Broker - agent

Termin:

9 listopada 2017 r.

Miejsce:

Golden Floor

Seminarium

Jedyne takie spotkanie..

Wiele kontrowersji wzbudza projekt ustawy o dystrybucji ubezpieczeń, który w surowy sposób zakazuje współpracy brokerów i agentów ubezpieczeniowych, a także istnienia jakichkolwiek związków między tymi podmiotami.
Jak wiadomo, związki te od lat istnieją, zaś nowe przepisy wymuszą istotne zmiany w sposobie organizacji pośrednictwa ubezpieczeniowego.

Powiązanym tematem jest transgraniczna działalność pośredników ubezpieczeniowych po wejściu w życie przepisów ustawy o dystrybucji ubezpieczeń. Analizie zostaną poddane zarówno prawne wymogi działalności polskich pośredników w innych państwach członkowskich UE, jak i zagranicznych pośredników w Polsce.

Kluczowe zagadnienia


 • Zakazane związki broker – agent
 • Transgraniczna działalność pośredników ubezpieczeniowych

Miejsce

Centrum Konferencyjne Golden Floor

Budynek Atlas Tower (dawne Millennium Plaza)
al. Jerozolimskie 123a
02-017 Warszawa

Zobacz szczegóły miejsca

Program seminarium

Dzień 1 - Czwartek, 9 listopada 2017 r.
8:30

Rejestracja

9:00

Rozpoczęcie seminarium

9:00

Zakazane związki broker - agent

prof. UAM dr hab. Marcin Orlicki


 1. Kryterium podziału dystrybutorów ubezpieczeń.
 2. Różne sposoby realizacji ?najlepiej pojętego interesu klienta? przez agentów i brokerów ubezpieczeniowych.
 3. Umowa agencyjna a zlecenie brokerskie.
 4. Czy agent może działać na zlecenie klienta (kontekście problemu honorarium płaconego agentowi bezpośrednio przez klienta)?
 5. Zakaz wykonywania czynności brokerskich przez agenta i osoby wykonujące czynności agencyjne.
 6. Zakaz wykonywania czynności agencyjnych przez brokera ubezpieczeniowego.
 7. Zakaz pozostawania przez brokera w stałym stosunku umownym z zakładem ubezpieczeń, zakładem reasekuracji, agentem ubezpieczeniowym lub agentem oferującym ubezpieczenia uzupełniające.
 8. Ograniczenie zakazu w odniesieniu do umowy ubezpieczenia, na podstawie której broker ubezpieczeniowy jest ubezpieczonym lub ubezpieczającym.
 9. Ograniczenie zakazu w odniesieniu do umowy zawartej przez brokera ubezpieczeniowego z zakładem ubezpieczeń, dotyczącej sposobu wzajemnego rozliczania się z tytułu wykonywania czynności brokerskich.
 10. Zakaz posiadania przez brokera akcji lub udziałów zakładu ubezpieczeń lub zakładu reasekuracji oraz posiadania akcji lub udziałów agenta ubezpieczeniowego lub agenta oferującego ubezpieczenia uzupełniające.
 11. Zakaz pozostawania przez brokera w innych relacjach, które mogłyby zagrażać wykonywaniu działalności w zakresie dystrybucji ubezpieczeń z zachowaniem wymogów określonych w art. 8 ust. 1.
 12. Problem relacji małżeńskich, rodzinnych, towarzyskich, korporacyjnych, kapitałowych, umownych wiążących brokera z agentem ubezpieczeniowym.
 13. Interpretowanie art. 8 ust.1 projektu w kontekście niedozwolonych powiązań agencyjno - brokerskich.
 14. Kwestia sposobu ustalenia wynagrodzenia dystrybutora w kontekście niedozwolonych powiązań agencyjno - brokerskich.
 15. Powiązania członków władz brokera ubezpieczeniowego będącego osobą prawną.
 16. Powiązania osób, przy pomocy których broker wykonuje czynności brokerskie w zakresie ubezpieczeń.
 17. Powiązania pracowników brokera ubezpieczeniowego zatrudnionych na podstawie umowy o pracę, niebędących osobami, przy pomocy których broker ubezpieczeniowy wykonuje czynności brokerskie w zakresie ubezpieczeń.
 18. Współdziałanie agenta i brokera przy wykonywaniu czynności dystrybucyjnych odnoszących się do danej umowy ubezpieczenia.

12:30

Lunch

13:00

Transgraniczna działalność pośredników ubezpieczeniowych

prof. UAM dr hab. Marcin Orlicki


 1. Działalność polskiego pośrednika ubezpieczeniowego na terytorium innego państwa członkowskiego UE przez oddział.
 2. Działalność polskiego pośrednika ubezpieczeniowego na terytorium innego państwa członkowskiego UE w inny sposób niż przez oddział, w ramach swobody świadczenia usług.
 3. Zasady sprawowania nadzoru nad działalnością polskiego pośrednika ubezpieczeniowego działającego na terytorium innego państwa członkowskiego UE.
 4. Działalność pośrednika ubezpieczeniowego z innego państwa członkowskiego UE na terytorium RP przez oddział.
 5. Działalność pośrednika ubezpieczeniowego z innego państwa członkowskiego UE na terytorium RP w inny sposób niż przez oddział, w ramach swobody świadczenia usług.
 6. Zasady sprawowania nadzoru nad działalnością pośrednika ubezpieczeniowego z innego państwa członkowskiego UE działającego na terytorium RP.
 7. Przepisy bezwzględnie obowiązujące zagranicznych pośredników wykonujących działalność na terytorium RP.
 8. Informacja o ?zasadach dobra ogólnego? i ich znaczenie w transgranicznej działalności pośredników ubezpieczeniowych.

16:30

Zakończenie seminarium

W trakcie seminarium przewidziane są przerwy kawowe

 

Zgłoszenie na seminarium nie jest możliwe. Zainteresowanych prosimy o kontakt:
office@InsuranceMeetingPoint.com

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prowadzący seminarium:

prof. UAM dr hab. Marcin Orlicki

X

Profesor Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, absolwent wydziałów prawa uniwersytetów w Poznaniu i Poczdamie, doktor habilitowany prawa (UAM Poznań), wykładowca prawa cywilnego i prawa ubezpieczeniowego w Katedrze Prawa Cywilnego, Handlowego i Ubezpieczeniowego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, radca prawny, partner i szef Departamentu Prawa Ubezpieczeń w Kancelarii Sójka Maciak Mataczyński, członek rad nadzorczych spółek grupy Generali w Polsce, konsultant zakładów ubezpieczeń i instytucji rynku ubezpieczeniowego, autor kilkudziesięciu opracowań z dziedziny prawa cywilnego i ubezpieczeniowego, ekspert Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Cywilnego przy Ministrze Sprawiedliwości, współautor projektów aktów prawnych z zakresu ubezpieczeń i uczestnik prac legislacyjnych, członek kolegium redakcyjnego ?Prawa Asekuracyjnego", arbiter Sądu Polubownego przy Komisji Nadzoru Finansowego, członek Akademickiego Komitetu Doradczego Europejskiego Instytutu Prawa Ruchu Drogowego w Luksemburgu.

ZAMKNIJ

Zgłoszenia:

Zgłoszenie na seminarium nie jest możliwe. Zainteresowanych prosimy o kontakt:
office@InsuranceMeetingPoint.com

Pytania:

Wszelkie pytania zwiazane z seminarium można kierować na:
office@InsuranceMeetingPoint.com

 

 

 

Inne spotkania

Seminaria:

Odpowiedzialność cywilna - w kontekście ubezpieczeń (zasady cywilistyczne, wina, bezprawność, związek przyczynowy, strata, utracone korzyści, zasada winy, ryzyka i słuszności, przyczynienie i inne ważne zagadnienia)

Obowiązki twórcy produktu ubezpieczeniowego - tworzenie i testowanie produktu, analizy w oparciu o scenariusze

Analiza potrzeb klienta w ubezpieczeniach majątkowych w świetle prawa, orzeczeń sądów i wymagań organu nadzoru

Redagowanie OWU - skutecznie, legalnie, jednoznacznie, zrozumiale, przyjaźnie

W przygotowaniu

Regres ubezpieczeniowy

Ubezpieczenia NNW

Leasing a ubezpieczenia

Ubezpieczenia transportowe

Ubezpieczenia Autocasco

Ostatnie spotkania

Ubezpieczenia grupowe w zdrowiu i życiu - aspekty prawne

Szczegółowo o odpowiedzialności na zasadzie ryzyka (na podstawie 50 wyroków) - w kontekście ubezpieczeniowym

Ubezpieczenie OC w życiu prywatnym - analiza prawna produktów i kierunek rozwoju

Ubezpieczenie OC PPM - nowości legislacyjne

 

Newsletter: