Utracone korzyści

Termin:

15 stycznia 2015 r.

Miejsce:

Golden Floor

Seminarium

Jedyne takie spotkanie..

Obowiązek odszkodowawczy obejmuje swoim zakresem nie tylko naprawienie szkody w postaci wyrównania utraconych dochodów, lecz również korzyści, które utracił poszkodowany w związku z obrażeniami doznanymi w wypadku. O ile w pierwszym przypadku można opierać się na konkretnych danych z przeszłości, to w przypadku utraconych korzyści często przedmiotem roszczenia będzie pewien stan hipotetyczny, który trudno będzie porównać z danymi historycznymi. Z tego też powodu roszczenie to jest trudne od strony dowodowej dla każdej ze stron, tj. poszkodowanego i zobowiązanego do naprawienia szkody. Tym trudnościom oraz praktyce w zakresie rozpatrywania tego typu roszczeń poświęcone będzie niniejsze seminarium, które poprowadzi ekspert ubezpieczeniowy - Monika Borowiecka-Paczkowska

Kluczowe zagadnienia

 • Podstawy prawne roszczenia
 • Jak udowodnić powstanie szkody – komentarz praktyczny
 • Weryfikacja wiarygodności przedstawionych dokumentów i informacji – w praktyce
 • Niewykonane umowy cywilnoprawnej
 • Realia rynkowe vs. Stanowiska sądów powszechnych
 • Plany i zamierzenia poszkodowanego jako podstawa roszczenia
 • „Tajemnice” dokumentacji medycznej

Dla kogo

 • Ubezpieczyciele
  -- piony likwidacji szkód zajmujące się szkodami osobowymi
 • Brokerzy ubezpieczeniowi
 • Kancelarie odszkodowawcze
 • Adwokaci i radcowie prawni

Miejsce

Centrum Konferencyjne Golden Floor

Budynek Atlas Tower (dawne Millennium Plaza)
al. Jerozolimskie 123a
02-017 Warszawa

Zobacz szczegóły miejsca

Program seminarium

Dzień 1 - Czwartek, 15 stycznia 2015 r.
9:00

Rejestracja

(powitalna kawa, herbata)

9:30

Rozpoczęcie seminarium

9:30

Monika Borowiecka-Paczkowska

1. Wprowadzenie:
a. podstawy prawne roszczenia
b. utracony dochód a utracone korzyści - podstawowe różnice
c. utracone korzyści a normalne następstwo szkody
d. utracone korzyści a adekwatny związek przyczynowy
e. jak udowodnić powstanie szkody - komentarz praktyczny
2. Obietnica zawarcia umowy o pracę, umowa o pracę zawarta w dniu wypadku (lub tuż przed nim)
a. charakterystyka umowy o pracę
b. ?umowa przedwstępna? w stosunkach pracowniczych
c. obietnica zawarcia umowy o pracę - badanie wiarygodności
d. zgłoszenie pracownika do ubezpieczenia jako dowód dobrej woli pracodawcy?
e. weryfikacja wiarygodności przedstawionych dokumentów i informacji - w praktyce

11:00

Przerwa kawowa

11:15

Monika Borowiecka-Paczkowska

3. Niewykonane umowy cywilnoprawnej (umowa zlecenie, umowa o dzieło):
a. charakterystyka umowy zlecenia i umowy o dzieło,
b. umowa zlecenia i umowa o dzieło a obowiązki w zakresie ubezpieczenia społecznego,
c. ocena wiarygodności przedstawionych dokumentów, możliwości jej weryfikacji
4. Utracone korzyści osoby, która w dniu wypadku nie posiadała zdolności do pracy zawodowej
a. kiedy powstaje prawo do dochodzenia roszczenia?
b. statystyka polskiego rynku pracy - pracownicy młodociani i do 30 roku życia
c. realia rynkowe vs. stanowiska sądów powszechnych
d. minimalne czy przeciętne wynagrodzenie?

12:30

Lunch

13:00

Monika Borowiecka-Paczkowska

5. Plany i zamierzenia poszkodowanego jako podstawa roszczenia:
a. przyczyny z jakich poszkodowany pozostawał w dniu wypadku bez pracy i ich wpływ na ocenę wiarygodności tezy o podjęciu zatrudnienia / rozpoczęciu działalności gospodarczej
b. badanie historii zawodowej poszkodowanego
c. szkoda realna czy hipotetyczna?
d. weryfikacja wiarygodności przedstawianych dokumentów

14:30

Przerwa kawowa

14:45

Monika Borowiecka-Paczkowska

6. ?Tajemnice? dokumentacji medycznej
a. dlaczego warto czytać dokładnie dokumentację medyczną?
b. umowa zlecenia / umowa o dzieło zawarta z własnym pracodawcą i jej znaczenie dla oceny zgłoszonego roszczenia
7. Podsumowanie

15:30

Zakończenie seminarium

 

Zgłoszenie na seminarium nie jest możliwe. Zainteresowanych prosimy o kontakt:
office@InsuranceMeetingPoint.com

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prowadzący seminarium:

Monika Borowiecka-Paczkowska

X

Ekspert ubezpieczeniowy specjalizujący się w zagadnieniach prawa cywilnego i ubezpieczeniowego; szczególną wiedzą wykazuje się w obszarze obsługi szkód osobowych i rent z ubezpieczenia OC. Obecnie prowadzi działalność szkoleniową pod nazwą MBP Szkolenia Ubezpieczeniowe. Przez ostatnie trzy lata kierowała Zespołem Procesowym obsługującym obszar likwidacji szkód z ubezpieczeń indywidualnych i korporacyjnych. Doświadczenie zawodowe zdobywała pracując przez wiele lat w TUiR WARTA SA na stanowiskach od likwidatora do Dyrektora Centrum Obsługi Szkód. Przez kilka lat reprezentowała TUiR WARTA SA w Komisji Ubezpieczeń Komunikacyjnych PIU, jak również z upoważnienia PIU brała udział w pracach różnorodnych Komisji Sejmowych. W ramach prac Komisji Ubezpieczeń Komunikacyjnych PIU brała aktywny udział w przygotowaniu Katalogu Zdarzeń Drogowych. Została odznaczona przez PIU odznaką Zasłużony dla Ubezpieczeń.

ZAMKNIJ

Zgłoszenia:

Zgłoszenie na seminarium nie jest możliwe. Zainteresowanych prosimy o kontakt:
office@InsuranceMeetingPoint.com

Pytania:

Wszelkie pytania zwiazane z seminarium można kierować na:
office@InsuranceMeetingPoint.com

 

 

 

Inne spotkania

Seminaria:

Odpowiedzialność cywilna - w kontekście ubezpieczeń (zasady cywilistyczne, wina, bezprawność, związek przyczynowy, strata, utracone korzyści, zasada winy, ryzyka i słuszności, przyczynienie i inne ważne zagadnienia)

Obowiązki twórcy produktu ubezpieczeniowego - tworzenie i testowanie produktu, analizy w oparciu o scenariusze

Analiza potrzeb klienta w ubezpieczeniach majątkowych w świetle prawa, orzeczeń sądów i wymagań organu nadzoru

Redagowanie OWU - skutecznie, legalnie, jednoznacznie, zrozumiale, przyjaźnie

W przygotowaniu

Regres ubezpieczeniowy

Ubezpieczenia NNW

Leasing a ubezpieczenia

Ubezpieczenia transportowe

Ubezpieczenia Autocasco

Ostatnie spotkania

Ubezpieczenia grupowe w zdrowiu i życiu - aspekty prawne

Szczegółowo o odpowiedzialności na zasadzie ryzyka (na podstawie 50 wyroków) - w kontekście ubezpieczeniowym

Ubezpieczenie OC w życiu prywatnym - analiza prawna produktów i kierunek rozwoju

Ubezpieczenie OC PPM - nowości legislacyjne

 

Newsletter: