Przedawnienie roszczeń - zmiany

Termin:

12 września 2018 r.

Miejsce:

Golden Floor

Seminarium

Jedyne takie spotkanie..

Przedawnienie roszczeń odszkodowawczych odgrywa coraz większą rolę w praktyce ubezpieczeniowej. Pozwala bowiem ubezpieczycielom (ubezpieczonemu sprawcy szkody) na skuteczne zwolnienie się od odpowiedzialności. W ostatnim czasie instytucja ta uległa istotnym zmianom. Pierwsza z nich, obowiązująca od roku nowelizacja k.c. zmieniła początek biegu terminu przedawnienia roszczeń deliktowych. Najnowsze zmiany mogą stanowić prawdziwą rewolucję: zmienia się termin przedawnienia, sposób jego liczenia, sąd może ponadto nie uwzględnić upływu terminu przedawnienia. Co to znaczy dla rynku ubezpieczeń? Duże zmiany… Opowie o nich dr Małgorzata Serwach.

Kluczowe zagadnienia


 • Najnowsze zmiany KC
 • Przepisy intertemporalne
 • Orzecznictwo sądowe
 • Przedawnienie roszczeń deliktowych
 • Przedawnienie roszczeń ubezpieczeniowych

Miejsce

Centrum Konferencyjne Golden Floor

Budynek Atlas Tower (dawne Millennium Plaza)
al. Jerozolimskie 123a
02-017 Warszawa

Zobacz szczegóły miejsca

Program seminarium

Dzień 1 - Œroda, 12 września 2018 r.
9:00

Rejestracja

9:30

Rozpoczęcie seminarium

9:30

I. Przedawnienie roszczeń odszkodowawczych i ubezpieczeniowych - zasady ogólne, terminy, zawieszenie, przerwanie
II. Przedawnienie roszczeń odszkodowawczych według nowych zasad

dr Małgorzata Serwach


 1. Nowe zasady noweli z 13.04.2018 r. rewolucyjne zmiany?
 2. Zmiana terminu przedawnienia - kiedy 6 lat, a kiedy 10 lub 2 lata?
 3. Nowe zasady liczenia terminu przedawnienia - koniec terminu wraz z końcem roku kalendarzowego a jego początek oraz wymagalność
 4. Prawna możliwość nieuwzględnienie zarzutu upływu terminu przedawnienia - nowe zasady z art. 1171 k.c.
 5. Upływ terminu przedawnienia a sytuacja prawna konsumenta
 6. Przedawnienie uprawnień z tytułu rękojmi
 7. Przepisy intertemporalne - kiedy/do jakich roszczeń stosujemy nowe zasady?

11:00

Przerwa kawowa

11:15

III. Przedawnienie roszczeń deliktowych (art. 4421k.c. )

dr Małgorzata Serwach


 1. Przedawnienie roszczeń deliktowych po zmianach z 2017 r.
 2. Przedawnienie roszczeń - trzy lata od dnia, gdy poszkodowany dowiedział się lub z łatwością mógł się dowiedzieć (…)
 3. Œwiadomość prawna poszkodowanego a świadomość co do faktu powstania szkody
 4. Przedawnienie roszczeń jeżeli następstwem czynu niedozwolonego jest kilka zdarzeń kolejno następujących w czasie, a pozostających w związku przyczynowym z tym czynem i szkodą lub krzywdą
 5. Znaczenie art. 4421 § 2 k.c. w stosunkach ubezpieczeniowych
 6. Bieg terminu przedawnienia roszczeń o naprawienie szkody na osobie
 7. Roszczenie o ustalenie odpowiedzialności na przyszłość, rozumienie pojęcia ?szkoda na osobie?
 8. Bieg przedawnienia roszczeń deliktowych - przegląd orzecznictwa

12:30

Lunch

13:00

IV. Przedawnienie roszczeń ubezpieczeniowych

dr Małgorzata Serwach


 1. Przedawnienie roszczeń z umowy ubezpieczenia majątkowego oraz osobowego
 2. Przedawnienie roszczeń odszkodowawczych i ubezpieczeniowych - sytuacja prawna ubezpieczyciela, ubezpieczonego, poszkodowanego
 3. Przerwanie biegu przedawnienia roszczeń z umowy ubezpieczenia
 4. Przerwanie biegu przedawnienia według zasad z art. 123 k.c. (przypozwanie, zawezwanie do próby ugodowej)
 5. Przerwanie biegu przedawnienia według art. 819 k.c.
 6. Wielokrotne przerwanie biegu przedawnienia roszczeń kierowanych do ubezpieczyciela
 7. Złożenie przez ubezpieczyciela oświadczenia kończącego postępowanie likwidacyjne

15:30

Zakończenie seminarium

 

Zgłoszenie na seminarium nie jest możliwe. Zainteresowanych prosimy o kontakt:
office@InsuranceMeetingPoint.com

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prowadzący seminarium:

dr Małgorzata Serwach

X

Adiunkt w Katedrze Prawa Cywilnego Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego, p.o. kierownika Zakładu Ubezpieczeń Zdrowotnych w Katedrze Polityki Ochrony Zdrowia Uniwersytetu Medycznego w Łodzi; arbiter Sądu Polubownego przy Rzeczniku Ubezpieczonych, członek kolegium redakcyjnego Prawa Asekuracyjnego oraz Medycyny Praktycznej. Wiceprzewodnicząca Łódzkiej Komisji ds. Orzekania o Zdarzeniach Medycznych. Autorka ponad 100 prac naukowych z dziedziny prawa odszkodowawczego, odpowiedzialności cywilnej oraz prawa ubezpieczeń gospodarczych, w tym współautor i redaktor naukowy dwóch komentarzy oraz redaktor i współautor trzech prac zbiorowych.

ZAMKNIJ

Zgłoszenia:

Zgłoszenie na seminarium nie jest możliwe. Zainteresowanych prosimy o kontakt:
office@InsuranceMeetingPoint.com

Pytania:

Wszelkie pytania zwiazane z seminarium można kierować na:
office@InsuranceMeetingPoint.com

 

 

 

Inne spotkania

Seminaria:

Zadośćuczynienie pieniężne za doznaną krzywdę

Wynagrodzenia w działalności dystrybucyjnej: pracownicy zakładów ubezpieczeń, agenci wyłączni, multiagenci, brokerzy, OFWCA, ubezpieczający, "Zośki" - systemy motywacyjne, konkursy, unikanie konfliktu interesów

Wypadki komunikacyjne i OC ppm Nowe tendencje oraz orzecznictwo sądowe

Granice kreatywności przy kształtowaniu umów ubezpieczenia w kontekście powszechnie stosowanych klauzul brokerskich

Wina umyślna i nieumyślna w ubezpieczeniach: zakres ubezpieczalności, rażące niedbalstwo, powinności, klauzula reprezentantów, regres do ubezpieczającego/ubezpieczonego

Zasady prawne zawierania pierwszej i kolejnych kontynuowanych umów ubezpieczenia OC PPM

Odpowiedzialność za szkodę wyrządzoną przez pracowników oraz wobec pracowników

Problemy ubezpieczeniowe związane z leasingiem pojazdów

W przygotowaniu

Wypadki komunikacyjne i OC ppm - nowe tendencje oraz orzecznictwo sądowe

Wynagrodzenia w działalności dystrybucyjnej

Granice kreatywności przy kształtowaniu umów ubezpieczenia w kontekście powszechnie stosowanych klauzul brokerskich

Zasady prawne zawierania pierwszej i kolejnych kontynuowanych umów ubezpieczenia OC PPM

Komunikacja

Ubezpieczenia na życie

Duże ryzyka

Ubezpieczenia transportowe

Osoby bliskie

Ostatnie spotkania

Orzecznictwo TSUE i SN dotyczące obowiązkowego ubezpieczenia OC PPM

Agent, Multiagent, OFWCA, MultiOFWCA - działalność, odpowiedzialność, wynagrodzenie, reklamacje

Hulajnogi, UTO, drony, wózki widłowe, pojazdy wielofunkcyjne - odpowiedzialność cywilna i jej ubezpieczenie

Roszczenia odszkodowawcze osób pośrednio poszkodowanych w praktyce oraz w orzecznictwie sądowym

 

Newsletter: