OC szkół, dyrektorów, nauczycieli

Termin:

11 marca 2020 r.

Miejsce:

Golden Floor

Seminarium

Jedyne takie spotkanie..

Odpowiedzialność za wypadki w szkołach, przedszkolach oraz innych placówkach oświatowo - wychowawczych, na wycieczkach, obozach, wyjazdach integracyjnych czy językowych, ale też za szkodę wyrządzoną przez podopiecznych (którym z powodu stanu psychicznego lub cielesnego nie można postawić zarzutu winy) odgrywa coraz większe znaczenie w praktyce.
Problematyka związana z wyrządzeniem szkody osobom trzecim, innym podopiecznym, opiekunom lub sobie samemu zostanie przez dr hab., prof. UŁ Małgorzatę Serwach przedstawiona na tle bogatego orzecznictwa sądowego oraz praktycznych przykładów. Omówione zostaną wypadki w szkole, w czasie zajęć dodatkowych, wycieczek, obozów czy kolonii oraz wielu wielu innych.

Kluczowe zagadnienia


 • Odpowiedzialność szkół oraz placówek oświatowo-wychowawczych
 • Odpowiedzialność nauczycieli i wychowawców
 • Rodzaje roszczeń kierowanych do placówek oświatowo-wychowawczych
 • Orzecznictwo sądowe
 • Ubezpieczenia szkolne

Miejsce

Centrum Konferencyjne Golden Floor

Budynek Atlas Tower (dawne Millennium Plaza)
al. Jerozolimskie 123a
02-017 Warszawa

Zobacz szczegóły miejsca

Program seminarium

Dzień 1 - 11 marca 2020 r. (środa)
9:00

Rejestracja

9:30

Rozpoczęcie seminarium

9:30

Odpowiedzialność cywilna szkół, placówek oświatowo-wychowawczych, dyrektorów, nauczycieli oraz wychowawców

dr hab., prof. UŁ Małgorzata Serwach


 1. Odpowiedzialność szkół oraz placówek oświatowo - wychowawczych - aspekty podmiotowe
 2. Odpowiedzialność placówek i szkół a odpowiedzialność samych nauczycieli i wychowawców
 3. Pojęcie uczniów, podopiecznych oraz osób zobowiązanych do nadzoru
 4. Szkody wyrządzone przez podopiecznych innym podopiecznym, sobie samemu, nauczycielom lub wychowawcom, szkole (placówce oświatowo-wychowawczej)
 5. Ustawowy obowiązek nadzoru na małoletnim oraz jego zakres
 6. Nadzór wynikający z umowy (wycieczki szkolne, obozy, dodatkowe zajęcia)

12:30

Lunch

13:00

Odpowiedzialność cywilna szkół, placówek oświatowo-wychowawczych, dyrektorów, nauczycieli oraz wychowawców

dr hab., prof. UŁ Małgorzata Serwach


 1. Ustawowy oraz umowny obowiązek nadzoru nad podopiecznymi, którzy nie ponoszą samodzielnej odpowiedzialności ze względu na wiek, stan psychiczny lub ułomności fizyczne
 2. Odpowiedzialność placówek oświatowo - wychowawczych w orzecznictwie sądowym (szkody wyrządzone poza budynkiem placówki, na basenie, na boisku, w czasie dodatkowych zajęć, na przerwach, w czasie zorganizowanych wyjazdów)
 3. Rodzaje roszczeń kierowanych do placówek oświatowo - wychowawczych
 4. Przedawnienie roszczeń odszkodowawczych
 5. Ubezpieczenia szkolne: ubezpieczenie OC placówki, wychowawców a ubezpieczenie NNW podopiecznego

15:30

Zakończenie seminarium

W trakcie seminarium przewidziane są przerwy kawowe

 

Zgłoszenie na seminarium nie jest możliwe. Zainteresowanych prosimy o kontakt:
office@InsuranceMeetingPoint.com

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prowadzący seminarium:

dr hab., prof. UŁ Małgorzata Serwach

X

Adiunkt w Katedrze Prawa Cywilnego Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego, kierownik Zakładu Ubezpieczeń Medycznych i Finansowania Ochrony Zdrowia Uniwersytetu Medycznego w Łodzi; arbiter Sądu Polubownego przy Rzeczniku Ubezpieczonych, członek kolegium redakcyjnego Prawa Asekuracyjnego oraz Medycyny Praktycznej. Przewodnicząca Łódzkiej Komisji ds. Orzekania o Zdarzeniach Medycznych. Autorka ponad 100 prac naukowych z dziedziny prawa odszkodowawczego, odpowiedzialności cywilnej oraz prawa ubezpieczeń gospodarczych, w tym współautor i redaktor naukowy dwóch komentarzy oraz redaktor i współautor trzech prac zbiorowych.

ZAMKNIJ

Zgłoszenia:

Zgłoszenie na seminarium nie jest możliwe. Zainteresowanych prosimy o kontakt:
office@InsuranceMeetingPoint.com

Pytania:

Wszelkie pytania zwiazane z seminarium można kierować na:
office@InsuranceMeetingPoint.com

 

 

 

Inne spotkania

Seminaria:

Odpowiedzialność cywilna - w kontekście ubezpieczeń (zasady cywilistyczne, wina, bezprawność, związek przyczynowy, strata, utracone korzyści, zasada winy, ryzyka i słuszności, przyczynienie i inne ważne zagadnienia)

Obowiązki twórcy produktu ubezpieczeniowego - tworzenie i testowanie produktu, analizy w oparciu o scenariusze

Analiza potrzeb klienta w ubezpieczeniach majątkowych w świetle prawa, orzeczeń sądów i wymagań organu nadzoru

Redagowanie OWU - skutecznie, legalnie, jednoznacznie, zrozumiale, przyjaźnie

W przygotowaniu

Regres ubezpieczeniowy

Ubezpieczenia NNW

Leasing a ubezpieczenia

Ubezpieczenia transportowe

Ubezpieczenia Autocasco

Ostatnie spotkania

Ubezpieczenia grupowe w zdrowiu i życiu - aspekty prawne

Szczegółowo o odpowiedzialności na zasadzie ryzyka (na podstawie 50 wyroków) - w kontekście ubezpieczeniowym

Ubezpieczenie OC w życiu prywatnym - analiza prawna produktów i kierunek rozwoju

Ubezpieczenie OC PPM - nowości legislacyjne

 

Newsletter: