Ubezpieczenia grupowe

Termin:

29 października 2020 r.

Miejsce:

on-line

Seminarium

Jedyne takie spotkanie..

Ubezpieczenia grupowe to bardzo istotny segment polskiego rynku ubezpieczeniowego. Polacy chętnie ubezpieczają się grupowo, a dla zakładów ubezpieczeń i pośredników ubezpieczeniowych ubezpieczenia grupowe stanowią szansę na stabilny i wieloletni zarobek.
Regulacje prawne dotyczące ubezpieczeń grupowych nie są jednak proste, wiele w nich zawiłości, niepewnych interpretacji, konfliktów interesów i sprzecznych stanowisk. Wejście w życie ustawy o dystrybucji ubezpieczeń zwiększyło jedynie stopień skomplikowania materii prawnej w tym obszarze.
Podczas seminarium dotyczącego ubezpieczeń grupowych prof. UAM dr hab. Marcin Orlicki dokona szczegółowej analizy przepisów ustawy dystrybucji ubezpieczeń w zakresie związanym z ubezpieczeniami grupowymi. Tłem i uzupełnieniem będą regulacje prawne zawarte w Kodeksie cywilnym, ustawie o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej oraz ustawie o rozpatrywaniu reklamacji. Uwzględnione zostaną stanowiska wyrażone w ostatnich orzeczeniach Sądu Najwyższego, stanowiskach KNF oraz w literaturze naukowej.
Seminarium dotyczyć będzie konstrukcji ubezpieczeń grupowych zarówno w odniesieniu do ubezpieczeń osobowych, jak i w odniesieniu do ubezpieczeń majątkowych.

Kluczowe zagadnienia


 • „Klient” w ubezpieczeniach grupowych
 • Zasady wynagradzania ubezpieczającego w ubezpieczeniach grupowych
 • Analiza wymagań i potrzeb klienta
 • „Przystąpienie do grupy”
 • Kwestia doręczania ubezpieczonemu OWU

Miejsce

Tym razem ONLINE

Nasz system seminariów on-line:

 • jest dostępny na każdej przeglądarce,
  + w tym na przeglądarkach mobilnych (tablet, telefon)
 • nie wymaga instalacji żadnego dodatkowego oprogramowania
 • działa nawet na konsumenckich łączach internetowych,
  + w tym łączach komórkowych (tu jakość zależy od połączenia)
 • po stronie uczestników nie używamy kamer,
  + zapewnia to dodatkową prywatność i komfort spotkania

Zobacz szczegóły miejsca

Program seminarium

Dzień 1 - 29 października 2020 r. (czwartek)
9:00

Rejestracja

9:30

Rozpoczęcie seminarium

9:30

Ubezpieczenia grupowe po implementacji IDD

prof. UAM dr hab. Marcin Orlicki


 1. Ubezpieczenia na cudzy rachunek a ubezpieczenia grupowe - kwestia konieczności stosowania art. 808 KC
 2. Problem grup otwartych
 3. Status ubezpieczającego w ubezpieczeniach grupowych
 4. Status ubezpieczonego w ubezpieczeniach na cudzy rachunek
 5. Status osób wykonujących czynności ubezpieczającego (?Zosiek?)
 6. ?Klient? w ubezpieczeniach grupowych według ustawy o dystrybucji ubezpieczeń
 7. ?Klient? w ubezpieczeniach grupowych według ustawy o rozpatrywaniu reklamacji
 8. Kwestia jednolitości zakresu ochrony ubezpieczeniowej świadczonej dla wszystkich ubezpieczonych w ramach jednej grupy
 9. Dopuszczalność wynagradzania ubezpieczającego w ubezpieczeniach grupowych
 10. Zasady wynagradzania ubezpieczającego w ubezpieczeniach grupowych
 11. Informacja o zasadach wynagradzania dystrybutora, informacja o zasadach wynagradzania ubezpieczającego
 12. Konflikt interesów w ubezpieczeniach grupowych
 13. Poszukujący ochrony ubezpieczeniowej - ubezpieczający czy ubezpieczony?
 14. Analiza wymagań i potrzeb klienta w ubezpieczeniach grupowych - dostosowanie produktu do potrzeb i wymagań ubezpieczonego

12:30

Lunch

13:00

Ubezpieczenia grupowe po implementacji IDD

prof. UAM dr hab. Marcin Orlicki


 1. Kwestia doręczania ubezpieczonemu ustandaryzowanego dokumentu o produkcie ubezpieczeniowym
 2. Kwestia doręczania ubezpieczonemu ogólnych warunków ubezpieczenia (czas doręczenia, konsekwencje niedoręczenia)
 3. ?Przystąpienie do grupy? - wymogi formalne, skutki prawne, charakter prawny
 4. Prawa i obowiązki ubezpieczonych w czasie trwania ochrony ubezpieczeniowej
 5. Powinności ubezpieczonych i konsekwencje ich niedopełnienia
 6. Składka/zwrot składki w ubezpieczeniach grupowych
 7. Odstąpienie od umowy ubezpieczenia grupowego - skutki prawne
 8. Wypowiedzenie umowy ubezpieczenia grupowego - skutki prawne
 9. Dochodzenie roszczeń bezpośrednio przez ubezpieczonego i za pośrednictwem ubezpieczającego
 10. Reklamacje w ubezpieczeniach grupowych
 11. Indywidualna kontynuacja ubezpieczenia
 12. Cechy charakterystyczne ubezpieczeń grupowych na życie
 13. Cechy charakterystyczne ubezpieczeń grupowych majątkowych
 14. Cechy charakterystyczne ubezpieczeń grupowych obowiązkowych

15:30

Zakonczenie seminarium

W trakcie seminarium przewidziane są przerwy kawowe

 

Zgłoszenie na seminarium nie jest możliwe. Zainteresowanych prosimy o kontakt:
office@InsuranceMeetingPoint.com

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prowadzący seminarium:

prof. UAM dr hab. Marcin Orlicki

X

Profesor Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, absolwent wydziałów prawa uniwersytetów w Poznaniu i Poczdamie, doktor habilitowany prawa (UAM Poznań), wykładowca prawa cywilnego i prawa ubezpieczeniowego w Katedrze Prawa Cywilnego, Handlowego i Ubezpieczeniowego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, radca prawny, partner i szef Departamentu Prawa Ubezpieczeń w Kancelarii Sójka Maciak Mataczyński, członek rad nadzorczych spółek grupy Generali w Polsce, konsultant zakładów ubezpieczeń i instytucji rynku ubezpieczeniowego, autor kilkudziesięciu opracowań z dziedziny prawa cywilnego i ubezpieczeniowego, ekspert Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Cywilnego przy Ministrze Sprawiedliwości, współautor projektów aktów prawnych z zakresu ubezpieczeń i uczestnik prac legislacyjnych, członek kolegium redakcyjnego ?Prawa Asekuracyjnego", arbiter Sądu Polubownego przy Komisji Nadzoru Finansowego, członek Akademickiego Komitetu Doradczego Europejskiego Instytutu Prawa Ruchu Drogowego w Luksemburgu.

ZAMKNIJ

Zgłoszenia:

Zgłoszenie na seminarium nie jest możliwe. Zainteresowanych prosimy o kontakt:
office@InsuranceMeetingPoint.com

Pytania:

Wszelkie pytania zwiazane z seminarium można kierować na:
office@InsuranceMeetingPoint.com

 

 

 

Inne spotkania

Seminaria:

Rekomendacje KNF dotyczące likwidacji szkód z ubezpieczeń komunikacyjnych

Inflacja a zawieranie i wykonywanie umów ubezpieczeń majątkowych

Multiagent - zakład ubezpieczeń - OFWCA: relacje, współpraca, wsparcie, nadzór

W przygotowaniu

Komunikacja

Ubezpieczenia na życie

Duże ryzyka

Ubezpieczenia transportowe

Osoby bliskie

Ostatnie spotkania

Redagowanie OWU - skutecznie, legalnie, jednoznacznie, zrozumiale, przyjaźnie

ESG w dystrybucji ubezpieczeń

Ubezpieczenia w formule grupy otwartej

Zasady współpracy ubezpieczyciela z dystrybutorami z różnych kanałów dystrybucji

Nowelizacja kodeksu spółek handlowych a ubezpieczenia D&O

 

Newsletter: