Komunikacja - wyzwania prawne

Termin:

10 maja 2018 r.

Miejsce:

Golden Floor

Seminarium

Jedyne takie spotkanie..

W ostatnim czasie dwa zdarzenia w istotny sposób wpłynęły na sposób postrzegania zasad likwidacji szkód na mieniu wynikających z wypadków komunikacyjnych. Pierwszym z nich jest uchwała Sądu Najwyższego o sygn. III CZP 20/17, która pozwala ubezpieczycielom na racjonalne zarządzanie kosztami najmu pojazdów zastępczych poprzez politykę proponowania poszkodowanym takich pojazdów, jeśli tylko zostaną spełnione określone przez SN wymogi. Drugim jest opracowany przez prof. Marcina Krajewskiego pod auspicjami Instytutu Wymiaru Sprawiedliwości raport dotyczący szkody na mieniu wynikającej z wypadku komunikacyjnego i zasad jej naprawiania. Raport ten w przenikliwy i fachowy sposób analizuje zaobserwowane w praktyce niedociągnięcia postępowań likwidacyjnych prowadzonych przez ubezpieczycieli.
W czasie seminarium prowadzonego przez prof. dra hab. Marcina Orlickiego szczegółowo omówione zostaną oba wskazane wyżej dokumenty oraz sformułowane wynikające z nich praktyczne wnioski oraz rozwiązania, których wdrożenie może ulepszyć proces likwidacji szkód komunikacyjnych. Uzupełnieniem rozważań będzie omówienie kwestii reklamacji na rozstrzygnięcia likwidacyjne dotyczące szkód w mieniu oraz kwestie outsourcingu likwidacji szkód.

Kluczowe zagadnienia

 • Najem pojazdu zastępczego – proponowanie pojazdu, prawo wyboru, minimalizacja szkody
 • Raport Instytutu Wymiaru Sprawiedliwości – szkoda całkowita, utrata wartości handlowej, naprawa kosztorysowa
 • Reklamacje
 • Outsourcing likwidacji szkód w mieniu z OC ppm

Miejsce

Centrum Konferencyjne Golden Floor

Budynek Atlas Tower (dawne Millennium Plaza)
al. Jerozolimskie 123a
02-017 Warszawa

Zobacz szczegóły miejsca

Program seminarium

Dzień 1 - Czwartek, 10 maja 2018 r.
9:00

Rejestracja

9:30

Rozpoczęcie seminarium

9:30

Likwidacja szkód komunikacyjnych - aktualne wyzwania prawne

prof. UAM dr hab. Marcin Orlicki


 1. Uchwały SN dotyczące zasad likwidacji szkód w mieniu z obowiązkowego ubezpieczenia OC ppm wydane z inicjatywy Rzecznika Ubezpieczonych - sposób dostosowania się przez ubezpieczycieli
 2. Uchwała SN III CZP 20/17 - łagodniejsze dla ubezpieczycieli ujęcie obowiązku finansowania czynszu najmu pojazdu zastępczego
 3. Kwestia ?proponowania pojazdu zastępczego? przez ubezpieczyciela i możliwości żądania przez poszkodowanego wyższych kosztów czynszu najmu pojazdu zastępczego
 4. Zakres ?prawa wyboru? pojazdu zastępczego przez poszkodowanego
 5. Szczególne racje przemawiające za najmem pojazdu zastępczego, gdy czynsz najmu jest wyższy od kosztów pojazdu proponowanego przez ubezpieczyciela
 6. Czynni ?szczególnego zaufania? poszkodowanego do określonego wynajmującego
 7. Obowiązek minimalizacji szkody i współdziałania z dłużnikiem
 8. Kwestia uznawania cesjonariusza za klienta ubezpieczyciela w kontekście możliwości składania przez niego reklamacji

12:30

Lunch

13:00

Likwidacja szkód komunikacyjnych - aktualne wyzwania prawne

prof. UAM dr hab. Marcin Orlicki


 1. Raport Instytutu Wymiaru Sprawiedliwości dotyczący szkody na mieniu wynikającej z wypadków komunikacyjnych
 2. Kwestia reguł określania odszkodowania w przypadku szkody całkowitej
 3. Odszkodowanie określane według faktycznie poniesionych kosztów naprawy pojazdu
 4. Odszkodowanie określane według metody kosztorysowej
 5. Odszkodowanie odnoszące się do utraty wartości handlowej pojazdu
 6. Kwestie kosztów rzeczoznawców i przedsądowej pomocy prawnej
 7. Konsekwencje prawne opóźnienia w spełnieniu świadczenia odszkodowawczego przez ubezpieczyciela
 8. Konieczne dostosowania procedury likwidacji szkód w mieniu
 9. Reklamacje na rozstrzygnięcia likwidacyjne dotyczące szkód w mieniu z ubezpieczenia obowiązkowego OC ppm
 10. Outsourcing likwidacji szkód w mieniu z ubezpieczenia obowiązkowego OC ppm

15:30

Zakończenie seminarium

W trakcie seminarium przewidziane są przerwy kawowe

 

Zgłoszenie na seminarium nie jest możliwe. Zainteresowanych prosimy o kontakt:
office@InsuranceMeetingPoint.com

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prowadzący seminarium:

prof. UAM dr hab. Marcin Orlicki

X

Profesor Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, absolwent wydziałów prawa uniwersytetów w Poznaniu i Poczdamie, doktor habilitowany prawa (UAM Poznań), wykładowca prawa cywilnego i prawa ubezpieczeniowego w Katedrze Prawa Cywilnego, Handlowego i Ubezpieczeniowego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, radca prawny, partner i szef Departamentu Prawa Ubezpieczeń w Kancelarii Sójka Maciak Mataczyński, członek rad nadzorczych spółek grupy Generali w Polsce, konsultant zakładów ubezpieczeń i instytucji rynku ubezpieczeniowego, autor kilkudziesięciu opracowań z dziedziny prawa cywilnego i ubezpieczeniowego, ekspert Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Cywilnego przy Ministrze Sprawiedliwości, współautor projektów aktów prawnych z zakresu ubezpieczeń i uczestnik prac legislacyjnych, członek kolegium redakcyjnego ?Prawa Asekuracyjnego", arbiter Sądu Polubownego przy Komisji Nadzoru Finansowego, członek Akademickiego Komitetu Doradczego Europejskiego Instytutu Prawa Ruchu Drogowego w Luksemburgu.

ZAMKNIJ

Zgłoszenia:

Zgłoszenie na seminarium nie jest możliwe. Zainteresowanych prosimy o kontakt:
office@InsuranceMeetingPoint.com

Pytania:

Wszelkie pytania zwiazane z seminarium można kierować na:
office@InsuranceMeetingPoint.com

 

 

 

Inne spotkania

Seminaria:

Odpowiedzialność cywilna - w kontekście ubezpieczeń (zasady cywilistyczne, wina, bezprawność, związek przyczynowy, strata, utracone korzyści, zasada winy, ryzyka i słuszności, przyczynienie i inne ważne zagadnienia)

Obowiązki twórcy produktu ubezpieczeniowego - tworzenie i testowanie produktu, analizy w oparciu o scenariusze

Analiza potrzeb klienta w ubezpieczeniach majątkowych w świetle prawa, orzeczeń sądów i wymagań organu nadzoru

Redagowanie OWU - skutecznie, legalnie, jednoznacznie, zrozumiale, przyjaźnie

W przygotowaniu

Regres ubezpieczeniowy

Ubezpieczenia NNW

Leasing a ubezpieczenia

Ubezpieczenia transportowe

Ubezpieczenia Autocasco

Ostatnie spotkania

Ubezpieczenia grupowe w zdrowiu i życiu - aspekty prawne

Szczegółowo o odpowiedzialności na zasadzie ryzyka (na podstawie 50 wyroków) - w kontekście ubezpieczeniowym

Ubezpieczenie OC w życiu prywatnym - analiza prawna produktów i kierunek rozwoju

Ubezpieczenie OC PPM - nowości legislacyjne

 

Newsletter: