udział w pracach różnorodnych Komisji Sejmowych. W ramach prac Komisji Ubezpieczeń Komunikacyjnych PIU brała aktywny udział w przygotowaniu Katalogu Zdarzeń Drogowych. Została odznaczona przez PIU odznaką Zasłużony dla Ubezpieczeń.

ZAMKNIJ

Zgłoszenia:

Zgłoszenie na seminarium nie jest możliwe. Zainteresowanych prosimy o kontakt:
office@InsuranceMeetingPoint.com

Pytania:

Wszelkie pytania zwiazane z seminarium można kierować na:
office@InsuranceMeetingPoint.com

 

 

 

Inne spotkania

Seminaria:

Ubezpieczenia NNW - produkt, odpowiedzialność, wyłączenia, likwidacja

Ubezpieczeniowe aspekty leasingu pojazdów a rekomendacja U KNF

W przygotowaniu

Regres ubezpieczeniowy

Ubezpieczenia NNW

Leasing a ubezpieczenia

Ubezpieczenia transportowe

Ubezpieczenia Autocasco

Ostatnie spotkania

Alkohol, narkotyki, leki psychotropowe, niepoczytalność - znaczenie dla zakresu odpowiedzialności ubezpieczyciela oraz ewentualnych roszczeń regresowych

Problemy ubezpieczenia OC PPM na przełomie roku 2023 i 2024

Szesnaście nierozwiązanych problemów dystrybucji ubezpieczeń

 

Newsletter: