Przedawnienie roszczeń

Termin:

11 maja 2018 r.

Miejsce:

Golden Floor

Seminarium

Jedyne takie spotkanie..

Przy wzrastającej roli ubezpieczeń odpowiedzialności cywilnej i wydłużających się w praktyce okresach składania roszczeń coraz większego znaczenia nabierać zaczyna również kwestia przedawnienia. W wielu przypadkach może to być jedyna, a przede wszystkim - skuteczna, obrona ubezpieczyciela przed wypłatą świadczenia.
Dr Małgorzata Serwach całościowo problematykę przedawnienia roszczeń odszkodowawczych i ubezpieczeniowych, kładąc nacisk na praktykę oraz w orzecznictwo sądowe.

Kluczowe zagadnienia


 • Najnowsze zmiany prawne i orzecznictwo
 • Przedawnienie roszczeń deliktowych
 • Przedawnienie roszczeń ubezpieczeniowych
 • Przerwanie biegu przedawnienia roszczeń do ubezpieczyciela – sytuacje szczególne

Miejsce

Centrum Konferencyjne Golden Floor

Budynek Atlas Tower (dawne Millennium Plaza)
al. Jerozolimskie 123a
02-017 Warszawa

Zobacz szczegóły miejsca

Program seminarium

Dzień 1 - Piątek, 11 maja 2018 r.
9:00

Rejestracja

9:30

Rozpoczęcie seminarium

9:30

Przedawnienie - terminy, rodzaje, najnowsze zmiany przepisów

dr Małgorzata Serwach


 1. Problematyka przedawnienia roszczeń w prawie cywilnym po zmianach w 2017 r.
 2. Początek biegu przedawnienia, kwestia wymagalności roszczenia - jak je określić?
 3. Podniesienie przedawnienia a zrzeczenie się zarzutu przedawnienia
 4. Przerwanie biegu przedawnienia wobec dłużników solidarnych
 5. Powołanie się na zarzut przedawnienia jako nadużycie prawa

11:00

Przerwa kawowa

11:15

Przedawnienie roszczeń deliktowych

dr Małgorzata Serwach


 1. Przedawnienie roszczeń deliktowych (art. 4421 k.c. ) - rodzaje, terminy
 2. Data wymagalności roszczenia o naprawienie szkody
 3. Ustalenie w postępowaniu cywilnym, że szkoda jest wynikiem przestępstwa.
 4. Przesłanki zastosowania przedłużonego terminu przedawnienia
 5. Ustalenie wiedzy poszkodowanego o szkodzie. Problematyka dowiedzenia się o szkodzie
 6. Przedawnienie roszczeń deliktowych - przypadki szczególne (renta, zadośćuczynienie, roszczenie o naruszenie dóbr osobistych, roszczenie o odsetki)

12:30

Lunch

13:00

Przedawnienie roszczeń ubezpieczeniowych

dr Małgorzata Serwach


 1. Początek biegu przedawnienia roszczeń do ubezpieczyciela
 2. Przypozwanie osoby do toczącego się procesu, a przedawnienie roszczeń
 3. Złożenie wniosku o zwolnienie od kosztów sądowych i ustanowienie pełnomocnika z urzędu jako czynność podjęta bezpośrednio w celu dochodzenia roszczenia
 4. Zawezwanie do próby ugodowej jako okoliczność przerywająca bieg przedawnienia roszczeń ubezpieczeniowych
 5. Problematyka kolejnych wezwań dotyczących tego samego sporu
 6. Tożsamość podmiotowa i przedmiotowa roszczenia jako przesłanka przerwania ze względu na zawezwanie do próby ugodowej
 7. Uznanie niewłaściwe jako wyraz aktywności dłużnika

14:15

Przerwa kawowa

14:30

Przerwanie biegu przedawnienia roszczeń do ubezpieczyciela - sytuacje szczególne

dr Małgorzata Serwach


 1. Wydanie decyzji jako okoliczność powodująca przerwanie biegu przedawnienia
 2. Oświadczenie ubezpieczyciela jako oświadczenie kończące postępowanie likwidacyjne
 3. Wielokrotne przerwanie biegu przedawnienia roszczenia o świadczenie do ubezpieczyciela
 4. Przedawnienie roszczeń odszkodowawczych i ubezpieczeniowych - sytuacja prawna ubezpieczyciela, ubezpieczonego, poszkodowanego
 5. Skuteczne podniesienie zarzutu przedawnienia oraz przerwania jego biegu w orzecznictwie sądowym - tendencje i kierunki zmian

15:30

Zakończenie seminarium

 

Zgłoszenie na seminarium nie jest możliwe. Zainteresowanych prosimy o kontakt:
office@InsuranceMeetingPoint.com

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prowadzący seminarium:

dr Małgorzata Serwach

X

Adiunkt w Katedrze Prawa Cywilnego Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego, p.o. kierownika Zakładu Ubezpieczeń Zdrowotnych w Katedrze Polityki Ochrony Zdrowia Uniwersytetu Medycznego w Łodzi; arbiter Sądu Polubownego przy Rzeczniku Ubezpieczonych, członek kolegium redakcyjnego Prawa Asekuracyjnego oraz Medycyny Praktycznej. Wiceprzewodnicząca Łódzkiej Komisji ds. Orzekania o Zdarzeniach Medycznych. Autorka ponad 100 prac naukowych z dziedziny prawa odszkodowawczego, odpowiedzialności cywilnej oraz prawa ubezpieczeń gospodarczych, w tym współautor i redaktor naukowy dwóch komentarzy oraz redaktor i współautor trzech prac zbiorowych.

ZAMKNIJ

Zgłoszenia:

Zgłoszenie na seminarium nie jest możliwe. Zainteresowanych prosimy o kontakt:
office@InsuranceMeetingPoint.com

Pytania:

Wszelkie pytania zwiazane z seminarium można kierować na:
office@InsuranceMeetingPoint.com

 

 

 

Inne spotkania

Seminaria:

Ubezpieczenia grupowe w zdrowiu i życiu - aspekty prawne

Odpowiedzialność cywilna - w kontekście ubezpieczeń (zasady cywilistyczne, wina, bezprawność, związek przyczynowy, strata, utracone korzyści, zasada winy, ryzyka i słuszności, przyczynienie i inne ważne zagadnienia)

Obowiązki twórcy produktu ubezpieczeniowego - tworzenie i testowanie produktu, analizy w oparciu o scenariusze

Analiza potrzeb klienta w ubezpieczeniach majątkowych w świetle prawa, orzeczeń sądów i wymagań organu nadzoru

Redagowanie OWU - skutecznie, legalnie, jednoznacznie, zrozumiale, przyjaźnie

Orzecznictwo TSUE i SN dotyczące obowiązkowego ubezpieczenia OC PPM

W przygotowaniu

Regres ubezpieczeniowy

Ubezpieczenia NNW

Leasing a ubezpieczenia

Ubezpieczenia transportowe

Ubezpieczenia Autocasco

Ostatnie spotkania

Szczegółowo o odpowiedzialności na zasadzie ryzyka (na podstawie 50 wyroków) - w kontekście ubezpieczeniowym

Ubezpieczenie OC w życiu prywatnym - analiza prawna produktów i kierunek rozwoju

Ubezpieczenie OC PPM - nowości legislacyjne

Regres ubezpieczeniowy i możliwości jego wyłączenia

Małżonek, konkubent, partner życiowy, dziecko, domownik, osoba bliska - problemy ubezpieczeniowe (zakres odpowiedzialności, wyłączenie odpowiedzialności, przypisanie winy, regres)

 

Newsletter: