OWU a nowe regulacje

Termin:

19 maja 2016 r.

Miejsce:

Golden Floor

Seminarium

Jedyne takie spotkanie..

Nowa ustawa o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej nakłada na ubezpieczycieli szereg obowiązków o charakterze informacyjnym. Wiele z nich w sposób bezpośredni lub pośredni odnosi się do treści ogólnych warunków ubezpieczeń. Również postanowienia ustawy o rozpatrywaniu reklamacji przez podmioty rynku finansowego i o Rzeczniku Finansowym oraz skierowanych do ubezpieczycieli rekomendacji KNF wpływają na treść i sposób zredagowania ogólnych warunków ubezpieczenia. W niektórych przypadkach wymogi ustawowe i nadzorcze uzupełniają się, zaś niekiedy są trudne do pogodzenia i zrealizowania.

W czasie seminarium, które poprowadzi prof. UAM dr hab. Marcin Orlicki, zostaną omówione nowe reguły redagowania ogólnych warunków ubezpieczenia oraz praktyczne sposoby radzenia sobie z wykładnią przepisów odnoszących się do tej materii.

Kluczowe zagadnienia

  • Obowiązkowe elementy ogólnych warunków ubezpieczenia
  • Procedura reklamacyjna (skargowa) w OWU
  • Misseling a sposób sformułowania OWU
  • Zasady sporządzania skorowidza
  • OWU a system zarządzania produktem ubezpieczeniowym

Dla kogo

  • Menedżerowie ubezpieczycieli odpowiedzialni za produkty
  • Prawnicy tworzący lub uczestniczący w tworzeniu ogólnych warunków ubezpieczenia
  • Underwriterzy zaangażowani w tworzenie produktów ubezpieczeniowych
  • Pracownicy działów likwidacji szkód
  • Brokerzy ubezpieczeniowi

Miejsce

Centrum Konferencyjne Golden Floor

Budynek Atlas Tower (dawne Millennium Plaza)
al. Jerozolimskie 123a
02-017 Warszawa

Zobacz szczegóły miejsca

Program seminarium

Dzień 1 - Czwartek, 19 maja 2016 r.
9:00

Rejestracja

(powitalna kawa, herbata)

9:30

Rozpoczęcie seminarium

9:30

prof. UAM dr hab. Marcin Orlicki, UAM Poznań

1. Ogólne warunki ubezpieczenia, inne wzorce umowne, umowa ubezpieczenia - pojęcia używane w ustawach.
2. Określanie i testowanie stopnia zrozumiałości OWU przy uwzględnieniu cech adresatów danego ubezpieczenia.
3. Definicje pojęć używanych w OWU - potrzeba ich stosowania w odniesieniu do pojęć używanych w języku potocznym, fachowym (technicznym) i prawnym.
4. Możliwość nadawania pojęciom nowych (odmiennych od używanych w języku potocznym, fachowym i prawnym) znaczeń.
5. Obowiązkowe elementy ogólnych warunków ubezpieczenia (art.16).
6. Procedura zawierania umowy opisana w OWU - znaczenie prawne.
7. Procedura przystępowania do ubezpieczenia w ubezpieczeniach na cudzy rachunek.
8. Procedura określania wysokości szkody i odszkodowania opisana w OWU.
9. Procedura reklamacyjna (skargowa) w OWU.
10. Procedura zmiany umowy ubezpieczenia a OWU.

11:00

Przerwa kawowa

11:15

prof. UAM dr hab. Marcin Orlicki, UAM Poznań

11. OWU a indywidualna umowa ubezpieczenia - na ile poprzez sformułowania OWU można ograniczyć możliwość zawierania niechcianych przez ubezpieczyciela umów ubezpieczenia?
12. Prawne możliwości określania w OWU kolejności i zakresu zaspakajania przez poszkodowanych roszczeń odszkodowawczych wobec ubezpieczyciela w sytuacji podwójnego (wielokrotnego) ubezpieczenia lub istnienia innych metod kompensowania szkody.
13. Misseling a sposób sformułowania OWU.
14. Skorowidz ogólnych warunków ubezpieczenia (art.17) - zasady sporządzania.
15. Doręczanie OWU ubezpieczającym.
16. Doręczania OWU ubezpieczonym.
17. Doręczanie skorowidza ?osobom zainteresowanym? - procedury informacyjne stosowane w ubezpieczeniach grupowych w odniesieniu do osób ubezpieczonych.

12:30

Lunch

13:00

prof. UAM dr hab. Marcin Orlicki, UAM Poznań

18. Zasady publikowania OWU na stronie internetowej ubezpieczyciela.
19. OWU a system zarządzania produktem ubezpieczeniowym - procedura badania tekstu OWU na obecność w nim klauzul abuzywnych i nieuczciwych praktyk rynkowych.
a. nadużycie zaufania konsumenta,
b. nieuczciwe cytowanie przepisów ustaw,
c. postanowienia wprowadzające w błąd,
d. klauzule zaskakujące,
e. pomijanie istotnych informacji niezbędnych dla ubezpieczającego,
f. manipulacja zakresem ochrony - ?ubezpieczeniowa wydmuszka?,
g. użycie slangu ubezpieczeniowego.
20. OWU a materiały reklamowe, informacyjne i karta produktu.
21. Dopuszczalna objętość OWU

14:00

Przerwa kawowa

14:15

prof. UAM dr hab. Marcin Orlicki, UAM Poznań

22. Postanowienia OWU a ?techniki sprzedaży? stosowane przez pośredników ubezpieczeniowych.
23. Szczególne elementy OWU w ubezpieczeniach na życie, ubezpieczeniach o funkcji inwestycyjnej oraz ubezpieczeniach na życie z UFK.
24. Regulaminy UFK a OWU
25. Tworzenie OWU w drodze outsourcingu.

15:30

Zakończenie seminarium

 

Zgłoszenie na seminarium nie jest możliwe. Zainteresowanych prosimy o kontakt:
office@InsuranceMeetingPoint.com

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prowadzący seminarium:

prof. UAM dr hab. Marcin Orlicki

X

Profesor Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, absolwent wydziałów prawa uniwersytetów w Poznaniu i Poczdamie, doktor habilitowany prawa (UAM Poznań), wykładowca prawa cywilnego i prawa ubezpieczeniowego w Katedrze Prawa Cywilnego, Handlowego i Ubezpieczeniowego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, radca prawny, konsultant zakładów ubezpieczeń i instytucji rynku ubezpieczeniowego, autor kilkudziesięciu opracowań z dziedziny prawa cywilnego i ubezpieczeniowego, ekspert Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Cywilnego przy Ministrze Sprawiedliwości, współautor projektów aktów prawnych z zakresu ubezpieczeń i uczestnik prac legislacyjnych, członek kolegium redakcyjnego ?Prawa Asekuracyjnego? i Rady Naukowej ?Rozpraw Ubezpieczeniowych?.

ZAMKNIJ

Zgłoszenia:

Zgłoszenie na seminarium nie jest możliwe. Zainteresowanych prosimy o kontakt:
office@InsuranceMeetingPoint.com

Pytania:

Wszelkie pytania zwiazane z seminarium można kierować na:
office@InsuranceMeetingPoint.com

 

 

 

Inne spotkania

Seminaria:

Odpowiedzialność cywilna - w kontekście ubezpieczeń (zasady cywilistyczne, wina, bezprawność, związek przyczynowy, strata, utracone korzyści, zasada winy, ryzyka i słuszności, przyczynienie i inne ważne zagadnienia)

Obowiązki twórcy produktu ubezpieczeniowego - tworzenie i testowanie produktu, analizy w oparciu o scenariusze

Analiza potrzeb klienta w ubezpieczeniach majątkowych w świetle prawa, orzeczeń sądów i wymagań organu nadzoru

Redagowanie OWU - skutecznie, legalnie, jednoznacznie, zrozumiale, przyjaźnie

W przygotowaniu

Regres ubezpieczeniowy

Ubezpieczenia NNW

Leasing a ubezpieczenia

Ubezpieczenia transportowe

Ubezpieczenia Autocasco

Ostatnie spotkania

Ubezpieczenia grupowe w zdrowiu i życiu - aspekty prawne

Szczegółowo o odpowiedzialności na zasadzie ryzyka (na podstawie 50 wyroków) - w kontekście ubezpieczeniowym

Ubezpieczenie OC w życiu prywatnym - analiza prawna produktów i kierunek rozwoju

Ubezpieczenie OC PPM - nowości legislacyjne

 

Newsletter: