Ubezpieczenia grupowe

Termin:

16 maja 2018 r.

Miejsce:

Golden Floor

Seminarium

Jedyne takie spotkanie..

Ubezpieczenia grupowe to bardzo ważna część biznesu ubezpieczeniowego w Polsce. W ostatnich latach powstało wiele przepisów odnoszących się do tych ubezpieczeń, zaś sądy i organ nadzoru często wyrażały swoje interpretacje obowiązującego prawa. Trudno niekiedy nie pogubić się w gąszczu sprzecznych stanowisk.
Podczas seminarium dotyczącego ubezpieczeń grupowych prof. UAM dr hab. Marcin Orlicki podda szczegółowej analizie przepisy ustawy o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej, ustawy o rozpatrywaniu reklamacji oraz ustawy o dystrybucji ubezpieczeń w kontekście zawierania i wykonywania ubezpieczeń grupowych. Uwzględnione zostaną stanowiska wyrażone w ostatnich orzeczeniach Sądu Najwyższego, stanowiskach KNF oraz w literaturze naukowej.
Seminarium dotyczyć będzie konstrukcji ubezpieczeń grupowych zarówno w odniesieniu do ubezpieczeń osobowych, jak i w odniesieniu do ubezpieczeń majątkowych.

Kluczowe zagadnienia


 • Problem grup otwartych
 • Analiza wymagań i potrzeb klienta w ubezpieczeniach grupowych
 • Doręczenie ustandaryzowanego dokumentu i OWU
 • Zasady wynagradzania ubezpieczającego
 • Reklamacje

Miejsce

Centrum Konferencyjne Golden Floor

Budynek Atlas Tower (dawne Millennium Plaza)
al. Jerozolimskie 123a
02-017 Warszawa

Zobacz szczegóły miejsca

Program seminarium

Dzień 1 - Œroda, 16 maja 2018 r.
9:00

Rejestracja

9:30

Rozpoczęcie seminarium

9:30

Ubezpieczenia grupowe - skutecznie i legalnie

prof. UAM dr hab. Marcin Orlicki


 1. Ubezpieczenia na cudzy rachunek a ubezpieczenia grupowe - kwestia konieczności stosowania art. 808 KC
 2. Problem grup otwartych
 3. Status ubezpieczającego w ubezpieczeniach grupowych
 4. Status ubezpieczonego w ubezpieczeniach na cudzy rachunek
 5. Status osób wykonujących czynności ubezpieczającego (?Zosiek?)
 6. ?Klient? w ubezpieczeniach grupowych według ustawy o rozpatrywaniu reklamacji
 7. ?Klient? w ubezpieczeniach grupowych według ustawy o dystrybucji ubezpieczeń
 8. Kwestia jednolitości zakresu ochrony ubezpieczeniowej świadczonej dla wszystkich ubezpieczonych w ramach jednej grupy
 9. Dopuszczalność wynagradzania ubezpieczającego w ubezpieczeniach grupowych
 10. Zasady wynagradzania ubezpieczającego w ubezpieczeniach grupowych
 11. Informacja o zasadach wynagradzania dystrybutora, informacja o zasadach wynagradzania ubezpieczającego
 12. Konflikt interesów w ubezpieczeniach grupowych
 13. Poszukujący ochrony ubezpieczeniowej - ubezpieczający czy ubezpieczony?
 14. Analiza wymagań i potrzeb klienta w ubezpieczeniach grupowych - dostosowanie produktu do potrzeb i wymagań ubezpieczonego

12:30

Lunch

13:00

Ubezpieczenia grupowe - skutecznie i legalnie

prof. UAM dr hab. Marcin Orlicki


 1. Kwestia doręczania ubezpieczonemu ustandaryzowanego dokumentu o produkcie ubezpieczeniowym
 2. Kwestia doręczania ubezpieczonemu ogólnych warunków ubezpieczenia (czas doręczenia, konsekwencje niedoręczenia)
 3. ?Przystąpienie do grupy? - wymogi formalne, skutki prawne, charakter prawny
 4. Prawa i obowiązki ubezpieczonych w czasie trwania ochrony ubezpieczeniowej
 5. Powinności ubezpieczonych i konsekwencje ich niedopełnienia
 6. Składka/zwrot składki w ubezpieczeniach grupowych
 7. Odstąpienie od umowy ubezpieczenia grupowego - skutki prawne
 8. Wypowiedzenie umowy ubezpieczenia grupowego - skutki prawne
 9. Dochodzenie roszczeń bezpośrednio przez ubezpieczonego i za pośrednictwem ubezpieczającego
 10. Reklamacje w ubezpieczeniach grupowych
 11. Indywidualna kontynuacja ubezpieczenia
 12. Cechy charakterystyczne ubezpieczeń grupowych na życie
 13. Cechy charakterystyczne ubezpieczeń grupowych majątkowych
 14. Cechy charakterystyczne ubezpieczeń grupowych obowiązkowych

15:30

Zakończenie seminarium

W trakcie seminarium przewidziane są przerwy kawowe

 

Zgłoszenie na seminarium nie jest możliwe. Zainteresowanych prosimy o kontakt:
office@InsuranceMeetingPoint.com

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prowadzący seminarium:

prof. UAM dr hab. Marcin Orlicki

X

Profesor Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, absolwent wydziałów prawa uniwersytetów w Poznaniu i Poczdamie, doktor habilitowany prawa (UAM Poznań), wykładowca prawa cywilnego i prawa ubezpieczeniowego w Katedrze Prawa Cywilnego, Handlowego i Ubezpieczeniowego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, radca prawny, partner i szef Departamentu Prawa Ubezpieczeń w Kancelarii Sójka Maciak Mataczyński, członek rad nadzorczych spółek grupy Generali w Polsce, konsultant zakładów ubezpieczeń i instytucji rynku ubezpieczeniowego, autor kilkudziesięciu opracowań z dziedziny prawa cywilnego i ubezpieczeniowego, ekspert Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Cywilnego przy Ministrze Sprawiedliwości, współautor projektów aktów prawnych z zakresu ubezpieczeń i uczestnik prac legislacyjnych, członek kolegium redakcyjnego ?Prawa Asekuracyjnego", arbiter Sądu Polubownego przy Komisji Nadzoru Finansowego, członek Akademickiego Komitetu Doradczego Europejskiego Instytutu Prawa Ruchu Drogowego w Luksemburgu.

ZAMKNIJ

Zgłoszenia:

Zgłoszenie na seminarium nie jest możliwe. Zainteresowanych prosimy o kontakt:
office@InsuranceMeetingPoint.com

Pytania:

Wszelkie pytania zwiazane z seminarium można kierować na:
office@InsuranceMeetingPoint.com

 

 

 

Inne spotkania

Seminaria:

Ubezpieczenia grupowe w zdrowiu i życiu - aspekty prawne

Odpowiedzialność cywilna - w kontekście ubezpieczeń (zasady cywilistyczne, wina, bezprawność, związek przyczynowy, strata, utracone korzyści, zasada winy, ryzyka i słuszności, przyczynienie i inne ważne zagadnienia)

Obowiązki twórcy produktu ubezpieczeniowego - tworzenie i testowanie produktu, analizy w oparciu o scenariusze

Analiza potrzeb klienta w ubezpieczeniach majątkowych w świetle prawa, orzeczeń sądów i wymagań organu nadzoru

Redagowanie OWU - skutecznie, legalnie, jednoznacznie, zrozumiale, przyjaźnie

Orzecznictwo TSUE i SN dotyczące obowiązkowego ubezpieczenia OC PPM

W przygotowaniu

Regres ubezpieczeniowy

Ubezpieczenia NNW

Leasing a ubezpieczenia

Ubezpieczenia transportowe

Ubezpieczenia Autocasco

Ostatnie spotkania

Szczegółowo o odpowiedzialności na zasadzie ryzyka (na podstawie 50 wyroków) - w kontekście ubezpieczeniowym

Ubezpieczenie OC w życiu prywatnym - analiza prawna produktów i kierunek rozwoju

Ubezpieczenie OC PPM - nowości legislacyjne

Regres ubezpieczeniowy i możliwości jego wyłączenia

Małżonek, konkubent, partner życiowy, dziecko, domownik, osoba bliska - problemy ubezpieczeniowe (zakres odpowiedzialności, wyłączenie odpowiedzialności, przypisanie winy, regres)

 

Newsletter: