APK

Termin:

10 stycznia 2019 r.

Miejsce:

Golden Floor

Seminarium

Jedyne takie spotkanie..

Kwestia obowiązku dokonywania przez dystrybutorów ubezpieczeń analizy potrzeb i wymagań klientów jest tym aspektem nowej ustawy o dystrybucji ubezpieczeń, który budzi najwięcej emocji i wątpliwości. Ustawodawca sformułował przepisy w sposób bardzo ogólny, co powoduje wielość interpretacji i niejasności odnoszących się do kwestii podstawowych: pojęcia klienta, sposobu określania potrzeb i wymagań oraz problemu zakresu i głębokości przeprowadzonego badania.

Wszystkie te kwestie - w ujęciu praktycznym i przy uwzględnieniu dotychczas formułowanych poglądów i wdrażanych działań – zostaną szczegółowo omówione podczas seminarium prowadzonego przez prof. dra hab. Marcina Orlickiego z Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

Kluczowe zagadnienia


 • Przeprowadzenie APK jako obowiązek dystrybutora
 • Odmowa współpracy klienta przy APK
 • Oświadczenie klienta o przeprowadzeniu APK i jej prawidłowości
 • Roszczenia odszkodowawcze związane z wadliwością APK
 • Sankcje administracyjne związane z wadliwością APK

Miejsce

Centrum Konferencyjne Golden Floor

Budynek Atlas Tower (dawne Millennium Plaza)
al. Jerozolimskie 123a
02-017 Warszawa

Zobacz szczegóły miejsca

Program seminarium

Dzień 1 - 10 stycznia 2019 r. (czwartek)
9:00

Rejestracja

9:30

Rozpoczęcie seminarium

9:30

Analiza potrzeb i wymagań klienta

prof. dr hab. Marcin Orlicki, UAM Poznań


 1. Pojęcie ?klienta? wobec którego ma być przeprowadzona APK
 2. Pojęcie ?potrzeby? klienta
 3. Pojęcie ?wymagań? klienta
 4. Przeprowadzenie APK jako obowiązek dystrybutora
 5. APK jako procedura
 6. APK jako dokument
 7. APK na papierze
 8. APK ustnie
 9. APK na odległość
 10. APK elektronicznie
 11. APK w ubezpieczeniach na cudzy rachunek (w szczególności ubezpieczeniach grupowych)
 12. Ankieta produktowa
 13. Udział twórcy produktu ubezpieczeniowego w redagowaniu APK
 14. Ankieta służąca wyborowi między produktami (międzyproduktowa)
 15. Ankieta a rekomendacja brokerska
 16. Relacje między APK a kwestionariuszem w rozumieniu art. 815 k.c.
 17. Informacje z innych źródeł

12:30

Lunch

13:00

Analiza potrzeb i wymagań klienta

prof. dr hab. Marcin Orlicki, UAM Poznań 1. Odmowa współpracy klienta przy APK
 2. Oświadczenie klienta o przeprowadzeniu APK i jej prawidłowości
 3. APK przy zawarciu kolejnej umowy na kolejny okres ubezpieczenia
 4. APK w przypadku obowiązkowego ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych
 5. APK w przypadku pozostałych ubezpieczeń obowiązkowych
 6. APK w przypadku ubezpieczeń na życie
 7. APK w przypadku ubezpieczeń na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym
 8. APK jako czynnik kształtowania treści umowy ubezpieczenia
 9. APK jako czynnik ustalenia przynależności klienta do grupy docelowej klientów w danym produkcie
 10. APK jako czynnik ułatwiający podejmowanie decyzji klienta o wyborze produktu
 11. Archiwizacja APK
 12. APK jako dowód w postępowaniu cywilnym/administracyjnym
 13. Roszczenia odszkodowawcze związane z wadliwością APK
 14. Sankcje administracyjne związane z wadliwością APK

15:30

Zakończenie seminarium

W trakcie seminarium przewidziane są przerwy kawowe

 

Zgłoszenie na seminarium nie jest możliwe. Zainteresowanych prosimy o kontakt:
office@InsuranceMeetingPoint.com

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prowadzący seminarium:

prof. dr hab. Marcin Orlicki

X

Profesor Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, absolwent wydziałów prawa uniwersytetów w Poznaniu i Poczdamie, doktor habilitowany prawa (UAM Poznań), wykładowca prawa cywilnego i prawa ubezpieczeniowego w Katedrze Prawa Cywilnego, Handlowego i Ubezpieczeniowego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, radca prawny, partner i szef Departamentu Prawa Ubezpieczeń w Kancelarii Sójka Maciak Mataczyński, członek rad nadzorczych spółek grupy Generali w Polsce, konsultant zakładów ubezpieczeń i instytucji rynku ubezpieczeniowego, autor kilkudziesięciu opracowań z dziedziny prawa cywilnego i ubezpieczeniowego, ekspert Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Cywilnego przy Ministrze Sprawiedliwości, współautor projektów aktów prawnych z zakresu ubezpieczeń i uczestnik prac legislacyjnych, członek kolegium redakcyjnego ?Prawa Asekuracyjnego", arbiter Sądu Polubownego przy Komisji Nadzoru Finansowego, członek Akademickiego Komitetu Doradczego Europejskiego Instytutu Prawa Ruchu Drogowego w Luksemburgu.

ZAMKNIJ

Zgłoszenia:

Zgłoszenie na seminarium nie jest możliwe. Zainteresowanych prosimy o kontakt:
office@InsuranceMeetingPoint.com

Pytania:

Wszelkie pytania zwiazane z seminarium można kierować na:
office@InsuranceMeetingPoint.com

 

 

 

Inne spotkania

Seminaria:

Ubezpieczenia grupowe w zdrowiu i życiu - aspekty prawne

Odpowiedzialność cywilna - w kontekście ubezpieczeń (zasady cywilistyczne, wina, bezprawność, związek przyczynowy, strata, utracone korzyści, zasada winy, ryzyka i słuszności, przyczynienie i inne ważne zagadnienia)

Obowiązki twórcy produktu ubezpieczeniowego - tworzenie i testowanie produktu, analizy w oparciu o scenariusze

Analiza potrzeb klienta w ubezpieczeniach majątkowych w świetle prawa, orzeczeń sądów i wymagań organu nadzoru

Redagowanie OWU - skutecznie, legalnie, jednoznacznie, zrozumiale, przyjaźnie

Orzecznictwo TSUE i SN dotyczące obowiązkowego ubezpieczenia OC PPM

W przygotowaniu

Regres ubezpieczeniowy

Ubezpieczenia NNW

Leasing a ubezpieczenia

Ubezpieczenia transportowe

Ubezpieczenia Autocasco

Ostatnie spotkania

Szczegółowo o odpowiedzialności na zasadzie ryzyka (na podstawie 50 wyroków) - w kontekście ubezpieczeniowym

Ubezpieczenie OC w życiu prywatnym - analiza prawna produktów i kierunek rozwoju

Ubezpieczenie OC PPM - nowości legislacyjne

Regres ubezpieczeniowy i możliwości jego wyłączenia

Małżonek, konkubent, partner życiowy, dziecko, domownik, osoba bliska - problemy ubezpieczeniowe (zakres odpowiedzialności, wyłączenie odpowiedzialności, przypisanie winy, regres)

 

Newsletter: