Składka ubezpieczeniowa

Termin:

17 października 2019 r.

Miejsce:

Golden Floor

Seminarium

Jedyne takie spotkanie..

Ochrona ubezpieczeniowa kosztuje. Trzeba płacić za nią składkę ubezpieczeniową. W przepisach kodeksu cywilnego, ustawy o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej oraz ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych, UFG i PBUK znalazło się wiele przepisów dotyczących bezpośrednio lub pośrednio składek ubezpieczeniowych. Podczas seminarium prowadzonego przez prof. UAM dra hab. Marcina Orlickiego przepisy te zostaną poddane szczegółowej analizie.

Prowadzący poświęci szczególnie wiele uwagi praktycznym problemom prawnym pojawiającym się w działalności ubezpieczycieli i pośredników ubezpieczeniowych związanych z tematyką składkową.

Kluczowe zagadnienia


 • Składka a okres i zakres ochrony ubezpieczeniowej
 • Wysokość składki – składka za niska i za wysoka
 • Ujawnianie kryteriów ustalania wysokości składki
 • Konsekwencje niezapłacenia składki
 • Zwrot składki za okres niewykorzystanej ochrony ubezpieczeniowej

Miejsce

Centrum Konferencyjne Golden Floor

Budynek Atlas Tower (dawne Millennium Plaza)
al. Jerozolimskie 123a
02-017 Warszawa

Zobacz szczegóły miejsca

Program seminarium

Dzień 1 - 17 października 2019 r. (czwartek)
9:00

Rejestracja

9:30

Rozpoczęcie seminarium

9:30

Składka ubezpieczeniowa - zagadnienia prawne

prof. UAM dr hab. Marcin Orlicki


 1. Składka ubezpieczeniowa jako świadczenie z umowy ubezpieczenia
 2. Charakter prawny składki
 3. Kwestia ubezpieczeń darmowych lub bezpłatnych
 4. Składka jako świadczenie główne z umowy ubezpieczenia (konsekwencje w zakresie klauzul abuzywnych)
 5. Wysokość składki - składka za niska i za wysoka
 6. Składka a okres i zakres ochrony ubezpieczeniowej (kwestia składki za okres karencji oraz za czas ochrony tymczasowej)
 7. Ujawnianie kryteriów ustalania wysokości składki (taryfa, systemy bonus - malus, zniżki za zabezpieczenia itp.)
 8. Składka a kryterium płci
 9. Składka a kryterium ciąży i macierzyństwa
 10. Składka a zarzut dyskryminacji
 11. Składka jako świadczenie pieniężne - sposoby zapłaty składki
 12. Ubezpieczający jako dłużnik z tytułu składki ubezpieczeniowej
 13. Opłacanie/ finansowanie składki przez inną osobę niż ubezpieczający

12:30

Lunch

13:00

Składka ubezpieczeniowa - zagadnienia prawne

prof. UAM dr hab. Marcin Orlicki


 1. Umowa między ubezpieczającym a ubezpieczonym o finansowanie składki
 2. Składka płatna do rąk pośrednika ubezpieczeniowego
 3. Składka niezapłacona z winy podmiotu pośredniczącego w płatności
 4. Składka zapłacona częściowo
 5. Dochodzenie składki od ubezpieczającego
 6. Konsekwencje niezapłacenia składki dotykające ubezpieczonego
 7. Konsekwencje niezapłacenia składki dotykające poszkodowanego w ubezpieczeniach OC
 8. Termin zapłaty składki i konsekwencje jego niedochowania
 9. Rozłożenie składki na raty i konsekwencje braku zapłaty / opóźnienia w zapłacie kolejnej raty składki
 10. Zwrot składki za okres niewykorzystanej ochrony ubezpieczeniowej w ubezpieczeniach na własny i na cudzy rachunek
 11. Żądanie zmiany wysokości składki w okresie ubezpieczenia
 12. Przedawnienie roszczeń z tytułu składki

15:30

Zakończenie seminarium

W trakcie seminarium przewidziane są przerwy kawowe

 

Zgłoszenie na seminarium nie jest możliwe. Zainteresowanych prosimy o kontakt:
office@InsuranceMeetingPoint.com

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prowadzący seminarium:

prof. UAM dr hab. Marcin Orlicki

X

Profesor Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, absolwent wydziałów prawa uniwersytetów w Poznaniu i Poczdamie, doktor habilitowany prawa (UAM Poznań), wykładowca prawa cywilnego i prawa ubezpieczeniowego w Katedrze Prawa Cywilnego, Handlowego i Ubezpieczeniowego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, radca prawny, partner i szef Departamentu Prawa Ubezpieczeń w Kancelarii Sójka Maciak Mataczyński, członek rad nadzorczych spółek grupy Generali w Polsce, konsultant zakładów ubezpieczeń i instytucji rynku ubezpieczeniowego, autor kilkudziesięciu opracowań z dziedziny prawa cywilnego i ubezpieczeniowego, ekspert Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Cywilnego przy Ministrze Sprawiedliwości, współautor projektów aktów prawnych z zakresu ubezpieczeń i uczestnik prac legislacyjnych, członek kolegium redakcyjnego ?Prawa Asekuracyjnego", arbiter Sądu Polubownego przy Komisji Nadzoru Finansowego, członek Akademickiego Komitetu Doradczego Europejskiego Instytutu Prawa Ruchu Drogowego w Luksemburgu.

ZAMKNIJ

Zgłoszenia:

Zgłoszenie na seminarium nie jest możliwe. Zainteresowanych prosimy o kontakt:
office@InsuranceMeetingPoint.com

Pytania:

Wszelkie pytania zwiazane z seminarium można kierować na:
office@InsuranceMeetingPoint.com

 

 

 

Inne spotkania

Seminaria:

Zadośćuczynienie pieniężne za doznaną krzywdę

Wynagrodzenia w działalności dystrybucyjnej: pracownicy zakładów ubezpieczeń, agenci wyłączni, multiagenci, brokerzy, OFWCA, ubezpieczający, "Zośki" - systemy motywacyjne, konkursy, unikanie konfliktu interesów

Wypadki komunikacyjne i OC ppm Nowe tendencje oraz orzecznictwo sądowe

Granice kreatywności przy kształtowaniu umów ubezpieczenia w kontekście powszechnie stosowanych klauzul brokerskich

Wina umyślna i nieumyślna w ubezpieczeniach: zakres ubezpieczalności, rażące niedbalstwo, powinności, klauzula reprezentantów, regres do ubezpieczającego/ubezpieczonego

Zasady prawne zawierania pierwszej i kolejnych kontynuowanych umów ubezpieczenia OC PPM

Odpowiedzialność za szkodę wyrządzoną przez pracowników oraz wobec pracowników

Problemy ubezpieczeniowe związane z leasingiem pojazdów

W przygotowaniu

Wypadki komunikacyjne i OC ppm - nowe tendencje oraz orzecznictwo sądowe

Wynagrodzenia w działalności dystrybucyjnej

Granice kreatywności przy kształtowaniu umów ubezpieczenia w kontekście powszechnie stosowanych klauzul brokerskich

Zasady prawne zawierania pierwszej i kolejnych kontynuowanych umów ubezpieczenia OC PPM

Komunikacja

Ubezpieczenia na życie

Duże ryzyka

Ubezpieczenia transportowe

Osoby bliskie

Ostatnie spotkania

Orzecznictwo TSUE i SN dotyczące obowiązkowego ubezpieczenia OC PPM

Agent, Multiagent, OFWCA, MultiOFWCA - działalność, odpowiedzialność, wynagrodzenie, reklamacje

Hulajnogi, UTO, drony, wózki widłowe, pojazdy wielofunkcyjne - odpowiedzialność cywilna i jej ubezpieczenie

Roszczenia odszkodowawcze osób pośrednio poszkodowanych w praktyce oraz w orzecznictwie sądowym

 

Newsletter: