OC - proces inwestycyjny

Termin:

9 lipca 2019 r.

Miejsce:

Golden Floor

Seminarium

Jedyne takie spotkanie..

Prowadzenie inwestycji stanowi duże ryzyko powstania szkód, usterek oraz nieprawidłowości w toku jej realizacji. Wymaga tez prawidłowej komunikacji pomiędzy wykonawcą, inwestorem, zamawiającym oraz jednostką projektowania.
Seminarium, które poprowadzi dr hab. Małgorzata Serwach przybliży problematykę odpowiedzialności poszczególnych uczestników procesu budowlanego oraz problemy w jej rozgraniczeniu. Kierowane jest do wszystkich podmiotów zajmujących się organizacją procesu budowlanego oraz opracowywaniem lub wyborem odpowiedniego ubezpieczenia dla uczestników procesu budowlanego.

Kluczowe zagadnienia


  • System organizacji procesu inwestycyjnego
  • Umowa o prace projektowe oraz OC projektanta
  • Umowa o roboty budowlane
  • Odpowiedzialność za szkodę wyrządzoną w czasie prowadzenia inwestycji
  • Orzecznictwo sądowe

Miejsce

Centrum Konferencyjne Golden Floor

Budynek Atlas Tower (dawne Millennium Plaza)
al. Jerozolimskie 123a
02-017 Warszawa

Zobacz szczegóły miejsca

Program seminarium

Dzień 1 - 9 lipca 2019 r. (wtorek)
9:00

Rejestracja

9:30

Rozpoczęcie seminarium

9:30

I. System organizacji procesu inwestycyjnego

dr hab. Małgorzata Serwach

1. Proces inwestycyjny - dualizm oraz niejednolitość rozwiązań prawnych
2. Samodzielne funkcje techniczne w budownictwie
3. Sytuacja prawna uczestników procesu budowlanego
4. Prawa i obowiązki projektanta, kierownika budowy, inwestora, inspektora nadzoru inwestorskiego
5. Proces budowlany - zagrożenia na etapie projektowania oraz wykonawstwa

11:00

Przerwa kawowa

11:15

II. Umowa o prace projektowe oraz OC projektanta

dr hab. Małgorzata Serwach

1. Umowa o prace projektowe - charakter prawny, treść, forma
2. Umowa o prace projektowe a umowa o nadzór autorski
3. Kontraktowa odpowiedzialność projektanta za nieprawidłowe wykonanie projektu oraz odpowiedzialność za projektantów - podwykonawców
4. Deliktowa odpowiedzialność projektanta za wady projektu oraz za wady obiektu
5. Odpowiedzialność z tytułu rękojmi za wady projektu

12:30

Lunch

13:00

III. Umowa o roboty budowlane

dr hab. Małgorzata Serwach

1. Umowa o roboty budowlane - rodzaje, treść
2. Prawa i obowiązki stron umowy o roboty budowlane
3. Relacje generalny wykonawca - inwestor, generalny wykonawca - podwykonawcy, generalny wykonawca - projektant, wykonawca - kierownik budowy
4. Odpowiedzialność generalnego wykonawcy za szkody powstałe w czasie inwestycji lub po jej zakończeniu
5. Rękojmia za wady fizyczne obiektu (robót budowlanych)

14:00

Przerwa kawowa

14:15

IV. Odpowiedzialność za szkodę wyrządzoną w czasie prowadzenia inwestycji

dr hab. Małgorzata Serwach

1. Rozdzielenie odpowiedzialności poszczególnych uczestników procesu budowlanego za powstałą szkodę
2. Odpowiedzialność in solidum projektanta, generalnego wykonawcy, inwestora
3. Odpowiedzialność za tzw. podwykonawców
4. Problematyka współodpowiedzialności w orzecznictwie sądowym

15:30

Zakończenie seminarium

 

Zgłoszenie na seminarium nie jest możliwe. Zainteresowanych prosimy o kontakt:
office@InsuranceMeetingPoint.com

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prowadzący seminarium:

dr hab. Małgorzata Serwach

X

Adiunkt w Katedrze Prawa Cywilnego Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego, p.o. kierownika Zakładu Ubezpieczeń Zdrowotnych w Katedrze Polityki Ochrony Zdrowia Uniwersytetu Medycznego w Łodzi; arbiter Sądu Polubownego przy Rzeczniku Ubezpieczonych, członek kolegium redakcyjnego Prawa Asekuracyjnego oraz Medycyny Praktycznej. Przewodnicząca Łódzkiej Komisji ds. Orzekania o Zdarzeniach Medycznych. Autorka ponad 100 prac naukowych z dziedziny prawa odszkodowawczego, odpowiedzialności cywilnej oraz prawa ubezpieczeń gospodarczych, w tym współautor i redaktor naukowy dwóch komentarzy oraz redaktor i współautor trzech prac zbiorowych.

ZAMKNIJ

Zgłoszenia:

Zgłoszenie na seminarium nie jest możliwe. Zainteresowanych prosimy o kontakt:
office@InsuranceMeetingPoint.com

Pytania:

Wszelkie pytania zwiazane z seminarium można kierować na:
office@InsuranceMeetingPoint.com

 

 

 

Inne spotkania

Seminaria:

Obowiązki dystrybutora i ubezpieczyciela wobec klienta - checklista

W przygotowaniu

Alkohol, narkotyki, leki psychotropowe, niepoczytalność - znaczenie dla ubezpieczeń

Ubezpieczenia NNW

Leasing a ubezpieczenia

Ubezpieczenia transportowe

Ubezpieczenia Autocasco

Ostatnie spotkania

Problemy ubezpieczenia OC PPM na przełomie roku 2023 i 2024

Szesnaście nierozwiązanych problemów dystrybucji ubezpieczeń

Rekomendacja U - regulacja ubezpieczeń, w których bank jest agentem ubezpieczeniowym

 

Newsletter: