Umowa - zmiana

Termin:

26 czerwca 2014 r.

Miejsce:

Golden Floor

Seminarium

Jedyne takie spotkanie..

Wbrew pozorom, zmiany treści umowy ubezpieczenia w czasie jej trwania zdarzają się często i mają wiele różnych powodów. Przepisy dotyczące tej kwestii są zamieszczone w kodeksie cywilnym (części ogólnej prawa zobowiązań i w tytule poświęconym umowie ubezpieczenia) i w ustawie o działalności ubezpieczeniowej. Dla pracowników zakładów ubezpieczeń i pośredników ubezpieczeniowych niewystarczająca orientacja w regulacjach prawnych dotyczących zmian treści umowy to wiele niewykorzystanych szans na poprawę rentowności bez uciekania się do metod nielegalnych lub etycznie wątpliwych.

W czasie seminarium, które poprowadzi Prof. UAM dr hab. Marcin Orlicki zostaną szczegółowo i całościowo omówione wszystkie najważniejsze przypadki zmian treści umowy ubezpieczenia – przedmiotowych, podmiotowych, dotyczących otoczenia prawnego i rozmiarów ryzyka.

Kluczowe zagadnienia

 • Charakterystyka umowy o zmianie umowy ubezpieczenia
 • Wypowiedzenie umowy ubezpieczenia na życie
 • Zmiany podmiotowe po stronie ubezpieczonego i ubezpieczyciela
 • Zmiana umowy ubezpieczenia wskutek zmiany wartości ubezpieczonego mienia
 • Zmiana treści umowy ubezpieczenia na życie z UFK
 • Zmiana treści umowy wskutek wydania przez Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów orzeczenia o uznaniu postanowienia umowy za klauzulę abuzywną

Dla kogo

 • Menedżerowie ubezpieczycieli odpowiedzialni za produkty
 • Prawnicy tworzący lub uczestniczący w tworzeniu umów
 • Underwriterzy zaangażowani w tworzenie produktów ubezpieczeniowych
 • Pracownicy działów likwidacji szkód
 • Brokerzy ubezpieczeniowi

Miejsce

Centrum Konferencyjne Golden Floor

Budynek Atlas Tower (dawne Millennium Plaza)
al. Jerozolimskie 123a
02-017 Warszawa

Zobacz szczegóły miejsca

Program seminarium

Dzień 1 - Czwartek, 26 czerwca 2014 r.
9:00

Rejestracja

(i powitalna kawa, herbata)

9:30

Rozpoczęcie seminarium

9:30

Prof. UAM dr hab. Marcin Orlicki

1. Zagadnienie wstępne - umowy ubezpieczenia zawarte na czas określony i na czas nieokreślony
2. Uniwersalny sposób dokonywania zmian treści umowy ubezpieczenia - porozumienie stron umowy
a. Charakterystyka umowy o zmianie umowy ubezpieczenia.
b. Doubezpieczenie w przypadku wyczerpania sumy ubezpieczenia
c. Wpływ umowy o zmianie umowy ubezpieczenia na sytuację prawną osoby ubezpieczonej w ubezpieczeniach na cudzy rachunek
d. Ewentualna abuzywność postanowień umowy o zmianie umowy ubezpieczenia
3. Wypowiedzenie zmieniające dokonane z ważnych powodów (art. 812 §5, 8 i 9 w związku z art. 3841 kc)

11:00

Przerwa kawowa

11:15

Prof. UAM dr hab. Marcin Orlicki

4. Wypowiedzenie umowy ubezpieczenia na życie (art. 830 kc).
5. Indeksacja składek (ar t.18 ust. 5 ustawy o działalności ubezpieczeniowej)
6. Zmiana treści umowy ubezpieczenia dotycząca zakresu ryzyk objętych umową. Niemożność zajścia niektórych przewidzianych umową wypadków ubezpieczeniowych
7. Zmiana treści umowy ubezpieczenia w razie ujawnienia okoliczności pociągających za sobą istotną zmianę prawdopodobieństwa wypadku ubezpieczeniowego (art. 816 kc w związku z art. 815 §2 kc)
8. Zmiany podmiotowe po stronie ubezpieczonego (art. 823 kc)

12:30

Lunch

13:00

Prof. UAM dr hab. Marcin Orlicki

9. Zmiany podmiotowe po stronie ubezpieczyciela - przejęcie portfela.
10. Zmiana umowy ubezpieczenia wskutek zmiany wartości ubezpieczonego mienia (art. 824 §2 kc)
11. Zmiana treści umowy ubezpieczenia na cudzy rachunek (art.. 13 ust. 3b, 3d, 3e ustawy o działalności ubezpieczeniowej)
12. Zmiana treści umowy ubezpieczenia grupowego wskutek zmiany składu grupy
13. Zmiany treści umowy ubezpieczenia na życie dotyczące uposażonych (art.. 831, 832 kc)
14. Waloryzacja świadczeń ubezpieczeniowych
15. Zmiana treści umowy ubezpieczenia na życie z UFK (w szczególności wskutek zmiany oferty dostępnych funduszy lub wskutek zmiany strategii inwestycyjnej)

14:30

Przerwa kawowa

14:45

Prof. UAM dr hab. Marcin Orlicki

16. Zmiana treści umowy wskutek zmiany bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa
17. Zmiana treści umowy wskutek zmiany sposobu interpretacji przepisów prawa
18. Zmiana treści umowy wskutek wydania przez Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów orzeczenia o uznaniu postanowienia umowy za niedozwolone postanowienie umowne (klauzulę abuzywną)
19. Zmiana treści umowy a treść dokumentu ubezpieczenia

15:30

Zakończenie seminarium

 

Zgłoszenie na seminarium nie jest możliwe. Zainteresowanych prosimy o kontakt:
office@InsuranceMeetingPoint.com

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prowadzący seminarium:

Prof. UAM dr hab. Marcin Orlicki

X

Profesor Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, absolwent wydziałów prawa uniwersytetów w Poznaniu i Poczdamie, doktor habilitowany prawa (UAM Poznań), wykładowca prawa cywilnego i prawa ubezpieczeniowego w Katedrze Prawa Cywilnego, Handlowego i Ubezpieczeniowego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, radca prawny, konsultant zakładów ubezpieczeń i instytucji rynku ubezpieczeniowego, autor kilkudziesięciu opracowań z dziedziny prawa cywilnego i ubezpieczeniowego, ekspert Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Cywilnego przy Ministrze Sprawiedliwości, współautor projektów aktów prawnych z zakresu ubezpieczeń i uczestnik prac legislacyjnych, członek kolegium redakcyjnego ?Prawa Asekuracyjnego? i Rady Naukowej ?Rozpraw Ubezpieczeniowych?.

ZAMKNIJ

Zgłoszenia:

Zgłoszenie na seminarium nie jest możliwe. Zainteresowanych prosimy o kontakt:
office@InsuranceMeetingPoint.com

Pytania:

Wszelkie pytania zwiazane z seminarium można kierować na:
office@InsuranceMeetingPoint.com

 

 

 

Inne spotkania

Seminaria:

Ubezpieczenia grupowe w zdrowiu i życiu - aspekty prawne

Odpowiedzialność cywilna - w kontekście ubezpieczeń (zasady cywilistyczne, wina, bezprawność, związek przyczynowy, strata, utracone korzyści, zasada winy, ryzyka i słuszności, przyczynienie i inne ważne zagadnienia)

Obowiązki twórcy produktu ubezpieczeniowego - tworzenie i testowanie produktu, analizy w oparciu o scenariusze

Analiza potrzeb klienta w ubezpieczeniach majątkowych w świetle prawa, orzeczeń sądów i wymagań organu nadzoru

Redagowanie OWU - skutecznie, legalnie, jednoznacznie, zrozumiale, przyjaźnie

Orzecznictwo TSUE i SN dotyczące obowiązkowego ubezpieczenia OC PPM

W przygotowaniu

Regres ubezpieczeniowy

Ubezpieczenia NNW

Leasing a ubezpieczenia

Ubezpieczenia transportowe

Ubezpieczenia Autocasco

Ostatnie spotkania

Szczegółowo o odpowiedzialności na zasadzie ryzyka (na podstawie 50 wyroków) - w kontekście ubezpieczeniowym

Ubezpieczenie OC w życiu prywatnym - analiza prawna produktów i kierunek rozwoju

Ubezpieczenie OC PPM - nowości legislacyjne

Regres ubezpieczeniowy i możliwości jego wyłączenia

Małżonek, konkubent, partner życiowy, dziecko, domownik, osoba bliska - problemy ubezpieczeniowe (zakres odpowiedzialności, wyłączenie odpowiedzialności, przypisanie winy, regres)

 

Newsletter: