Nowa ustawa - konsument

Termin:

5 października 2015 r.

Miejsce:

Golden Floor

Seminarium

Jedyne takie spotkanie..

Wszystko wskazuje na to, że wkrótce zostanie uchwalona nowa ustawa o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej. Jest ona najbardziej znaczącą częścią przełomu konsumenckiego w ubezpieczeniach, który nastąpi na początku 2016 roku. Jak się zdaje, jego znaczenie wciąż jest niedoceniane wśród ubezpieczycieli. A zmieni się bardzo wiele i prawie wszyscy, którzy zajmują się usługami ubezpieczeniowymi adresowanymi do konsumentów powinni już teraz rozpocząć przygotowania. Praktycznie wszystkie ogólne warunki ubezpieczeń konsumenckich wymagać będą modyfikacji. Trzeba będzie również dokonać przeglądu schematów organizacyjnych, procedur, umów zawieranych z pośrednikami i innych dokumentów określających zasady obsługi konsumentów.

Zmiany największe dotyczą ubezpieczeń grupowych oraz ubezpieczeń z elementem inwestycyjnym. Ochrona konsumentów w tych ubezpieczeniach stała się priorytetem dla ustawodawcy, Komisji Nadzoru Finansowego, Rzecznika Finansowego i Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Rzetelne wdrażanie daleko idących zmian dotyczących tych ubezpieczeń będzie więc z całą pewnością ściśle kontrolowane.

Celem seminarium, które poprowadzi prof. UAM dr hab. Marcin Orlicki, będzie szczegółowa analiza rozwiązań konsumenckich zawartych w nowej ustawie o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej w odniesieniu do umów ubezpieczeń grupowych oraz ubezpieczeń na życie (w tym również z UFK). Każdy z przepisów dotyczących tego rodzaju umów zostanie poddany interpretacji, której celem jest wskazanie sugerowanych i właściwych sposobów postępowania przez ubezpieczyciela.

Wejście w życie przepisów chroniących prawa konsumentów w ubezpieczeniach można postrzegać jako szansę odzyskania zaufania klientów i poprawy jakości świadczonych usług. W trakcie seminarium zostaną pokazane praktyczne konsekwencje konstruktywnego podejścia do nowej ustawy.

Kluczowe zagadnienia

 • Relacje pomiędzy postanowieniami Rekomendacji U i Wytycznych dystrybucyjnych a przepisami nowej ustawy o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej.
 • Obowiązki informacyjne w umowach ubezpieczenia
 • Prawo ubezpieczonego i spadkobierców ubezpieczonego do zgłoszenia wypadku ubezpieczeniowego
 • Ankieta o potrzebach, wiedzy i doświadczeniu ubezpieczonego w dziedzinie ubezpieczeń na życie oraz o jego sytuacji finansowej
 • Wynagrodzenie pośrednika ubezpieczeniowego z tytułu umowy ubezpieczenia na życie z UFK.

Dla kogo

 • Ubezpieczyciele
  --działy prawne
  --działy likwidacji szkód
  --underwriterzy
  --osoby odpowiedzialne za tworzenie produktów ubezpieczeniowych
 • Brokerzy ubezpieczeniowi
 • Kancelarie prawne
 • Kancelarie odszkodowawcze
 • Niezależni likwidatorzy szkód

Miejsce

Centrum Konferencyjne Golden Floor

Budynek Atlas Tower (dawne Millennium Plaza)
al. Jerozolimskie 123a
02-017 Warszawa

Zobacz szczegóły miejsca

Program seminarium

Dzień 1 - Poniedziałek, 5 października 2015 r.
9:00

Rejestracja

(i powitalna kawa, herbata)

9:30

Rozpoczęcie seminarium

9:30

prof. UAM dr hab. Marcin Orlicki

1. Deklarowane cele ustawy o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej.
2. Relacje pomiędzy postanowieniami Rekomendacji U i Wytycznych dystrybucyjnych a przepisami nowej ustawy o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej.
3. Podział ubezpieczonych na kategorie ze względu na charakter ubezpieczenia oraz fakt finansowania składki ubezpieczeniowej.
4. Obowiązki informacyjne w umowach ubezpieczenia na życie zawieranych na cudzy rachunek.
5. Skierowany do ubezpieczycieli zakaz wypłaty prowizji dla ubezpieczającego.
6. Kwestia finansowania przez ubezpieczonego kosztu składki ubezpieczeniowej.

11:00

11:15

prof. UAM dr hab. Marcin Orlicki

7. Kwestia finansowania przez ubezpieczonego kosztów związanych z objęciem go ochroną ubezpieczeniową.
8. Doręczanie ubezpieczonemu warunków umowy ubezpieczenia.
9. Prawo ubezpieczonego do wystąpienia z ubezpieczenia.
10. Prawo ubezpieczonego i spadkobierców ubezpieczonego do zgłoszenia wypadku ubezpieczeniowego.
11. Ankieta o potrzebach, wiedzy i doświadczeniu ubezpieczającego w dziedzinie ubezpieczeń na życie oraz o jego sytuacji finansowej (ubezpieczenia na własny rachunek) - znaczenie prawne.

12:30

13:00

prof. UAM dr hab. Marcin Orlicki

12. Ankieta o potrzebach, wiedzy i doświadczeniu ubezpieczonego w dziedzinie ubezpieczeń na życie oraz o jego sytuacji finansowej (ubezpieczenia na cudzy rachunek) - znaczenie prawne.
13. Analiza potrzeb ubezpieczającego/ubezpieczonego a propozycja zawarcia umowy ubezpieczenia.
14. Ostrzeżenie o niemożności zaoferowania odpowiedniego ubezpieczenia - zawarcie umowy na wyraźne żądanie.
15. Rekomendacja właściwego ubezpieczenia - skutki prawne.
16. Odmowa wypełnienia ankiety przez ubezpieczającego/ubezpieczonego - skutki prawne.
17. Szczególne informacje dla ubezpieczającego/ubezpieczonego w ubezpieczeniu na życie z UFK.

14:15

14:30

prof. UAM dr hab. Marcin Orlicki

18. Wynagrodzenie pośrednika ubezpieczeniowego z tytułu umowy ubezpieczenia na życie z UFK.
19. Prawo odstąpienia ubezpieczającego od umowy ubezpieczenia na życie.
20. Rola Rzecznika Finansowego w polubownym rozstrzyganiu sporów.
21. Przepisy intertemporalne - do jakich umów stosować przepisy nowej ustawy? Czy ma znaczenie chwila przystąpienia ubezpieczonego do ubezpieczenia grupowego?
22. Przepisy intertemporalne - do jakich umów ubezpieczenia z UFK i umów agencyjnych należy stosować nową ustawę?

15:30

Zakończenie seminarium

 

Zgłoszenie na seminarium nie jest możliwe. Zainteresowanych prosimy o kontakt:
office@InsuranceMeetingPoint.com

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prowadzący seminarium:

prof. UAM dr hab. Marcin Orlicki

X

Profesor Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, absolwent wydziałów prawa uniwersytetów w Poznaniu i Poczdamie, doktor habilitowany prawa (UAM Poznań), wykładowca prawa cywilnego i prawa ubezpieczeniowego w Katedrze Prawa Cywilnego, Handlowego i Ubezpieczeniowego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, radca prawny, konsultant zakładów ubezpieczeń i instytucji rynku ubezpieczeniowego, autor kilkudziesięciu opracowań z dziedziny prawa cywilnego i ubezpieczeniowego, ekspert Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Cywilnego przy Ministrze Sprawiedliwości, współautor projektów aktów prawnych z zakresu ubezpieczeń i uczestnik prac legislacyjnych, członek kolegium redakcyjnego ?Prawa Asekuracyjnego? i Rady Naukowej ?Rozpraw Ubezpieczeniowych?.

ZAMKNIJ

Zgłoszenia:

Zgłoszenie na seminarium nie jest możliwe. Zainteresowanych prosimy o kontakt:
office@InsuranceMeetingPoint.com

Pytania:

Wszelkie pytania zwiazane z seminarium można kierować na:
office@InsuranceMeetingPoint.com

 

 

 

Inne spotkania

Seminaria:

Ubezpieczenia grupowe w zdrowiu i życiu - aspekty prawne

Odpowiedzialność cywilna - w kontekście ubezpieczeń (zasady cywilistyczne, wina, bezprawność, związek przyczynowy, strata, utracone korzyści, zasada winy, ryzyka i słuszności, przyczynienie i inne ważne zagadnienia)

Obowiązki twórcy produktu ubezpieczeniowego - tworzenie i testowanie produktu, analizy w oparciu o scenariusze

Analiza potrzeb klienta w ubezpieczeniach majątkowych w świetle prawa, orzeczeń sądów i wymagań organu nadzoru

Redagowanie OWU - skutecznie, legalnie, jednoznacznie, zrozumiale, przyjaźnie

Orzecznictwo TSUE i SN dotyczące obowiązkowego ubezpieczenia OC PPM

W przygotowaniu

Regres ubezpieczeniowy

Ubezpieczenia NNW

Leasing a ubezpieczenia

Ubezpieczenia transportowe

Ubezpieczenia Autocasco

Ostatnie spotkania

Szczegółowo o odpowiedzialności na zasadzie ryzyka (na podstawie 50 wyroków) - w kontekście ubezpieczeniowym

Ubezpieczenie OC w życiu prywatnym - analiza prawna produktów i kierunek rozwoju

Ubezpieczenie OC PPM - nowości legislacyjne

Regres ubezpieczeniowy i możliwości jego wyłączenia

Małżonek, konkubent, partner życiowy, dziecko, domownik, osoba bliska - problemy ubezpieczeniowe (zakres odpowiedzialności, wyłączenie odpowiedzialności, przypisanie winy, regres)

 

Newsletter: