Zadośćuczynienia

Termin:

16 marca 2017 r.

Miejsce:

Golden Floor

Seminarium

Jedyne takie spotkanie..

Rekomendacje KNF dotyczące zadośćuczynień regulują kwestię niezwykle istotną w kontekście praktyki likwidacji szkód. Wypłaty zadośćuczynień stanowią bardzo dużą część wypłacanych świadczeń – tym większą, im większy udział ubezpieczeń OC posiadaczy pojazdów mechanicznych w portfelu danego ubezpieczyciela. Komisja Nadzoru Finansowego postanowiła uregulować kwestie związane z zarządzaniem i nadzorem nad likwidacją szkód w zakresie zadośćuczynień, z procedurami wewnętrznymi, ze sposobem prowadzenia postępowania likwidacyjnego i w końcu – z ustalaniem wysokości samego zadośćuczynienia.

Podczas seminarium, radca prawny Jakub Nawracała, omówi jakie konsekwencje praktyczne dla ubezpieczycieli niosą ze sobą Rekomendacje, ze szczególnym naciskiem na to w jakim stopniu wykraczają one poza to co wynika z przepisów prawa, a w jakim stopniu stanowią jedynie ich powtórzenie. Rekomendacje zostaną również omówione pod kątem tego w jakim zakresie wynikają z nich dla ubezpieczycieli konkretne wnioski i dyrektywy działania, a w jakim zakresie mają one charakter ogólnikowych i w praktyce nieweryfikowalnych wytycznych. Zasady ustalania wysokości zadośćuczynienia wynikające z Rekomendacji zostaną również porównane z wnioskami płynącymi z dorobku orzecznictwa i doktryny.

Omówione zostaną również pierwsze doświadczenia związane ze stosowaniem Rekomendacji w praktyce.

Kluczowe zagadnienia

  • Zarządzanie i nadzór nad likwidacją szkód w zakresie zadośćuczynień
  • Procedury wewnętrzne
  • Sposób prowadzenia postępowania likwidacyjnego
  • Ustalanie wysokości zadośćuczynienia
  • Pierwsze doświadczenia związane ze stosowaniem Rekomendacji w praktyce

Dla kogo

  • Menadżerowie i pracownicy działów likwidacji szkód zakładów ubezpieczeń
  • Radcowie prawni i pracownicy działów prawnych zakładów ubezpieczeń
  • Kancelarie prawne
  • Kancelarie odszkodowawcze

Miejsce

Centrum Konferencyjne Golden Floor

Budynek Atlas Tower (dawne Millennium Plaza)
al. Jerozolimskie 123a
02-017 Warszawa

Zobacz szczegóły miejsca

Program seminarium

Dzień 1 - Czwartek, 16 marca 2017 r.
9:00

Rejestracja

(powitalna kawa, herbata)

9:30

Rozpoczęcie seminarium

9:30

1. Wstęp

Jakub Nawracała

a. Charakter prawny rekomendacji KNF w świetle ustawy o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej
b. Zakres zastosowania Rekomendacji
c. Organizacja, zarządzanie, nadzór i kontrola procesu ustalania i wypłaty zadośćuczynienia

11:00

Przerwa kawowa

11:15

2. Sposób prowadzenia postępowania w zakresie ustalenia i wypłaty zadośćuczynienia ze wskazaniem w jakim zakresie Rekomendacja wykracza poza regulacje ustawowe

Jakub Nawracała

a. Ogólne zasady dotyczące prowadzenia postępowania likwidacyjnego
b. Sposób komunikacji z poszkodowanym / pełnomocnikiem
c. Prowadzenie dokumentacji
d. Informacje zbierane od poszkodowanego i przekazywane poszkodowanemu

12:30

Lunch

13:00

3. Sposób ustalania wysokości zadośćuczynienia ze wskazaniem w jakim zakresie zasady te znajdują oparcie w orzecznictwie oraz na ile z zasad tych wynikają konkretne dyrektywy postępowania dla zakładu ubezpieczeń

Jakub Nawracała

a. Zasady ogólne dotyczące zadośćuczynień
b. Zasady dotyczące zadośćuczynienia z art. 445 § 1 k.c.

14:00

Przerwa kawowa

14:15

4. Sposób ustalania wysokości zadośćuczynienia ze wskazaniem w jakim zakresie zasady te znajdują oparcie w orzecznictwie oraz na ile z zasad tych wynikają konkretne dyrektywy postępowania dla zakładu ubezpieczeń cd.

Jakub Nawracała

a. Zasady dotyczące zadośćuczynienia z art. 446 § 4 k.c.
b. Zasady dotyczące zadośćuczynienia z art. 448 k.c.
c. Zasady dotyczące ustalania przyczynienia się poszkodowanego do powstania szkody
d. Odsetki za opóźnienie w wypłacie zadośćuczynienia

15:30

Zakończenie seminarium

 

Zgłoszenie na seminarium nie jest możliwe. Zainteresowanych prosimy o kontakt:
office@InsuranceMeetingPoint.com

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prowadzący seminarium:

Jakub Nawracała

X

Radca prawny, z ubezpieczeniami związany od 2000 r. zarówno od strony prawnej, jak i biznesowej. Od 2005 r. związany z Concordia Ubezpieczenia, gdzie pełnił kolejno funkcję Dyrektora Biura Prawnego, a następnie Dyrektora Biura Ubezpieczeń OP i OC. Obecnie prowadzi indywidualną kancelarię prawną, specjalizując się w prawie ubezpieczeniowym oraz obsłudze podmiotów rynku ubezpieczeniowego. Autor licznych publikacji z zakresu prawa ubezpieczeń gospodarczych, w tym komentarzy i artykułów w czasopismach naukowych.

ZAMKNIJ

Zgłoszenia:

Zgłoszenie na seminarium nie jest możliwe. Zainteresowanych prosimy o kontakt:
office@InsuranceMeetingPoint.com

Pytania:

Wszelkie pytania zwiazane z seminarium można kierować na:
office@InsuranceMeetingPoint.com

 

 

 

Inne spotkania

Seminaria:

Ubezpieczenia NNW - produkt, odpowiedzialność, wyłączenia, likwidacja

Ubezpieczeniowe aspekty leasingu pojazdów a rekomendacja U KNF

W przygotowaniu

Regres ubezpieczeniowy

Ubezpieczenia NNW

Leasing a ubezpieczenia

Ubezpieczenia transportowe

Ubezpieczenia Autocasco

Ostatnie spotkania

Alkohol, narkotyki, leki psychotropowe, niepoczytalność - znaczenie dla zakresu odpowiedzialności ubezpieczyciela oraz ewentualnych roszczeń regresowych

Problemy ubezpieczenia OC PPM na przełomie roku 2023 i 2024

Szesnaście nierozwiązanych problemów dystrybucji ubezpieczeń

 

Newsletter: