Małoletniość i śmierć

Termin:

26 kwietnia 2017 r.

Miejsce:

Golden Floor

Seminarium

Jedyne takie spotkanie..

Przedmiotem seminarium, które poprowadzi prof. UAM dr hab. Marcin Orlicki , będzie analiza dwóch grup problemów występujących w praktyce ubezpieczeniowej. Pierwsza grupa problemów wiąże się z przypadkami, w których ubezpieczającym, ubezpieczonym, uposażonym lub poszkodowanym jest osoba małoletnia. Brak zdolności do czynności prawnych takiej osoby lub ograniczony jej zakres, powodują powstanie potrzeby zapewnienia właściwej reprezentacji przez przedstawiciela ustawowego, niekiedy zaś również konieczności uzyskania zgody sądu na dokonanie czynności. W czasie seminarium omówione zostaną wymogi ustawowe dotyczące zawierania umów ubezpieczenia przez małoletniego i na rachunek małoletniego, a także reguły dochodzenia roszczeń ubezpieczeniowych przez osoby małoletnie – w tym również za pośrednictwem kancelarii odszkodowawczych.

Druga grupa problemów wiąże się z konsekwencjami śmierci ubezpieczającego, ubezpieczonego, uposażonego lub poszkodowanego. W czasie seminarium omówione zostaną miedzy innymi kwestie dalszego trwania stosunku prawnego ubezpieczenia po śmierci osoby ubezpieczonej, dziedziczenia roszczeń, ewentualnego zwrotu składki i sposobu określenia podmiotów uprawnionych do żądania zwrotu składki.

Kluczowe zagadnienia

 • Zasady reprezentacji małoletniego
 • Małoletni jako:
  - osoba uposażona
  - osoba poszkodowana w ubezpieczeniu OC
  - klient kancelarii odszkodowawczej
 • Śmierć ubezpieczającego
 • Dochodzenie roszczeń
 • Regres ubezpieczyciela

Dla kogo

 • Działy prawne zakładów ubezpieczeń majątkowych i osobowych
 • Pośrednicy ubezpieczeniowi
 • Działy likwidacji
 • Underwriterzy
 • Kancelarie odszkodowawcze

Miejsce

Centrum Konferencyjne Golden Floor

Budynek Atlas Tower (dawne Millennium Plaza)
al. Jerozolimskie 123a
02-017 Warszawa

Zobacz szczegóły miejsca

Program seminarium

Dzień 1 - Œroda, 26 kwietnia 2017 r.
9:00

Rejestracja

(powitalna kawa, herbata)

9:30

Rozpoczęcie seminarium

9:30

prof. UAM dr hab. Marcin Orlicki, UAM Poznań

1. Zdolność prawna i zdolność do czynności prawnych osoby małoletniej.
2. Zawarcie przez małoletniego umowy ubezpieczenia - zasady reprezentacji małoletniego.
3. Małoletni jako osoba ubezpieczona - zgoda na objęcie ochroną, zgoda na finansowanie składki.
4. Wypełnianie obowiązków informacyjnych przez i wobec małoletniego, doręczanie OWU, ankietowanie, doradztwo wobec małoletniego.

11:00

Przerwa kawowa

11:15

prof. UAM dr hab. Marcin Orlicki, UAM Poznań

5. Ubezpieczenia grupowe dotyczące małoletnich.
6. Małoletni jako osoba uposażona.
7. Małoletni jako osoba poszkodowana w ubezpieczeniu OC.
8. Małoletni jako klient kancelarii odszkodowawczej.

12:30

Lunch

13:00

prof. UAM dr hab. Marcin Orlicki, UAM Poznań

9. Œmierć ubezpieczającego a dalsze trwanie stosunku prawnego ubezpieczenia.
10. Œmierć ubezpieczającego w ubezpieczeniach obowiązkowych.
11. Œmierć ubezpieczającego w ubezpieczeniu OC w kontekście poszczególnych triggerów.
12. Dochodzenie roszczeń od ubezpieczyciela przez spadkobierców ubezpieczającego.

14:00

Przerwa kawowa

14:15

prof. UAM dr hab. Marcin Orlicki, UAM Poznań

13. Dochodzenie zwrotu składki za niewykorzystany okres ochrony przez spadkobierców.
14. Dochodzenie zaległości składkowych od spadkobierców.
15. Regres ubezpieczyciela wobec spadkobierców ubezpieczającego.

15:30

Zakończenie seminarium

 

Zgłoszenie na seminarium nie jest możliwe. Zainteresowanych prosimy o kontakt:
office@InsuranceMeetingPoint.com

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prowadzący seminarium:

prof. UAM Marcin Orlicki

X

Profesor Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, absolwent wydziałów prawa uniwersytetów w Poznaniu i Poczdamie, doktor habilitowany prawa (UAM Poznań), wykładowca prawa cywilnego i prawa ubezpieczeniowego w Katedrze Prawa Cywilnego, Handlowego i Ubezpieczeniowego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, radca prawny, konsultant zakładów ubezpieczeń i instytucji rynku ubezpieczeniowego, autor kilkudziesięciu opracowań z dziedziny prawa cywilnego i ubezpieczeniowego, ekspert Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Cywilnego przy Ministrze Sprawiedliwości, współautor projektów aktów prawnych z zakresu ubezpieczeń i uczestnik prac legislacyjnych, członek kolegium redakcyjnego ?Prawa Asekuracyjnego? i Rady Naukowej ?Rozpraw Ubezpieczeniowych?

ZAMKNIJ

Zgłoszenia:

Zgłoszenie na seminarium nie jest możliwe. Zainteresowanych prosimy o kontakt:
office@InsuranceMeetingPoint.com

Pytania:

Wszelkie pytania zwiazane z seminarium można kierować na:
office@InsuranceMeetingPoint.com

 

 

 

Inne spotkania

Seminaria:

Odpowiedzialność cywilna - w kontekście ubezpieczeń (zasady cywilistyczne, wina, bezprawność, związek przyczynowy, strata, utracone korzyści, zasada winy, ryzyka i słuszności, przyczynienie i inne ważne zagadnienia)

Obowiązki twórcy produktu ubezpieczeniowego - tworzenie i testowanie produktu, analizy w oparciu o scenariusze

Analiza potrzeb klienta w ubezpieczeniach majątkowych w świetle prawa, orzeczeń sądów i wymagań organu nadzoru

Redagowanie OWU - skutecznie, legalnie, jednoznacznie, zrozumiale, przyjaźnie

W przygotowaniu

Regres ubezpieczeniowy

Ubezpieczenia NNW

Leasing a ubezpieczenia

Ubezpieczenia transportowe

Ubezpieczenia Autocasco

Ostatnie spotkania

Ubezpieczenia grupowe w zdrowiu i życiu - aspekty prawne

Szczegółowo o odpowiedzialności na zasadzie ryzyka (na podstawie 50 wyroków) - w kontekście ubezpieczeniowym

Ubezpieczenie OC w życiu prywatnym - analiza prawna produktów i kierunek rozwoju

Ubezpieczenie OC PPM - nowości legislacyjne

 

Newsletter: