UFK - nowa ustawa

Termin:

8 maja 2015 r.

Miejsce:

Golden Floor

Seminarium

Jedyne takie spotkanie..

Trwają wciąż spory dotyczące szans na przetrwanie i rozwój ubezpieczeń na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym. Być może rozbudowane regulacje dotyczące tych ubezpieczeń, które znalazły się w projekcie ustawy o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej okażą się ratunkiem dla ubezpieczycieli, których zamiarem jest kontynuowanie zawierania umów ubezpieczeń z UFK.

Prowadząc ubezpieczenia na życie z UFK ubezpieczyciel nie może jednak zlekceważyć wymogów ustawowych służących zapewnieniu ubezpieczonemu pełnej i rzetelnej informacji o warunkach umowy. W czasie seminarium prof. UAM dr hab. Marcin Orlicki omówi i przeanalizuje wymagania, których spełnienie jest warunkiem koniecznym odzyskania przez ubezpieczenia na życie z UFK zaufania klientów i akceptacji nadzorcy.

Kluczowe zagadnienia

  • Relacja między przepisami nowej ustawy a wydanymi wcześniej dokumentami KNF, UOKiK i PIU
  • Wynagrodzenie pośrednika ubezpieczeniowego z tytułu umowy ubezpieczenia na życie z UFK
  • Rekomendacja właściwego ubezpieczenia – skutki prawne
  • Prawo odstąpienia ubezpieczającego od umowy ubezpieczenia na życie
  • Przepisy intertemporalne – do jakich umów ubezpieczenia z UFK i umów agencyjnych należy stosować nową ustawę?

Dla kogo

  • Wszyscy z życiówek!

Miejsce

Centrum Konferencyjne Golden Floor

Budynek Atlas Tower (dawne Millennium Plaza)
al. Jerozolimskie 123a
02-017 Warszawa

Zobacz szczegóły miejsca

Program seminarium

Dzień 1 - Piątek, 8 maja 2015 r.
9:00

Rejestracja

(i powitalna kawa, herbata)

9:30

Rozpoczęcie seminarium

9:30

Prof. UAM dr hab. Marcin Orlicki, UAM Poznań

1. Problem ogólny: w jaki sposób ustawodawca rozstrzyga pytanie o legalność umów ubezpieczeń na życie z UFK, ich dopuszczalny kształt (zakres części ochronnej i inwestycyjnej) oraz dopuszczalność pobierania opłat likwidacyjnych?
2. Relacja między przepisami nowej ustawy a wydanymi wcześniej dokumentami KNF, UOKiK i PIU.
3. Obowiązki informacyjne w umowach ubezpieczenia na życie zawieranych na cudzy rachunek.
4. Ankieta o potrzebach, wiedzy i doświadczeniu ubezpieczającego w dziedzinie ubezpieczeń na życie oraz o jego sytuacji finansowej (ubezpieczenia na własny rachunek) - znaczenie prawne.

11:00

Przerwa kawowa

11:15

Prof. UAM dr hab. Marcin Orlicki, UAM Poznań

5. Ankieta o potrzebach, wiedzy i doświadczeniu ubezpieczonego w dziedzinie ubezpieczeń na życie oraz o jego sytuacji finansowej (ubezpieczenia na cudzy rachunek) - znaczenie prawne.
6. Analiza potrzeb ubezpieczającego/ubezpieczonego a propozycja zawarcia umowy ubezpieczenia.
7. Ostrzeżenie o niemożności zaoferowania odpowiedniego ubezpieczenia - zawarcie umowy na wyraźne żądanie.

12:30

Lunch

13:00

Prof. UAM dr hab. Marcin Orlicki, UAM Poznań

8. Rekomendacja właściwego ubezpieczenia - skutki prawne.
9. Odmowa wypełnienia ankiety przez ubezpieczającego/ubezpieczonego - skutki prawne.
10. Szczególne informacje dla ubezpieczającego/ubezpieczonego w ubezpieczeniu na życie z UFK.
11. Wynagrodzenie pośrednika ubezpieczeniowego z tytułu umowy ubezpieczenia na życie z UFK.

14:00

Przerwa kawowa

14:15

Prof. UAM dr hab. Marcin Orlicki, UAM Poznań

12. Prawo odstąpienia ubezpieczającego od umowy ubezpieczenia na życie.
13. Rola Rzecznika Ubezpieczonych w polubownym rozstrzyganiu sporów.
14. Przepisy intertemporalne - do jakich umów ubezpieczenia z UFK i umów agencyjnych należy stosować nową ustawę?

15:30

Zakończenie seminarium

 

Zgłoszenie na seminarium nie jest możliwe. Zainteresowanych prosimy o kontakt:
office@InsuranceMeetingPoint.com

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prowadzący seminarium:

Prof. UAM dr hab. Marcin Orlicki

X

Profesor Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, absolwent wydziałów prawa uniwersytetów w Poznaniu i Poczdamie, doktor habilitowany prawa (UAM Poznań), wykładowca prawa cywilnego i prawa ubezpieczeniowego w Katedrze Prawa Cywilnego, Handlowego i Ubezpieczeniowego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, radca prawny, konsultant zakładów ubezpieczeń i instytucji rynku ubezpieczeniowego, autor kilkudziesięciu opracowań z dziedziny prawa cywilnego i ubezpieczeniowego, ekspert Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Cywilnego przy Ministrze Sprawiedliwości, współautor projektów aktów prawnych z zakresu ubezpieczeń i uczestnik prac legislacyjnych, członek kolegium redakcyjnego ?Prawa Asekuracyjnego? i Rady Naukowej ?Rozpraw Ubezpieczeniowych?.

ZAMKNIJ

Zgłoszenia:

Zgłoszenie na seminarium nie jest możliwe. Zainteresowanych prosimy o kontakt:
office@InsuranceMeetingPoint.com

Pytania:

Wszelkie pytania zwiazane z seminarium można kierować na:
office@InsuranceMeetingPoint.com

 

 

 

Inne spotkania

Seminaria:

Ubezpieczenia grupowe w zdrowiu i życiu - aspekty prawne

Odpowiedzialność cywilna - w kontekście ubezpieczeń (zasady cywilistyczne, wina, bezprawność, związek przyczynowy, strata, utracone korzyści, zasada winy, ryzyka i słuszności, przyczynienie i inne ważne zagadnienia)

Obowiązki twórcy produktu ubezpieczeniowego - tworzenie i testowanie produktu, analizy w oparciu o scenariusze

Analiza potrzeb klienta w ubezpieczeniach majątkowych w świetle prawa, orzeczeń sądów i wymagań organu nadzoru

Redagowanie OWU - skutecznie, legalnie, jednoznacznie, zrozumiale, przyjaźnie

Orzecznictwo TSUE i SN dotyczące obowiązkowego ubezpieczenia OC PPM

W przygotowaniu

Regres ubezpieczeniowy

Ubezpieczenia NNW

Leasing a ubezpieczenia

Ubezpieczenia transportowe

Ubezpieczenia Autocasco

Ostatnie spotkania

Szczegółowo o odpowiedzialności na zasadzie ryzyka (na podstawie 50 wyroków) - w kontekście ubezpieczeniowym

Ubezpieczenie OC w życiu prywatnym - analiza prawna produktów i kierunek rozwoju

Ubezpieczenie OC PPM - nowości legislacyjne

Regres ubezpieczeniowy i możliwości jego wyłączenia

Małżonek, konkubent, partner życiowy, dziecko, domownik, osoba bliska - problemy ubezpieczeniowe (zakres odpowiedzialności, wyłączenie odpowiedzialności, przypisanie winy, regres)

 

Newsletter: