Konsekwencje Covid-19

Termin:

29 kwietnia 2020 r.

Miejsce:

on-line

Seminarium

Jedyne takie spotkanie..

Epidemia koronawirusa SARS-CoV-2 już przemodelowała rynek ubezpieczeniowy. Ze względu na społeczną kwarantannę przeszliśmy na pracę zdalną, zdalne zawieranie umów ubezpieczenia, a tam gdzie to tylko możliwe również na zdalną likwidację szkód. Zmiana operacyjna przeprowadzona została błyskawicznie.

Ale najwyższy czas zastanowić się również nad długofalowymi, przede wszystkim prawnymi, skutkami społecznej walki z COVID-19. Prof. Małgorzata Serwach omówi następstwa bieżącej sytuacji dla potencjalnej odpowiedzialności cywilnej, a także obowiązujących umów (w tym umowy ubezpieczenia). Tłem będą oczywiście obowiązujące przepisy o stanie epidemii.

Kluczowe zagadnienia


 • Skutki prawne wprowadzenia stanu epidemii
 • Polecenie pracy zdalnej a OC pracodawcy
 • Odpowiedzialność podmiotów udzielających świadczeń opieki zdrowotnej
 • Nakładanie na jednostki samorządu terytorialnego i publiczne podmioty lecznicze obowiązku wykonania zadań w związku z przeciwdziałaniem Covid-19 a OC gminy
 • Szczególne regulacje w zakresie projektowania, budowy, przebudowy, remontu, utrzymania i rozbiórki obiektów budowlanych
 • Covid-19 a zawieszenie biegu terminu przedawnienia

Miejsce

Tym razem ONLINE

Nasz system seminariów on-line:

 • jest dostępny na każdej przeglądarce,
  + w tym na przeglądarkach mobilnych (tablet, telefon)
 • nie wymaga instalacji żadnego dodatkowego oprogramowania
 • działa nawet na konsumenckich łączach internetowych,
  + w tym łączach komórkowych (tu jakość zależy od połączenia)
 • po stronie uczestników nie używamy kamer,
  + zapewnia to dodatkową prywatność i komfort spotkania

Zobacz szczegóły miejsca

Program seminarium

Dzień 1 - 29 kwietnia 2020 r. (środa)
9:00

Rejestracja

9:30

Rozpoczęcie seminarium

9:30

Zagrożenie koronawirusem jako stan epidemii w prawie polskim

prof. UŁ dr hab. Małgorzata Serwach


 1. pandemia koronawirusa - obowiązujący stan prawny
 2. skutki prawne wprowadzenia stanu epidemii w Polsce
 3. ustalenie ograniczeń, nakazów i zakazów związanych z zagrożeniem zakażeniem koronawirusem
 4. ustawowy obowiązek poddania się domowej kwarantannie oraz izolacji szpitalnej
 5. ustalenie zasad przemieszczania się oraz warunków pozwalających na bezpieczne przemieszczanie się
 6. uprawnienia przyznane władzy publicznej (w tym nakaz udostępnienia nieruchomości, lokali i terenów przewidzianych planami przeciwepidemicznymi)

11:00

Przerwa kawowa

11:15

Covid-19 a potencjalna odpowiedzialność cywilna

prof. UŁ dr hab. Małgorzata Serwach


 1. polecenie pracy zdalnej a OC pracodawcy; pojęcie tzw. świadczenia postojowego, świadczenia dla samozatrudnionych; zawieszenie wykonywania niektórych obowiązków w zakresie badań okresowych pracowników
 2. odpowiedzialność podmiotów udzielających świadczeń opieki zdrowotnej wykonywanych w związku z przeciwdziałaniem Covid-19; teleporady udzielane przez lekarzy a OC medyczne
 3. nakładanie na jednostki samorządu terytorialnego i publiczne podmioty lecznicze obowiązku wykonania zadań w związku z przeciwdziałaniem Covid-19 a OC gminy
 4. szczególne regulacje w zakresie projektowania, budowy, przebudowy, remontu, utrzymania i rozbiórki obiektów budowlanych w związku z przeciwdziałaniem Covid-19
 5. zamówienia na towary lub usługi niezbędne do przeciwdziałania Covid-19 - wyłączenie stosowania przepisów o zamówieniach publicznych
 6. uprawnienia Policji oraz innych instytucji i organów państwowych (wojewoda, RM)

12:30

Przerwa kawowa dłuższa

13:00

Covid-19 - a obowiązujące umowy (w tym ubezpieczeniowe)

prof. UŁ dr hab. Małgorzata Serwach


 1. Covid-19 a umowa o usługę turystyczną (w tym zwrot wpłaconych zaliczek oraz wpłat przekazanych na Turystyczny Fundusz Gwarancyjny)
 2. Rozwiązanie umowy o organizację wydarzenia z powodu epidemii wirusa SARS-CoV-2
 3. Covid-19 jako nadzwyczajna zmiana stosunków pozwalająca na modyfikację zawartej umowy
 4. Covid-19 a zawieszenie biegu terminu przedawnienia
 5. Covid-19 jako siła wyższa
 6. Covid-19 a ius moderandi sądu oraz inne jego uprawnienia (wyznaczenie sądu do rozpoznawania spraw pilnych; katalog spraw pilnych)
 7. szczególne zasady stosowania sankcji za nieterminową likwidację szkód przez zakład ubezpieczeń
 8. projektowane zmiany przepisów odnoszących się do obowiązujących stosunków ubezpieczeniowych

15:30

Zakończenie seminarium

 

Zgłoszenie na seminarium nie jest możliwe. Zainteresowanych prosimy o kontakt:
office@InsuranceMeetingPoint.com

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prowadzący seminarium:

prof. UŁ dr hab. Małgorzata Serwach

X

Adiunkt w Katedrze Prawa Cywilnego Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego, kierownik Zakładu Ubezpieczeń Medycznych i Finansowania Ochrony Zdrowia Uniwersytetu Medycznego w Łodzi; arbiter Sądu Polubownego przy Rzeczniku Ubezpieczonych, członek kolegium redakcyjnego Prawa Asekuracyjnego oraz Medycyny Praktycznej. Przewodnicząca Łódzkiej Komisji ds. Orzekania o Zdarzeniach Medycznych. Autorka ponad 100 prac naukowych z dziedziny prawa odszkodowawczego, odpowiedzialności cywilnej oraz prawa ubezpieczeń gospodarczych, w tym współautor i redaktor naukowy dwóch komentarzy oraz redaktor i współautor trzech prac zbiorowych.

ZAMKNIJ

Zgłoszenia:

Zgłoszenie na seminarium nie jest możliwe. Zainteresowanych prosimy o kontakt:
office@InsuranceMeetingPoint.com

Pytania:

Wszelkie pytania zwiazane z seminarium można kierować na:
office@InsuranceMeetingPoint.com

 

 

 

Inne spotkania

Seminaria:

Szesnaście nierozwiązanych problemów dystrybucji ubezpieczeń

Problemy ubezpieczenia OC PPM na przełomie roku 2023 i 2024

Obowiązki dystrybutora i ubezpieczyciela wobec klienta - checklista

W przygotowaniu

Alkohol, narkotyki, leki psychotropowe, niepoczytalność - znaczenie dla ubezpieczeń

Ubezpieczenia NNW

Leasing a ubezpieczenia

Ubezpieczenia transportowe

Ubezpieczenia Autocasco

Ostatnie spotkania

Rekomendacja U - regulacja ubezpieczeń, w których bank jest agentem ubezpieczeniowym

ESG w dystrybucji ubezpieczeń

 

Newsletter: