OC - proces inwestycyjny

Termin:

25 lipca 2017 r.

Miejsce:

Golden Floor

Seminarium

Jedyne takie spotkanie..

Prowadzenie inwestycji stanowi duże ryzyko powstania szkód, usterek oraz nieprawidłowości w toku jej realizacji. Wymaga tez prawidłowej komunikacji pomiędzy wykonawcą, inwestorem, zamawiającym oraz jednostką projektowania.

Seminarium, które poprowadzi dr Małgorzata Serwach przybliży problematykę odpowiedzialności poszczególnych uczestników procesu budowlanego oraz problemy w jej rozgraniczeniu. Kierowane jest do wszystkich podmiotów zajmujących się organizacją procesu budowlanego oraz opracowywaniem lub wyborem odpowiedniego ubezpieczenia dla uczestników procesu budowlanego.

Kluczowe zagadnienia

  • Organizacja procesu inwestycyjnego
  • Prawa i obowiązki projektanta: umowne, ustawowe, zawodowe
  • Odpowiedzialność kontraktowa i deliktowa projektanta
  • Odpowiedzialność uczestników procesu budowlanego w orzecznictwie sądowym
  • Odpowiedzialność za szkody na placu budowy w najnowszej judykaturze

Dla kogo

  • Pracownicy departamentów zajmujących się kontraktami budowlanymi - ubezpieczycieli i firm brokerskich
  • Firmy likwidacji szkód
  • Pracownicy firm budowlanych odpowiedzialni za zabezpieczenie ich działalności
  • Prawnicy uczestniczący w kontraktach budowlanych

Miejsce

Centrum Konferencyjne Golden Floor

Budynek Atlas Tower (dawne Millennium Plaza)
al. Jerozolimskie 123a
02-017 Warszawa

Zobacz szczegóły miejsca

Program seminarium

Dzień 1 - Wtorek, 25 lipca 2017 r.
9:00

Rejestracja

(powitalna kawa, herbata)

9:30

Rozpoczęcie seminarium

9:30

dr Małgorzata Serwach

1. Organizacja procesu inwestycyjnego w prawie polskim
2. Dualizm regulacji prawnych (prawo cywilne, prawo budowlane), FIDIC oraz postanowienia SIWZ
3. Uczestnicy procesu inwestycyjnego, samodzielne funkcje techniczne w budownictwie
4. Prawa i obowiązki uczestników procesu inwestycyjnego: projektanta, generalnego wykonawcy, , inwestora/zamawiającego, kierownika budowy oraz innych osób (podwykonawców, inżyniera kontraktu)

11:00

Przerwa kawowa

11:15

dr Małgorzata Serwach

5. Umowa o prace projektowe - znaczenie, prawa i obowiązki projektanta: umowne, ustawowe, zawodowe
6. Umowa o prace projektowe a umowa o nadzór autorski - różnice, charakter prawny, skutki, odpowiedzialność
7. Odpowiedzialność kontraktowa projektanta oraz jej zasady
8. Odpowiedzialność deliktowa projektanta wobec osób trzecich oraz jej zasady
9. Odpowiedzialność z tytułu rękojmi/gwarancji udzielonej przez projektanta
10. Zabezpieczenie sytuacji zamawiającego/inwestora w umowie o prace projektowe

12:30

Lunch

13:00

dr Małgorzata Serwach

11. Umowa o prace budowlane - charakter prawny, znaczenie, rodzaje
12. Funkcja generalnego wykonawcy oraz podwykonawców, wzajemne relacje pomiędzy w/w podmiotami
13. Relacje generalny wykonawca - inwestor, generalny wykonawca - podwykonawcy, generalny wykonawca - projektant, wykonawca - kierownik budowy
14. Odpowiedzialność generalnego wykonawcy za szkody powstałe w czasie inwestycji lub po jej zakończeniu
15. Rękojmia za wady obiektu oraz przedawnienie roszczeń

14:00

Przerwa kawowa

14:15

dr Małgorzata Serwach

16. Sytuacja prawna zamawiającego/inwestora
17. Inżynier kontraktu , funkcja oraz odpowiedzialność inwestora zastępczego
18. Odpowiedzialność inwestora za zapłatę wynagrodzenia podwykonawcom
19. Odpowiedzialność uczestników procesu budowlanego w orzecznictwie sądowym
20. Odpowiedzialność za szkody na placu budowy w najnowszej judykaturze

15:30

Zakończenie seminarium

 

Zgłoszenie na seminarium nie jest możliwe. Zainteresowanych prosimy o kontakt:
office@InsuranceMeetingPoint.com

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prowadzący seminarium:

dr Małgorzata Serwach

X

Adiunkt w Katedrze Prawa Cywilnego Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego, p.o. kierownika Zakładu Ubezpieczeń Zdrowotnych w Katedrze Polityki Ochrony Zdrowia Uniwersytetu Medycznego w Łodzi; arbiter Sądu Polubownego przy Rzeczniku Ubezpieczonych, członek kolegium redakcyjnego Prawa Asekuracyjnego oraz Medycyny Praktycznej. Przewodnicząca Łódzkiej Komisji ds. Orzekania o Zdarzeniach Medycznych. Autorka ponad 100 prac naukowych z dziedziny prawa odszkodowawczego, odpowiedzialności cywilnej oraz prawa ubezpieczeń gospodarczych, w tym współautor i redaktor naukowy dwóch komentarzy oraz redaktor i współautor trzech prac zbiorowych.

ZAMKNIJ

Zgłoszenia:

Zgłoszenie na seminarium nie jest możliwe. Zainteresowanych prosimy o kontakt:
office@InsuranceMeetingPoint.com

Pytania:

Wszelkie pytania zwiazane z seminarium można kierować na:
office@InsuranceMeetingPoint.com

 

 

 

Inne spotkania

Seminaria:

Odpowiedzialność cywilna - w kontekście ubezpieczeń (zasady cywilistyczne, wina, bezprawność, związek przyczynowy, strata, utracone korzyści, zasada winy, ryzyka i słuszności, przyczynienie i inne ważne zagadnienia)

Obowiązki twórcy produktu ubezpieczeniowego - tworzenie i testowanie produktu, analizy w oparciu o scenariusze

Analiza potrzeb klienta w ubezpieczeniach majątkowych w świetle prawa, orzeczeń sądów i wymagań organu nadzoru

Redagowanie OWU - skutecznie, legalnie, jednoznacznie, zrozumiale, przyjaźnie

W przygotowaniu

Regres ubezpieczeniowy

Ubezpieczenia NNW

Leasing a ubezpieczenia

Ubezpieczenia transportowe

Ubezpieczenia Autocasco

Ostatnie spotkania

Ubezpieczenia grupowe w zdrowiu i życiu - aspekty prawne

Szczegółowo o odpowiedzialności na zasadzie ryzyka (na podstawie 50 wyroków) - w kontekście ubezpieczeniowym

Ubezpieczenie OC w życiu prywatnym - analiza prawna produktów i kierunek rozwoju

Ubezpieczenie OC PPM - nowości legislacyjne

 

Newsletter: