OCP

Termin:

20 września 2017 r.

Miejsce:

Golden Floor

Seminarium

Jedyne takie spotkanie..

Ubezpieczenie OC przewoźnika drogowego to temat, z którym spotykają się zarówno pośrednicy ubezpieczeniowi oraz ubezpieczyciele obejmujący ochroną ryzyka zaangażowania odpowiedzialności cywilnej przewoźnika drogowego, jak i towarzystwa ubezpieczeń dochodzące na zasadzie regresu ubezpieczeniowego roszczeń od podmiotu odpowiedzialnego za szkodę, a także, przede wszystkim, sami przewoźnicy oraz podmioty korzystające z ich usług.

Celem seminarium, które poprowadzi Beata Janicka, będzie między innymi zidentyfikowanie okoliczności skutkujących odmową wypłaty odszkodowania, w tym wskutek braku legitymacji do dochodzenia roszczeń od przewoźnika oraz w wyniku błędnej kwalifikacji prawnej zawieranych przez ubezpieczonego umów w ramach prowadzonej przez niego działalności.
Przybliżenie zasad odpowiedzialności i dochodzenia roszczeń od przewoźnika ma w założeniu ułatwić wypracowanie reguł, dzięki którym tematyka ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej przewoźnika stanie się bardziej przejrzysta i zrozumiała dla obu stron umowy.

Kluczowe zagadnienia

 • Strony umowy przewozu
 • Zasady odpowiedzialności przewoźnika drogowego
 • Dochodzenie roszczeń od przewoźnika drogowego w przewozie krajowym i międzynarodowym
 • Zasady ochrony ubezpieczeniowej w umowach ubezpieczenia OCP/ OCPD/ OCPU
 • Wyłączenia – przykłady
 • Zasady ustalania wysokości odszkodowania

Dla kogo

 • Szefowie departamentów ubezpieczeń transportowych
  - ubezpieczycieli
  - firm brokerskich
 • Underwriterzy i brokerzy specjalizujący się w ubezpieczeniach
  - OCP/OCS
  - cargo
 • Radcowie prawni i adwokaci specjalizujący się w obsłudze prawnej firm z branży TSL
 • Pracownicy firm handlowych, zajmujących się kontraktami importowymi i eksportowymi
 • Pracownicy firm transportowych i spedycyjnych

Miejsce

Centrum Konferencyjne Golden Floor

Budynek Atlas Tower (dawne Millennium Plaza)
al. Jerozolimskie 123a
02-017 Warszawa

Zobacz szczegóły miejsca

Program seminarium

Dzień 1 - Œroda, 20 września 2017 r.
9:00

Rejestracja

(powitalna kawa, herbata)

9:30

Rozpoczęcie seminarium

9:30

Beata Janicka

1. Umowa przewozu drogowego
a) Strony umowy przewozu
b) Czynności spedycyjne a czynności przewozowe
c) Zasady odpowiedzialności przewoźnika drogowego
2. Dochodzenie roszczeń od przewoźnika drogowego w przewozie krajowym i międzynarodowym
a) Umowa przewozu a treść listu przewozowego
- klauzula wartości i specjalny interes w dostawie
b) Krąg podmiotów uprawnionych do dochodzenia roszczeń od przewoźnika

11:00

Przerwa kawowa

11:15

Beata Janicka

3. Dochodzenie roszczeń od przewoźnika drogowego w przewozie krajowym i międzynarodowym cd.
4. Zasady ochrony ubezpieczeniowej w umowach ubezpieczenia OCP/ OCPD/ OCPU
a) Warunki umowy przewozu a ochrona ubezpieczeniowa
- klauzula podwykonawców; podwykonawca a przewoźnik sukcesywny w ogólności
- prawo właściwe
- klauzule parkingowe
b) Wyłączenia - przykłady
- obowiązki ubezpieczającego a wyłączenia

12:30

Lunch

13:00

Beata Janicka

5. Wypłata odszkodowania
a) Znaczenie aktów staranności przy odbiorze przesyłki
b) Terminy zawite i konsekwencje prawne ich upływu
c) Terminy przedawnienia roszczeń

14:15

Przerwa kawowa

14:30

Beata Janicka

6. Wypłata odszkodowania cd.
a) Zasady ustalania wysokości odszkodowania
b) Ograniczenia wysokości odszkodowania

15:30

Zakończenie seminarium

 

Zgłoszenie na seminarium nie jest możliwe. Zainteresowanych prosimy o kontakt:
office@InsuranceMeetingPoint.com

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prowadzący seminarium:

Beata Janicka

X

Radca prawny. Ukończyła prawo na Uniwersytecie Gdańskim, egzamin radcowski zdała w 1993r. Œwiadczy pomoc prawną przedsiębiorcom wykonującym usługi w zakresie transportu i spedycji, w tym spółkom wchodzącym w skład grupy kapitałowej C.Hartwig Gdynia SA. Wiedzę w zakresie common law zdobyła poprzez praktyki zagraniczne, w tym w kancelarii adwokackiej William Fry Solicitors w Dublinie. Od roku 1999 członek Advisory Body Legal Matters (komisji prawnej) przy Międzynarodowej Federacji Zrzeszeń Spedytorów - FIATA (Fédération Internationale des Associasions de Transitaires et Assimilés). Członek grupy roboczej FIATA Model Correspondents’ Agreement - współtwórczyni tego dokumentu. Współautorka Podręcznika Spedytora, wydanego przez Uniwersytet Gdański i Polską Izbę Spedycji i Logistyki (PISiL) w Gdyni. Wykłada prawo transportowe w ramach szkoleń organizowanych przez PISiL, a także na studiach podyplomowych i II stopnia w Wyższej Szkole Bankowej w Gdańsku i Wyższej Szkole Bankowej w Toruniu oraz w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. Prezes i arbiter Sądu Arbitrażowego przy Polskiej Izbie Spedycji i Logistyki w Gdyni od chwili jego powstania.

ZAMKNIJ

Zgłoszenia:

Zgłoszenie na seminarium nie jest możliwe. Zainteresowanych prosimy o kontakt:
office@InsuranceMeetingPoint.com

Pytania:

Wszelkie pytania zwiazane z seminarium można kierować na:
office@InsuranceMeetingPoint.com

 

 

 

Inne spotkania

Seminaria:

Ubezpieczenia grupowe w zdrowiu i życiu - aspekty prawne

Odpowiedzialność cywilna - w kontekście ubezpieczeń (zasady cywilistyczne, wina, bezprawność, związek przyczynowy, strata, utracone korzyści, zasada winy, ryzyka i słuszności, przyczynienie i inne ważne zagadnienia)

Obowiązki twórcy produktu ubezpieczeniowego - tworzenie i testowanie produktu, analizy w oparciu o scenariusze

Analiza potrzeb klienta w ubezpieczeniach majątkowych w świetle prawa, orzeczeń sądów i wymagań organu nadzoru

Redagowanie OWU - skutecznie, legalnie, jednoznacznie, zrozumiale, przyjaźnie

Orzecznictwo TSUE i SN dotyczące obowiązkowego ubezpieczenia OC PPM

W przygotowaniu

Regres ubezpieczeniowy

Ubezpieczenia NNW

Leasing a ubezpieczenia

Ubezpieczenia transportowe

Ubezpieczenia Autocasco

Ostatnie spotkania

Szczegółowo o odpowiedzialności na zasadzie ryzyka (na podstawie 50 wyroków) - w kontekście ubezpieczeniowym

Ubezpieczenie OC w życiu prywatnym - analiza prawna produktów i kierunek rozwoju

Ubezpieczenie OC PPM - nowości legislacyjne

Regres ubezpieczeniowy i możliwości jego wyłączenia

Małżonek, konkubent, partner życiowy, dziecko, domownik, osoba bliska - problemy ubezpieczeniowe (zakres odpowiedzialności, wyłączenie odpowiedzialności, przypisanie winy, regres)

 

Newsletter: