Akademia Ustawy Dystrybucyjnej

Termin:

2017 09.28, 10.5, 10.12

Miejsce:

Golden Floor

Seminarium

Jedyne takie spotkanie..

Prof. UAM dr hab. Marcin Orlicki wraz z Insurance Meeting Point mają przyjemność zaprosić wszystkich dystrybutorów - ubezpieczycieli, pośredników i tych, którzy dotychczas nie podlegali ustawie o pośrednictwie, oraz doradców i prawników związanych z branżą ubezpieczeniową do Akademii Ustawy Dystrybucyjnej.
W cyklu 5 bardzo szczegółowych seminariów, gdzie każde poświęcone będzie dwóm wybranym tematom, prof. Marcin Orlicki omówi kompleksowo najważniejsze kwestie związane z ustawą. Spotkania odbywać się będą w każdy czwartek od 14 września do 12 października.

Zobacz i zamów pojedyncze seminaria Akademii Ustawy Dystrybucyjnej
14 września: ubezpieczyciel + ustandaryzowany dokument
21 września: agent uzupełniający + przedsiębiorca zwolniony
28 września: zasady wynagradzania + multiagent
5 października: ubezpieczenia obowiązkowe i grupowe
12 października: obowiązki szkoleniowe + reklamacje

Kluczowe zagadnienia


 • Zakład ubezpieczeń jako dystrybutor ubezpieczeń
 • Ustandaryzowany dokument według ustawy o dystrybucji ubezpieczeń - zasady tworzenia i znaczenie prawne
 • Agent oferujący ubezpieczenia uzupełniające
 • Przedsiębiorca wykonujący dystrybucję zwolniony z obowiązku stosowania przepisów ustawy o dystrybucji
 • Zasady ustalania wynagrodzenia dystrybutorów ubezpieczeń i osób wykonujących czynności dystrybucyjne
 • Multiagent ubezpieczeniowy według ustawy o dystrybucji ubezpieczeń
 • Dystrybucja ubezpieczeń obowiązkowych
 • Dystrybucja ubezpieczeń grupowych
 • Obowiązki szkoleniowe dystrybutorów ubezpieczeń według ustawy o dystrybucji ubezpieczeń
 • Nowe zasady składania i rozpatrywania reklamacji w świetle ustawy o dystrybucji ubezpieczeń

Miejsce

Centrum Konferencyjne Golden Floor

Budynek Atlas Tower (dawne Millennium Plaza)
al. Jerozolimskie 123a
02-017 Warszawa

Zobacz szczegóły miejsca

Program seminarium

Dzień 1 - Czwartek, 21 września 2017 r.
8:30

Rejestracja

9:00

Rozpoczęcie seminarium

9:00

Agent oferujący ubezpieczenia uzupełniające

prof. UAM dr hab. Marcin Orlicki, UAM Poznań


 1. Kryteria identyfikacji agenta oferującego ubezpieczenia uzupełniające.
 2. Warunki, które muszą być spełnione przez agenta oferującego ubezpieczenia uzupełniające.
 3. Pojęcie ?podstawowej działalności przedsiębiorcy?.
 4. Pojęcie ?ubezpieczeń uzupełniających dostarczane towary lub świadczone usługi?.
 5. Rozgraniczenie między agentem oferującym ubezpieczenia uzupełniające a przedsiębiorcą zwolnionym z obowiązku stosowania ustawy o dystrybucji ubezpieczeń.
 6. Osoba wykonująca czynności agencyjne u agenta oferującego ubezpieczenia uzupełniające.
 7. Obowiązki informacyjne agenta oferującego ubezpieczenia uzupełniające wobec klienta.
 8. Zakres obowiązku szkoleniowego.
 9. Multiagent oferujący ubezpieczenia uzupełniające.
 10. Obowiązkowe ubezpieczenie OC (gwarancja ubezpieczeniowa) multiagenta oferującego ubezpieczenia uzupełniające.
 11. Obowiązki dotyczące reklamacji i skarg klientów.
 12. Nadzór zakładów ubezpieczeń nad agentami oferującymi ubezpieczenia uzupełniające.
 13. Nadzór KNF nad agentami oferującymi ubezpieczenia uzupełniające.
 14. Rejestrowanie agentów oferujących ubezpieczenia uzupełniające.
 15. Kwestie udziałów i bliskich powiązań uniemożliwiających skuteczne sprawowanie nadzoru.

12:30

Lunch

13:00

Przedsiębiorca wykonujący dystrybucję zwolniony z obowiązku stosowania przepisów ustawy o dystrybucji

prof. UAM dr hab. Marcin Orlicki, UAM Poznań


 1. Warunki zwolnienia z obowiązku stosowania przepisów ustawy o dystrybucji ubezpieczeń.
 2. Pojęcie ?ubezpieczenia, które jest uzupełnieniem towaru lub usługi?.
 3. Multi-przedsiębiorca wykonujący dystrybucję zwolniony z obowiązku stosowania ustawy.
 4. Przepisy ustawy o dystrybucji ubezpieczeń, które są stosowane w odniesieniu do przedsiębiorcy zwolnionego ze obowiązku stosowania ustawy.
 5. Obowiązki informacyjne względem klienta.
 6. Obowiązki dotyczące możliwości składania reklamacji lub skargi przez klienta.
 7. Obowiązki dotyczące uczciwego, rzetelnego i profesjonalnego działania.
 8. Obowiązki dotyczące właściwego kształtowania zasad wynagrodzenia.
 9. Obowiązki dotyczące właściwego przekazywania treści reklamowych.
 10. Doradztwo świadczone przez przedsiębiorcę zwolnionego z obowiązku stosowania ustawy.
 11. Problem doręczania ustandaryzowanego dokumentu.
 12. Obowiązki dotyczące ubezpieczeń zawieranych w pakiecie.
 13. Ewidencjonowanie przedsiębiorców zwolnionych z obowiązku stosowania ustawy.
 14. Przechowywanie dokumentacji.

16:30

Zakończenie seminarium

W czasie seminarium przewidziane są przerwy kawowe

Dzień 2 - Czwartek, 28 września 2017 r.
8:30

Rejestracja

9:00

Rozpoczęcie seminarium

9:00

Zasady ustalania wynagrodzenia dystrybutorów ubezpieczeń i osób wykonujących czynności dystrybucyjne

prof. UAM dr hab. Marcin Orlicki, UAM Poznań


 1. Definicja ?wynagrodzenia? w ustawie o dystrybucji ubezpieczeń.
 2. Ogólne wymogi prawne dotyczące zasad wynagradzania agentów ubezpieczeniowych.
 3. Wynagrodzenie agenta wyłącznego.
 4. Wynagrodzenie multiagenta.
 5. Wynagrodzenie agenta oferującego ubezpieczenia uzupełniające.
 6. Uzależnienie wysokości wynagrodzenia od ogólnych wyników sprzedaży, wyników sprzedaży określonego produktu ubezpieczeniowego.
 7. Inne niż prowizja sposoby wynagradzania agenta/multiagenta ubezpieczeniowego.
 8. Techniczne sposoby określania wynagrodzenia w umowie agencyjnej.
 9. Wynagrodzenie osoby wykonującej czynności agencyjne.
 10. Informowanie klienta o charakterze wynagrodzenia agenta ubezpieczeniowego.
 11. Określanie sposobu wynagradzania pracowników zakładu ubezpieczeń wykonujących czynności dystrybucyjne.
 12. Informowanie klienta o charakterze wynagrodzenia pracowników zakładu ubezpieczeń wykonujących czynności dystrybucyjne.
 13. Określanie wynagrodzenia brokera ubezpieczeniowego w przypadku zawarcia porozumienia kurtażowego i w jego braku.
 14. Wynagradzanie dystrybutora w przypadku ubezpieczeń na życie z elementem inwestycyjnym.

12:30

Lunch

13:00

Multiagent ubezpieczeniowy według ustawy o dystrybucji ubezpieczeń

prof. UAM dr hab. Marcin Orlicki, UAM Poznań


 1. Obowiązki dotyczące ustalenia, czy dany podmiot prowadzi działalność multiagencyjną.
 2. Zasady weryfikacji obowiązkowego ubezpieczenia OC lub gwarancji ubezpieczeniowej multiagenta.
 3. Zasady obowiązkowego ubezpieczenia OC (gwarancji ubezpieczeniowej) multiagenta.
 4. Kompetencje nadzorcze KNF w stosunku do multiagenta.
 5. Zasady wynagradzania multiagenta.
 6. Szczególne obowiązki informacyjne multiagenta wobec klientów.
 7. Szczególne zasady doradztwa świadczonego przez multiagenta dla klientów.
 8. Obowiązki szkoleniowe multiagenta ubezpieczeniowego (z uwzględnieniem kwestii zaliczania szkoleń odbytych u jednego z ubezpieczycieli na poczet szkoleń u innego ubezpieczyciela).
 9. Obowiązki multiagenta dotyczące reklamacji i skarg składanych przez klientów.

16:30

Zakończenie seminarium

W czasie seminarium przewidziane są przerwy kawowe

Dzień 3 - Czwartek, 5 października 2017 r.
8:30

Rejestracja

9:00

Rozpoczęcie seminarium

9:00

Dystrybucja ubezpieczeń obowiązkowych

prof. UAM dr hab. Marcin Orlicki, UAM Poznań


 1. Ubezpieczenie obowiązkowe danego rodzaju jako ?produkt ubezpieczeniowy?.
 2. Grupa docelowa klientów w ubezpieczeniach obowiązkowych.
 3. Przynależność klienta do grupy docelowej a kwestia wcześniejszego wypełnienia przez niego obowiązku ubezpieczenia (w kontekście unikania podwójnego ubezpieczenia).
 4. Strategia dystrybucji ubezpieczenia obowiązkowego dostosowana do potrzeb grupy docelowej.
 5. Szczególne zasady wynagradzania dystrybutorów ( i osób wykonujących czynności dystrybucyjne) w ubezpieczeniach obowiązkowych (wobec szczególnych zasad oferowania produktów poszczególnych ubezpieczycieli).
 6. Doradzanie klientowi przez dystrybutora w odniesieniu do ubezpieczeń obowiązkowych.
 7. Obowiązek dystrybutora czy jego prawo sugerowania ubezpieczenia nadwyżkowego ponad ubezpieczenie obowiązkowe.
 8. Zakres niezbędnego szkolenia dystrybutora prowadzącego ubezpieczenia obowiązkowe.
 9. Obowiązki informacyjne dystrybutora dotyczące ubezpieczenia obowiązkowego.
 10. Ustandaryzowany dokument dotyczący ubezpieczenia obowiązkowego - zasady redagowania i doręczania.
 11. Reklamacje dotyczące dystrybutora ubezpieczenia obowiązkowego.

12:30

Lunch

13:00

Dystrybucja ubezpieczeń grupowych

prof. UAM dr hab. Marcin Orlicki, UAM Poznań


 1. Ubezpieczenie grupowe jako produkt ubezpieczeniowy.
 2. Ubezpieczający i ubezpieczony jako klienci dystrybutora ubezpieczeń grupowych.
 3. Grupa docelowa klientów w ubezpieczeniach grupowych (i uwzględnianie jej potrzeb).
 4. Obowiązki informacyjne dystrybutora w ubezpieczeniach grupowych.
 5. Obowiązki informacyjne ubezpieczającego w ubezpieczeniach grupowych.
 6. Zasady wynagradzania dystrybutorów (i osób wykonujących czynności dystrybucyjne) w ubezpieczeniach grupowych.
 7. Zasady wynagradzania ubezpieczającego w ubezpieczeniach grupowych.
 8. Ustandaryzowany dokument w ubezpieczeniach grupowych - zasady redagowania i doręczania.
 9. Reklamacje na działalność dystrybutora w ubezpieczeniach grupowych.

16:30

Zakończenie seminarium

W trakcie seminarium przewidziane są przerwy kawowe

Dzień 4 - Czwartek, 12 października 2017 r.
8:30

Rejestracja

9:00

Rozpoczęcie seminarium

9:00

Obowiązki szkoleniowe dystrybutorów ubezpieczeń według ustawy o dystrybucji ubezpieczeń

prof. UAM dr hab. Marcin Orlicki, UAM Poznań


 1. Egzamin ?wstępny? dla agentów ubezpieczeniowych i osób wykonujących czynności agencyjne.
 2. Egzamin ?wstępny? dla agentów oferujących ubezpieczenia uzupełniające i osób wykonujących czynności agencyjne u agentów oferujących ubezpieczenia uzupełniające.
 3. Zakres podmiotowy obowiązku szkoleniowego.
 4. Sposób konstruowania programu szkolenia w zależności od charakterystyki dystrybutora.
 5. Powstanie obowiązku szkoleniowego.
 6. Wymagany zakres merytoryczny szkolenia - kwestia uwzględnienia tematyki produktowej i tematyki ogólnoubezpieczeniowej.
 7. Szkolenia dla dystrybutorów ubezpieczeń life i non life.
 8. Kompetencje osób prowadzących szkolenia - ich wykazywanie i dokumentowanie.
 9. Szkolenie w formie e-learningu.
 10. Test zaliczeniowy - konstrukcja, typ pytań, skala trudności, sposób oceniania, dokumentowanie.
 11. Treść i forma dokumentu poświadczającego odbycie szkolenia.
 12. Kwestia zaliczania szkolenia odbytego u jednego ubezpieczyciela na poczet wymogów koniecznych dla wykonywania dystrybucji u innego ubezpieczyciela.
 13. Kwestia finansowania szkoleń - traktowanie szkoleń lub usług im towarzyszących jako korzyści finansowej na rzecz dystrybutora lub na rzecz osoby wykonującej czynności dystrybucji ubezpieczeń.

12:30

Lunch

13:00

Nowe zasady składania i rozpatrywania reklamacji w świetle ustawy o dystrybucji ubezpieczeń

prof. UAM dr hab. Marcin Orlicki, UAM Poznań


 1. Osoby prawne i jednostki organizacyjne pozbawione osobowości prawnej jako podmioty uprawnione do składania reklamacji.
 2. Przyjmowanie i rozpatrywanie reklamacji przez brokerów ubezpieczeniowych.
 3. Przyjmowanie i rozpatrywanie reklamacji przez multiagentów ubezpieczeniowych.
 4. Osoba poszukująca ochrony ubezpieczeniowej jako podmiot składający reklamację.
 5. Reklamacje a umowa gwarancji ubezpieczeniowej.
 6. Przyjmowanie reklamacji złożonej agentowi wyłącznemu.
 7. Rozróżnienie reklamacji dotyczących ?ochrony ubezpieczeniowej? i dotyczącej innych kwestii niż ochrona ubezpieczeniowa.
 8. Kwestia koordynowania udzielania odpowiedzi na reklamację pomiędzy zakładem ubezpieczeń i multiagentem.
 9. Sankcje za wadliwą odpowiedź na reklamację.
 10. Sankcje za brak odpowiedzi na reklamację.
 11. Rozliczenia pomiędzy dystrybutorem a ubezpieczycielem związane z wadliwością odpowiedzi na reklamację lub brakiem odpowiedzi.
 12. Rozliczenia pomiędzy dystrybutorem a ubezpieczycielem związane z uwzględnieniem reklamacji.
 13. Reklamacja a skarga.

16:30

Zakończenie seminarium

W trakcie seminarium przewidziane są przerwy kawowe

 

Zgłoszenie na seminarium nie jest możliwe. Zainteresowanych prosimy o kontakt:
office@InsuranceMeetingPoint.com

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prowadzący seminarium:

prof. UAM dr hab. Marcin Orlicki

X

Profesor Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, absolwent wydziałów prawa uniwersytetów w Poznaniu i Poczdamie, doktor habilitowany prawa (UAM Poznań), wykładowca prawa cywilnego i prawa ubezpieczeniowego w Katedrze Prawa Cywilnego, Handlowego i Ubezpieczeniowego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, radca prawny, konsultant zakładów ubezpieczeń i instytucji rynku ubezpieczeniowego, autor kilkudziesięciu opracowań z dziedziny prawa cywilnego i ubezpieczeniowego, ekspert Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Cywilnego przy Ministrze Sprawiedliwości, współautor projektów aktów prawnych z zakresu ubezpieczeń i uczestnik prac legislacyjnych, członek kolegium redakcyjnego ?Prawa Asekuracyjnego? i Rady Naukowej ?Rozpraw Ubezpieczeniowych?

ZAMKNIJ

Zgłoszenia:

Zgłoszenie na seminarium nie jest możliwe. Zainteresowanych prosimy o kontakt:
office@InsuranceMeetingPoint.com

Pytania:

Wszelkie pytania zwiazane z seminarium można kierować na:
office@InsuranceMeetingPoint.com

 

 

 

Inne spotkania

Seminaria:

Ubezpieczenia NNW - produkt, odpowiedzialność, wyłączenia, likwidacja

Ubezpieczeniowe aspekty leasingu pojazdów a rekomendacja U KNF

W przygotowaniu

Regres ubezpieczeniowy

Ubezpieczenia NNW

Leasing a ubezpieczenia

Ubezpieczenia transportowe

Ubezpieczenia Autocasco

Ostatnie spotkania

Alkohol, narkotyki, leki psychotropowe, niepoczytalność - znaczenie dla zakresu odpowiedzialności ubezpieczyciela oraz ewentualnych roszczeń regresowych

Problemy ubezpieczenia OC PPM na przełomie roku 2023 i 2024

Szesnaście nierozwiązanych problemów dystrybucji ubezpieczeń

 

Newsletter: