Reklamacje

Termin:

22 lutego 2018 r.

Miejsce:

Golden Floor

Seminarium

Jedyne takie spotkanie..

Jednym ze szczególnie ważnych, choć niedocenianych aspektów zmian, które przynosi ustawa o dystrybucji ubezpieczeń, jest nowe ujęcie obowiązków reklamacyjnych zakładów ubezpieczeń oraz nałożenie obowiązku rozpatrywania reklamacji na brokerów ubezpieczeniowych i multiagentów. Reklamacje będą mogły składać osoby prawne i spółki pozbawione osobowości prawnej, co oznacza, że instrument ten stanie się sposobem dochodzenia roszczeń w ubezpieczeniach ryzyk związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej.
Z drugiej strony, brokerzy i multiagenci zostaną zmuszeni do zorganizowania własnych mechanizmów rozpatrywania reklamacji i odpowiadania na nie. Naruszenie obowiązków reklamacyjnych może wiązać się z ryzykiem ponoszenia bardzo znaczących kosztów finansowych i wymierzania dotkliwych sankcji administracyjnych.
Podczas seminarium prowadzonego przez prof. UAM dra hab. Marcina Orlickiego zostaną szczegółowo omówione wszystkie praktyczne problemy związane z wejściem w życie nowych przepisów dotyczących reklamacji.

Kluczowe zagadnienia

 • Reklamacje dotyczące ochrony i reklamacje, które nie dotyczą ochrony ubezpieczeniowej
 • Sposób składania reklamacji
 • Odpowiedź na reklamację
 • Skutek niedochowania terminu rozpatrzenia reklamacji
 • Reklamacje w ubezpieczeniach grupowych, OC, w działalności bancassurance
 • Modele współpracy między multiagentami a zakładami ubezpieczeń przy rozpatrywaniu reklamacji

Miejsce

Centrum Konferencyjne Golden Floor

Budynek Atlas Tower (dawne Millennium Plaza)
al. Jerozolimskie 123a
02-017 Warszawa

Zobacz szczegóły miejsca

Program seminarium

Dzień 1 - Czwartek, 22 lutego 2018 r.
8:30

Rejestracja

9:00

Rozpoczęcie seminarium

9:00

Reklamacje według nowych zasad

prof. UAM dr hab. Marcin Orlicki


 1. Zakres podmiotowy i przedmiotowy ustawy
 2. Zakład ubezpieczeń jako ?podmiotu rynku finansowego?.
 3. Broker ubezpieczeniowy jako ?podmiot rynku finansowego?
 4. Multiagent jako ?podmiot rynku finansowego?
 5. Pojęcie ?klienta podmiotu rynku finansowego? w odniesieniu do klientów zakładów ubezpieczeń
 6. Pojęcie ?klienta podmiotu rynku finansowego? w odniesieniu do klientów brokerów i klientów multiagentów
 7. Klienci - osoby fizyczne
 8. Klienci - osoby prawne
 9. Klienci - spółki nie mające osobowości prawnej
 10. Podmioty, które są traktowane jako klienci podmiotu rynku finansowego
 11. Klienci na etapie przedkontraktowym
 12. Pojęcie ?reklamacji? wg ustawy reklamacyjnej i według ustawy dystrybucyjnej
 13. Reklamacje dotyczące ochrony i reklamacje, które nie dotyczą ochrony ubezpieczeniowej

12:30

Lunch

13:30

Reklamacje według nowych zasad

prof. UAM dr hab. Marcin Orlicki


 1. Sposób składania reklamacji wg ustawy reklamacyjnej i według ustawy dystrybucyjnej
 2. Informowanie o procedurach składania i rozpatrywania reklamacji
 3. Odpowiedź na reklamację
 4. Termin rozpatrzenia reklamacji
 5. Skutek niedochowania terminu rozpatrzenia reklamacji
 6. Kompetencje Rzecznika Finansowego
 7. Nakładanie przez Rzecznika Finansowego kar pieniężnych
 8. Kompetencje Komisji Nadzoru Finansowego
 9. Reklamacje w ubezpieczeniu na cudzy rachunek (w szczególności grupowym)
 10. Reklamacje w ubezpieczeniu OC
 11. Reklamacje w ubezpieczeniach na życie
 12. Reklamacje w działalności bancassurance
 13. Modele współpracy między multiagentami a zakładami ubezpieczeń przy rozpatrywaniu reklamacji

16:30

Zakończenie seminarium

W trakcie seminarium przewidziane są przerwy kawowe

 

Zgłoszenie na seminarium nie jest możliwe. Zainteresowanych prosimy o kontakt:
office@InsuranceMeetingPoint.com

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prowadzący seminarium:

prof. UAM dr hab Marcin Orlicki

X

Profesor Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, absolwent wydziałów prawa uniwersytetów w Poznaniu i Poczdamie, doktor habilitowany prawa (UAM Poznań), wykładowca prawa cywilnego i prawa ubezpieczeniowego w Katedrze Prawa Cywilnego, Handlowego i Ubezpieczeniowego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, radca prawny, partner i szef Departamentu Prawa Ubezpieczeń w Kancelarii Sójka Maciak Mataczyński, członek rad nadzorczych spółek grupy Generali w Polsce, konsultant zakładów ubezpieczeń i instytucji rynku ubezpieczeniowego, autor kilkudziesięciu opracowań z dziedziny prawa cywilnego i ubezpieczeniowego, ekspert Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Cywilnego przy Ministrze Sprawiedliwości, współautor projektów aktów prawnych z zakresu ubezpieczeń i uczestnik prac legislacyjnych, członek kolegium redakcyjnego ?Prawa Asekuracyjnego", arbiter Sądu Polubownego przy Komisji Nadzoru Finansowego, członek Akademickiego Komitetu Doradczego Europejskiego Instytutu Prawa Ruchu Drogowego w Luksemburgu.

ZAMKNIJ

Zgłoszenia:

Zgłoszenie na seminarium nie jest możliwe. Zainteresowanych prosimy o kontakt:
office@InsuranceMeetingPoint.com

Pytania:

Wszelkie pytania zwiazane z seminarium można kierować na:
office@InsuranceMeetingPoint.com

 

 

 

Inne spotkania

Seminaria:

Ubezpieczenia grupowe w zdrowiu i życiu - aspekty prawne

Odpowiedzialność cywilna - w kontekście ubezpieczeń (zasady cywilistyczne, wina, bezprawność, związek przyczynowy, strata, utracone korzyści, zasada winy, ryzyka i słuszności, przyczynienie i inne ważne zagadnienia)

Obowiązki twórcy produktu ubezpieczeniowego - tworzenie i testowanie produktu, analizy w oparciu o scenariusze

Analiza potrzeb klienta w ubezpieczeniach majątkowych w świetle prawa, orzeczeń sądów i wymagań organu nadzoru

Redagowanie OWU - skutecznie, legalnie, jednoznacznie, zrozumiale, przyjaźnie

Orzecznictwo TSUE i SN dotyczące obowiązkowego ubezpieczenia OC PPM

W przygotowaniu

Regres ubezpieczeniowy

Ubezpieczenia NNW

Leasing a ubezpieczenia

Ubezpieczenia transportowe

Ubezpieczenia Autocasco

Ostatnie spotkania

Szczegółowo o odpowiedzialności na zasadzie ryzyka (na podstawie 50 wyroków) - w kontekście ubezpieczeniowym

Ubezpieczenie OC w życiu prywatnym - analiza prawna produktów i kierunek rozwoju

Ubezpieczenie OC PPM - nowości legislacyjne

Regres ubezpieczeniowy i możliwości jego wyłączenia

Małżonek, konkubent, partner życiowy, dziecko, domownik, osoba bliska - problemy ubezpieczeniowe (zakres odpowiedzialności, wyłączenie odpowiedzialności, przypisanie winy, regres)

 

Newsletter: