Umowy a prawo intertemporalne

Termin:

9 kwietnia 2015 r.

Miejsce:

Golden Floor

Seminarium

Jedyne takie spotkanie..

W ostatnich latach zmiany otoczenia prawnego działalności ubezpieczeniowej są bardzo dynamiczne: począwszy od radykalnej reformy prawa ubezpieczeniowego, która dokonała się wskutek wprowadzenia pakietu ustaw ubezpieczeniowych, poprzez bardzo istotną nowelizację kodeksu cywilnego z roku 2007 aż po szereg zmian w prawie odszkodowawczym. Dodać do tego trzeba wzmożoną aktywność sądów, które na nowo odczytują obowiązujące od dawna prawo oraz organu nadzoru i organu ochrony konkurencji i konsumentów.

Nic nie wskazuje na to, że okres burzliwych zmian w prawie ubezpieczeniowym się skończył. Przed nami wprowadzenie nowej ustawy o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej, zmian w kodeksie cywilnym dotyczących ubezpieczeń na cudzy rachunek, zmian w ustawie o pośrednictwie ubezpieczeniowym związanych z IMD2.

Wszystko to powoduje, że jednym z najczęściej stawianych pytań do prawników jest (i zapewne będzie w przyszłości) to, które dotyczy zakresu stosowania „nowego” prawa lub też prawa „na nowo zinterpretowanego”. Co jest „nową” a co „starą” umową ubezpieczenia, co można uznać za „działanie prawa z mocą wsteczną” a co jest dozwolonym skutkiem obowiązywania nowego prawa? Czy zmiana zakresu ochrony wynikającego z nowego prawa może znaleźć odzwierciedlenie w wysokości składki? Czy zmiana prawa jest jednym z ryzyk, z którymi ubezpieczyciel musi się liczyć zawierając umowę ubezpieczenia? Jaki jest skutek dla ubezpieczeń w toku uznania danego ubezpieczenia za obowiązkowe lub też zniesienia obowiązkowego charakteru takiego ubezpieczenia?

Warto zastanowić się nad problemami zmian w otoczeniu prawnym w kontekście orzeczeń Sądu Najwyższego, Trybunału Konstytucyjnego oraz poglądów teoretyków prawa. Przy omawianiu reguł ogólnych nie może zabraknąć ubezpieczeniowych przykładów z ostatnich lat. Najważniejszą częścią seminarium będzie szczegółowe omówienie zasad intertemporalnych odnoszących się do najistotniejszych zmian prawa ubezpieczeniowego i cywilnego, jakie miały miejsce w ostatnich latach oraz zmian interpretacji prawa. Precedensy z przyszłości mogą posłużyć lepszemu przygotowaniu się do zmian prawa, które czekają nas w najbliższej przyszłości. Seminarium poprowadzi Prof. UAM dr hab. Marcin Orlicki.

Kluczowe zagadnienia

 • Ogólne zasady prawa intertemporalnego
 • Nowe orzecznictwo (SN, TK, TSU)
 • Nowe stanowiska KNF, UOKiK, SOKiK
 • Jak przygotować się do:
  -nowej ustawy o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej,
  -nowelizacji ustawy o pośrednictwie ubezpieczeniowym
  -nowelizacji kodeksu cywilnego
 • Case study

Dla kogo

 • Menedżerowie ubezpieczycieli odpowiedzialni za produkty
 • Prawnicy tworzący lub uczestniczący w tworzeniu umów
 • Underwriterzy zaangażowani w tworzenie produktów ubezpieczeniowych
 • Pracownicy działów likwidacji szkód
 • Brokerzy ubezpieczeniowi

Miejsce

Centrum Konferencyjne Golden Floor

Budynek Atlas Tower (dawne Millennium Plaza)
al. Jerozolimskie 123a
02-017 Warszawa

Zobacz szczegóły miejsca

Program seminarium

Dzień 1 - Czwartek, 9 kwietnia 2015 r.
9:00

Rejestracja

(powitalna kawa, herbata)

9:30

Rozpoczęcie seminarium

9:30

Prof. UAM dr hab. Marcin Orlicki, UAM Poznań

1. Ogólne zasady prawa intertemporalnego
2. Zasada lex retro non agit
3. Przepisy wprowadzające kodeks cywilny i sposób ich wykorzystywania w przypadku zmian prawa cywilnego
4. Przepisy intertemporalne w prawie publicznym

11:00

Przerwa kawowa

11:15

Prof. UAM dr hab. Marcin Orlicki, UAM Poznań

5. Czy zmiana wykładni jest zmianą prawa?
6. Pojęcie „starej” i „nowej” umowy oraz „starego” i „nowego” stosunku prawnego
7. Nowe orzecznictwo (SN, TK, TSUE) w odniesieniu do istniejących lub zakończonych stosunków ubezpieczenia
8. Nowe stanowiska KNF, UOKiK, SOKiK w odniesieniu do istniejących lub zakończonych stosunków ubezpieczenia

12:30

Lunch

13:00

Prof. UAM dr hab. Marcin Orlicki, UAM Poznań

9. Ryzyko „nowego prawa” lub „nowej interpretacji” jako ryzyko ubezpieczeniowe
10. Koszty pokrywania ryzyka zwiększonego poprzez nowe prawo

14:00

Przerwa kawowa

14:15

Prof. UAM dr hab. Marcin Orlicki, UAM Poznań

11. Case study – przypadki wprowadzania nowego prawa lub nowej interpretacji prawa:
a. wejście w życie pakietu ustaw ubezpieczeniowych (2004)
b. wejście w życie nowelizacji kodeksu cywilnego dotyczącej umowy ubezpieczenia (2007),
c. wejście w życie nowelizacji kodeksu cywilnego dotyczącej przedawnienia roszczeń deliktowych – art.442? kc (2007)
d. wejście w życie nowelizacji kodeksu cywilnego dotyczącej zadośćuczynienia za śmierć najbliższego członka rodziny (2008)
e. wejście w życie nowelizacji ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych, UFG i PBUK (2011)
f. wejście w życie nowelizacji art. 18a ustawy o działalności ubezpieczeniowej (zakaz różnicowania wysokości składek ze względu na płeć) (2013)
g. dokumenty KNF: Rekomendacja U, Wytyczne Dystrybucyjne, Wytyczne Likwidacyjne (2015)
h. nowa wykładnia sądowa – klauzule abuzywne, zadośćuczynienia, waloryzacja sum gwarancyjnych
12. Wnioski na przyszłość – jak przygotować się do nowej ustawy o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej, nowelizacji ustawy o pośrednictwie ubezpieczeniowym i nowelizacji kodeksu cywilnego

15:30

Zakończenie seminarium

 

Zgłoszenie na seminarium nie jest możliwe. Zainteresowanych prosimy o kontakt:
office@InsuranceMeetingPoint.com

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prowadzący seminarium:

Prof. UAM dr hab. Marcin Orlicki

X

Profesor Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, absolwent wydziałów prawa uniwersytetów w Poznaniu i Poczdamie, doktor habilitowany prawa (UAM Poznań), wykładowca prawa cywilnego i prawa ubezpieczeniowego w Katedrze Prawa Cywilnego, Handlowego i Ubezpieczeniowego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, radca prawny, konsultant zakładów ubezpieczeń i instytucji rynku ubezpieczeniowego, autor kilkudziesięciu opracowań z dziedziny prawa cywilnego i ubezpieczeniowego, ekspert Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Cywilnego przy Ministrze Sprawiedliwości, współautor projektów aktów prawnych z zakresu ubezpieczeń i uczestnik prac legislacyjnych, członek kolegium redakcyjnego „Prawa Asekuracyjnego” i Rady Naukowej „Rozpraw Ubezpieczeniowych”.

ZAMKNIJ

Zgłoszenia:

Zgłoszenie na seminarium nie jest możliwe. Zainteresowanych prosimy o kontakt:
office@InsuranceMeetingPoint.com

Pytania:

Wszelkie pytania zwiazane z seminarium można kierować na:
office@InsuranceMeetingPoint.com

 

 

 

Inne spotkania

Seminaria:

Wyzwania prawne ubezpieczeń komunikacyjnych

Tworzenie produktów ubezpieczeniowych – ustawa o dystrybucji ubezpieczeń i rekomendacje KNF

Odpowiedzialność cywilna w procesie inwestycyjnym

Odpowiedzialność cywilna operatora transportu intermodalnego

W przygotowaniu

Analiza potrzeb klienta w ubezpieczeniach mienia i OC

Zadośćuczynienie za krzywdę w kontekście ubezpieczeń OC

OC małych i dużych przedsiębiorstw

Ostatnie spotkania

OC przewoźnika i OC spedytora w świetle prawa niemieckiego

Ubezpieczenia grupowe – obowiązki ubezpieczyciela, dystrybutora i ubezpieczającego

Multiagent i osoba fizyczna wykonująca czynności agencyjne – aspekty prawne

Umowa ubezpieczenia a ustawa o dystrybucji ubezpieczeń

 

Newsletter: