Rekomendacje - zadośćuczynienia

Termin:

8 marca 2016 r.

Miejsce:

Golden Floor

Seminarium

Jedyne takie spotkanie..

Komisja Nadzoru Finansowego postanowiła wejść w obszar, w którym najściślej łączy się klasyczne prawo cywilne z problematyką ubezpieczeniową – zadośćuczynienia za krzywdę. KNF nie wszedł jednak w rolę sądu cywilnego i nie wskazał pożądanych stawek zadośćuczynienia za poszczególne rodzaje krzywd. Organ nadzoru uczynił to, co do niego należało - określić standardy pożądanej staranności ubezpieczyciela przy ustalaniu zasadności i wysokości zadośćuczynień. W trakcie seminarium, które poprowadzi prof. UAM dr hab. Marcin Orlicki, dotyczącego projektu rekomendacji szczegółowej analizie zostaną poddane jego postanowienia i omówiony będzie wpływ, który nowe standardy likwidacyjne wywrą już wkrótce na praktykę działań likwidacyjnych zakładów ubezpieczeń.

Choć formalnie przygotowany przez KNF projekt rekomendacji odnosi się wyłącznie do ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych, to jednak z całą pewnością wskazany przez organ nadzory sposób postępowania przy określaniu zasadności wypłaty i wysokości zadośćuczynienia będzie wpływał na procedury likwidacyjne we wszystkich rodzajach ubezpieczeń OC, które obejmują szkody niemajątkowe wynikające ze śmierci, uszkodzenia ciała lub rozstroju zdrowia.

Kluczowe zagadnienia

  • Zadośćuczynienie za krzywdę według kodeksu cywilnego i w orzecznictwie Sądu Najwyższego
  • Kodyfikacja procedur likwidacyjnych
  • Outsourcing likwidacji w zakresie zadośćuczynienia
  • Dokumentowanie i uzasadnianie stanowiska ubezpieczyciela
  • Kryteria ustalania zadośćuczynienia na podstawie art. 445, 446, 448 KC
  • Zadośćuczynienie a przyczynienie się poszkodowanego

Dla kogo

  • Menedżerowie departamentów prawnych ubezpieczycieli
  • Radcowie prawni ubezpieczycieli
  • Menedżerowie departamentów likwidacji szkód
  • Osoby odpowiedzialne za likwidację szkód osobowych

Miejsce

Centrum Konferencyjne Golden Floor

Budynek Atlas Tower (dawne Millennium Plaza)
al. Jerozolimskie 123a
02-017 Warszawa

Zobacz szczegóły miejsca

Program seminarium

Dzień 1 - Wtorek, 8 marca 2016 r.
9:00

Rejestracja

(powitalna kawa, herbata)

9:30

Rozpoczęcie seminarium

9:30

prof. UAM dr hab. Marcin Orlicki, UAM Poznań

1. Znaczenie i charakter prawny rekomendacji KNF według nowej ustawy o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej.
2. Informacje ogólne o projekcie rekomendacji dotyczącej zadośćuczynień.
3. Zadośćuczynienie za krzywdę według kodeksu cywilnego i w orzecznictwie Sądu Najwyższego.
4. Znaczenie pojęć użytych w rekomendacji.
5. Procedura likwidacyjna dotycząca zadośćuczynień a struktura organizacyjna ubezpieczyciela.

11:00

Przerwa kawowa

11:15

prof. UAM dr hab. Marcin Orlicki, UAM Poznań

6. Kodyfikacja procedur likwidacyjnych dotyczących zadośćuczynienia.
7. System kontroli wewnętrznej związany z procedurami likwidacyjnymi w zakresie zadośćuczynienia.
8. System informacji zarządczej dotyczący procedur likwidacyjnych w zakresie zadośćuczynienia.
9.Outsourcing likwidacji w zakresie zadośćuczynienia.
10. Wynagrodzenie likwidatorów a procedury likwidacyjne w zakresie zadośćuczynienia.
11. Kompetencje likwidatorów.
12. Terminowość prowadzenia likwidacji w zakresie zadośćuczynienia.

12:30

Lunch

13:00

prof. UAM dr hab. Marcin Orlicki, UAM Poznań

13. Komunikowanie się likwidatorów z podmiotami zaangażowanymi w prowadzenie postępowania likwidacyjnego w zakresie zadośćuczynienia.
14. Dokumentowanie i uzasadnianie stanowiska ubezpieczyciela w sprawie ustalenia wysokości zadośćuczynienia.
15. Ugody obejmujące roszczenie o zadośćuczynienie.
16. Obiektywizm, indywidualizacja i uwzględnianie wszystkich okoliczności przy ustalaniu wysokości zadośćuczynienia.

14:00

Przerwa kawowa

14:15

prof. UAM dr hab. Marcin Orlicki, UAM Poznań

17. Kryteria ustalania zadośćuczynienia na podstawie art. 445 §1 KC.
18. Kryteria ustalania zadośćuczynienia na podstawie art. 446 §4 KC.
19. Kryteria ustalania zadośćuczynienia na podstawie art. 448 KC.
20. Wysokość zadośćuczynienia a procentowy stopień uszczerbku na zdrowiu.
21. Zadośćuczynienie a przyczynienie się poszkodowanego.
22. Odsetki za opóźnienie w zapłacie zadośćuczynienia.

15:30

Zakończenie seminarium

 

Zgłoszenie na seminarium nie jest możliwe. Zainteresowanych prosimy o kontakt:
office@InsuranceMeetingPoint.com

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prowadzący seminarium:

prof. UAM dr hab. Marcin Orlicki

X

Profesor Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, absolwent wydziałów prawa uniwersytetów w Poznaniu i Poczdamie, doktor habilitowany prawa (UAM Poznań), wykładowca prawa cywilnego i prawa ubezpieczeniowego w Katedrze Prawa Cywilnego, Handlowego i Ubezpieczeniowego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, radca prawny, konsultant zakładów ubezpieczeń i instytucji rynku ubezpieczeniowego, autor kilkudziesięciu opracowań z dziedziny prawa cywilnego i ubezpieczeniowego, ekspert Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Cywilnego przy Ministrze Sprawiedliwości, współautor projektów aktów prawnych z zakresu ubezpieczeń i uczestnik prac legislacyjnych, członek kolegium redakcyjnego ?Prawa Asekuracyjnego? i Rady Naukowej ?Rozpraw Ubezpieczeniowych?.

ZAMKNIJ

Zgłoszenia:

Zgłoszenie na seminarium nie jest możliwe. Zainteresowanych prosimy o kontakt:
office@InsuranceMeetingPoint.com

Pytania:

Wszelkie pytania zwiazane z seminarium można kierować na:
office@InsuranceMeetingPoint.com

 

 

 

Inne spotkania

Seminaria:

Ubezpieczenia grupowe w zdrowiu i życiu - aspekty prawne

Odpowiedzialność cywilna - w kontekście ubezpieczeń (zasady cywilistyczne, wina, bezprawność, związek przyczynowy, strata, utracone korzyści, zasada winy, ryzyka i słuszności, przyczynienie i inne ważne zagadnienia)

Obowiązki twórcy produktu ubezpieczeniowego - tworzenie i testowanie produktu, analizy w oparciu o scenariusze

Analiza potrzeb klienta w ubezpieczeniach majątkowych w świetle prawa, orzeczeń sądów i wymagań organu nadzoru

Redagowanie OWU - skutecznie, legalnie, jednoznacznie, zrozumiale, przyjaźnie

Orzecznictwo TSUE i SN dotyczące obowiązkowego ubezpieczenia OC PPM

W przygotowaniu

Regres ubezpieczeniowy

Ubezpieczenia NNW

Leasing a ubezpieczenia

Ubezpieczenia transportowe

Ubezpieczenia Autocasco

Ostatnie spotkania

Szczegółowo o odpowiedzialności na zasadzie ryzyka (na podstawie 50 wyroków) - w kontekście ubezpieczeniowym

Ubezpieczenie OC w życiu prywatnym - analiza prawna produktów i kierunek rozwoju

Ubezpieczenie OC PPM - nowości legislacyjne

Regres ubezpieczeniowy i możliwości jego wyłączenia

Małżonek, konkubent, partner życiowy, dziecko, domownik, osoba bliska - problemy ubezpieczeniowe (zakres odpowiedzialności, wyłączenie odpowiedzialności, przypisanie winy, regres)

 

Newsletter: