Reklamacje i mediacje

Termin:

18 maja 2016 r.

Miejsce:

Golden Floor

Seminarium

Jedyne takie spotkanie..

Od kilku miesięcy obowiązuje ustawa o rozpatrywaniu reklamacji przez podmioty rynku finansowego i o Rzeczniku Finansowym. Wiadomo już w jaki sposób przepisy nowej ustawy wpłynęły na działalność ubezpieczycieli i pośredników ubezpieczeniowych oraz na warunki zawieranych umów. Od kilku miesięcy działa również Rzecznik Finansowy dysponujący większymi kompetencjami niż znany na rynku od wielu lat Rzecznik Ubezpieczonych. Nowe prawo daje Rzecznikowi Finansowemu kompetencje władcze (w tym również możliwość nakładania kar finansowych) i pozwala mu na prowadzenie postępowań mediacyjnych między instytucjami finansowymi i ich klientami.

W czasie seminarium, które poprowadzi prof. UAM dr hab. Marcin Orlicki, omówione zostaną przepisy ustawy o rozpatrywaniu reklamacji przez podmioty rynku finansowego i o Rzeczniku Finansowym z uwzględnieniem doświadczeń przy wprowadzaniu tej ustawy i rozpatrywaniu sporów z klientami. Szczególnie wiele uwagi zostanie poświęcone problemom wykładni przepisów ustawy w zgodzie z postanowieniami ustawy o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej, ustawodawstwa i orzecznictwa z zakresu ochrony konsumentów oraz rekomendacjami KNF. Poruszone zostaną również kwestie proceduralne związane z postępowaniem mediacyjnym prowadzonym przez Rzecznika Finansowego, problemem jego obowiązkowości oraz wpływem dokumentów stworzonych przez Rzecznika Finansowego na wynik późniejszego postępowania sądowego.

Kluczowe zagadnienia

  • Zakres podmiotowy i przedmiotowy ustawy o rozpatrywaniu reklamacji
  • Odpowiedź na reklamację
  • Ustawa a rekomendacje (wytyczne) KNF
  • Ustawa reklamacyjna a ustawa o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej
  • Obowiązek instytucji finansowej odnoszący się do udziału w postępowaniu mediacyjnym
  • Postępowanie mediacyjne a postępowanie arbitrażowe

Dla kogo

  • Menedżerowie departamentów prawnych ubezpieczycieli
  • Radcowie prawni ubezpieczycieli
  • Kierownicy biura kontroli wewnętrznej
  • Departamenty zajmujące się obsługą reklamacji

Miejsce

Centrum Konferencyjne Golden Floor

Budynek Atlas Tower (dawne Millennium Plaza)
al. Jerozolimskie 123a
02-017 Warszawa

Zobacz szczegóły miejsca

Program seminarium

Dzień 1 - Œroda, 18 maja 2016 r.
9:00

Rejestracja

( przywitalna kawa, herbata)

9:30

Rozpoczęcie seminarium

9:30

prof. UAM dr hab. Marcin Orlicki, UAM Poznań

1. Zakres podmiotowy i przedmiotowy ustawy o rozpatrywaniu reklamacji przez podmioty rynku finansowego i o Rzeczniku Finansowym.
2. Pojęcie ?podmiotu rynku finansowego?.
3. Pojęcie ?klienta podmiotu rynku finansowego?.
4. Pojęcie ?reklamacji? (w kontekście pojęcia ?skargi?).
5. Sposób składania reklamacji.
6. Reklamacje a działalność pośredników ubezpieczeniowych.
7. Reklamacje a outsourcing w rozumieniu ustawy o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej.
8. Reklamacje w ubezpieczeniach grupowych.
9. Reklamacje w ubezpieczeniach odpowiedzialności cywilnej.
10. Reklamacje w ubezpieczeniach obowiązkowych.
11. Reklamacje w działalności bancassurance.

11:00

Przerwa kawowa

11:15

prof. UAM dr hab. Marcin Orlicki, UAM Poznań

12. Informowanie o procedurach składania i rozpatrywania reklamacji.
13. Odpowiedź na reklamację.
14. Termin rozpatrzenia reklamacji.
15. Skutek niedochowania terminu rozpatrzenia reklamacji.
16. Ustawa a rekomendacje (wytyczne) KNF - wzajemne relacje.
17. Ustawa reklamacyjna a ustawa o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej.
18. Ustawa reklamacyjna a działalność Prezesa UOKiK.

12:30

Lunch

13:00

prof. UAM dr hab. Marcin Orlicki, UAM Poznań

19. Kompetencje Rzecznika Finansowego.
20. Wystąpienia Rzecznika Finansowego do podmiotów rynku finansowego.
21. Wystąpienia Rzecznika Finansowego do Ministra Finansów.
22. Kompetencje dotyczące kierowania pytań prawnych do Sądu Najwyższego.
23. Badania Rzecznika Finansowego dotyczące sytuacji na rynku finansowym.
24. Rzecznik Finansowy w sprawach sądowych dotyczących nieuczciwych praktyk rynkowych.
25. Rzecznik Finansowy a postępowanie dotyczące niedozwolonych postanowień umownych oraz naruszenia zbiorowych interesów konsumentów.
26. Wymagana reakcja podmiotów rynku finansowego na wniosek Rzecznika Finansowego.
27. Nakładanie przez Rzecznika Finansowego kar pieniężnych.
28. Obowiązki sprawozdawcze podmiotów rynku finansowego względem Rzecznika Finansowego.
29. Prowadzone przez Rzecznika Finansowego postępowanie pozasądowe w sprawie rozwiązywania sporów między klientem a podmiotem rynku finansowego - analiza procedur.

14:00

Przerwa kawowa

14:15

prof. UAM dr hab. Marcin Orlicki, UAM Poznań

30. Przesłanki wszczęcia postępowania.
31. Obowiązek instytucji finansowej odnoszący się do udziału w postępowaniu mediacyjnym.
32. Przebieg postępowania.
33. Rozstrzygnięcie sprawy.
34. Postępowanie mediacyjne a postępowanie arbitrażowe.
35. Postępowanie mediacyjne a postępowanie sądowe.

15:30

Zakończenie seminarium

 

Zgłoszenie na seminarium nie jest możliwe. Zainteresowanych prosimy o kontakt:
office@InsuranceMeetingPoint.com

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prowadzący seminarium:

prof. UAM dr hab. Marcin Orlicki

X

Profesor Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, absolwent wydziałów prawa uniwersytetów w Poznaniu i Poczdamie, doktor habilitowany prawa (UAM Poznań), wykładowca prawa cywilnego i prawa ubezpieczeniowego w Katedrze Prawa Cywilnego, Handlowego i Ubezpieczeniowego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, radca prawny, konsultant zakładów ubezpieczeń i instytucji rynku ubezpieczeniowego, autor kilkudziesięciu opracowań z dziedziny prawa cywilnego i ubezpieczeniowego, ekspert Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Cywilnego przy Ministrze Sprawiedliwości, współautor projektów aktów prawnych z zakresu ubezpieczeń i uczestnik prac legislacyjnych, członek kolegium redakcyjnego ?Prawa Asekuracyjnego? i Rady Naukowej ?Rozpraw Ubezpieczeniowych?.

ZAMKNIJ

Zgłoszenia:

Zgłoszenie na seminarium nie jest możliwe. Zainteresowanych prosimy o kontakt:
office@InsuranceMeetingPoint.com

Pytania:

Wszelkie pytania zwiazane z seminarium można kierować na:
office@InsuranceMeetingPoint.com

 

 

 

Inne spotkania

Seminaria:

Ubezpieczenia grupowe w zdrowiu i życiu - aspekty prawne

Odpowiedzialność cywilna - w kontekście ubezpieczeń (zasady cywilistyczne, wina, bezprawność, związek przyczynowy, strata, utracone korzyści, zasada winy, ryzyka i słuszności, przyczynienie i inne ważne zagadnienia)

Obowiązki twórcy produktu ubezpieczeniowego - tworzenie i testowanie produktu, analizy w oparciu o scenariusze

Analiza potrzeb klienta w ubezpieczeniach majątkowych w świetle prawa, orzeczeń sądów i wymagań organu nadzoru

Redagowanie OWU - skutecznie, legalnie, jednoznacznie, zrozumiale, przyjaźnie

Orzecznictwo TSUE i SN dotyczące obowiązkowego ubezpieczenia OC PPM

W przygotowaniu

Regres ubezpieczeniowy

Ubezpieczenia NNW

Leasing a ubezpieczenia

Ubezpieczenia transportowe

Ubezpieczenia Autocasco

Ostatnie spotkania

Szczegółowo o odpowiedzialności na zasadzie ryzyka (na podstawie 50 wyroków) - w kontekście ubezpieczeniowym

Ubezpieczenie OC w życiu prywatnym - analiza prawna produktów i kierunek rozwoju

Ubezpieczenie OC PPM - nowości legislacyjne

Regres ubezpieczeniowy i możliwości jego wyłączenia

Małżonek, konkubent, partner życiowy, dziecko, domownik, osoba bliska - problemy ubezpieczeniowe (zakres odpowiedzialności, wyłączenie odpowiedzialności, przypisanie winy, regres)

 

Newsletter: