Klauzule majątek

Termin:

2 czerwca 2016 r.

Miejsce:

Golden Floor

Seminarium

Jedyne takie spotkanie..

Nadchodzi czas gwałtownych zmian w procedurze uznawania postanowień wzorców umownych za niedozwolone postanowienia umowne (klauzule abuzywne). Ustawodawca zrezygnował z trybu postępowania sądowego przed Sądem Ochrony Konkurencji i Konsumentów na rzecz trybu administracyjnego, w którym organem rozstrzygającym o abuzywności postanowienia jest Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Spowoduje to zapewne znaczący wzrost efektywności (przynajmniej patrząc od strony ilościowej) w działaniach służących eliminacji klauzul abuzywnych we wzorcach umów. Z zapowiedzi osób odpowiedzialnych za prowadzenie polityki konsumenckiej wynika, że jednym z pierwszych sektorów gospodarki, które zostaną poddane gruntownemu badaniu w tym zakresie będzie sektor ubezpieczeniowy.

Istotne znaczenie dla oceny abuzywności postanowień warunków ubezpieczenia mogą mieć również przepisy nowej ustawy o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej, które stworzyły nowe standardy dotyczące o.w.u. i innych dokumentów ubezpieczeniowych oraz procedur przy zawieraniu umowy ubezpieczenia.

Seminarium, które poprowadzi prof. UAM dr hab. Marcin Orlicki poświęcone kwestiom klauzul abuzywnych w ubezpieczeniach innych niż na życie będzie składać się z dwóch zasadniczych części. W pierwszej z nich szczegółowej analizie zostaną poddane nowe zasady uznawania postanowień wzorców umownych za niedozwolone i skutków prawnych takiego uznania oraz wpływ nowej ustawy o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej na kwestie klauzul abuzywnych. W drugiej części znajdą się szczegółowe analizy dotyczące poszczególnych klauzul oraz sposobów formułowania warunków ubezpieczenia w sposób realizujący założenia biznesowe i jednocześnie szanujący prawa konsumentów.

Kluczowe zagadnienia

 • Nowa regulacja procedury abstrakcyjnej kontroli wzorców umownych
 • Działania Rzecznika Finansowego
 • Funkcjonowanie rejestru klauzul abuzywnych
 • Zwrot składki za niewykorzystany okres ubezpieczenia
 • Arbitralność decyzji ubezpieczyciela
 • Klauzule abuzywne w ubezpieczeniach obowiązkowych

Dla kogo

 • Menedżerowie ubezpieczycieli odpowiedzialni za produkty majątkowe
 • Prawnicy tworzący lub uczestniczący w tworzeniu ogólnych warunków ubezpieczenia
 • Underwriterzy zaangażowani w tworzenie produktów ubezpieczeniowych
 • Pracownicy działów likwidacji szkód
 • Brokerzy ubezpieczeniowi

Miejsce

Centrum Konferencyjne Golden Floor

Budynek Atlas Tower (dawne Millennium Plaza)
al. Jerozolimskie 123a
02-017 Warszawa

Zobacz szczegóły miejsca

Program seminarium

Dzień 1 - Czwartek, 2 czerwca 2016 r.
9:00

Rejestracja

(powitalna kawa, herbata)

9:30

Rozpoczęcie seminarium

9:30

prof. UAM dr hab. Marcin Orlicki, UAM Poznań

1. Nowa regulacja procedury abstrakcyjnej kontroli wzorców umownych.
2. Decyzja Prezesa UOKiK o uznaniu postanowienia wzorca za niedozwolony.
3. Nałożenie przez Prezesa UOKiK zobowiązań na przedsiębiorców w związku z uznaniem postanowienia za niedozwolone.
4. Informacje dla konsumentów służące usunięciu skutków naruszenia zakazu używania klauzuli abuzywnej.
5. Bezskuteczność postanowienia wzorca.
6. Obowiązek złożenia propozycji aneksowania umowy w kontekście ubezpieczeń na życie.
7. Termin kontroli abstrakcyjnej wzorca umowy.
8. Działania Rzecznika Finansowego w procedurze kontroli abstrakcyjnej wzorca umowy ubezpieczenia.

11:00

Przerwa kawowa

11:15

prof. UAM dr hab. Marcin Orlicki, UAM Poznań

9. Działania Komisji Nadzoru Finansowego w procedurze kontroli abstrakcyjnej wzorca umowy ubezpieczenia
10. Skutki uznania postanowienia wzorca za niedozwolony w stosunku do innych przedsiębiorców.
11. Sądowa kontrola decyzji Prezesa UOKiK.
12. Funkcjonowanie rejestru klauzul abuzywnych.
13. Znaczenie nowej ustawy o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej dla kwestii klauzul abuzywnych.

12:30

Lunch

13:00

prof. UAM dr hab. Marcin Orlicki, UAM Poznań

14. Kwestia świadczenia głównego i świadczenia ubocznego ubezpieczyciela a klauzule abuzywne.
15. Zwrot składki za niewykorzystany okres ubezpieczenia.
16. Odpowiedzialność ubezpieczającego za niedziałające urządzenia.
17. Narzucona nadrzędność wzorca nad umową indywidualną.
18. Arbitralność decyzji ubezpieczyciela.
19. Zakres dopuszczalności narzucania powinności ubezpieczeniowych.

14:00

Przerwa kawowa

14:15

prof. UAM dr hab. Marcin Orlicki, UAM Poznań

20. Skutki niewykonania powinności ubezpieczeniowych.
21. Zasada odpowiedzialności proporcjonalnej.
22. Współodpowiedzialność za określanie przedmiotu i zakresu ubezpieczenia.
23. Udział pośrednika ubezpieczeniowego a niebezpieczeństwo uznania klauzuli za abuzywną.
24. Nietrzeźwość ubezpieczającego/ubezpieczonego a zajście wypadku ubezpieczeniowego i jego skutki.
25. Klauzule abuzywne w ubezpieczeniach odpowiedzialności cywilnej.
26. Klauzule abuzywne w ubezpieczeniach obowiązkowych.

15:30

Zakończenie seminarium

 

Zgłoszenie na seminarium nie jest możliwe. Zainteresowanych prosimy o kontakt:
office@InsuranceMeetingPoint.com

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prowadzący seminarium:

prof. UAM dr hab. Marcin Orlicki

X

Profesor Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, absolwent wydziałów prawa uniwersytetów w Poznaniu i Poczdamie, doktor habilitowany prawa (UAM Poznań), wykładowca prawa cywilnego i prawa ubezpieczeniowego w Katedrze Prawa Cywilnego, Handlowego i Ubezpieczeniowego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, radca prawny, konsultant zakładów ubezpieczeń i instytucji rynku ubezpieczeniowego, autor kilkudziesięciu opracowań z dziedziny prawa cywilnego i ubezpieczeniowego, ekspert Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Cywilnego przy Ministrze Sprawiedliwości, współautor projektów aktów prawnych z zakresu ubezpieczeń i uczestnik prac legislacyjnych, członek kolegium redakcyjnego ?Prawa Asekuracyjnego? i Rady Naukowej ?Rozpraw Ubezpieczeniowych?.

ZAMKNIJ

Zgłoszenia:

Zgłoszenie na seminarium nie jest możliwe. Zainteresowanych prosimy o kontakt:
office@InsuranceMeetingPoint.com

Pytania:

Wszelkie pytania zwiazane z seminarium można kierować na:
office@InsuranceMeetingPoint.com

 

 

 

Inne spotkania

Seminaria:

Ubezpieczenia grupowe w zdrowiu i życiu - aspekty prawne

Odpowiedzialność cywilna - w kontekście ubezpieczeń (zasady cywilistyczne, wina, bezprawność, związek przyczynowy, strata, utracone korzyści, zasada winy, ryzyka i słuszności, przyczynienie i inne ważne zagadnienia)

Obowiązki twórcy produktu ubezpieczeniowego - tworzenie i testowanie produktu, analizy w oparciu o scenariusze

Analiza potrzeb klienta w ubezpieczeniach majątkowych w świetle prawa, orzeczeń sądów i wymagań organu nadzoru

Redagowanie OWU - skutecznie, legalnie, jednoznacznie, zrozumiale, przyjaźnie

Orzecznictwo TSUE i SN dotyczące obowiązkowego ubezpieczenia OC PPM

W przygotowaniu

Regres ubezpieczeniowy

Ubezpieczenia NNW

Leasing a ubezpieczenia

Ubezpieczenia transportowe

Ubezpieczenia Autocasco

Ostatnie spotkania

Szczegółowo o odpowiedzialności na zasadzie ryzyka (na podstawie 50 wyroków) - w kontekście ubezpieczeniowym

Ubezpieczenie OC w życiu prywatnym - analiza prawna produktów i kierunek rozwoju

Ubezpieczenie OC PPM - nowości legislacyjne

Regres ubezpieczeniowy i możliwości jego wyłączenia

Małżonek, konkubent, partner życiowy, dziecko, domownik, osoba bliska - problemy ubezpieczeniowe (zakres odpowiedzialności, wyłączenie odpowiedzialności, przypisanie winy, regres)

 

Newsletter: