OWU - majątek

Termin:

13 lipca 2017 r.

Miejsce:

Golden Floor

Seminarium

Jedyne takie spotkanie..

Umiejętność redagowania i interpretowania ogólnych warunków ubezpieczenia jest kluczem do legalnego i zarazem rentownego prowadzenia działalności ubezpieczeniowej.

Na seminarium, które poprowadzi prof. UAM dr hab. Marcin Orlicki, poruszone zostaną kwestie OWU majątkowych z uwzględnieniem wymogów KNF i przepisów ustawy o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej.

Napisanie OWU w sposób jednoznaczny, klarowny, pozbawiony klauzul abuzywnych, a jednocześnie należycie zabezpieczający interesy ubezpieczyciela to prawdziwe wyzwanie. Założenia teoretyczne prawidłowej redakcji OWU są powszechnie znane i nie ma sensu ich powtarzać. Znacznie bardziej potrzebne są dzisiaj warsztaty praktyczne, podczas których na przykładzie wydawanych przez ubezpieczycieli OWU pokazane zostaną pozytywne i negatywne przykłady redagowania tekstu warunków, przyczyny ich niejednoznaczności, abuzywności, wewnętrznych sprzeczności, powtórzeń, braku konsekwencji terminologicznej niezgodności z obowiązującym prawem.

Dobrze zredagowane ogólne warunki ubezpieczeń - godzić ogień z wodą: być przyjazne dla klienta i zabezpieczać interesy ubezpieczyciela. Warunki takie są kluczowym elementem systemu informacji o treści umowy ubezpieczenia, którego istnienie wymagane jest przez rekomendację U i wytyczne dystrybucyjne. Wszelkie inne elementy tego systemu (w szczególności karta produktu) stanowią jedynie uzupełnienie i konsekwencję OWU. Dobrze zredagowane OWU muszą korespondować z przepisami ustawowymi i realizować możliwości stworzone w nich przez ustawodawcę. Przykłady konkretnych rozwiązań podane zostaną w czasie seminarium.

Kluczowe zagadnienia

  • Definicje pojęć używanych w OWU
  • OWU a indywidualna umowa
  • Misselling a sposób sformułowania OWU
  • Procedura określania wysokości szkody i odszkodowania opisana w OWU
  • OWU a materiały reklamowe, informacyjne i karta produktu

Dla kogo

  • Menedżerowie ubezpieczycieli odpowiedzialni za produkty
  • Prawnicy tworzący lub uczestniczący w tworzeniu ogólnych warunków ubezpieczenia
  • Underwriterzy zaangażowani w tworzenie produktów ubezpieczeniowych
  • Pracownicy działów likwidacji szkód
  • Brokerzy ubezpieczeniowi

Miejsce

Centrum Konferencyjne Golden Floor

Budynek Atlas Tower (dawne Millennium Plaza)
al. Jerozolimskie 123a
02-017 Warszawa

Zobacz szczegóły miejsca

Program seminarium

Dzień 1 - Czwartek, 13 lipca 2017 r.
9:00

Rejestracja

(powitalna kawa, herbata)

9:30

Rozpoczęcie seminarium

9:30

prof. UAM dr hab. Marcin Orlicki, UAM Poznań

1. Doręczanie OWU ubezpieczającym i ubezpieczonym.
2. Zasady publikowania OWU na stronie internetowej ubezpieczyciela.
3. Określanie i testowanie stopnia zrozumiałości OWU przy uwzględnieniu cech adresatów danego ubezpieczenia.
4. Definicje pojęć używanych w OWU - potrzeba ich stosowania w odniesieniu do pojęć używanych w języku potocznym, fachowym (technicznym) i prawnym.
5. Możliwość nadawania pojęciom nowych (odmiennych od używanych w języku potocznym, fachowym i prawnym) znaczeń.

11:00

Przerwa kawowa

11:15

prof. UAM dr hab. Marcin Orlicki, UAM Poznań

6. Procedura zawierania umowy opisana w OWU - znaczenie prawne.
7. Procedura przystępowania do ubezpieczenia w ubezpieczeniach na cudzy rachunek.
8. Procedura określania wysokości szkody i odszkodowania opisana w OWU.
9. OWU a indywidualna umowa ubezpieczenia - na ile poprzez sformułowania OWU można ograniczyć możliwość zawierania niechcianych przez ubezpieczyciela umów ubezpieczenia?
10. Prawne możliwości określania w OWU kolejności i zakresu zaspakajania przez poszkodowanych roszczeń odszkodowawczych wobec ubezpieczyciela w sytuacji podwójnego (wielokrotnego) ubezpieczenia lub istnienia innych metod kompensowania szkody.
11. Misseling a sposób sformułowania OWU.

12:30

Lunch

13:00

prof. UAM dr hab. Marcin Orlicki, UAM Poznań

12. ?Szukanie dziury w całym?, czyli procedura badania tekstu OWU na obecność w nim klauzul abuzywnych i nieuczciwych praktyk rynkowych.
a. Nadużycie zaufania konsumenta,
b. Nieuczciwe cytowanie przepisów ustaw,
c. Postanowienia wprowadzające w błąd,
d. Klauzule zaskakujące,
e. Pomijanie istotnych informacji niezbędnych dla ubezpieczającego,
f. Manipulacja zakresem ochrony - ?ubezpieczeniowa wydmuszka?,
g. Użycie slangu ubezpieczeniowego.
13. Procedury informacyjne stosowane w ubezpieczeniach grupowych w odniesieniu do osób ubezpieczonych.

14:00

Przerwa kawowa

14:15

prof. UAM dr hab. Marcin Orlicki, UAM Poznań

14. OWU a materiały reklamowe, informacyjne i karta produktu.
15. Dopuszczalna objętość OWU.
16. Postanowienia OWU a ?techniki sprzedaży? stosowane przez pośredników ubezpieczeniowych.

15:30

Zakończenie seminarium

 

Zgłoszenie na seminarium nie jest możliwe. Zainteresowanych prosimy o kontakt:
office@InsuranceMeetingPoint.com

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prowadzący seminarium:

prof. UAM dr hab. Marcin Orlicki

X

Profesor Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, absolwent wydziałów prawa uniwersytetów w Poznaniu i Poczdamie, doktor habilitowany prawa (UAM Poznań), wykładowca prawa cywilnego i prawa ubezpieczeniowego w Katedrze Prawa Cywilnego, Handlowego i Ubezpieczeniowego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, radca prawny, konsultant zakładów ubezpieczeń i instytucji rynku ubezpieczeniowego, autor kilkudziesięciu opracowań z dziedziny prawa cywilnego i ubezpieczeniowego, ekspert Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Cywilnego przy Ministrze Sprawiedliwości, współautor projektów aktów prawnych z zakresu ubezpieczeń i uczestnik prac legislacyjnych, członek kolegium redakcyjnego ?Prawa Asekuracyjnego? i Rady Naukowej ?Rozpraw Ubezpieczeniowych?

ZAMKNIJ

Zgłoszenia:

Zgłoszenie na seminarium nie jest możliwe. Zainteresowanych prosimy o kontakt:
office@InsuranceMeetingPoint.com

Pytania:

Wszelkie pytania zwiazane z seminarium można kierować na:
office@InsuranceMeetingPoint.com

 

 

 

Inne spotkania

Seminaria:

Odpowiedzialność cywilna - w kontekście ubezpieczeń (zasady cywilistyczne, wina, bezprawność, związek przyczynowy, strata, utracone korzyści, zasada winy, ryzyka i słuszności, przyczynienie i inne ważne zagadnienia)

Obowiązki twórcy produktu ubezpieczeniowego - tworzenie i testowanie produktu, analizy w oparciu o scenariusze

Analiza potrzeb klienta w ubezpieczeniach majątkowych w świetle prawa, orzeczeń sądów i wymagań organu nadzoru

Redagowanie OWU - skutecznie, legalnie, jednoznacznie, zrozumiale, przyjaźnie

W przygotowaniu

Regres ubezpieczeniowy

Ubezpieczenia NNW

Leasing a ubezpieczenia

Ubezpieczenia transportowe

Ubezpieczenia Autocasco

Ostatnie spotkania

Ubezpieczenia grupowe w zdrowiu i życiu - aspekty prawne

Szczegółowo o odpowiedzialności na zasadzie ryzyka (na podstawie 50 wyroków) - w kontekście ubezpieczeniowym

Ubezpieczenie OC w życiu prywatnym - analiza prawna produktów i kierunek rozwoju

Ubezpieczenie OC PPM - nowości legislacyjne

 

Newsletter: