OCP i OCS w prawie niemieckim

Termin:

15 kwietnia 2019 r.

Miejsce:

Golden Floor

Seminarium

Jedyne takie spotkanie..

Przewozy na terytorium Niemiec to codzienność w działalności niemal każdego przewoźnika, zarówno faktycznego, jak i umownego. Prawo niemieckie zostaje wszak także często polskim przewoźnikom narzucone, zarówno przez niemieckich klientów, jak i światowe korporacje z niemieckim kapitałem. Implikują to odmienne od polskich zasady odpowiedzialności, a także szczególne wymogi w zakresie ubezpieczenia OC przewoźnika drogowego.
Odpowiedzialność przewoźnika zawierającego umowę przewozu drogowego na terenie Niemiec to temat przeznaczony nie tylko dla przewoźników, ale także dla podmiotów zawierających z nimi umowy przewozu, jak również dla ubezpieczycieli i pośredników ubezpieczeniowych, którzy będą mieli okazję zapoznać się z regulacjami prawa niemieckiego, niekiedy podobnymi do krajowych, często jednak różniącymi się od przepisów polskiego prawa przewozowego.
Uczestnicy seminarium prowadzonego przez Beatę Janicką dowiedzą się, iż poddanie umowy przewozu prawu niemieckiemu to nie tylko konsekwencja wykonywania przewozów kabotażowych, ale także efekt stosowania norm kolizyjnych. Wtajemniczenie w zasady odpowiedzialności przewoźnika drogowego na gruncie prawa niemieckiego pozwoli na poznanie zarówno ryzyk, płynących z konieczności stosowania obcego prawa, jak i uzmysłowi potrzeby ubezpieczeniowe w tym zakresie, nie tylko w zakresie OC przewoźnika, ale i OC spedytora.

Kluczowe zagadnienia


  • Prawo niemieckie „z wyboru”
  • Stosowanie prawa niemieckiego w przewozach kabotażowych na terenie Niemiec
  • Spedytor a przewoźnik w świetle prawa niemieckiego
  • Obowiązki nadawcy i odbiorcy
  • Odszkodowanie należne na gruncie HGB
  • Przedawnienie roszczeń

Miejsce

Centrum Konferencyjne Golden Floor

Budynek Atlas Tower (dawne Millennium Plaza)
al. Jerozolimskie 123a
02-017 Warszawa

Zobacz szczegóły miejsca

Program seminarium

Dzień 1 - 15 kwietnia 2019 r. (poniedziałek)
9:00

Rejestracja

9:30

Rozpoczęcie seminarium

9:30

1. Akty prawa niemieckiego z zakresu prawa przewozów drogowych
• kodeks handlowy (Handelsgesetzbuch - HGB)
• ustawa o towarowym transporcie drogowym (Güterkraftverkehrsgesetz - GüKG)
- wymogi dotyczące sumy ubezpieczenia
- zamknięty katalog wyłączeń odpowiedzialności ubezpieczyciela
2. Prawo niemieckie ?z wyboru? - najczęstsze praktyki w zakresie stosowania klauzul ?law & jurisdiction?

11:00

Przerwa kawowa

11:15

3. Stosowanie prawa niemieckiego w przewozach kabotażowych na terenie Niemiec
• do przewoźnika faktycznego
• do przewoźnika umownego (?Rzym I?)
4. Spedytor a przewoźnik w świetle prawa niemieckiego
5. Obowiązki nadawcy i odbiorcy - prawo przewozowe a HGB
6. Odpowiedzialność przewoźnika drogowego w świetle HGB

12:30

Lunch

13:00

7. Zasady odpowiedzialności za podwykonawców
8. Odszkodowanie należne na gruncie HGB
• Umowa przewozu a wysokość odszkodowania
• Przewoźnik - wykonawca
9. Konsekwencje rażącego niedbalstwa przewoźnika w świetle

14:15

Przerwa kawowa

14:30

10. Osoba uprawniona do odszkodowania na gruncie HGB
• Legitymacja do dochodzenia roszczeń
• Postępowanie reklamacyjne
11. Przedawnienie roszczeń z umowy przewozu drogowego na terenie Niemiec w świetle HGB

15:30

Zakończenie seminarium

 

Zgłoszenie na seminarium nie jest możliwe. Zainteresowanych prosimy o kontakt:
office@InsuranceMeetingPoint.com

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prowadzący seminarium:

Beata Janicka

X

Radca prawny. Ukończyła prawo na Uniwersytecie Gdańskim, egzamin radcowski zdała w 1993r. Œwiadczy pomoc prawną przedsiębiorcom wykonującym usługi w zakresie transportu i spedycji, w tym spółkom wchodzącym w skład grupy kapitałowej C.Hartwig Gdynia SA. Wiedzę w zakresie common law zdobyła poprzez praktyki zagraniczne, w tym w kancelarii adwokackiej William Fry Solicitors w Dublinie. Od roku 1999 członek Advisory Body Legal Matters (komisji prawnej) przy Międzynarodowej Federacji Zrzeszeń Spedytorów - FIATA (Fédération Internationale des Associasions de Transitaires et Assimilés). Członek grupy roboczej FIATA Model Correspondents’ Agreement - współtwórczyni tego dokumentu. Współautorka Podręcznika Spedytora, wydanego przez Uniwersytet Gdański i Polską Izbę Spedycji i Logistyki (PISiL) w Gdyni. Wykłada prawo transportowe w ramach szkoleń organizowanych przez PISiL, a także na studiach podyplomowych i II stopnia w Wyższej Szkole Bankowej w Gdańsku i Wyższej Szkole Bankowej w Toruniu oraz w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. Prezes i arbiter Sądu Arbitrażowego przy Polskiej Izbie Spedycji i Logistyki w Gdyni od chwili jego powstania.

ZAMKNIJ

Zgłoszenia:

Zgłoszenie na seminarium nie jest możliwe. Zainteresowanych prosimy o kontakt:
office@InsuranceMeetingPoint.com

Pytania:

Wszelkie pytania zwiazane z seminarium można kierować na:
office@InsuranceMeetingPoint.com

 

 

 

Inne spotkania

Seminaria:

Ubezpieczenia grupowe w zdrowiu i życiu - aspekty prawne

Odpowiedzialność cywilna - w kontekście ubezpieczeń (zasady cywilistyczne, wina, bezprawność, związek przyczynowy, strata, utracone korzyści, zasada winy, ryzyka i słuszności, przyczynienie i inne ważne zagadnienia)

Obowiązki twórcy produktu ubezpieczeniowego - tworzenie i testowanie produktu, analizy w oparciu o scenariusze

Analiza potrzeb klienta w ubezpieczeniach majątkowych w świetle prawa, orzeczeń sądów i wymagań organu nadzoru

Redagowanie OWU - skutecznie, legalnie, jednoznacznie, zrozumiale, przyjaźnie

Orzecznictwo TSUE i SN dotyczące obowiązkowego ubezpieczenia OC PPM

W przygotowaniu

Regres ubezpieczeniowy

Ubezpieczenia NNW

Leasing a ubezpieczenia

Ubezpieczenia transportowe

Ubezpieczenia Autocasco

Ostatnie spotkania

Szczegółowo o odpowiedzialności na zasadzie ryzyka (na podstawie 50 wyroków) - w kontekście ubezpieczeniowym

Ubezpieczenie OC w życiu prywatnym - analiza prawna produktów i kierunek rozwoju

Ubezpieczenie OC PPM - nowości legislacyjne

Regres ubezpieczeniowy i możliwości jego wyłączenia

Małżonek, konkubent, partner życiowy, dziecko, domownik, osoba bliska - problemy ubezpieczeniowe (zakres odpowiedzialności, wyłączenie odpowiedzialności, przypisanie winy, regres)

 

Newsletter: