Składka ubezpieczeniowa

Termin:

17 października 2019 r.

Miejsce:

Golden Floor

Seminarium

Jedyne takie spotkanie..

Ochrona ubezpieczeniowa kosztuje. Trzeba płacić za nią składkę ubezpieczeniową. W przepisach kodeksu cywilnego, ustawy o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej oraz ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych, UFG i PBUK znalazło się wiele przepisów dotyczących bezpośrednio lub pośrednio składek ubezpieczeniowych. Podczas seminarium prowadzonego przez prof. UAM dra hab. Marcina Orlickiego przepisy te zostaną poddane szczegółowej analizie.

Prowadzący poświęci szczególnie wiele uwagi praktycznym problemom prawnym pojawiającym się w działalności ubezpieczycieli i pośredników ubezpieczeniowych związanych z tematyką składkową.

Kluczowe zagadnienia


 • Składka a okres i zakres ochrony ubezpieczeniowej
 • Wysokość składki – składka za niska i za wysoka
 • Ujawnianie kryteriów ustalania wysokości składki
 • Konsekwencje niezapłacenia składki
 • Zwrot składki za okres niewykorzystanej ochrony ubezpieczeniowej

Miejsce

Centrum Konferencyjne Golden Floor

Budynek Atlas Tower (dawne Millennium Plaza)
al. Jerozolimskie 123a
02-017 Warszawa

Zobacz szczegóły miejsca

Program seminarium

Dzień 1 - 17 października 2019 r. (czwartek)
9:00

Rejestracja

9:30

Rozpoczęcie seminarium

9:30

Składka ubezpieczeniowa - zagadnienia prawne

prof. UAM dr hab. Marcin Orlicki


 1. Składka ubezpieczeniowa jako świadczenie z umowy ubezpieczenia
 2. Charakter prawny składki
 3. Kwestia ubezpieczeń darmowych lub bezpłatnych
 4. Składka jako świadczenie główne z umowy ubezpieczenia (konsekwencje w zakresie klauzul abuzywnych)
 5. Wysokość składki - składka za niska i za wysoka
 6. Składka a okres i zakres ochrony ubezpieczeniowej (kwestia składki za okres karencji oraz za czas ochrony tymczasowej)
 7. Ujawnianie kryteriów ustalania wysokości składki (taryfa, systemy bonus - malus, zniżki za zabezpieczenia itp.)
 8. Składka a kryterium płci
 9. Składka a kryterium ciąży i macierzyństwa
 10. Składka a zarzut dyskryminacji
 11. Składka jako świadczenie pieniężne - sposoby zapłaty składki
 12. Ubezpieczający jako dłużnik z tytułu składki ubezpieczeniowej
 13. Opłacanie/ finansowanie składki przez inną osobę niż ubezpieczający

12:30

Lunch

13:00

Składka ubezpieczeniowa - zagadnienia prawne

prof. UAM dr hab. Marcin Orlicki


 1. Umowa między ubezpieczającym a ubezpieczonym o finansowanie składki
 2. Składka płatna do rąk pośrednika ubezpieczeniowego
 3. Składka niezapłacona z winy podmiotu pośredniczącego w płatności
 4. Składka zapłacona częściowo
 5. Dochodzenie składki od ubezpieczającego
 6. Konsekwencje niezapłacenia składki dotykające ubezpieczonego
 7. Konsekwencje niezapłacenia składki dotykające poszkodowanego w ubezpieczeniach OC
 8. Termin zapłaty składki i konsekwencje jego niedochowania
 9. Rozłożenie składki na raty i konsekwencje braku zapłaty / opóźnienia w zapłacie kolejnej raty składki
 10. Zwrot składki za okres niewykorzystanej ochrony ubezpieczeniowej w ubezpieczeniach na własny i na cudzy rachunek
 11. Żądanie zmiany wysokości składki w okresie ubezpieczenia
 12. Przedawnienie roszczeń z tytułu składki

15:30

Zakończenie seminarium

W trakcie seminarium przewidziane są przerwy kawowe

 

Zgłoszenie na seminarium nie jest możliwe. Zainteresowanych prosimy o kontakt:
office@InsuranceMeetingPoint.com

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prowadzący seminarium:

prof. UAM dr hab. Marcin Orlicki

X

Profesor Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, absolwent wydziałów prawa uniwersytetów w Poznaniu i Poczdamie, doktor habilitowany prawa (UAM Poznań), wykładowca prawa cywilnego i prawa ubezpieczeniowego w Katedrze Prawa Cywilnego, Handlowego i Ubezpieczeniowego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, radca prawny, partner i szef Departamentu Prawa Ubezpieczeń w Kancelarii Sójka Maciak Mataczyński, członek rad nadzorczych spółek grupy Generali w Polsce, konsultant zakładów ubezpieczeń i instytucji rynku ubezpieczeniowego, autor kilkudziesięciu opracowań z dziedziny prawa cywilnego i ubezpieczeniowego, ekspert Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Cywilnego przy Ministrze Sprawiedliwości, współautor projektów aktów prawnych z zakresu ubezpieczeń i uczestnik prac legislacyjnych, członek kolegium redakcyjnego ?Prawa Asekuracyjnego", arbiter Sądu Polubownego przy Komisji Nadzoru Finansowego, członek Akademickiego Komitetu Doradczego Europejskiego Instytutu Prawa Ruchu Drogowego w Luksemburgu.

ZAMKNIJ

Zgłoszenia:

Zgłoszenie na seminarium nie jest możliwe. Zainteresowanych prosimy o kontakt:
office@InsuranceMeetingPoint.com

Pytania:

Wszelkie pytania zwiazane z seminarium można kierować na:
office@InsuranceMeetingPoint.com

 

 

 

Inne spotkania

Seminaria:

Ubezpieczenia grupowe w zdrowiu i życiu - aspekty prawne

Odpowiedzialność cywilna - w kontekście ubezpieczeń (zasady cywilistyczne, wina, bezprawność, związek przyczynowy, strata, utracone korzyści, zasada winy, ryzyka i słuszności, przyczynienie i inne ważne zagadnienia)

Obowiązki twórcy produktu ubezpieczeniowego - tworzenie i testowanie produktu, analizy w oparciu o scenariusze

Analiza potrzeb klienta w ubezpieczeniach majątkowych w świetle prawa, orzeczeń sądów i wymagań organu nadzoru

Redagowanie OWU - skutecznie, legalnie, jednoznacznie, zrozumiale, przyjaźnie

Orzecznictwo TSUE i SN dotyczące obowiązkowego ubezpieczenia OC PPM

W przygotowaniu

Regres ubezpieczeniowy

Ubezpieczenia NNW

Leasing a ubezpieczenia

Ubezpieczenia transportowe

Ubezpieczenia Autocasco

Ostatnie spotkania

Szczegółowo o odpowiedzialności na zasadzie ryzyka (na podstawie 50 wyroków) - w kontekście ubezpieczeniowym

Ubezpieczenie OC w życiu prywatnym - analiza prawna produktów i kierunek rozwoju

Ubezpieczenie OC PPM - nowości legislacyjne

Regres ubezpieczeniowy i możliwości jego wyłączenia

Małżonek, konkubent, partner życiowy, dziecko, domownik, osoba bliska - problemy ubezpieczeniowe (zakres odpowiedzialności, wyłączenie odpowiedzialności, przypisanie winy, regres)

 

Newsletter: